اثر مراحل رسیدگی جنسی بر برخی شاخص های گنادی و ترکیب شیمیایی بافت گناد در ماهی کپور دریای خزر (Cyprinus capio Linnaeus, 1758)

ایمان پور محمدرضا*,صفری رقیه

* گروه شیلات، دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی گرگان

در این پژوهش تغییر ترکیب شیمیایی (چربی و پروتئین) بافت گناد و برخی شاخص های گنادی (قطر تخمك، میزان هم آوری و شاخص گنادوسوماتیك) جنس های نر و ماده ماهی کپور دریای خزر (1758, Cyprinus carpio Linnaeus) حوضه گرگان رود در طول مراحل مختلف رسیدگی جنسی مورد مطالعه قرار گرفت. به این منظور 5 مرحله نمونه برداری در زمان مهاجرت تخم ریزی ماهی كپور معمولی صورت گرفت و در هر مرحله قطر تخمك، هم آوری، شاخص گنادوسوماتیك و چربی و پروتئین گناد نرو ماده اندازه گیری شد. با نزدیك شدن به مرحله تخم ریزی شاخص گنادوسوماتیك و قطر تخمك به طور معنی داری افزایش یافت (P<0.05) اختلاف معنی داری در میزان چربی و پروتئین گناد ماهیان نر و پروتئین گناد ماهیان ماده درمراحل مختلف رسیدگی جنسی مشاهده نگردید (P>0.05). اما اختلاف در میزان لیپید گناد ماهیان ماده در مراحل مختلف رسیدگی جنسی معنی دار بود (P<0.05). به علاوه روند افزایشی در ترکیب شیمیایی (لیپید و پروتئین) گناد در هر دوجنس نر و ماده مشاهده شد.

كلید واژه: رسیدگی جنسی، گناد، كپور دریای خزر، تركیب شیمیایی