رتبه بندی اهداف دامداران جنگل نشین شهرستان تنكابن با استفاده از روشهای منطق فازی و رتبه بندی ساده

زیبایی منصور*,تلیكانی شعله

* بخش اقتصاد كشاورزی، دانشكده كشاورزی، دانشگاه شیراز

دامداریهای سنتی و برداشت مضاعف و بیش از حد ازمنابع جنگلی در كنار رویش نامطلوب درختان از عوامل اصلی تخریب جنگلها در شمال كشورند. با اینكه طرح خروج دام از مناطق جنگلی و ساماندهی جنگل نشینان از سوی اداره كل منابع طبیعی استان مازنداران در حال اجراست، دامداران در این زمینه همكاری لازم را ندارند؛ لذا جهت بررسی علت عدم همكاری دامداران، این تحقیق در سال 1384 به بررسی اهداف دامداران و تعیین جایگاه هدف ملی حفاظت از جنگل پرداخته است. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بوده كه در آن در قالب دو روش فازی و رتبه بندی ساده از دامداران خواسته شد ده هدف حفاظت از جنگل، حداكثر كردن سود، افزایش تعداد دام، اجتناب از سالهای با سود كم یا سود صفر (مقابله با ریسك)، داشتن وقت برای سایر فعالیتها (داشتن اوقات فراغت)، امكان ادامه تحصیل فرزندان، مكانیزه كردن فعالیت دامداری، افزایش سطح رفاه خانواده، درگیر كردن اعضای خانواده در فعالیتهای دامداری و حفظ دامداری سنتی را اولویت بندی كنند. جامعه آماری تحقیق شامل دامداران جنگل نشین جنوب شهرستان تنكابن می باشد كه از میان آنها 63 دامدار در پنج روستای زردكن، سرواش پشته، تساكوتی، اغوزداركوتی و یان دشت به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار تحلیل داده ها ضریب همبستگی اسپیرمن آماره فریدمن و ضریب هماهنگی كندال بوده است.
یافته های تحقیق نشان داد كه رتبه بندی به وسیله دو روش مذكور در گروههای مختلف، به استثنای یك گروه از دامداران، نتایج تقریبا یكسانی داشته است. در مجموع می توان گفت مهمترین هدف دامداران مقابله با ریسك یا اجتناب از سالهای با سود كم و كم اهمیت ترین هدف، حفاظت از جنگل بوده و این نشان داده است میان اهداف فردی و هدف ملی حفاظت از جنگل تضاد وجود دارد
.

كلید واژه: منطق فازی، رتبه بندی اهداف، دامداران جنگل نشین، حفاظت از جنگل، تنكابن

 


ارزیابی دوره های آموزشی دامداران: مورد استان مازندران

اسداله پور علی*

* مجتمع آموزش جهاد كشاورزی مازندران

برگزاری دوره های آموزشی از جمله راههای عملی افزایش سطح دانش و مهارتهای كشاورزان می باشد. دوره های آموزشی كه محتوای آنها متناسیب با نیازهای واقعی شركت كنندگان باشد، موجب افزایش تولیدات و نهایتا بهبود كیفیت زندگی آنها می شود. هدف تحقیق حاضر ارزیابی دوره آموزشی برگزار شده برای دامداران می باشد. در این راستا از الگوی CIPP برای ارزیابی زمینه و درونداد دوره های آموزشی استفاده شد. تحقیق به روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه صورت گرفت. برای این منظور به روش نمونه گیری تصادفی، تعداد 150 نفر از دامداران شهرستان قائم شهر كه در دوره های آموزشی برگزار شده توسط سازمان جهاد كشاورزی استان مازندران شركت كرده اند، انتخاب و مصاحبه گردیدند. نتایج این بررسی حاكی از آن است كه دامداران این دوره ها را ضروری دانسته و برگزاری دوره های مربوط به بیماری های دام را مهمترین نیاز خود عنوان كرده اند. پسخگویان، سطح مطالب دوره ها را آسان و در حد فهم خود دانسته و معتقدند كه اهداف دوره ها متناسب با نیازهای آموزشی و اطلاعاتی آنان بوده و از دوره ها رضایت داشته اند. همچنین علاقمند هستند كه در چنین دوره هایی شركت كننده اما طول مدت دوره ها كافی نبود و باید افزایش یابد. در پایان، پیشنهاداتی برای اجرای بهتر دوره های آموزشی اریه شده است.

كلید واژه: دوره های آموزشی، دامداران، ارزیابی، مازندران

آخرین پست ها


آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :