بررسی اثرات کاهش و یا حذف مکمل های معدنی و ویتامینی از جیره های غذایی مرغ های تخم گذار بر عملکرد و کیفیت تخم مرغ در مرحله آخر تخم گذاری

نوبخت علی*,تقی زاده اكبر

* گروه علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی مراغه

این آزمایش جهت ارزیابی اثرات کاهش و یا حذف مکمل های معدنی و ویتامینی از جیره های غذایی مرغ های تخم گذار بر عملکرد و کیفیت تخم مرغ در مرحله آخر تخم گذاری انجام گرفت. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با تعداد 192 قطعه مرغ تخم گذار سویه های - لاین W-36 از سن 70 تا 78 هفتگی در 4 تیمار و 4 تکرار شامل سطوح مختلف مکمل های معدنی و ویتامینی به صورت (0.25، 0.19، 0.13 و صفر درصد) و به مدت 8 هفته انجام گردید. نتایج حاصل نشان داد که کاهش و یا حذف مکمل های معدنی و ویتامینی از جیره های غذایی مرغ های تخم گذار در مرحله آخر تخم گذاری تاثیر معنی داری بر عملکرد و کیفیت تخم مرغ ندارد. بر اساس نتایج حاصل می توان نتیجه گیری نمود که حذف مکمل های معدنی و ویتامینی از جیره های غذایی مرغ های تخم گذار در مرحله آخر تخم گذاری بدون داشتن اثرات منفی بر عملکرد و کیفیت تخم مرغ آنها امکان پذیر است.

كلید واژه: عملکرد، کیفیت تخم مرغ، مرغ تخم گذار، مکمل های معدنی و ویتامینی