بزرگترین بانک مقالات علوم دامی http://t.t.d.mihanblog.com 2020-08-14T13:51:06+01:00 text/html 2011-02-07T23:40:04+01:00 t.t.d.mihanblog.com صابر تاثیر دانه های روغنی جیره بر غنی سازی گوشت یا اسیدهای چرب امگا3-، عملكرد و پاسخ ایمنی هومورال در جوجه های گوشتی http://t.t.d.mihanblog.com/post/312 <P align=justify><STRONG><STRONG><FONT color=#009900 size=2>تاثیر دانه های روغنی جیره بر غنی سازی گوشت یا اسیدهای چرب امگا3-، عملكرد و پاسخ ایمنی هومورال در جوجه های گوشتی</FONT></STRONG></STRONG></P> <P align=justify><FONT size=2><FONT color=#0033ff>كامران آزاد سمیه,رحیمی شعبان</FONT><FONT color=#dd0000>*</FONT><FONT color=#0033ff>,كریمی ترشیزی محمدامیر </FONT></FONT></P> <P align=justify><FONT size=2><FONT color=#dd0000>*</FONT>&nbsp;گروه علوم طیور، دانشكده كشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران</FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA">به منظور ارزیابی تاثیر بذر كتان </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN>(FS: Flaxseed)</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN> و كانولا </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN>(CS: canola seed)</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN> بر عملكرد، پروفیل اسید چرب گوشت، محتوای لیپیدی سرم و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی علیه گلبول قرمز خون گوسفندی </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN>(SRBC: sheep red blood cell)</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN> آزمایشی به مدت </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN>42</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN> روز انجام گردید. تعداد </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN>324</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN> جوجه یك روزه به صورت تصادفی با شش جیره غذایی مختلف شامل </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA">C</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN> (گروه شاهد)، </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN>(CS %7.5) CS1</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN>، </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN>(CS %15) CS2</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN>، </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA">CS-FS</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN> (مخلوط ‍</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA">CS %10</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN> و </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN>(FS</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN>، </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN>(FS %7.5) FS1</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN> و </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN>(FS %15) FS2</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN> تغذیه شدند. جیره های حاوی بذر كتان و كانولا تاثیر منفی بر پارامترهای عملكردی داشتند، به طوریكه تغذیه با بذر روغنی منجر به كاهش معنی دار </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN>(P&lt;0.01)</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN> افزایش وزن بدن و افزایش ضریب تبدیل غذایی نسبت به گروه شاهد گردید. با این حال میزان غذای مصرفی تفاوت معنی داری بین گروه های آزمایشی نداشت </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN>(P&gt;0.05)</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN>. افزودن بذر كتان و بذر كانولا منجر به افزایش معنی داری در محتوای اسید چرب امگا</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN>3-</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN> به فرم اسید لینولنیك و كاهش در غلظت اسید آراشیدونیك و نسبت بین اسید چرب امگا</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN>6-</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN> به امگا</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN>3-</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN> گردید </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN>(P&lt;0.01)</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN>. محتوای لیپیدی سرم و تیتر آنتی بادی علیه </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA">SRBC</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN> تحت تاثیر جیره های غذایی قرار نگرفت </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN>(P&gt;0.05)</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN>.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><FONT color=#660066>كلید واژه:</FONT>&nbsp;طیور گوشتی، پاسخ ایمنی، اسیدهای چرب امگا3-، عملكرد، محتوی لیپیدی سرم<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P></FONT> text/html 2011-01-23T22:28:38+01:00 t.t.d.mihanblog.com صابر رتبه بندی اهداف دامداران جنگل نشین شهرستان تنكابن با استفاده از روشهای منطق فازی و رتبه بندی ساده http://t.t.d.mihanblog.com/post/311 <P align=justify><FONT color=#663366 size=2><STRONG>رتبه بندی اهداف دامداران جنگل نشین شهرستان تنكابن با استفاده از روشهای منطق فازی و رتبه بندی ساده</STRONG></FONT></P> <P align=justify><FONT size=2><FONT color=#0033ff>زیبایی منصور</FONT><FONT color=#dd0000>*</FONT><FONT color=#0033ff>,تلیكانی شعله </FONT></FONT></P> <P align=justify><FONT size=2><FONT color=#dd0000>*</FONT>&nbsp;بخش اقتصاد كشاورزی، دانشكده كشاورزی، دانشگاه شیراز </FONT></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align=justify><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">دامداریهای سنتی و برداشت مضاعف و بیش از حد ازمنابع جنگلی در كنار رویش نامطلوب درختان از عوامل اصلی تخریب جنگلها در شمال كشورند. با اینكه طرح خروج دام از مناطق جنگلی و ساماندهی جنگل نشینان از سوی اداره كل منابع طبیعی استان مازنداران در حال اجراست، دامداران در این زمینه همكاری لازم را ندارند؛ لذا جهت بررسی علت عدم همكاری دامداران، این تحقیق در سال 1384 به بررسی اهداف دامداران و تعیین جایگاه هدف ملی حفاظت از جنگل پرداخته است. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بوده كه در آن در قالب دو روش فازی و رتبه بندی ساده از دامداران خواسته شد ده هدف حفاظت از جنگل، حداكثر كردن سود، افزایش تعداد دام، اجتناب از سالهای با سود كم یا سود صفر (مقابله با ریسك)، داشتن وقت برای سایر فعالیتها (داشتن اوقات فراغت)، امكان ادامه تحصیل فرزندان، مكانیزه كردن فعالیت دامداری، افزایش سطح رفاه خانواده، درگیر كردن اعضای خانواده در فعالیتهای دامداری و حفظ دامداری سنتی را اولویت بندی كنند. جامعه آماری تحقیق شامل دامداران جنگل نشین جنوب شهرستان تنكابن می باشد كه از میان آنها 63 دامدار در پنج روستای زردكن، سرواش پشته، تساكوتی، اغوزداركوتی و یان دشت به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار تحلیل داده ها ضریب همبستگی اسپیرمن آماره فریدمن و ضریب هماهنگی كندال بوده است.<BR>یافته های تحقیق نشان داد كه رتبه بندی به وسیله دو روش مذكور در گروههای مختلف، به استثنای یك گروه از دامداران، نتایج تقریبا یكسانی داشته است. در مجموع می توان گفت مهمترین هدف دامداران مقابله با ریسك یا اجتناب از سالهای با سود كم و كم اهمیت ترین هدف، حفاظت از جنگل بوده و این نشان داده است میان اهداف فردی و هدف ملی حفاظت از جنگل تضاد وجود دارد</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">.</SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align=justify><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><FONT color=#660066>كلید واژه:</FONT>&nbsp;منطق فازی، رتبه بندی اهداف، دامداران جنگل نشین، حفاظت از جنگل، تنكابن</SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align=justify><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">&nbsp;<A href="http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/54713896907.pdf"><IMG src="http://www.sid.ir/fa/image/PDF.gif" border=0></A></SPAN></P></FONT> text/html 2011-01-16T18:00:14+01:00 t.t.d.mihanblog.com صابر بررسی وضعیت سلنیم و ید گوسفندان استان مركزی، ایران، مقاله كوتاه http://t.t.d.mihanblog.com/post/310 <P align=justify><STRONG><FONT size=2>بررسی وضعیت سلنیم و ید گوسفندان استان مركزی، ایران، مقاله كوتاه</FONT></STRONG></P> <P align=justify><FONT size=2><FONT color=#0033ff>طالبیان مسعودی علیرضا</FONT><FONT color=#dd0000>*</FONT><FONT color=#0033ff>,عزیزی فریدون,زاهدی پور حجت اله </FONT></FONT></P> <P align=justify><FONT size=2><FONT color=#dd0000>*</FONT>&nbsp;مركز تحقیقات كشاورزی و منابع طبیعی استان مركزی، اراك، ایران</FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align=justify><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">این تحقیق به منظور بررسی مقدماتی وضعیت تغذیه عناصر معدنی سلنیم و ید در گوسفندان استان مرکزی کشور ایران انجام گرفت. بدین منظور وضعیت تغذیه این عناصر در گوسفندان مرتع 57 گله واقع در 14 محدوده جغرافیایی استان مورد بررسی قرار گرفت. مناطق نمونه برداری به گونه ای انتخاب گردید که عمده مراکز پرورش گوسفند استان تحت پوشش قرار گیرد. نمونه های خون از میش های داشتی جوان در سه زمان تابستان، پاییز و زمستان اخذ گردید و این نمونه ها از نظر مقدار فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز و ید معدنی پلاسما به ترتیب به عنوان شاخص وضعیت سلنیم و ید مورد تجزیه قرار گرفتند. بر اساس نتایج به دست آمده، تفاوت معنی داری در سطح احتمال 01/0 در میزان فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراكسیداز گوسفندان در مناطق مختلف استان مرکزی وجود دارد. همچنین تغییرات وابسته به فصل در این رابطه مشاهده گردید. همچنین اختلافات معنی داری در سطح احتمال 01/0 در وضعیت ید گوسفندان در مناطق مختلف این استان و تغییرات فصلی در وضعیت ید آن ها مشاهده شد. سطوح پایین فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز (کمتر از 60 واحد بین المللی در گرم هموگلوبین) و ید معدنی پلاسما (کمتر از 5 میکروگرم در دسی لیتر) در برخی مناطق و پاره ای از اوقات سال نشان دهنده کمبود عناصر مزبور و ضرورت استفاده از مکمل های معدنی این عناصر می باشد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=ltr></SPAN>.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align=justify><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><FONT color=#660066>كلید واژه:</FONT>&nbsp;گوسفند، تغذیه، مواد معدنی، سلنیم، ید</P></SPAN></FONT> text/html 2011-01-16T17:58:27+01:00 t.t.d.mihanblog.com صابر اهمیت ویتامین های آنتی اكسیدان در شرایط استرس و فرآیند تولیدمثل در نشخواركنندگان http://t.t.d.mihanblog.com/post/309 <P align=justify><FONT color=#ff0000 size=2><STRONG>اهمیت ویتامین های آنتی اكسیدان در شرایط استرس و فرآیند تولیدمثل در نشخواركنندگان</STRONG></FONT></P> <P align=justify><FONT size=2><FONT color=#0033ff>نایار شاشی,جیندال راجش</FONT><FONT color=#dd0000>*</FONT><FONT color=#0033ff> </FONT></FONT></P> <P align=justify><FONT size=2><FONT color=#dd0000>*</FONT>&nbsp;گروه بیوشیمی و فیزیولوژی دامپزشكی، دانشكده علوم دامپزشكی، دانشگاه علوم دامی و دامپزشكی، گورو آنگاد دو، گادواسو، لودهیانا 141004، پنجاب، هند</FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align=justify><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">آنتی اكسیدان های طبیعی مانند ویتامین</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Symbol; mso-bidi-font-family: Tahoma">b</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">, E </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">كاروتن و ویتامین</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=ltr></SPAN> C </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">استرس اكسیداتیو ناشی از شرایط فیزیولوژیك و پاتولوژیك را كاهش می دهند. استرس اكسیداتیو ممكن است در بافت ها و زمان های مختلف و نیز با مكانیسم های متفاوتی در موجود زنده روی دهد. مقادیر پایین ویتامین های آنتی اكسیدان با مشكلات تولید و تولیدمثل در نشخواركنندگان همراه می باشد. بنابراین لازم است كه در زمان های معینی این آنتی اكسیدان ها، جایگزین شده یا به صورت مكمل به حیوان داده شوند تا سلامت و عملكرد تولید و تولیدمثلی حیوان بهبود یابد.</SPAN></P><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align=justify><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">(اصل مقاله</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">به صورت متن کامل انگلیسی در بخش انگلیسی قابل رویت است)</SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align=justify><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><FONT color=#660066>كلید واژه:</FONT>&nbsp;آنتی اكسیدان ها، 946#&amp; كاروتن، ویتامین C، ویتامین E، نشخواركنندگان</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P></SPAN></SPAN></FONT> text/html 2010-11-09T23:38:46+01:00 t.t.d.mihanblog.com صابر كرم موبر دائمی Balea باله آ محصول كشور آلمان http://t.t.d.mihanblog.com/post/308 <STRONG><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #990000" color=#ffffff>كرم موبر دائمی Balea باله آ&nbsp;محصول كشور آلمان&nbsp;&nbsp; </FONT><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; TEXT-DECORATION: none"><FONT face=Tahoma color=#ff0000>فروش ویژه و استثنایی</FONT></SPAN></STRONG> <P dir=rtl align=justify><A href="http://www.melatcart.com/Card/add.php?PID=44070025balea"></A></P> <P dir=rtl style="MARGIN-LEFT: 10px; MARGIN-RIGHT: 10px" align=justify><SPAN style="BACKGROUND-POSITION: 0pt 0pt; FONT-WEIGHT: 600"><FONT style="FONT-SIZE: 9pt" face=Tahoma>یک محصول تعجب برانگیز و خارق العاده برای اولین بار در ایران </FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="MARGIN-LEFT: 10px; MARGIN-RIGHT: 10px" align=justify><SPAN style="BACKGROUND-POSITION: 0pt 0pt; FONT-WEIGHT: 600"></SPAN><SPAN style="BACKGROUND-POSITION: 0pt 0pt; FONT-WEIGHT: 600"><IMG style="WIDTH: 585px; HEIGHT: 346px" height=346 hspace=0 src="http://www.spootashop.com/uploads/balea_star11.jpg" width=585 align=baseline border=0></SPAN></P> <P dir=rtl style="MARGIN-LEFT: 10px; MARGIN-RIGHT: 10px" align=justify><SPAN style="BACKGROUND-POSITION: 0pt 0pt; FONT-WEIGHT: 600"></SPAN><SPAN style="BACKGROUND-POSITION: 0pt 0pt; FONT-WEIGHT: 600"><FONT style="FONT-SIZE: 9pt" face=Tahoma color=#ff0000>این موبر یک محصول جدید بوده و اصل آلمان می باشد</FONT></SPAN><FONT face=Tahoma color=#ff0000><SPAN style="BACKGROUND-POSITION: 0pt 0pt; FONT-WEIGHT: 600; FONT-SIZE: 9pt"> ! </SPAN></FONT><B><FONT face=Tahoma color=#0000ff><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">با این موبر بدون احساس حتی کوچکترین درد برای همیشه از شر موهای زائد خلاص شوید .</SPAN></FONT></B><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt"><FONT face=Tahoma><B><FONT color=#0000ff>&nbsp;</FONT></B></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="MARGIN-LEFT: 10px; MARGIN-RIGHT: 10px" align=justify><SPAN id=parag4><FONT style="FONT-SIZE: 9pt" face=Tahoma><B>موبر دائمی Balea پرفروش‌ترین و مؤثرترین كرم در زمینه موبرهای دائمی در سال‌های <FONT style="BACKGROUND-COLOR: #0000ff" color=#ffffff>2008</FONT> و <FONT style="BACKGROUND-COLOR: #0000ff" color=#ffffff>2009</FONT> و <FONT style="BACKGROUND-COLOR: #0000ff" color=#ffffff>2010</FONT> میلادی در سراسر جهان بوده</B> و بیش از 70میلیون نفر در تمامی نقاط جهان از این كرم استفاده كرده و از نتایج معجزه‌آسای آن راضی و البته متعجب هستند . این محصول گیاهی دارای عناصر غنی و ارزشمندی همچون عصاره جلبك‌های دریایی ، عسل ، لانولین و انواع پرو ویتامین‌های مورد نیاز پوست بدن می‌باشد . </FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="MARGIN-LEFT: 10px; MARGIN-RIGHT: 10px" align=justify><SPAN id=emkanat0><FONT style="FONT-WEIGHT: 700; FONT-SIZE: 9pt" face=Tahoma color=#008000>آسان‌ترین ، مؤثرترین و بی ‌ضررترین راه برای ازبین بردن ریشه موهای زائد بدن - </FONT><FONT style="FONT-WEIGHT: 700; FONT-SIZE: 9pt" face=Tahoma color=#ff0000>بدون درد</FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="FONT-SIZE: 8pt; MARGIN: 0.2in 10px 0in" align=justify><FONT face=Tahoma><SPAN id=parag2><FONT style="FONT-SIZE: 9pt"><FONT color=#ff0000><B>این محصول بر خلاف سایر محصولات خارش و خشكی پوست بعد از عملیات موزدایی را موجب نمی شود.</B></FONT></FONT></SPAN></FONT></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0.05in 10px 0px; LINE-HEIGHT: 130%" align=justify><FONT style="FONT-SIZE: 9pt" face=Tahoma><SPAN id=parag2>عسل و جلبك‌های دریایی موجود در این كرم با نفوذ به غشاء داخلی پوست، فولیكول ‌های ریشه موهای زائد را در بر گرفته و همانند یك سر محكم مانع رسیدن اكسیژن و مواد غذایی به ریشه آنها می‌شود و درنتیجه موهای زائد به تدریج ضعیف و ضعیف‌تر شده، موهای زائد به پرزهایی ضعیف و نازك تبدیل شده و پس از چندبار استفاده به‌طور كلی از بین می‌روند . لانولین موجود در این محصول از التهابات پوستی، سوزش، درد و حساسیت جلوگیری نموده و پرو ویتامین‌های موجود در این كرم موجب شادابی و لطافت پوست بدن می‌گردند. با استفاده از كرم موبر دائمی Balea پوستی صاف ، بدون مو، شاداب و جذاب خواهید داشت . </SPAN></FONT></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0.05in 10px 0px; LINE-HEIGHT: 130%" align=justify><FONT style="FONT-SIZE: 9pt" face=Tahoma><SPAN id=parag3><B>باله آ اصلی در كشور آلمان تولید شده است</B> و توسط شركت بازرگانی معتبری وارد كشور مان شده است .و مطمئن باشید از این فروشگاه كرم موبر دائمی باله آ اصلی را تحویل خواهید گرفت.<BR><BR></SPAN><B><FONT color=#ff0000>برخی از امكانات و قابلیتها: <BR><BR><SPAN lang=en-us>- </SPAN></FONT></B></FONT><SPAN id=emkanat1><FONT style="FONT-SIZE: 9pt" face=Tahoma>آسان‌ترین ، مؤثرترین و بی‌ضررترین راه برای ازبین بردن ریشه موهای زائد بدن<BR><SPAN lang=en-us><FONT color=#ff0000>-</FONT> </SPAN></FONT></SPAN><SPAN id=emkanat3><FONT style="FONT-SIZE: 9pt" face=Tahoma>با استفاده از كرم موبر دائمی Balea پوستی صاف، بدون مو، شاداب و جذاب خواهید داشت</FONT></SPAN><SPAN id=emkanat1><FONT style="FONT-SIZE: 9pt" face=Tahoma><BR><SPAN lang=en-us><FONT color=#ff0000>-</FONT> </SPAN></FONT></SPAN><FONT style="FONT-SIZE: 9pt" face=Tahoma><SPAN id=emkanat2><FONT color=#ff0000><B>بدون سوزش و حساسیت و درد<BR><SPAN lang=en-us>- </SPAN></B></FONT></SPAN></FONT><SPAN id=emkanat4><FONT style="FONT-SIZE: 9pt" face=Tahoma>زیر قیمت بازار به علت عرضه مستقیم و بدون واسطه <BR><SPAN lang=en-us><FONT color=#ff0000>-</FONT> </SPAN></FONT></SPAN><SPAN id=emkanat5><FONT style="FONT-SIZE: 9pt" face=Tahoma>ازانتر از سایر فروشگاه ها به علت اصلی بودن محصول و واردات مستقیم و بدون واسطه<BR><SPAN lang=en-us><FONT color=#ff0000>-</FONT> </SPAN></FONT></SPAN><SPAN id=emkanat6><FONT face=Tahoma color=#ff0000><SPAN style="FONT-WEIGHT: 700; FONT-SIZE: 9pt">محصول كشور آلمان و 100% اصلی</SPAN></FONT></SPAN><FONT style="FONT-SIZE: 9pt" face=Tahoma color=#ff0000><SPAN lang=en-us style="FONT-WEIGHT: 700"><BR>- </SPAN><SPAN style="FONT-WEIGHT: 700">با گارانتی تعویض رایگان <BR>&nbsp;</SPAN></FONT></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0px 10px; LINE-HEIGHT: 130%" align=justify><B><FONT style="FONT-SIZE: 10pt" face=Tahoma color=#0000ff>فروش ویژه و به تعداد محدود ، همین امروز برای خرید اقدام کنید ...</FONT></B></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0px 10px; LINE-HEIGHT: 130%" align=justify><STRONG><FONT color=#0000ff size=2></FONT></STRONG></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0px 10px; LINE-HEIGHT: 130%" align=justify><STRONG><FONT color=#0000ff size=2></FONT></STRONG></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0px 10px; LINE-HEIGHT: 130%" align=justify><STRONG><FONT color=#0000ff size=2></FONT></STRONG></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0px 10px; LINE-HEIGHT: 130%" align=justify><STRONG><FONT color=#0000ff size=2></FONT></STRONG></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0px 10px; LINE-HEIGHT: 130%" align=justify><STRONG><FONT color=#009933 size=2>قیمت&nbsp;1 تیوب کرم موبر دائمی باله آ فقط 15000 تومان</FONT></STRONG></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0px 10px; LINE-HEIGHT: 130%" align=justify><STRONG><FONT color=#009933 size=2></FONT></STRONG></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0px 10px; LINE-HEIGHT: 130%" align=justify><STRONG><FONT color=#ff0000 size=2></FONT></STRONG></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0px 10px; LINE-HEIGHT: 130%" align=justify><STRONG><FONT color=#0000ff size=2>قیمت 2 تیوب کرم موبر دائمی باله آ فقط&nbsp;14000 تومان</FONT></STRONG></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0px 10px; LINE-HEIGHT: 130%" align=justify><STRONG><FONT color=#0000ff size=2></FONT></STRONG></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0px 10px; LINE-HEIGHT: 130%" align=justify><STRONG><FONT color=#0000ff size=2></FONT></STRONG></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0px 10px; LINE-HEIGHT: 130%" align=justify><STRONG><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#ff0000 size=2><FONT color=#000000>قیمت 4 تیوب کرم موبر دائمی باله آ <FONT size=3><FONT size=2>فقط</FONT> <FONT color=#ff0000>13000</FONT> تومان</FONT> + یک هدیه رایگان</FONT> </FONT></STRONG></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0px 10px; LINE-HEIGHT: 130%" align=justify><STRONG><FONT color=#0000ff size=2></FONT></STRONG></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0px 10px; LINE-HEIGHT: 130%" align=center><A href="http://www.spootashop.com/addcart.php?action=add&amp;id=590"><IMG hspace=0 src="http://www.spootashop.com/uploads/kharid.gif" align=baseline border=0></A></P> <P dir=rtl style="MARGIN-LEFT: 10px; MARGIN-RIGHT: 10px" align=justify><FONT style="FONT-SIZE: 8pt" face=Tahoma><A href="http://www.melatcart.com/Card/add.php?PID=44070025balea" target=_blank></A></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN-LEFT: 10px; MARGIN-RIGHT: 10px" align=justify><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: red; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma,sans-serif">دیگر نگران رویش موهای زائد بدن خود نباشید، جدیدترین نسل از كرم های قطع دائمی موهای زائد برای خانم ها و آقایان در خدمت شماست</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: red; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma,sans-serif">. </SPAN></B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 9pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma,sans-serif"><BR><BR><FONT color=#000000>از آنجائیكه موهای زائد ناخواسته برای بسیاری از آقایان و خانمها بصورت یك معظل درآمده و افكار بسیاری را بر خود مشغول كرده و چه بسیار افرادی كه اعتماد به نفس و جرات خود را نیز از دست داده اند و همچنین از نظر اقتصادی نیز پر هزینه و وقت گیر میباشد، اكنون كرم balea یك محصول بی نظیر با قدرت بسیار مناسب كه لطافت و نرمی بی نظیری به پوست بدن شما می رساند و بدن شما را همچون ابریشم نرم و لطیف مینماید را برای شما عزیزان به ارمغان آورده ایم</FONT></SPAN><FONT color=#000000><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 9pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma,sans-serif"> . </SPAN></FONT></P> <P dir=rtl style="MARGIN-LEFT: 10px; MARGIN-RIGHT: 10px" align=justify><FONT style="FONT-SIZE: 9pt" face=Tahoma><SPAN id=parag5>- اگر شما از درد ناشی از موکن ها و سایر موبر ها کلافه شده اید .<BR>- اگر تا به حال می ترسیدید که از موکن ها به دلیل حساسیت یا سوزش یا درد ناشی از کشش مو استفاده کنید .<BR>- اگر از عملکرد موکن ها و موبر های قبلی راضی نیستید .<BR>-<B> <FONT color=#ff0033>اگر به دنبال راهی آسان ، کم خرج ، بی درد ، موثر و بدون برگشت هستید . این موبر را به شما پیشنهاد می کنیم . این موبر به درخواست بسیاری از مشتریان فروشگاه&nbsp;اسپوتا برای اولین بار در ایران عرضه می شود با این مارک و کاملآ اصل</FONT> .<BR>- </B></SPAN></FONT><FONT face=Tahoma><SPAN id=parag5 style="FONT-SIZE: 9pt">كرم موبر دائمی Balea محصول كشور آلمان با گارانتی ویژه فروشگاه&nbsp;اسپوتا عرضه می شود .<BR>- </SPAN></FONT><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma,sans-serif">کرم های موبر</SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma,sans-serif">&nbsp;</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma,sans-serif">كرم balea </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma,sans-serif">سازگار با پوست شما، بدون آسیب به پوست موهای زائد را برطرف، پوست را نرم و لطیف می نماید.</SPAN><FONT face=Tahoma><SPAN id=parag5 style="FONT-SIZE: 9pt"><BR>- <FONT color=#ff0000><B>این محصول به تعداد محدود بوده پس همین امروز برای خرید اقدام کنید .</B></FONT></SPAN></FONT> </P> <P dir=rtl style="MARGIN-LEFT: 10px; MARGIN-RIGHT: 10px" align=justify> <P dir=rtl style="MARGIN: 0px 10px; LINE-HEIGHT: 130%" align=justify><STRONG><FONT color=#009933 size=2>قیمت&nbsp;1 تیوب کرم موبر دائمی باله آ فقط 15000 تومان</FONT></STRONG></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0px 10px; LINE-HEIGHT: 130%" align=justify><STRONG><FONT color=#ff0000 size=2></FONT></STRONG>&nbsp;</P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0px 10px; LINE-HEIGHT: 130%" align=justify><STRONG><FONT color=#0000ff size=2>قیمت 2 تیوب کرم موبر دائمی باله آ فقط&nbsp;14000 تومان</FONT></STRONG></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0px 10px; LINE-HEIGHT: 130%" align=justify><STRONG><FONT color=#0000ff size=2></FONT></STRONG>&nbsp;</P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0px 10px; LINE-HEIGHT: 130%" align=justify><STRONG><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#ff0000 size=2><FONT color=#000000>قیمت 4 تیوب کرم موبر دائمی باله آ <FONT size=3><FONT size=2>فقط</FONT> <FONT color=#ff0000>13000</FONT> تومان</FONT> + یک هدیه رایگان</FONT> </FONT></STRONG></P> <P dir=rtl style="MARGIN-LEFT: 10px; MARGIN-RIGHT: 10px" align=center><A href="http://www.spootashop.com/addcart.php?action=add&amp;id=590"><FONT color=#00a0e3>&nbsp;</FONT><IMG hspace=0 src="http://www.spootashop.com/uploads/kharid.gif" align=baseline border=0></A></P> text/html 2010-11-09T15:58:57+01:00 t.t.d.mihanblog.com صابر کشف راز سرعت یکی از سریعترین دونده های جهان http://t.t.d.mihanblog.com/post/307 <P align=justify><FONT color=#000000 size=2>چرا شترمرغ سریع می دود؟ </FONT></P> <P align=justify><FONT color=#cc0000 size=2><STRONG>کشف راز سرعت یکی از سریعترین دونده های جهان </STRONG></FONT></P> <P align=justify><SPAN id=FormView1_textLabel style="COLOR: #695b8e"><FONT color=#000000 size=2>شترمرغ ها شاید پرنده هایی بسیار زمخت و نازیبا به نظر بیایند اما دونده های بسیار حرفه ای به شمار می روند و اکنون دانشمندان به راز سرعت و توانایی بالای این پرندگان در دویدن پی برده اند. به گزارش مهر، محققان با مقایسه سرعت و قدرت دویدن در شترمرغها و انسانها اعلام کردند شترمرغها برای دویدن در چنان سرعتی به نیمی از انرژی نیاز دارند که انسان در هنگام دویدن در بالاترین سرعت ممکن صرف می کند. به گفته دانشمندان راز شترمرغها در سریع دویدن توانایی جهندگی آنها است زیرا تاندونهای شترمرغ نسبت به انسان در هر قدم می تواند دو برابر انرژی جهشی را در خود ذخیره کند. برای انجام این مطالعات محققان دانشگاه وسترن استرالیا از پنج شترمرغ کاملا اهلی شده برای محاسبه و اندازه گیری حرکات ماهیچه ها و مفاصل و انرژی که پاهای پرنده بر روی زمین وارد می کند، استفاده کردند. شترمرغها در حالی که بر مفاصل پاهای خود نشانگرهای انعکاسی را حمل می کردند تا با کمک آنها حرکات پاهایشان به ثبت برسد در مسیری 50 متری دویدند. پنج فرد نیز در همان مسیر و با استفاده از تجهیزاتی مشابه دویدند تا حرکات پاها و بدن آنها نیز به ثبت رسیده و مورد بررسی قرار گیرد در حالی که پنج دوربین تصویربرداری نیز از زوایای مختلف جزئیات حرکات آنها را به ثبت می رساند. به گفته "جوناس روبنسن" از محققان و رهبر این پروژه، کشف راز سرعت بالای شترمرغها می تواند دیدگاهی جدید را از تکامل انسانها در اختیار بیولوژیستها قرار دهد و در عین حال با آشکار کردن برخی از رازهای بیولوژیکی چالاکی، منجر به طراحی و ساخت اندامهای مصنوعی و روباتیک کارآمدتری شود. محققان از اینکه مشاهده کردند انسانها و شترمرغها در هنگام دویدن برای حرکت دادن ماهیچه های پاهای خود به جلو و عقب تقریبا از یک میزان فعالیت مکانیکی استفاده می کنند، شگفت زده شدند. تنها تفاوت سرعت دویدن در میان آنها است که آن نیز به واسطه تفاوت در میزان کشسانی و جهندگی مفاصل آنها است. بر اساس گزارش بی بی سی، نتایج این تحقیق نشان می دهد به دلیل اینکه قدرت آزاد شده از انرژی جهندگی در تاندونهای شترمرغها دو برابر انسان است، در هنگام دویدن در بالاترین سرعت، ماهیچه های این پرندگان نسبت به انسان انرژی کمتری صرف می کنند</FONT></SPAN></P> text/html 2010-10-29T19:52:05+01:00 t.t.d.mihanblog.com صابر بازی مرگ بار در جالیز خربزه / زنده به گور شدن كودك 2 ساله در گاوداری http://t.t.d.mihanblog.com/post/306 <P align=justify><FONT size=2>بازی مرگ بار در جالیز خربزه / زنده به گور شدن كودك 2 ساله در گاوداری<BR></P></FONT> <P align=justify><FONT size=2><STRONG>در جــالیـز خـربزه بازی مرگبار <BR></STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;بازی پسر نوجوان با سلاح شكاری، از او یك قاتل ساخت و باعث شد وی دوست صمیمی اش را به ضرب گلوله از پا در بیاورد.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ساعت 30: 23 سوم شهریورماه، به ماموران كلانتری حسن آباد فشافویه خبر رسید پسر نوجوانی در یك زمین كشاورزی واقع در خیابان چرمشهر كشته و جنازه اش در همان جا رها شده است. دقایقی بعد، ماموران كلانتری خود را به محل حادثه ـ كه جالیز خربزه بود ـ رساندند و دیدند جسدی كه داخل یك پتو پیچیده شده متعلق به پسر 17 ساله صاحب زمین به نام روح ا... است.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;بررسی های اولیه نشان داد این نوجوان بر اثر اصابت گلوله به قلبش جان باخته است، با این حال جنازه برای انجام معاینه های دقیق تر به پزشكی قانونی منتقل شد.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;از سویی، بررسی صحنه نشان داد روح ا... چند متر دورتر از محل كشف جسد در حالی كه مشغول سم پاشی زمین كشاورزی بوده هدف گلوله قرار گرفته و سپس قاتل او را پتوپیچ كرده و چند متر روی زمین كشیده است. با وجود به دست آمدن این اطلاعات همچنان انگیزه این جنایت بر كارآگاهان پوشیده مانده بود. افسران پرونده در جریان تجسس های خود فرضیه های متعددی را طرح كردند و یك به یك، به بررسی آنها پرداختند اما نه تنها قاتل هیچ ردی از خود به جا نگذاشته بود، بلكه هیچ كدام از فرضیه ها نیز به واقعیت نزدیك نبود. با گذشت چند روز از قتل كارآگاهان به دو نفر به نام های رحمت ا...، 17 ساله و جمال، 35 ساله مظنون شدند و آنها را دستگیر كردند. با آغاز بازجویی ها از این دو نفر، هر دو، اتهام قتل روح ا... را انكار و خود را بی گناه معرفی كردند. با این حال بازجویی ها از دو مظنون ادامه یافت تا اینكه ماموران به شواهدی دست یافتند كه نشان می داد رحمت ا... ـ كه از دوستان صمیمی روح ا... بوده ـ در این ماجرا دست دارد. بنابراین وی تحت بازجویی های فنی قرار گرفت تا اینكه ناچار به اعتراف شد و گفت: روز حادثه روح ا... از من خواست تا با او به زمین كشاورزی بروم و هنگام سم پاشی همراهش باشم. آن روز او طبق معمول، تفنگش را آورده بود و بعد از آنكه زمین را سم پاشی كرد مشغول بازی كردن با آن شد اما به خاطر بی توجهی اش، لوله تفنگ را به طرف خودش نشانه گرفت و شلیك كرد. گلوله به سینه اش خورد و من خواستم او را به بیمارستان برسانم اما او همان جا جان باخت. اظهارات این نوجوان در حالی بود كه با توجه به نوع سلاح و همچنین زاویه و فاصله شلیك گلوله، كارشناسان پلیس آگاهی معتقد بودند مظنون به قتل همچنان واقعیت را پنهان می كند. بنابراین بازجویی ها ادامه یافت تا اینكه رحمت ا... این بار اظهارات تازه ای بیان كرد و گفت: روح ا... مشغول كار بود و من تفنگ را به دست گرفته بودم. نمی دانستم سلاح آماده شلیك است و در حالی كه آن را به طرف دوستم گرفته بودم دستم روی ماشه رفت و شلیك كردم و گلوله به قلب او خورد. سعی كردم روح ا... را كه هنوز نفس می كشید به بیمارستان برسانم اما تلاشم فایده ای نداشت و او فوت شد. من هم كه گیج بودم و دست و پایم را گم كرده بودم از آنجا فرار كردم. به گفته سرهنگ سعید لیراوی، معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران تحقیقات در باره این پرونده همچنان ادامه دارد.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;گروه حوادث روزنامه شرق <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<FONT color=#ff0000><B>زنده به گور شدن كودك 2 ساله در گاوداری</B><BR></FONT>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;راز مرگ كودك دوساله ای كه مقابل چشمان مادرش كشته شده بود در جریان تحقیقات تخصصی پلیس فاش شد. روز 16 مهرماه، زن جوانی به پاسگاه رزكان شهریار رفت و با ارائه شكایتی علیه یك راننده خودرو پیكان، مدعی شد این مرد كودكش را كشته است. زن جوان درباره این واقعه توضیح داد: «چند روز پیش همراه پسر خردسالم سوار یك خودرو پیكان مسافركش شدم اما، راننده خودرو مسیرش را تغییر داد و با تهدید، ما را به یك گاوداری در رزكان برد و پس از ضرب و جرح من، فرزندم را به قتل رساند و جسدش را دفن كرد.» ماموران بعد از شنیدن این اظهارات، با پیگیری اطلاعاتی كه شاكی به آنها داده بود، توانستند متهم 32 ساله را كه مجتبی نام دارد، شناسایی و دستگیر كنند اما مجتبی با انكار قتل، انگشت اتهام را به سوی مادر كودك گرفت و او را قاتل نامید. این مرد گفت: «این زن با رضایت خودش به گاوداری آمد و آن روز پسرش حال خوبی نداشت و خیلی گریه می كرد و آرام نمی گرفت. برای همین مادرش تعداد زیادی قرص به او خوراند كه همین كار باعث مرگ پسربچه شد. او وقتی دید فرزندش مرده است از گاوداری فرار كرد. من هم از ترس جسد را دفن كردم.» ادعاهای مجتبی پلیس را با معمایی پیچیده مواجه كرد. ماموران با راهنمایی این مرد به محل دفن جنازه رفتند و جسد را خارج كردند و به پزشكی قانونی تحویل دادند. در حالی كه هر دو متهم بر ادعایشان پافشاری می كردند و هر یك، دیگری را مقصر می دانست پزشكی قانونی نظریه خود را در باره مرگ كودك اعلام و خاطرنشان كرد: پسربچه بر اثر ضربه و فشار به ناحیه سر جان باخته است. این نظریه با گفته های مادر مقتول همخوانی بیشتری داشت، به همین سبب بازجویی ها از مجتبی وارد مرحله تازه ای شد و او سرانجام به قتل كودك اقرار كرد. «مجتبی» با تاكید مجدد بر اینكه زن جوان با اختیار خودش به گاوداری رفته به كارآگاهان گفت «آن روز پسربچه بی قرار بود و دائم با صدای بلند گریه و زاری می كرد، مادرش هم بی تفاوت بود. او از من خواست پسرش را آرام كنم. من هم به شدت او را كتك زدم. پسرك ناگهان ساكت شد. وقتی خوب بررسی كردم، مطمئن شدم او مرده است، برای همین جسدش را دفن كردم.» سرهنگ «عبدالرضا خیرخواهان» فرمانده انتظامی شهرستان شهریار با تایید این خبر گفت: «برابر نظریه پزشكی قانونی، كودك خردسال در حالی كه زنده بوده، دفن شده است.» وی افزود: «هر دو متهم با قرار بازداشت موقت روانه زندان شدند و تحقیقات قضایی برای آشكار شدن زوایای پنهان این پرونده همچنان ادامه دارد.»<BR></P></FONT> text/html 2010-10-28T21:05:16+01:00 t.t.d.mihanblog.com صابر مطالعه مراحل رشد و نمو جنینی ماهی شانك زرد باله (Acanthopagrus latus) http://t.t.d.mihanblog.com/post/305 <P align=justify><FONT size=2>مطالعه مراحل رشد و نمو جنینی ماهی شانك زرد باله (Acanthopagrus latus)</FONT></P> <P align=justify><FONT size=2><FONT color=#0033ff>بهمنی محمود</FONT><FONT color=#dd0000>*</FONT><FONT color=#0033ff>,سروی غیاث آبادی فروغ,كاظمی رضوان اله,سروی غیاث آبادی احسان </FONT></FONT></P> <P align=justify><FONT size=2><FONT color=#dd0000>*</FONT>&nbsp;انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری دكتر دادمان، رشت</FONT></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">مراحل تكامل و رشد و نمو جنینی ماهی شانك زرد باله </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">(Acanthopagrus latus)</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> بر حسب وضعیت دمایی زمان تكثیر مصنوعی ماهیان دریایی در دو میانگین دمایی </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">20±1</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> و </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">23±1</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> درجه سانتیگراد مورد مطالعه قرار گرفت. میانگین قطر تخم در ابتدای لقاح </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">739.35±0.0081</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> میكرون و در زمان تفریخ نهایی </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">792.36±0.0095</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> میكرون و به طور كلی میانگین قطر تخم از مرحله تخم لقاح یافته تا زمان تفریخ تخم </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">763.49±0.0016</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> میكرون محاسبه شد. میانگین قطر تخم در مرحله مورولا </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">751.81±0.0064</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> میكرون، در مرحله نورولا </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">767.55±0.0074</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> میكرون، در مرحله ظهور قلب </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">779.97±0.0084</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> میكرون و در مرحله افزایش رنگدانه ها </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">780.84±0.0086</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> میكرون ثبت شد. طول مدت انكوباسیون تخم و تكامل جنین این ماهی نیز در دمای </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">20±1</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> درجه سانتیگراد </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">31</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> ساعت و </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">15</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> دقیقه و در دمای </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">23±1</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> درجه سانتیگراد </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">26</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> ساعت و </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">15</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> دقیقه ثبت گردید. از مرحله لقاح تخم تا مرحله تفریخ، </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">20</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> مرحله، شامل مراحل تكامل جنینی ماهی شانك زرد باله و نیز مرحله رهاسازی پوسته در شرایط انكوباسیون شناسایی گردید. بنظر می رسد درجه حرارت آب یك عامل محیطی موثر بر روند تكامل جنینی درماهی شانك زرد باله است. بطوریكه تفریخ تخم در دمای </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">20±1</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> درجه سانتیگراد </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">5</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> ساعت دیرتر از دمای </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">23±1</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> درجه سانتیگراد صورت می پذیرد، اگر چه در تعداد و مشخصات مراحل رشد و نمو جنینی این گونه بدنبال تغییر دما تفاوتی ایجاد نشد. لذا هر گونه برنامه ریزی در امر مدیریت تكثیر مصنوعی این گونه اقتصادی، مسلما بر ارتقای كمی و كیفی فرآیند تولید آن اثر گذار خواهد بود.</SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><FONT color=#660066>كلید واژه:</FONT>&nbsp;شانك زرد باله، جنین،‌ خلیج فارس،‌ ایران</SPAN></P></FONT> text/html 2010-10-28T21:04:11+01:00 t.t.d.mihanblog.com صابر بررسی اثرات سطوح متفاوت كنجاله كلزا (كانولا) بر رشد، تركیب لاشه و پارامترهای بیوشیمیایی در قزل آلای رنگین كمان (Oncorhynchus mykiss) http://t.t.d.mihanblog.com/post/304 <P><FONT size=2>بررسی اثرات سطوح متفاوت كنجاله كلزا (كانولا) بر رشد، تركیب لاشه و پارامترهای بیوشیمیایی در قزل آلای رنگین كمان (Oncorhynchus mykiss)</FONT></P> <P><FONT size=2><FONT color=#0033ff>شفایی پور آریا</FONT><FONT color=#dd0000>*</FONT><FONT color=#0033ff>,یاوری وحید,غفله مرمضی جاسم,فلاحت كار بهرام,گرجی پور عین اله </FONT></FONT></P> <P><FONT size=2><FONT color=#dd0000>*</FONT>&nbsp;دانشكده علوم، دانشگاه یاسوج</FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA">ماهیان قزل آلای رنگین كمان با میانگین وزنی (± انحراف استاندارد) </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN>4.16±0.25</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN> گرم با جیره های آزمایشی دارای </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN>42</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN> درصد پروتئین خام، انرژی خام </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN>4400</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN> كیلوكالری بر كیلوگرم جیره و </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN>10</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN> درصد چربی خام به مدت </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN>16</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN> هفته تغذیه شدند. جیره های آزمایشی دارای درصدهای مختلف كنجاله كانولا (دارای </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN>35</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN> درصد پروتئین خام) بودند كه با آرد ماهی جایگزین شد. این تحقیق در قالب طرح آماری كاملا تصادفی مورد بررسی قرار گرفت. در پایان دوره رشد، شاخصهای رشد (مانند وزن نهایی، افزایش وزن، غذای مصرفی، ضریب تبدیل غذایی، نسبت بازده پروتئین و ضریب رشد ویژه)، تركیب لاشه شامل رطوبت، خاكستر، چربی، پروتئین لاشه، سطح هورمونهای تری یدوتیرونین </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN>(T<SUB>3</SUB>)</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN>، تترایدوتیرونین پلاسما </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN>(T<SUB>4</SUB>)</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN>، كلسترول و پروفیل اسید چرب كبد ماهیهای تغذیه شده با جیره های آزمایشی اندازه گیری شد. نتایج حاصل نشان داد كه جایگزینی آرد ماهی با كنجاله كانولا </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN>10)</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN> تا </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN>57</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN> درصد جایگزینی) تاثیری بر عملكرد رشد ماهیها نداشت. تركیب لاشه ماهیها متاثر از تركیب جیره ها بود. این مطالعه نشان می دهد كه كنجاله كانولا پتانسیل آنرا دارد كه جایگزین درصدی آرد ماهی در جیره ماهیان گوشتخوار شود بدون اینكه تاثیری منفی بر عملكرد رشد ماهی داشته باشد. همچنین در پایان هفته شانزدهم سطح كلسترول پلاسمای تمامی تیمارها نسبت به هفته هشتم در همان تیمارها كاهش یافته بود. سطح </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA">T<SUB>4</SUB></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN> پلاسما در پایان هفته شانزدهم، در ماهیان تغذیه شده با جیره های دارای كنجاله كانولا نسبت به تیمار شاهد، ‌افزایش معنی داری را در سطح </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN>95</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN> درصد </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN>(P&lt;0.05)</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN> نشان دادند، اما هیچ اختلاف معنی داری در سطح </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA">T<SUB>3</SUB></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN> مشاهده نشد </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN>(P&gt;0.05)</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN>. پروفیل اسید چرب كبد ماهیها نشان داد كه ماهیان تغذیه شده با جیره های دارای كنجاله كانولا، دارای میزان زیادی اسیدهای چرب اشباع نشده </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN>(n-6)</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN> بودند ولی ماهیان تغذیه شده با جیره شاهد دارای نسبت بالاتر </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA">n-3/n-6</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN> بودند.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><FONT color=#660066>كلید واژه:</FONT>&nbsp;كنجاله كانولا، تیروئید، كلسترول، قزل آلای رنگین كمان، تغذیه<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P></FONT> text/html 2010-09-22T18:41:34+01:00 t.t.d.mihanblog.com صابر مطالعه مقدار بار باکتریایی و مقدار آمین های بیوژنیک قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در طول زمان نگهداری در یخ http://t.t.d.mihanblog.com/post/303 <P align=justify><STRONG><FONT size=2>مطالعه مقدار بار باکتریایی و مقدار آمین های بیوژنیک قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در طول زمان نگهداری در یخ</FONT></STRONG></P> <P align=justify><FONT size=2><FONT color=#0033ff>رضایی مسعود</FONT><FONT color=#dd0000>*</FONT><FONT color=#0033ff>,منتظری جویباری نعیم,حیدری مهرنوش </FONT></FONT></P> <P align=justify><FONT size=2><FONT color=#dd0000>*</FONT>&nbsp;گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس</FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align=justify><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">تغییرات برخی از ترکیبات ازته غیرپروتئینی در ماهی قزل آلای رنگین کمان</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=ltr></SPAN> (Oncorhynchus mykiss) </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">و ارتباط آنها با بار باکتریایی (سرماگرا و سرما دوست، سودوموناس و مزوفیل) در مدت هجده روز نگهداری در زمانهای (صفر، 3، 6، 9، 12، 15و 18) در یخ مورد ارزیابی قرار گرفت. مقادیر پوترسین، کاداورین، هیستامین و بار باکتریایی در طول دوره نگهداری افزایش یافتند </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=ltr></SPAN>(P&lt;0.05)</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=rtl></SPAN>، در صورتی که تیرامین در هیچیک از نمونه ها یافت نشد. مقدار پوترسین در طول دوره از 4/0 به 97/8 میکروگرم در گرم افزایش پیدا کرد و گروه سرماگرا و سرما دوستها، بار باکتریایی غالب را تشکیل داده بودند. بر اساس نتایج حاصله پوترسین به عنوان متغیر مستقل بیشترین ارتباط را با گروه باکتریهای سودوموناس و سرماگرا و سرمادوست </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=ltr></SPAN>(R=0.<SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">980</SPAN>)</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">نشان داد و معادله رگرسیونی آن به صورت </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=ltr></SPAN>[PUT=0.83 pse+0.69psy+0.41]</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">بدست آمد. همچنین معادله رگرسیونی دیگر بین کاداورین و زمان نگهداری </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=ltr></SPAN>(R=0.955)</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">بصورت </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=ltr></SPAN>[CAD=0.576×time-3.49]</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">بدست آمد. با توجه به نتایج حاصله، هرچند به نظر می رسد که ارزیابی کیفیت قزل آلای رنگین کمان، با استفاده از مدل ارایه شده، با اندازه گیری یکی از فاکتورهای پوترسین، سودوموناس و یا سنجش باکتریهای سرمادوست تا اندازه خوبی، امکان پذیر می باشد، اما به منظور کنترل دقیق کیفیت این گونه، بررسی توام این فاکتورها لازم است.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align=justify><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><FONT color=#660066>كلید واژه:</FONT>&nbsp;آمین های بیوژنیک، بار باکتریایی، نگهداری در یخ، قزل آلای رنگین کمان، کنترل کیفیت</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align=justify><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><A href="http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/65713890107.pdf"><IMG src="http://www.sid.ir/fa/image/PDF.gif" border=0></A><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P></FONT> text/html 2010-09-12T18:40:53+01:00 t.t.d.mihanblog.com صابر بررسی الگوی رشد و تکامل فولیکول های ثانویه بز مرخز پس از تولد http://t.t.d.mihanblog.com/post/302 <P align=justify><STRONG><FONT size=2>بررسی الگوی رشد و تکامل فولیکول های ثانویه بز مرخز پس از تولد</FONT></STRONG></P> <P align=justify><FONT size=2><FONT color=#0033ff>درویشی مجید,سوری منوچهر</FONT><FONT color=#dd0000>*</FONT><FONT color=#0033ff>,انصاری رنانی حمیدرضا </FONT></FONT></P> <P align=justify><FONT size=2><FONT color=#dd0000>*</FONT>&nbsp;گروه علوم دامی، دانشكده كشاورزی، دانشگاه رازی، كرمانشاه، ایران</FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA">برای تعیین نحوه رشد و تکامل فولیکول های تولید کننده الیاف در پوست بز مرخز بعد از تولد، آرایش فولیکولی و نسبت فولیکول های ثانویه به اولیه </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN>(S/P)</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN> در پوست نه راس بزغاله نر و راس بزغاله ماده مرخز از سن یک تا 16 هفتگی مطالعه شد. نمونه برداری از پوست از ناحیه میانی پهلوی هر بزغاله در طی نه مرحله با فاصله هر دو هفته یک بار انجام شد. نتایج نشان داد که فولیکول های تولید کننده الیاف در گروه هایی شامل سه فولیکول اولیه و چندین فولیکول ثانویه قرار دارند. هر فولیکول اولیه واجد ضمایم غده عرق، غده دو لبی چربی و ماهیچه راست کننده و هر فولیکول ثانویه واجد فقط یک غده تک لبی (و برخی دو لبی) چربی بود. تفاوت میانگین نسبت </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA">S/P</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN> بین تمام مراحل نمونه برداری (به جز مراحل شش و هفت) معنی دار بود </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN>(P&lt;0.05)</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN>. بیشترین مقدار نسبت </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA">S/P</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN> در نمونه های سن 16 هفتگی بزغاله ها مشاهده شد. اثر جنس و اثر متقابل جنس و سن بر نسبت </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA">S/P</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN> معنی دار نبود.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA">&nbsp;<A href="http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/76913860201.pdf"><IMG src="http://www.sid.ir/fa/image/PDF.gif" border=0></A><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P></FONT> text/html 2010-09-12T18:39:14+01:00 t.t.d.mihanblog.com صابر اثر سطوح مختلف مکمل معدنی مولیبدن، گوگرد و آهن بر جذب مس و کیفیت الیاف بز مرخز و گوسفند سنجابی http://t.t.d.mihanblog.com/post/301 <P align=justify><STRONG><FONT size=2>اثر سطوح مختلف مکمل معدنی مولیبدن، گوگرد و آهن بر جذب مس و کیفیت الیاف بز مرخز و گوسفند سنجابی</FONT></STRONG></P> <P align=justify><FONT size=2><FONT color=#0033ff>معینی محمدمهدی</FONT><FONT color=#dd0000>*</FONT><FONT color=#0033ff>,سوری منوچهر,هژبری فردین,نوریان ابراهیم </FONT></FONT></P> <P align=justify><FONT size=2><FONT color=#dd0000>*</FONT>&nbsp;گروه علوم دامی، دانشكده كشاورزی، دانشگاه رازی، كرمانشاه، ایران</FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA">در این پژوهش اثر سطوح مختلف مکمل مولیبدن، گوگرد و آهن بر متابولیسم و جذب مس و همچنین خصوصیات کیفی الیاف بررسی شد. بدین منظور از تعداد چهار راس بز نر مرخز یک ساله با میانگین وزن </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN>30(±2)</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN> <SPAN lang=FA>چهار راس گوسفند نر سنجابی 11 ماهه با میاگنی وزن </SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN>33(±2.1)</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN> کیلوگرم استفاده شد. دام ها در جایگاه های انفرادی نگهداری شده و پس از دوره عادت پذیری به جیره پایه (شامل یونجه، ذرت و جو)، مکمل گوگرد (</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN>1-2.5</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN> گرم) سولفات آهن (400-100 میلی گرم) و آمونیوم مولیبدات (30-5 میلی گرم) به هر کیلوگرم کنسانتره اضافه شد. به منظور اندازه گیری میزان مس و تیومولیبدات مس پلاسما در هر سه هفته یک بار خون گیری انجام شد. برای اندازه گیری مس، قطر و رشد الیاف از سطح پوست و از پهلوی سمت چپ هر حیوان با استفاده از یک کلیشه 10 در 10 سانتی متر نمونه های الیاف برداشت شد. با افزایش مکمل عناصر معدنی در جیره، مس پلاسما به تدریج کاهش یافت و در سطح 30-25 میلی گرم مولیبدن و </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN>2-2.5</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN> گرم گوگرد در کیلوگرم ماده خشک جیره، علایم بالینی کمبود مس با کاهش شفافیت و رنگدانه های الیاف ظاهر شد. این علایم در حیوانات مورد آزمایش که از جیره پایه حاوی 8-7 میلی گرم مس در کیلوگرم ماده خشک استفاده می کردند پس از چهار ماه مشاهده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که مصرف بیش از 30-25 میلی گرم مولیبدن به همراه </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN>2.5</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN> گرم گوگرد و 400 گرم آهن در جیره روزانه گوسفند و بز موجب کاهش سطح مس در خون و الیاف شد. حساسیت بز مرخز به افزایش این مواد معدنی بیش از گوسفند و علایم بالینی و تغییرات الیاف در بز مرخز زودتر مشاهده شد.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA">&nbsp;<A href="http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/76913860204.pdf"><IMG src="http://www.sid.ir/fa/image/PDF.gif" border=0></A><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P></FONT> text/html 2010-08-30T17:57:05+01:00 t.t.d.mihanblog.com صابر تعیین ضریب انتشار حرارت كود گاوی با استفاده از حل یك بعدی معادله فوریه http://t.t.d.mihanblog.com/post/300 <P align=justify><STRONG><FONT size=2>تعیین ضریب انتشار حرارت كود گاوی با استفاده از حل یك بعدی معادله فوریه </FONT></STRONG></P> <P align=justify><FONT size=2><FONT color=#0033ff>نیری محمدامین,كیان مهر محمدحسین</FONT><FONT color=#dd0000>*</FONT><FONT color=#0033ff>,عرب محمدحسینی اكبر,حسن بیگی بیدگلی سیدرضا </FONT></FONT></P> <P align=justify><FONT size=2><FONT color=#dd0000>*</FONT>&nbsp;پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران</FONT></P> <P align=justify><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">رطوبت زیاد كود گاوی تازه، محیطی را برای رشد عوامل بیماری زا فراهم می آورد و باعث آلودگی محیط زیست می شود. یكی از راه های كاهش این آلودگی ها، كاهش رطوبت كود می باشد همچنین كود خشك برای استفاده در زمین های كشاورزی و بستر دام كاربرد دارد. از جمله مواردی كه برای ساخت یك خشك كن مناسب باید در نظر گرفت خواص حرارتی ماده شامل گرمای ویژه، ضریب هدایت حرارت و ضریب انتشار حرارت می باشد. در این تحقیق ضریب انتشار حرارت كود گاوی با استفاده از حل یك بعدی معادلهفوریه به دست آمد. آزمایش ها در رطوبت های 20، 40، 60 و 82% و در دماهای </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=ltr></SPAN>60, 40, 20 </SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN><SPAN lang=AR-SA>و</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=ltr></SPAN> 70<SUP>o</SUP>C </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">انجام گرفت. مقدار ضریب انتشار حرارت (</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Symbol; mso-bidi-font-family: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN>a</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=rtl></SPAN>) از </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=ltr></SPAN>0.904x??<SUP>-?</SUP></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> تا</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">2.11x??<SUP>-?</SUP> m<SUP>2</SUP>/s </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">به دست آمد. مقدار ضریب انتشار حرارت با افزایش دما به صورت خطی افزایش یافت. در دمای ثابت، با افزایش رطوبت از 20 به 40% مقدار </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Symbol; mso-bidi-font-family: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN>a</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=rtl></SPAN> <SPAN lang=AR-SA>افزایش یافته و در رطوبت های بالاتر از 40% روند كاهشی نشان داد. یك مدل چند جمله ای با ضریب تعیین</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">R<SUP>2</SUP>=?.?? </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">برای تخمین ضریب انتشار حرارت، بر حسب رطوبت و دما به دست آمد</SPAN></P> <P align=justify><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><FONT color=#660066>كلید واژه:</FONT>&nbsp;كود گاوی، ضریب انتشار حرارت، معادله فوریه، رگرسیون</SPAN></P> <P align=justify><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">&nbsp;<A href="http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/43613880110.pdf"><IMG src="http://www.sid.ir/fa/image/PDF.gif" border=0></A></SPAN></P></FONT> text/html 2010-08-30T17:55:03+01:00 t.t.d.mihanblog.com صابر مقایسه روش های مولكولی RAPD-PCR و DGGE-PCR در شناسایی لاكتوباسیلوس های جداسازی شده در طی رسیدن پنیر لیقوان http://t.t.d.mihanblog.com/post/299 <P align=justify><STRONG><FONT size=2>مقایسه روش های مولكولی RAPD-PCR و DGGE-PCR در شناسایی لاكتوباسیلوس های جداسازی شده در طی رسیدن پنیر لیقوان</FONT></STRONG></P> <P align=justify><FONT size=2><FONT color=#0033ff>كفیلی تیوا</FONT><FONT color=#dd0000>*</FONT><FONT color=#0033ff>,رضوی سیدهادی,امام جمعه زهرا,صالحی جوزانی غلام رضا,نقوی محمدرضا </FONT></FONT></P> <P align=justify><FONT size=2><FONT color=#dd0000>*</FONT>&nbsp;پردیس كشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران</FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align=justify><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">در این تحقیق با استفاده از دو روش مولكولی مستقل از كشت دی </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">كد-پی</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">&nbsp;سی آر</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=ltr></SPAN> (DGGE-PCR) </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">و وابسته به كشت رپید-پی سی آر</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">(RAPD-PCR) </SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=rtl></SPAN>، تغییرات جمعیتی لاكتوباسیلوس های پنیر سنتی لیقوان بررسی شد. هر دو این تكنیك ها، توانایی بالایی در شناسایی و ردیابی این گروه از باكتری های اسیدلاكتیك نشان دادند. با این حال، تفاوت هایی نیز در نحوه شناسایی لاكتوباسیلوس های جداسازی شده در مراحل مختلف رسیدن دیده شد. در روش وابسته به كشت رپید لاكتوباسیلوس پلانتاروم، لاكتوباسیلوس پاراپلانتاروم و لاكتوباسیلوس برویس در محصول رسیده به عنوان جمعیت غالب شناسایی شدند. اما در روش مستقل از كشت دی كد حضور دو سویه لاكتوباسیلوس كرواتوس و ساكیی نیز دیده شد كه در روش وابسته به كشت قابل شناسایی نبودند. از مزیت های روش رپید فراهم كردن داده هایی كمی برای جمعیت باكتریایی مختلف بود در حالی كه روش دی كد، تنها قادر به فراهم آوردن داده هایی نیمه كمی بود. با توجه به محاسن و محدودیت های هر دو روش می توان گفت كه هر دو این روش ها به تنهایی كامل نبوده و در صورت كاربرد تلفیقی، داده های قابل اطمینان تری ارایه خواهد شد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=ltr></SPAN>.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align=justify><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><FONT color=#660066>كلید واژه:</FONT>&nbsp;جمعیت باكتریایی، روش مستقل از كشت، روش وابسته به كشت، پنیر سنتی</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align=justify><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">&nbsp;<A href="http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/43613880111.pdf"><IMG src="http://www.sid.ir/fa/image/PDF.gif" border=0></A></SPAN></P></FONT> text/html 2010-08-27T23:05:04+01:00 t.t.d.mihanblog.com صابر واكنش ترومبوسیت جوجه های گوشتی به لیپوپلی ساكارید http://t.t.d.mihanblog.com/post/298 <P align=justify><FONT size=2><FONT color=#cc0000><STRONG>واكنش ترومبوسیت جوجه های گوشتی به لیپوپلی ساكارید</STRONG> </FONT><BR><BR><FONT class=author>مترجم: پترجمه و تنظیم :پیمان صدرزاده -منوچهر اسدی </FONT><BR><BR><!--===========ST Photo ========--><!--=== end ST photo ==========--><B>خلاصه:</B> تاثیر لیپوپلی ساكارید (LPS) بر آشكارسازی یاخته جنبی proinflammatory ، (IL)-1β،IL-6،IL12 در ترومبوسیت جوجه‌های گوشتی مورد ارزیابی قرار گرفت. در 4 هفتگی، نمونه‌های خون جمع‌آوری شد، و ترومبوسیت‌های جداسازی‌شده به مدت 1 ساعت در LPS خوابانده شدند. اسید ریبونوكلوئیك از سلول‌ها خارج شد تا آشكارسازی یاخته جنبی proinflammatory با استفاده از نسخه‌برداری معكوس بلادرنگ PCR مورد آزمایش قرار گیرد. كشف شد كه آشكارسازی IL-1β،IL-6،IL-12 در ترومبوسیت‌ها تحت تاثیر رژیم‌های غذایی حاوی كورتیكوسترون و ویتامین C قرار نمی‌گیرند. به هر حال، در معرض LPS قرار گرفتن باعث افزایش این سیتوكین‌ها نشد. این حقیقت كه ترومبوسیت‌ها بسیار زیاد هستند و می‌توانند توسط LPS تحریك شوند باعث می‌شود كه اولین سلول‌های موثر در میزبان طبیعی مستحكم در برابر آلودگی‌های باكتریایی جوجه ها شوند. <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<B>مقدمه</B><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ترومبوسیت‌های جوجه‌ها، لیكوسیت‌های هسته‌دار خون هستند كه نشان‌دهنده فراوان‌ترین گونه‌های سلول‌های سفید در خون جوجه می‌باشند. از آنجایی كه مغز استخوان جوجه دارای مگاكاریوسیت نمی‌باشد، ترومبوسیت از سلول‌های تك‌هسته‌ای قبلی به وجود می‌آید. ترومبوسیت‌ها در عملكرد در برابر پلاكت‌های پستانداران همولوگ هستند. پلاكت‌ها كوچك‌ترین سلول‌های خونی هستند كه تنها باقی مانده سیتوپلاسم مگاكاریوسیت می‌باشند. پلاكت‌ها به دلیل نقش آنها در مكانیسم دفاع میزبان طبیعی در تحقیقات ایمن‌شناختی سال‌های اخیر موضوعات مرموزی بوده‌اند. پلاكت‌ها بیشتر به دلیل پروسه هموستاز و مبادرت به ترمیم زخم شناخته شده‌اند. در كنار نقش آنها در هموستاز و ایجاد ترومبوس (لخته خون) بعد از صدمه آندوتلیال، پلاكت‌ها نیز در فرآیندهای التهاب و ترمیم بافت شركت می‌كنند. پلاكت‌ها مولكول‌های فعال زیستی فراوانی از قبیل عامل شیمیوتاكسی را برای تمام سلول‌ها، پروتئین‌های كاتیونی، هیستامین، سروتونین، پروستاگلاندین E2، و پروستاگلاندین D2 را آزاد می‌كنند. <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ترومبوسیت‌های جوجه‌ها در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است تا آشكارسازی ژن سیتوكین‌های proinflammatory را تجزیه كنیم. جوجه‌های گوشتی تجاری می‌توانند در معرض تنش‌زاهای مختلف قرار گیرند و در محیط‌هایی كه میكروارگانیسم‌های هوایی و اجزای میكروبی سلامتی جوجه‌ها را به خطر می‌اندازند، رشد كنند. بنابراین، ترومبوسیت‌های جداشده با LPS كشت شدند تا قابلیت واكنش جوجه‌های گوشتی به این اجزای میكروبی را از طریق این گونه بی‌مانند سلول تعیین كنند. <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<B>مواد و روش‌ها</B><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;54 جوجه گوشتی كه در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفتند از جوجه‌كشی محلی گرفته شده بودند و تا 2 هفتگی رژیم استارتر دریافت كردند. برای آزمایش 2 تكرار ، 18 و 36 جوجه به طور اتفاقی به 3 گروه منصوب شدند كه از 2 هفتگی تا 4 هفتگی رژیم متفاوتی را دریافت می‌كردند و دانشگاه مورگان، كلمسون و كارولینای جنوبی نگهداری شدند. گروه‌های رژیمی، رژیم كنترل بودند (رژیم دانه استاندارد)، رژیم كنترل با 30 میلی گرم/كیلوگرم كورتیكوسترون برای تحریك تنش اكسایشی، و رژیم كنترل با 30 میلی گرم/ كیلوگرم كورتیكوسترون به اضافه 500 میلی گرم/ كیلوگرم ویتامین C. <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;نمونه‌های خون از رگ بال به همراه 10 درصد EDTA به عنوان ماده ضدانعقاد خون درون سرنگ‌ها جمع‌آوری شدند تا ترومبوسیت جداسازی شود. خون جمع‌آوری‌شده بر روی یخ انباشته شد تا به آزمایشگاه منتقل شود. پروتوكل جداسازی ترومبوسیت مورد استفاده در اینجا مدل تغییر یافته پروتكل مورد استفاده توسط هوریوشی و همكارانش بود. نمونه‌های خون با محلول نمك فاقد CA+2 و Mg+2 رقیق شدند. نمونه‌های رقیق‌شده خون بر روی واسطه جداسازی لنفوسیت طبقه‌بندی و در 1700× g به مدت 30 دقیقه در دمای اتاق سانتریفیوژ شد. باندهای حاوی ترومبوسیت جمع‌آوری شدند، دو بار شسته شدند ، مجددا در محلول نمك متعادل هنك معلق شدند. رنگ آبی تریپن برای كیفیت‌یابی تعداد سلول‌های زنده در هماسیتومتر (دستگاه شمارش گویچه‌های خون) مورد استفاده قرار می‌گیرد. غلظت سلول در محیط كشت شیشه‌ای در حدود 1×107میلی‌لیتر می‌باشد. ترومبوسیت‌ها در 10 میكروگرم از مینه سوتا سالمونلای خالص LPS بر روی سكوی نوسان‌دار در دمای 40 درجه سانتی‌گراد خوابانده شدند. <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;بعد از تحریك ترومبوسیت‌ها، سلول‌ها در 5000×g به مدت 2 دقیقه تا پلاكت شدن سانتریفیوژ شدند. پلاكت‌ها در طول شب در 100 میكرولیتر از RNA و در دمای 4 درجه سانتی‌گراد ذخیره شدند. بعد از 24 ساعت، سلول‌ها مجددا سانتریفیوژ شدند تا مواد شناور آنها گرفته شود و در دمای 20- درجه سانتی‌گراد برای استفاده‌های بعدی ذخیره شدند. كیت RNeasy مورد استفاده قرار گرفت، و از پروتكل‌سازنده پیروی شد تا كل RNA را از این نمونه‌ها جدا كنند و توسط درمان DNase، هر DNA ژنی را خارج كردند. <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;نسخه‌برداری معكوس بلادرنگ PCR (RT-PCR ) با استفاده از كیت Quanti Tech SYBR Green RT-PCR انجام شد. آماده‌سازهای مورد استفاده در افزایش دهیدروژناز گلیسرالدئید 3- فسفات از تكنولوژی‌های پیوسته DNA به دست می‌آید. تركیب RT-PCR شامل 25/0 میكرولیتر از مخلوط QuantiTect RT، 5/12 میكرولیتر از مخلوط QuantiTect SYBR Green RT-PCR ×2 ، 5/0 میكرولیتر از هر آماده‌ساز خاص، 10 میكرولیتر از RNA الگو و 25/1 میكرولیتر از آب بدون RNase می‌باشد تا حجم واكنش نهایی 25 میكرولیتر به دست آید. سابقه نوسان مورد استفاده در تمام واكنش‌ها، 1 چرخه 50 درجه سانتی‌گرادی به مدت 30 دقیقه ، 95 درجه سانتی‌گراد به مدت 15 دقیقه، و 40 چرخه 94 درجه سانتی‌گرادی به مدت 15 ثانیه ، 57 درجه سانتی‌گراد به مدت 20 ثانیه و 72 درجه سانتی‌گراد به مدت 20 ثانیه می‌باشد. كیفیت‌ساز نسبی سطوح mRNA با استفاده از محاسبه تغییر گروه در طول Pfaffl می‌باشد. <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;آزمایش كارخانه‌ای با استفاده از طرح كرت‌های شكافته شده در مورد جوجه‌های گوشتی انجام شد تا تكرارها را برای هر یك از 3 رژیم در آزمایش تكرار شده، مشخص كند. نمونه‌های خون جمع‌آوری‌شده از هر جوجه گوشتی به 2 قسمت تقسیم شد كه یك قسمت به عنوان كنترل عمل می‌كرد و قسمت دیگر توسط LPS تحریك می‌شد. تجزیه واریانس‌ها توسط روش GLM انجام شد و فرضیه‌های آزمایش با استفاده از α=0.05 اجرا شد. <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<B>نتایج و بحث‌ها</B><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;رژیم‌ها بر آشكارسازی سیتوكین‌های پرالتهاب تاثیر نمی‌گذارد، اما تحریك LPS باعث افزایش سطح آشكارسازی در مقایسه با ترومبوسیت‌های كنترل عمل نیامده شد. (شكل 1). از این شكل مشخص است كه آشكارسازی نسبی تكرار در مورد IL-1β ، IL-6، و IL-12 افزایش می‌یابد. بیشترین آشكارسازی مشاهده‌شده در تغییر تكرار نسبی IL-6 بود. Interleukin-1β دارای آشكارسازی واضح بود اما درجات تغییر پائین‌تری نسبت به IL-6 داشت. Interleukin-12 در مقایسه با 2 سیتوكین پرالتهاب دیگر به طور متوسط تحریك شد، اما تغییر تكرار آن نیز مشخص بود. <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;لیپوپلی ساكارید بر عملكرد سلول تاثیر می‌گذارد و آشكارسازی ژن را در مونوسیت، ماكروفاژ و هتروفیل جوجه القاء می‌كند. در حقیقت، ما در این تحقیق نشان داده‌ایم كه LPS باعث القای آشكارسازی سیتوكین‌های التهاب‌دار IL-1β، IL-6، IL-12 در ترومبوسیت‌های شبیه به هتروفیل می‌شود، سلول‌های موثر اولیه میزبان فطری با آلودگی باكتریایی در ماكیان‌ها مقابله می‌كند. هتروفیل‌ها معادل مرغی نوتروفیل هستند و به عنوان فاگوسیت متخصص عمل می‌كنند تا به تنظیم دفاع میزبان فطری كمك كنند. هتروفیل جوجه به طور اساسی دارای گیرنده Toll-like (TLR ) 10/6/1، گونه 1 TLR2، گونه 2 TLR2، TLR3، TLR4، TLR5 و TLR7 می‌باشند. آزمایشگاه ما اخیرا نشان داده است كه ترومبوسیت، TLR2، TLR3، TLR4، TLR5 و TLR7 آشكار می‌سازد. بنابراین، تاثیر LPS مشاهده شده بر روی ترومبوسیت جوجه‌های گوشتی دارای نقش مهمی در هموستاز پلاكت‌های پستانداران می‌باشد. همچنین نشان داده شده است كه ترومبوسیتها، پروتئین‌های آنتی هپارین ترشح می‌كنند. اما تا این زمان، هیچ تحقیقی در مورد ترومبوسیت‌هایی كه دارای توانایی در سلول‌های ایمنی می باشند، انجام نشده است. اكتشافات این تحقیق، همراه با سایر اطلاعات آزمایشگاه ما، نشان می‌دهد كه ترومبوسیت‌ها می‌توانند TLR آزاد كنند كه باعث می‌شود ترومبوسیت‌ها به عنوان سلول‌های موثر اولیه شناخته شوند. <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ترومبوسیت‌ها فراوان‌ترین سلول‌های سفید خون در خون ماكیان می‌باشند و در جریان آنها مقدار ترومبوسیت‌ها 6 برابر بیشتر از تعداد هتروفیل‌ها می‌باشد. این موضوع نشان می‌دهد كه اگرچه ترومبوسیت‌ها و هتروفیل‌ها دارای عمكرد سلول‌های موثر مشابهی در مقابله میزبان ذاتی با آلودگی‌های باكتریایی هستند، ترومبوسیت‌ها با تعداد محدود می‌توانند سلولهای موثر اولیه جوجه‌ها باشند.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;پیمان صدرزاده - كارشناس مدیریت بانك كشاورزی استان آذربایجان غربی <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;منوچهر اسدی- كارشناس مدیریت بانك كشاورزی آذربایجان غربی <BR></P></FONT>