تعیین ضریب انتشار حرارت كود گاوی با استفاده از حل یك بعدی معادله فوریه

نیری محمدامین,كیان مهر محمدحسین*,عرب محمدحسینی اكبر,حسن بیگی بیدگلی سیدرضا

* پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

رطوبت زیاد كود گاوی تازه، محیطی را برای رشد عوامل بیماری زا فراهم می آورد و باعث آلودگی محیط زیست می شود. یكی از راه های كاهش این آلودگی ها، كاهش رطوبت كود می باشد همچنین كود خشك برای استفاده در زمین های كشاورزی و بستر دام كاربرد دارد. از جمله مواردی كه برای ساخت یك خشك كن مناسب باید در نظر گرفت خواص حرارتی ماده شامل گرمای ویژه، ضریب هدایت حرارت و ضریب انتشار حرارت می باشد. در این تحقیق ضریب انتشار حرارت كود گاوی با استفاده از حل یك بعدی معادلهفوریه به دست آمد. آزمایش ها در رطوبت های 20، 40، 60 و 82% و در دماهای 60, 40, 20  و 70oC انجام گرفت. مقدار ضریب انتشار حرارت (a) از 0.904x??-? تا 2.11x??-? m2/s به دست آمد. مقدار ضریب انتشار حرارت با افزایش دما به صورت خطی افزایش یافت. در دمای ثابت، با افزایش رطوبت از 20 به 40% مقدار a افزایش یافته و در رطوبت های بالاتر از 40% روند كاهشی نشان داد. یك مدل چند جمله ای با ضریب تعیین R2=?.?? برای تخمین ضریب انتشار حرارت، بر حسب رطوبت و دما به دست آمد

كلید واژه: كود گاوی، ضریب انتشار حرارت، معادله فوریه، رگرسیون