بررسی وضعیت سلنیم و ید گوسفندان استان مركزی، ایران، مقاله كوتاه

طالبیان مسعودی علیرضا*,عزیزی فریدون,زاهدی پور حجت اله

* مركز تحقیقات كشاورزی و منابع طبیعی استان مركزی، اراك، ایران

 این تحقیق به منظور بررسی مقدماتی وضعیت تغذیه عناصر معدنی سلنیم و ید در گوسفندان استان مرکزی کشور ایران انجام گرفت. بدین منظور وضعیت تغذیه این عناصر در گوسفندان مرتع 57 گله واقع در 14 محدوده جغرافیایی استان مورد بررسی قرار گرفت. مناطق نمونه برداری به گونه ای انتخاب گردید که عمده مراکز پرورش گوسفند استان تحت پوشش قرار گیرد. نمونه های خون از میش های داشتی جوان در سه زمان تابستان، پاییز و زمستان اخذ گردید و این نمونه ها از نظر مقدار فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز و ید معدنی پلاسما به ترتیب به عنوان شاخص وضعیت سلنیم و ید مورد تجزیه قرار گرفتند. بر اساس نتایج به دست آمده، تفاوت معنی داری در سطح احتمال 01/0 در میزان فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراكسیداز گوسفندان در مناطق مختلف استان مرکزی وجود دارد. همچنین تغییرات وابسته به فصل در این رابطه مشاهده گردید. همچنین اختلافات معنی داری در سطح احتمال 01/0 در وضعیت ید گوسفندان در مناطق مختلف این استان و تغییرات فصلی در وضعیت ید آن ها مشاهده شد. سطوح پایین فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز (کمتر از 60 واحد بین المللی در گرم هموگلوبین) و ید معدنی پلاسما (کمتر از 5 میکروگرم در دسی لیتر) در برخی مناطق و پاره ای از اوقات سال نشان دهنده کمبود عناصر مزبور و ضرورت استفاده از مکمل های معدنی این عناصر می باشد.

كلید واژه: گوسفند، تغذیه، مواد معدنی، سلنیم، ید


بررسی اثرات سطوح متفاوت كنجاله كلزا (كانولا) بر رشد، تركیب لاشه و پارامترهای بیوشیمیایی در قزل آلای رنگین كمان (Oncorhynchus mykiss)

شفایی پور آریا*,یاوری وحید,غفله مرمضی جاسم,فلاحت كار بهرام,گرجی پور عین اله

* دانشكده علوم، دانشگاه یاسوج

ماهیان قزل آلای رنگین كمان با میانگین وزنی (± انحراف استاندارد) 4.16±0.25 گرم با جیره های آزمایشی دارای 42 درصد پروتئین خام، انرژی خام 4400 كیلوكالری بر كیلوگرم جیره و 10 درصد چربی خام به مدت 16 هفته تغذیه شدند. جیره های آزمایشی دارای درصدهای مختلف كنجاله كانولا (دارای 35 درصد پروتئین خام) بودند كه با آرد ماهی جایگزین شد. این تحقیق در قالب طرح آماری كاملا تصادفی مورد بررسی قرار گرفت. در پایان دوره رشد، شاخصهای رشد (مانند وزن نهایی، افزایش وزن، غذای مصرفی، ضریب تبدیل غذایی، نسبت بازده پروتئین و ضریب رشد ویژه)، تركیب لاشه شامل رطوبت، خاكستر، چربی، پروتئین لاشه، سطح هورمونهای تری یدوتیرونین (T3)، تترایدوتیرونین پلاسما (T4)، كلسترول و پروفیل اسید چرب كبد ماهیهای تغذیه شده با جیره های آزمایشی اندازه گیری شد. نتایج حاصل نشان داد كه جایگزینی آرد ماهی با كنجاله كانولا 10) تا 57 درصد جایگزینی) تاثیری بر عملكرد رشد ماهیها نداشت. تركیب لاشه ماهیها متاثر از تركیب جیره ها بود. این مطالعه نشان می دهد كه كنجاله كانولا پتانسیل آنرا دارد كه جایگزین درصدی آرد ماهی در جیره ماهیان گوشتخوار شود بدون اینكه تاثیری منفی بر عملكرد رشد ماهی داشته باشد. همچنین در پایان هفته شانزدهم سطح كلسترول پلاسمای تمامی تیمارها نسبت به هفته هشتم در همان تیمارها كاهش یافته بود. سطح T4 پلاسما در پایان هفته شانزدهم، در ماهیان تغذیه شده با جیره های دارای كنجاله كانولا نسبت به تیمار شاهد، ‌افزایش معنی داری را در سطح 95 درصد (P<0.05) نشان دادند، اما هیچ اختلاف معنی داری در سطح T3 مشاهده نشد (P>0.05). پروفیل اسید چرب كبد ماهیها نشان داد كه ماهیان تغذیه شده با جیره های دارای كنجاله كانولا، دارای میزان زیادی اسیدهای چرب اشباع نشده (n-6) بودند ولی ماهیان تغذیه شده با جیره شاهد دارای نسبت بالاتر n-3/n-6 بودند.

كلید واژه: كنجاله كانولا، تیروئید، كلسترول، قزل آلای رنگین كمان، تغذیه


بررسی اثر جایگزین های گرده با پاره ای از مواد و مکمل های پروتئینی بر ترکیبات بدن زنبوران عسل پرستار

جواهری سیدداوود*,طهماسبی غلام حسین,میرهادی سیداحمد

* موسسه تحقیقات علوم دامی کشور - کرج

در این آزمایش از شش جیره پروتئینی مختلف شامل 1) جانشین گرده با پودر کنجاله سویا، 2) مکمک گرده با پودر کنجاله سویا، 3) جانشین گرده با پودر گلوتن ذرت، 4) مکمل گرده با پودر گلوتن ذرت، 5) جانشین گرده با پودر کنجاله کنجد، 6) مکمل گرده با پودر کنجاله کنجد و با احتساب گروه شاهد 7) (شربت شکر بدون مواد پروتئینی یا جیره غیر پروتئینی) در هفتاد کلنی تحت پوشش استفاده گردید. عملیات اجرایی این طرح با جمع آوری گرده طبیعی مورد نیاز و تهیه ملکه های هم سن در اوایل بهار آغاز شد و تا نیمه اول مهرماه آخرین عملیات یکسان سازی کلنی ها انجام گردید. تغذیه در سه مرحله با کیکهای 550 گرمی، 350 گرمی و 500 گرمی از اوایل پاییز تا اواخر زمستان انجام شد. اثر تغذیه بر ترکیبات بدن و ارزیابی آنها بر اساس اندازه گیری معیارهای میزان ازت موجود در سر و سینه (زنبور / میلی گرم)، میانگین وزن خشک سر و سینه (زنبور / میلی گرم)، درصد ماده خشک و درصد رطوبت سر و سینه (زنبور / درصد) زنبوران کارگر پرستار صورت گرفت. این بررسیها نشان داد که اختلاف بین جیره های آزمایشی از نظر میزان ازت موجود در سر و سینه زنبوران کارگر پرستار معنی دار است و جیره شماره 2 با بقیه جیره ها دارای اختلاف معنی دار می باشد بطوریکه بیشترین میزان ازت موجود در سر و سینه زنبوران کارگر پرستار مربوط به جیره شماره 2 و کمترین میزان آن به ترتیب مربوط به جیره های شماره 1، 3 و 6 می باشد. با مقایسه میانگین وزن خشک سر و سینه زنبوران کارگر پرستار نتیجه گرفته شد که جیره شماره 2 با بقیه جیره ها دارای اختلاف معنی دار می باشد و بالاترین میزان وزن خشک سر و سینه در زنبوران کارگر پرستار مربوط به جیره شماره 2 و کمترین میزان آن بترتیب مربوط به جیره های شماره 6 و شماره 4 بود. مقایسه میانگین درصد ماده خشک سر و سینه زنبوران کارگر پرستار نشان داد که جیره های شماره 2 و 1 با بقیه جیره ها دارای اختلاف معنی دار می باشند و بالاترین میزان درصد ماده خشک سر و سینه در زنبوران پرستار بترتیب متعلق به جیره های شماره 2 و شماره 1 و کمترین میزان آن مربوط به جیره های شماره 5 و 6 می باشد. همچنین مقایسه میانگین درصد رطوبت سر و سینه زنبوران کارگر پرستار نشان داد که جیره های شماره 5 و شماره 6 بترتیب با بقیه جیره ها دارای اختلاف معنی دار می باشند و بالاترین میزان درصد رطوبت سر و سینه در زنبوران پرستار بترتیب مربوط به جیره های شماره 5 و 6 و کمترین میزان آن بترتیب مربوط به جیره های شماره 2 و 1 می باشد. بطور کلی این آزمایش نشان داد که جیره های پروتئینی خوش خوراک (جیره های 1 و 2) در ترکیبات بدن زنبوران عسل پرستار موثر بوده و می توانند در فصول کمبود گرده گل جهت تغذیه تحریکی کلنی ها بصورت کیکهای جانشین یا مکمل گرده در اختیار کلنیها قرار بگیرند که در نتیجه ملکه تخمگذاری پیش از موعد را شروع نموده و با تامین احتیاجات پروتئینی و غیره زنبوران کارگر پرستار، غدد تولید ژله رویال آنها بخوبی فعالیت نموده و ژله مورد نیاز جهت تغذیه ملکه و پرورش لاروها را فراهم نمایند.

كلید واژه: ترکیبات بدن، تغذیه، جانشین و مکمل پروتئینی، زنبور پرستار، زنبور عسل، گرده گل

 

آخرین پست ها


آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :