ارزیابی دوره های آموزشی دامداران: مورد استان مازندران

اسداله پور علی*

* مجتمع آموزش جهاد كشاورزی مازندران

برگزاری دوره های آموزشی از جمله راههای عملی افزایش سطح دانش و مهارتهای كشاورزان می باشد. دوره های آموزشی كه محتوای آنها متناسیب با نیازهای واقعی شركت كنندگان باشد، موجب افزایش تولیدات و نهایتا بهبود كیفیت زندگی آنها می شود. هدف تحقیق حاضر ارزیابی دوره آموزشی برگزار شده برای دامداران می باشد. در این راستا از الگوی CIPP برای ارزیابی زمینه و درونداد دوره های آموزشی استفاده شد. تحقیق به روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه صورت گرفت. برای این منظور به روش نمونه گیری تصادفی، تعداد 150 نفر از دامداران شهرستان قائم شهر كه در دوره های آموزشی برگزار شده توسط سازمان جهاد كشاورزی استان مازندران شركت كرده اند، انتخاب و مصاحبه گردیدند. نتایج این بررسی حاكی از آن است كه دامداران این دوره ها را ضروری دانسته و برگزاری دوره های مربوط به بیماری های دام را مهمترین نیاز خود عنوان كرده اند. پسخگویان، سطح مطالب دوره ها را آسان و در حد فهم خود دانسته و معتقدند كه اهداف دوره ها متناسب با نیازهای آموزشی و اطلاعاتی آنان بوده و از دوره ها رضایت داشته اند. همچنین علاقمند هستند كه در چنین دوره هایی شركت كننده اما طول مدت دوره ها كافی نبود و باید افزایش یابد. در پایان، پیشنهاداتی برای اجرای بهتر دوره های آموزشی اریه شده است.

كلید واژه: دوره های آموزشی، دامداران، ارزیابی، مازندران