تعیین انرژی قابل سوخت و ساز پودر گوشت و استخوان در خروسهای بالغ لگهورن

جان محمدی حسین*,نصیری مقدم حسن,پوررضا جواد,دانش مسگران محسن,گلیان ابوالقاسم

* گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

انرژی قابل سوخت و ساز شش نمونه پودر گوشت و استخوان با 35 خروس بالغ لگهورن با میانگین وزن 63.02±1868 در قالب طرح کاملا تصادفی در 7 گروه تعیین شد. یک گروه از آنها جهت تعیین دفع انرژی با منشا داخلی مورد استفاده قرار گرفت. تعادل نیتروژن در بین نمونه های پودر گوشت و استخوان منفی بوده و تفاوت معنی داری بین آنها مشاهده نشد ولی تفاوت میزان دفع انرژی تصحیح شده برای تعادل نیتروژن، معنی دار بود (p<0.05). انواع انرژی قابل سوخت و ساز شامل AME، AMEn، TME و TMEn در بین نمونه های پودر گوشت و استخوان تفاوت معنی داری (p<0.05) نشان داد. میانگین و دامنه تغییرات آنها به ترتیب برابر 2686 (2200 تا 2987)، 2755 (2237 تا 3010)، 3183 (2692 تا 3484) و 2993 (2473 تا 3253) کیلوکالری در کیلوگرم بود. بازده انرژی خام (TMEn/ GE) از 0.623 تا 0.647 متغیر بوده و از این لحاظ در بین نمونه های پودر گوشت و استخوان تفاوت معنی داری مشاهده شد (p<0.05). میانگین قابلیت سوخت و ساز ظاهری و حقیقی ماده خشک پودر گوشت و استخوان برابر 34.94 و 51.63 درصد بود و تفاوت معنی داری بین آنها وجود داشت (p<0.05). AMEn و TMEn، همبستگی منفی معنی داری با خاکستر خام به ترتیب برابر 0.90 (p=0.0138) و -0.87 (p=0.0224)، نشان دادند. همچنین همبستگی AMEn و TMEn با انرژی خام برابر 0.96 (p=0.0024) و 0.94 (p=0.0039) بود. تجزیه رگرسیون ساده TMEn روی ماده خشک قابل سوخت و ساز حقیقی نشان داد که می توان آن را با ضریب تبیین برابر 0.77 برآورد کرد. تجزیه رگرسیون چندگانه به روش مرحله ای نشان داد که انرژی خام تنها متغیر پیشگویی کننده TMEn با ضریب تبیین معادل (p=0.0023) 0.92 می باشد.

كلید واژه: انرژی قابل سوخت و ساز، پودر گوشت و استخوان، خروس های بالغ لگهورن