واكنش ترومبوسیت جوجه های گوشتی به لیپوپلی ساكارید

مترجم: پترجمه و تنظیم :پیمان صدرزاده -منوچهر اسدی

خلاصه: تاثیر لیپوپلی ساكارید (LPS) بر آشكارسازی یاخته جنبی proinflammatory ، (IL)-1β،IL-6،IL12 در ترومبوسیت جوجه‌های گوشتی مورد ارزیابی قرار گرفت. در 4 هفتگی، نمونه‌های خون جمع‌آوری شد، و ترومبوسیت‌های جداسازی‌شده به مدت 1 ساعت در LPS خوابانده شدند. اسید ریبونوكلوئیك از سلول‌ها خارج شد تا آشكارسازی یاخته جنبی proinflammatory با استفاده از نسخه‌برداری معكوس بلادرنگ PCR مورد آزمایش قرار گیرد. كشف شد كه آشكارسازی IL-1β،IL-6،IL-12 در ترومبوسیت‌ها تحت تاثیر رژیم‌های غذایی حاوی كورتیكوسترون و ویتامین C قرار نمی‌گیرند. به هر حال، در معرض LPS قرار گرفتن باعث افزایش این سیتوكین‌ها نشد. این حقیقت كه ترومبوسیت‌ها بسیار زیاد هستند و می‌توانند توسط LPS تحریك شوند باعث می‌شود كه اولین سلول‌های موثر در میزبان طبیعی مستحكم در برابر آلودگی‌های باكتریایی جوجه ها شوند.
    
    مقدمه
    ترومبوسیت‌های جوجه‌ها، لیكوسیت‌های هسته‌دار خون هستند كه نشان‌دهنده فراوان‌ترین گونه‌های سلول‌های سفید در خون جوجه می‌باشند. از آنجایی كه مغز استخوان جوجه دارای مگاكاریوسیت نمی‌باشد، ترومبوسیت از سلول‌های تك‌هسته‌ای قبلی به وجود می‌آید. ترومبوسیت‌ها در عملكرد در برابر پلاكت‌های پستانداران همولوگ هستند. پلاكت‌ها كوچك‌ترین سلول‌های خونی هستند كه تنها باقی مانده سیتوپلاسم مگاكاریوسیت می‌باشند. پلاكت‌ها به دلیل نقش آنها در مكانیسم دفاع میزبان طبیعی در تحقیقات ایمن‌شناختی سال‌های اخیر موضوعات مرموزی بوده‌اند. پلاكت‌ها بیشتر به دلیل پروسه هموستاز و مبادرت به ترمیم زخم شناخته شده‌اند. در كنار نقش آنها در هموستاز و ایجاد ترومبوس (لخته خون) بعد از صدمه آندوتلیال، پلاكت‌ها نیز در فرآیندهای التهاب و ترمیم بافت شركت می‌كنند. پلاكت‌ها مولكول‌های فعال زیستی فراوانی از قبیل عامل شیمیوتاكسی را برای تمام سلول‌ها، پروتئین‌های كاتیونی، هیستامین، سروتونین، پروستاگلاندین E2، و پروستاگلاندین D2 را آزاد می‌كنند.
    ترومبوسیت‌های جوجه‌ها در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است تا آشكارسازی ژن سیتوكین‌های proinflammatory را تجزیه كنیم. جوجه‌های گوشتی تجاری می‌توانند در معرض تنش‌زاهای مختلف قرار گیرند و در محیط‌هایی كه میكروارگانیسم‌های هوایی و اجزای میكروبی سلامتی جوجه‌ها را به خطر می‌اندازند، رشد كنند. بنابراین، ترومبوسیت‌های جداشده با LPS كشت شدند تا قابلیت واكنش جوجه‌های گوشتی به این اجزای میكروبی را از طریق این گونه بی‌مانند سلول تعیین كنند.
    
    مواد و روش‌ها
    54 جوجه گوشتی كه در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفتند از جوجه‌كشی محلی گرفته شده بودند و تا 2 هفتگی رژیم استارتر دریافت كردند. برای آزمایش 2 تكرار ، 18 و 36 جوجه به طور اتفاقی به 3 گروه منصوب شدند كه از 2 هفتگی تا 4 هفتگی رژیم متفاوتی را دریافت می‌كردند و دانشگاه مورگان، كلمسون و كارولینای جنوبی نگهداری شدند. گروه‌های رژیمی، رژیم كنترل بودند (رژیم دانه استاندارد)، رژیم كنترل با 30 میلی گرم/كیلوگرم كورتیكوسترون برای تحریك تنش اكسایشی، و رژیم كنترل با 30 میلی گرم/ كیلوگرم كورتیكوسترون به اضافه 500 میلی گرم/ كیلوگرم ویتامین C.
    نمونه‌های خون از رگ بال به همراه 10 درصد EDTA به عنوان ماده ضدانعقاد خون درون سرنگ‌ها جمع‌آوری شدند تا ترومبوسیت جداسازی شود. خون جمع‌آوری‌شده بر روی یخ انباشته شد تا به آزمایشگاه منتقل شود. پروتوكل جداسازی ترومبوسیت مورد استفاده در اینجا مدل تغییر یافته پروتكل مورد استفاده توسط هوریوشی و همكارانش بود. نمونه‌های خون با محلول نمك فاقد CA+2 و Mg+2 رقیق شدند. نمونه‌های رقیق‌شده خون بر روی واسطه جداسازی لنفوسیت طبقه‌بندی و در 1700× g به مدت 30 دقیقه در دمای اتاق سانتریفیوژ شد. باندهای حاوی ترومبوسیت جمع‌آوری شدند، دو بار شسته شدند ، مجددا در محلول نمك متعادل هنك معلق شدند. رنگ آبی تریپن برای كیفیت‌یابی تعداد سلول‌های زنده در هماسیتومتر (دستگاه شمارش گویچه‌های خون) مورد استفاده قرار می‌گیرد. غلظت سلول در محیط كشت شیشه‌ای در حدود 1×107میلی‌لیتر می‌باشد. ترومبوسیت‌ها در 10 میكروگرم از مینه سوتا سالمونلای خالص LPS بر روی سكوی نوسان‌دار در دمای 40 درجه سانتی‌گراد خوابانده شدند.
    بعد از تحریك ترومبوسیت‌ها، سلول‌ها در 5000×g به مدت 2 دقیقه تا پلاكت شدن سانتریفیوژ شدند. پلاكت‌ها در طول شب در 100 میكرولیتر از RNA و در دمای 4 درجه سانتی‌گراد ذخیره شدند. بعد از 24 ساعت، سلول‌ها مجددا سانتریفیوژ شدند تا مواد شناور آنها گرفته شود و در دمای 20- درجه سانتی‌گراد برای استفاده‌های بعدی ذخیره شدند. كیت RNeasy مورد استفاده قرار گرفت، و از پروتكل‌سازنده پیروی شد تا كل RNA را از این نمونه‌ها جدا كنند و توسط درمان DNase، هر DNA ژنی را خارج كردند.
    نسخه‌برداری معكوس بلادرنگ PCR (RT-PCR ) با استفاده از كیت Quanti Tech SYBR Green RT-PCR انجام شد. آماده‌سازهای مورد استفاده در افزایش دهیدروژناز گلیسرالدئید 3- فسفات از تكنولوژی‌های پیوسته DNA به دست می‌آید. تركیب RT-PCR شامل 25/0 میكرولیتر از مخلوط QuantiTect RT، 5/12 میكرولیتر از مخلوط QuantiTect SYBR Green RT-PCR ×2 ، 5/0 میكرولیتر از هر آماده‌ساز خاص، 10 میكرولیتر از RNA الگو و 25/1 میكرولیتر از آب بدون RNase می‌باشد تا حجم واكنش نهایی 25 میكرولیتر به دست آید. سابقه نوسان مورد استفاده در تمام واكنش‌ها، 1 چرخه 50 درجه سانتی‌گرادی به مدت 30 دقیقه ، 95 درجه سانتی‌گراد به مدت 15 دقیقه، و 40 چرخه 94 درجه سانتی‌گرادی به مدت 15 ثانیه ، 57 درجه سانتی‌گراد به مدت 20 ثانیه و 72 درجه سانتی‌گراد به مدت 20 ثانیه می‌باشد. كیفیت‌ساز نسبی سطوح mRNA با استفاده از محاسبه تغییر گروه در طول Pfaffl می‌باشد.
    آزمایش كارخانه‌ای با استفاده از طرح كرت‌های شكافته شده در مورد جوجه‌های گوشتی انجام شد تا تكرارها را برای هر یك از 3 رژیم در آزمایش تكرار شده، مشخص كند. نمونه‌های خون جمع‌آوری‌شده از هر جوجه گوشتی به 2 قسمت تقسیم شد كه یك قسمت به عنوان كنترل عمل می‌كرد و قسمت دیگر توسط LPS تحریك می‌شد. تجزیه واریانس‌ها توسط روش GLM انجام شد و فرضیه‌های آزمایش با استفاده از α=0.05 اجرا شد.
    
    نتایج و بحث‌ها
    رژیم‌ها بر آشكارسازی سیتوكین‌های پرالتهاب تاثیر نمی‌گذارد، اما تحریك LPS باعث افزایش سطح آشكارسازی در مقایسه با ترومبوسیت‌های كنترل عمل نیامده شد. (شكل 1). از این شكل مشخص است كه آشكارسازی نسبی تكرار در مورد IL-1β ، IL-6، و IL-12 افزایش می‌یابد. بیشترین آشكارسازی مشاهده‌شده در تغییر تكرار نسبی IL-6 بود. Interleukin-1β دارای آشكارسازی واضح بود اما درجات تغییر پائین‌تری نسبت به IL-6 داشت. Interleukin-12 در مقایسه با 2 سیتوكین پرالتهاب دیگر به طور متوسط تحریك شد، اما تغییر تكرار آن نیز مشخص بود.
    لیپوپلی ساكارید بر عملكرد سلول تاثیر می‌گذارد و آشكارسازی ژن را در مونوسیت، ماكروفاژ و هتروفیل جوجه القاء می‌كند. در حقیقت، ما در این تحقیق نشان داده‌ایم كه LPS باعث القای آشكارسازی سیتوكین‌های التهاب‌دار IL-1β، IL-6، IL-12 در ترومبوسیت‌های شبیه به هتروفیل می‌شود، سلول‌های موثر اولیه میزبان فطری با آلودگی باكتریایی در ماكیان‌ها مقابله می‌كند. هتروفیل‌ها معادل مرغی نوتروفیل هستند و به عنوان فاگوسیت متخصص عمل می‌كنند تا به تنظیم دفاع میزبان فطری كمك كنند. هتروفیل جوجه به طور اساسی دارای گیرنده Toll-like (TLR ) 10/6/1، گونه 1 TLR2، گونه 2 TLR2، TLR3، TLR4، TLR5 و TLR7 می‌باشند. آزمایشگاه ما اخیرا نشان داده است كه ترومبوسیت، TLR2، TLR3، TLR4، TLR5 و TLR7 آشكار می‌سازد. بنابراین، تاثیر LPS مشاهده شده بر روی ترومبوسیت جوجه‌های گوشتی دارای نقش مهمی در هموستاز پلاكت‌های پستانداران می‌باشد. همچنین نشان داده شده است كه ترومبوسیتها، پروتئین‌های آنتی هپارین ترشح می‌كنند. اما تا این زمان، هیچ تحقیقی در مورد ترومبوسیت‌هایی كه دارای توانایی در سلول‌های ایمنی می باشند، انجام نشده است. اكتشافات این تحقیق، همراه با سایر اطلاعات آزمایشگاه ما، نشان می‌دهد كه ترومبوسیت‌ها می‌توانند TLR آزاد كنند كه باعث می‌شود ترومبوسیت‌ها به عنوان سلول‌های موثر اولیه شناخته شوند.
    ترومبوسیت‌ها فراوان‌ترین سلول‌های سفید خون در خون ماكیان می‌باشند و در جریان آنها مقدار ترومبوسیت‌ها 6 برابر بیشتر از تعداد هتروفیل‌ها می‌باشد. این موضوع نشان می‌دهد كه اگرچه ترومبوسیت‌ها و هتروفیل‌ها دارای عمكرد سلول‌های موثر مشابهی در مقابله میزبان ذاتی با آلودگی‌های باكتریایی هستند، ترومبوسیت‌ها با تعداد محدود می‌توانند سلولهای موثر اولیه جوجه‌ها باشند.
    پیمان صدرزاده - كارشناس مدیریت بانك كشاورزی استان آذربایجان غربی
    منوچهر اسدی- كارشناس مدیریت بانك كشاورزی آذربایجان غربی


طراحی دستگاه جمع آوری کود دامی

طراحی دستگاه جمع آوری کود دامی

سادین احمد*,آق خانی محمدحسین,عباس پورفرد محمدحسین

* گروه مكانیك، ماشین های كشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

به منظور نظافت گاوداری ها، روش های متعددی با توجه به فاکتورهایی از قبیل هزینه، وسعت گاوداری، كارآیی، تکنولوژی ساخت، کاربری آسان، سرعت کار و غیره استفاده می شود. در این مقاله پس از بررسی و ارزیابی روش های موجود نظافت گاوداری، طراحی یک دستگاه جمع آوری کود دامی، قابل نصب برروی تراكتور، ارایه می گردد. با توجه به تاثیر مشخصات فیزیکی و مکانیکی کود دامی در فرآیند طراحی، برخی از این خواص (مانند چگالی، درصد رطوبت و ضریب اصطکاک کود با سطوح مختلف و مقاومت برشی کود) اندازه گیری شد. این دستگاه برای نصب برروی تراکتور MF285 طراحی شده و ظرفیت جمع آوری 4/14 مترمکعب (کود دامی) در ساعت را دارد. سیستم انتقال توان در این دستگاه، هیدرولیکی بوده و توان مورد نیاز آن که برابر 1/24 کیلووات است، از محور توان دهی تراکتور (PTO) دریافت می شود. این دستگاه با تغییرات اندک، قابلیت نصب برروی سایر تراکتورهای موجود در کشور را دارد. عرض روبش هد دستگاه، دو متر و سرعت پیشروی آن در طراحی یک متر بر ثانیه تعیین شده است. با این دستگاه می توان یک گاوداری با وسعت 500 مترمربع را در کمتر از 40 دقیقه نظافت نمود.

كلید واژه: طراحی، خواص فیزیکی و مکانیکی، گاوداری، کود دامی


نقل و انتقال دام تا اطلاع ثانوی ممنوع است

به دلیل شیوع بیماری تب برفکی

نقل و انتقال دام تا اطلاع ثانوی ممنوع است  

بررسی ورود گوشت از 15 کشور خارجی

هر چند که از مدت ها پیش خبرهایی از سوی دامداریها مبنی بر شیوع تب برفکی در برخی دامداری های کشور شنیده می شد،  اما در روزهای گذشته دکتر مجتبی نوروزی رییس سازمان دامپزشکی کشور رسما از شیوع نوع جدیدی از بیماری تب برفکی، به نامO  هندی، در کشور خبر داده و گفته بود که نقل و انتقال دام در کشورمان ممنوع شده است.
بسیاری عامل بروز این بیماری را در کشور ورود بی رویه دام قاچاق ذکر می کنند اما به هر حال عامل این بیماری هر چه که باشد اکنون در کشور شایع شده و دامداری های کشور را تهدید می کند به همین دلیل لازم است برای جلوگیری از بروز خسارت های هنگفت در کشور در سریعترین زمان ممکن با آن مقابله کرد.
در این زمینه دکتر محمد سبحانی  مدیرکل دفتر قرنطینه و امور بین الملل سازمان دامپزشکی کشور  در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: از ابتدای شروع این بیماری نقل و انتقال دام ابتدا از استان های شرقی کشور یعنی از استان های سیستان و بلوچستان، کرمان، یزد، خراسان جنوبی و خراسان رضوی ممنوع شد و متعاقب آن نقل و انتقال و جابه جایی دام در تمام استان های به هرمنظوری ممنوع شد.
مدیرکل دفتر قرنطینه و امور بین الملل سازمان دامپزشکی کشور با تاکید بر اینکه ممنوعیت نقل و انتقال دام در کشور تا به ثبات رسیدن این بیماری ادامه خواهد یافت، ادامه داد: در همین رابطه واردات دام زنده از تمامی کشورها و حتی کشورهای مجاز نیز در حال حاضر ممنوع شده است.  وی با بیان این که در حال حاضر اکیپ های قرنطینه ای و کنترل بهداشتی در تمام استان ها تشکیل شده است، افزود: مناطق پر تراکم همچون میادین دام و کشتارگاه ها نیز تحت نظات و کنترل قرار دارند و اکیپ های دامپزشکی با مراجعه به این اماکن در صورت لزوم نمونه برداری های لازم را انجام می دهند.
او خاطر نشان کرد: در رابطه با حمل ونقل دام های قاچاق و غیر مجاز نیز با مراجع مختلف همچون وزارت کشور، فرماندهی نیروی انتظامی کل کشور، ستاد مبارزه با قاچاق کالا، استانداران استان های شرقی کشور مکاتباتی را به منظورجلوگیری از انتقال غیر مجاز دام انجام داده ایم ضمن این که به تمامی استان ها اعلام شده در صورت مشاهده دام غیر مجاز با همکاری نیروی انتظامی نسبت به ارجاع متخلفان به مراجع قضایی اقدام کنند.
تب برفکی یک بیماری ویروسی بسیار واگیر است که به دلیل سرعت انتشار و زیان های اقتصادی فراوانی که به صنعت دامداری وارد می کند به عنوان مهمترین بیماری واگیر دام شناخته شده است. این بیماری به اسامی طبقه، دباغ، دهان جوشه، دهان زخمه و شلی معروف است و تقریبا تمامی حیوانات زوج سم به این بیماری مبتلا می شوند. ولی حساسیت گاو نسبت به سایر دام ها بیشتر است این در حالی است که بررسی ورود گوشت قرمز از 15  کشور اعلا م شده است.
رئیس سابق سازمان دامپزشکی کشور گفت: واردات گوشت قرمز علاوه بر کشور برزیل از 15 کشور دیگر مورد بررسی قرار گرفته است.  به گزارش مهر، مجتبی نوروزی دیروز در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: بحث آنفلوآنزای فوق حاد طیور از مشکلات جدی کشور در طول چندسال گذشته بود که با انجام اقدامات جدی هم اکنون عاری از این بیماری هستیم و ادامه این روند حمایت و پشتیانی های بیشتری را می طلبد. وی با اشاره به ساماندهی کشتارگاههای طیورخاطرنشان کرد: در حال حاضر750 کشتارگاه سنتی به 400 کشتارگاه تقلیل یافته و با کشتارگاههای غیرمجاز برخوردقانونی صورت گرفته است. نوروزی با تاکید بر کنترل و نظارت 12/5 میلیون تن فرآورده های خام دامی در سال بیان کرد: به منظور پایش باقی مانده ها در فرآورده های خام دامی افتتاح آزمایشگاه باقی مانده ها را داشته ایم، ضمن اینکه معادل 10 مرکز رفرانس آزمایشگاهی تجهیز شده است. وی با بیان اینکه در تولید داروی دامی به خودکفایی رسیده ایم افزود: در تولید سرم هنوز خودکفا نشده ایم. رئیس سابق سازمان دامپزشکی کشوربا اشاره به 140 میلیون واحد دامی در کشور تصریح کرد: سالانه 2 هزار کاردان فارغ التحصیل می شوند در حالیکه این تعداد با میزان واحدهای دامی همخوانی ندارد، لذا باید با وزیرعلوم رای زنی های لازم به عمل آید. وی با بیان اینکه تاکنون از کشور برزیل گوشت وارد شده است افزود: برای وارد کردن گوشت قرمز از سایر کشورها تاکنون با 15 کشور وارد مذاکره شده ایم. همچنین در بحث هدفمند کردن یارانه ها یارانه دارو را به امر پیشگیری اختصاص داده ایم. همچنین دراین مراسم سید محسن دستور رئیس جدید سازمان دامپزشکی و معاون وزیرجهاد کشاورزی خواستارصدور چند دستورانقلابی برای جامعه دامپزشکی از سوی وزیرجهاد کشاورزی همچون دستورات رئیس جمهوردرارتباط با پرستاران شد.


تشخیص ژن تایمیدین کیناز در گانگلیون های تری ژمینال موش های واجد عفونت نهفته ویروس هرپس سیمپلکس تیپ 1

قائمی امیر,سلیمان جاهی حوریه*,بامداد طراوت,روستایی محمدحسن,عارفیان احسان

* گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، ایران

ویروس هرپس سیمپلکس تیپ 1 بعد از عفونت اولیه ایجاد عفونت های نهفته در سیستم اعصاب محیطی می نماید. در طی عفونت نهفته نسخه برداری ژن های ویروس بسیار محدود شده و فقط حضور ژن های LAT نسخه برداری شده در گانگلیون های آلوده دیده می شود. متعاقب عفونت چشمی عفونت نهفته ویروسی در گانگلیون های تری ژمینال شکل می گیرد. در این مطالعه واکنش زنجیره ای PCR برای نشان دادن اسیدنوکلییک بکار گرفته شد. بدین منظور موش های BALB/c با HSV-1 آلوده شدند و گانگلیون های موش های آلوده برای نشان دادن ژن TK ویروس مورد ارزیابی قرار گرفتند. تکثیر و حضور قطعه ژنومی تایمیدین کیناز (TK) در گانگلیون موش ها به عنوان اندیکاتور برای نشان دادن شکل گیری عفونت های نهفته در نظر گرفته شد. نتایج حاصل از بررسی نشان داد که PCR ژن TK ویروس به عنوان یک ابزار تشخیصی قابل قبول می تواند نشانگر عفونت های نهفته ویروسی باشد و این روش بسیار اختصاصی و حساس برای نشان دادن ژنوم در گانگلیون های تری ژمینال حیوانات مورد آزمایش می باشد.

كلید واژه: تایمیدین کیناز، ویروس، هرپس سیمپلکس

 


کاربرد PCR در تشخیص قارچ های مولد آفلاتوکسین

کاربرد PCR در تشخیص قارچ های مولد آفلاتوکسین

ارمی مه زاد,هاشمی سیدجمال,پوربخش سیدعلی,شاهسوندی شهلا,محمدی شهلا,شوشتری پورمحمره عبدالحمید,جهانشیری زهرا

آفلاتوکسین ها متابولیت های کارسینوژنیک هستند که به وسیله قارچهای آسپرژیلوس فلاووس در غذا و فرآورده های غذایی تولید می شوند. در این مطالعه برای تمایز بین جدایه های مولد آفلاتوکسین و آنهایی که تولید کننده توکسین نمی باشند با پرایمرهای مربوط به ژن های ساختمانی کد کننده آنزیم ها در مسیر بیوسنتز آفلاتوکسین شامل ver-1، nor-1، omt-1 و ژن aflR که نقش تنظیمی دارد آزمایش PCR انجام شد. نتایج حاصل با نتایج کروماتوگرافی نازک لایه به عنوان روش متداول برای تشخیص مقایسه شد. DNA چهارده جدایه آسپرژیلوس فلاووس به وسیله روش فنل- کلروفرم استخراج و با هر یک از جفت پرایمرها آزمایش شد. DNA چهار جدایه از جدایه های مذکور با هر چهار جفت پرایمر واکنش داد که از بین این چهار جدایه سه جدایه در روش کروماتوگرافی هم مثبت شدند. نتایج نشان داد PCR روش سریع برای تشخیص جدایه های اسپرژیلوس فلاووس مولد آفلاتوکسین می باشد اما آنها را از جدایه های غیر مولد آفلاتوکسین به طور کامل نمی تواند تمیز دهد و باید مطالعات بیشتری برای توسعه روش غربالگری مناسب انجام پذیرد.

كلید واژه: افلاتوکسین، آسپرژیلوس، واکنش زنجیره ای پلیمراز، کروماتوگرافی لایه نازک


جداسازی Aspergillus flavus از خوراک دام و تعیین مقدار آفلاتوکسین M1 به روش HPLC در شیر گاوداری های تهران

سندگل محمود,امینیان حشمت اله*,اعتباریان حسن رضا,ابوحسین گیتی,سبزواری امید

* گروه گیاهپزشكی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، ایران

در سال 1383 جدایه هایی از قارچ Aspergillus flavus از مواد غذایی مورد مصرف در نه گاوداری اطراف تهران (نظیر ذرت، جو، گندم، تخم پنبه، نان خشک، سویا، یونجه، سبوس، آرد جو، کنجاله کلزا، کنجاله پنبه، سیلوی ذرت و تفاله چغندر) جدا شد. توانایی تولید سختینه به وسیله جدایه های حاصل بررسی و مشخص گردید که 62.9 درصد از جدایه ها بر روی محیط CzA سختینه تولید نمودند. در ضمن 68.5 درصد از جدایه ها تولید کننده آفلاتوکسین بودند. دامنه تغییرات در دامداری ها از نظر آلودگی خوراک دام به قارچ A.flavus از 20.4 تا 3.7 درصد بود. در ضمن 16.7 درصد جدایه ها مربوط به تفاله چغندر و این خوراک آلوده ترین آنها بود. میانگین درصد جدایه در هر یک از مواد غذایی یونجه، کنجاله کلزا و آرد ذرت 1.8 و کمترین آلودگی به قارچ را داشتند. آزمایش شیر تولیدی گاوداری ها به روش HPLC نشان داد که دامنه آفلاتوکسین M1 در آنها از 0.0009 تا 0.5269 ppb بود. ضریب رگرسیون کالیبراسیون برای این آزمایش ها از 0.99 تا 0.998 و ریکاوری حاصل در این آزمایش ها نیز از 70.3 و 104.9 درصد تعیین گردید.


مقدار مایکوتوکسین پاتولین در آب میوه های تولیدی چند کارخانه آب میوه سازی شمال غرب کشور

 

فتحی آچاچلویی بهرام*,آزادمرددمیرچی صدیف,حصاری جواد,نعمتی محبوب

 

* گروه علوم دامی، دانشكده كشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی

 

پاتولین مایکوتوکسینی است که بوسیله گونه های مختلف از کپک ها تولید می شود. اکثر این قارچ ها روی میوه های فاسد شده به ویژه سیب، گلابی، انگور و هلو رشد می کنند. استاندارد جهانی حضور این ماده در آب سیب و سایر آب میوه ها در حدود 50 ppb می باشد. اندازه گیری مقدار این مایکوتوکسین از این لحاظ مهم است که می تواند اثر سوئی بر سلامتی داشته باشد. در این تحقیق حدود 144 نمونه آب میوه که مربوط به چهار نوع آب میوه (آب سیب، انگور، هلو و کنسانتره آب سیب) در دو تاریخ متفاوت از 6 کارخانه مختلف تولید کننده آب میوه بطور تصادفی از سوپرمارکت ها و از چند کارخانه مختلف تولیدی در شمال غرب کشور تهیه گردید. میزان پاتولین آنها با استفاده از روش HPLC تعیین گردید. نتایج نشان دادند که مقدار پاتولین در آب انگور، هلو و سیب تولیدی در این کارخانه ها از مقدار مجاز آن پایین و حتی در برخی موارد خیلی ناچیز بود. فقط در یک مورد مقدار پاتولین در آب انگور یکی از کارخانه ها حدود 450.3 میکروگرم در لیتر اندازه گیری شد که در بین تمام نمونه ها دارای بیشترین مقدار پاتولین بود. اگرچه، در برخی از کنسانتره های آب سیب مربوط به چند کارخانه آب میوه سازی شمال غرب کشور مقدار پاتولین بیش از حد مجاز آن یعنی 95.36, 89.45 و 110.25 میکروگرم در لیتر تعیین شد. طبق نتایج این پژوهش، کنسانتره های طبیعی تولید شده، بویژه کنسانتره آب سیب تولیدی در کارخانه های آبمیوه سازی شمال غرب کشور، دارای میزان آلودگی بالای پاتولین (حتی بیش از دو برابر حد مجاز) بودند. همچنین در بین مقدار پاتولین آب میوه های تولیدی کارخانه های مختلف آب میوه سازی شمال غرب کشور، در دو ماه متوالی آبان ماه و دی ماه تفاوت معنی داری در سطح احتمال 1 درصد وجود داشت.

 

كلید واژه: آبمیوه، پاتولین، کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا (HPLC)، مایکوتوکسین

 

متن کامل


تاثیر مایه کشت میکروبی و پاستوریزاسیون روی بازده، ویژگیهای حسی و فیزیکی- شیمیایی پنیر گوسفندی لیقوان

 

منافی دیزج یكان مهناز,حصاری جواد*,خسروشاهی اصل اصغر

 

* گروه علوم و صنایع غذایی، دانشكده كشاورزی، دانشگاه تبریز

 

یکی از پنیرهای سنتی که از دیرباز در ایران تهیه می شود پنیر لیقوان است. این نوع پنیر از شیر خام و بدون افزودن مایه کشت آغازگر به طور سنتی تهیه می گردد. بروز بیماریهای مشترک بین انسان و دام باعث شده است که محققان اعمال فرآیند پاستوریزاسیون را برای شیر پنیرسازی توصیه کنند لذا هدف از این تحقیق بررسی اثرات فرآیند پاستوریزاسیون و افزودن مایه کشت میکروبی روی شیر مورد استفاده در تهیه پنیر گوسفند و ارایه راهکار مناسبی جهت سالم سازی و بهبود کیفیت محصول نهایی بود. برای این منظور، چهار نوع شیر گوسفند برای تهیه پنیر مورد استفاده قرار گرفتند: شیر خام بدون افزودن مایه کشت آغازگر، شیر خام با افزودن مایه کشت آغازگر، شیر پاستوریزه بدون افزودن مایه کشت آغازگر و شیر پاستوریزه با افزودن مایه کشت آغازگر. پنیرهای تهیه شده از نظر بازده، خواص حسی و فیزیکی- شیمیایی در چهار مقطع زمانی (دو هفته، چهار هفته، شش هفته و هشت هفته) طی دوره رسیدن مورد ارزیابی قرار گرفتند. بر اساس نتایج حاصل، اعمال فرآیند پاستوریزاسیون باعث افزایش بازده، درصد چربی، درصد ازت غیر پروتئینی و افت ویژگیهای حسی این پنیرها شد. همچنین افزودن مایه کشت به شیر پنیرسازی باعث بهبود خواص حسی، افزایش بازده، درصد چربی و درصد ازت غیر پروتئینی پنیرهای تولیدی گردید، ولی اثر عوامل فوق روی ماده خشک و فاکتور رسیدن (ازت غیر کازئینی) معنی دار نبود.

 

كلید واژه: آغازگر، پاستوریزاسیون، پنیر لیقوان

 

دانلود متن کامل مقاله


 • کل صفحات:5  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 •   


آخرین پست ها


آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :