بررسی وضعیت سلنیم و ید گوسفندان استان مركزی، ایران، مقاله كوتاه

طالبیان مسعودی علیرضا*,عزیزی فریدون,زاهدی پور حجت اله

* مركز تحقیقات كشاورزی و منابع طبیعی استان مركزی، اراك، ایران

 این تحقیق به منظور بررسی مقدماتی وضعیت تغذیه عناصر معدنی سلنیم و ید در گوسفندان استان مرکزی کشور ایران انجام گرفت. بدین منظور وضعیت تغذیه این عناصر در گوسفندان مرتع 57 گله واقع در 14 محدوده جغرافیایی استان مورد بررسی قرار گرفت. مناطق نمونه برداری به گونه ای انتخاب گردید که عمده مراکز پرورش گوسفند استان تحت پوشش قرار گیرد. نمونه های خون از میش های داشتی جوان در سه زمان تابستان، پاییز و زمستان اخذ گردید و این نمونه ها از نظر مقدار فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز و ید معدنی پلاسما به ترتیب به عنوان شاخص وضعیت سلنیم و ید مورد تجزیه قرار گرفتند. بر اساس نتایج به دست آمده، تفاوت معنی داری در سطح احتمال 01/0 در میزان فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراكسیداز گوسفندان در مناطق مختلف استان مرکزی وجود دارد. همچنین تغییرات وابسته به فصل در این رابطه مشاهده گردید. همچنین اختلافات معنی داری در سطح احتمال 01/0 در وضعیت ید گوسفندان در مناطق مختلف این استان و تغییرات فصلی در وضعیت ید آن ها مشاهده شد. سطوح پایین فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز (کمتر از 60 واحد بین المللی در گرم هموگلوبین) و ید معدنی پلاسما (کمتر از 5 میکروگرم در دسی لیتر) در برخی مناطق و پاره ای از اوقات سال نشان دهنده کمبود عناصر مزبور و ضرورت استفاده از مکمل های معدنی این عناصر می باشد.

كلید واژه: گوسفند، تغذیه، مواد معدنی، سلنیم، ید


بررسی الگوی رشد و تکامل فولیکول های ثانویه بز مرخز پس از تولد

درویشی مجید,سوری منوچهر*,انصاری رنانی حمیدرضا

* گروه علوم دامی، دانشكده كشاورزی، دانشگاه رازی، كرمانشاه، ایران

برای تعیین نحوه رشد و تکامل فولیکول های تولید کننده الیاف در پوست بز مرخز بعد از تولد، آرایش فولیکولی و نسبت فولیکول های ثانویه به اولیه (S/P) در پوست نه راس بزغاله نر و راس بزغاله ماده مرخز از سن یک تا 16 هفتگی مطالعه شد. نمونه برداری از پوست از ناحیه میانی پهلوی هر بزغاله در طی نه مرحله با فاصله هر دو هفته یک بار انجام شد. نتایج نشان داد که فولیکول های تولید کننده الیاف در گروه هایی شامل سه فولیکول اولیه و چندین فولیکول ثانویه قرار دارند. هر فولیکول اولیه واجد ضمایم غده عرق، غده دو لبی چربی و ماهیچه راست کننده و هر فولیکول ثانویه واجد فقط یک غده تک لبی (و برخی دو لبی) چربی بود. تفاوت میانگین نسبت S/P بین تمام مراحل نمونه برداری (به جز مراحل شش و هفت) معنی دار بود (P<0.05). بیشترین مقدار نسبت S/P در نمونه های سن 16 هفتگی بزغاله ها مشاهده شد. اثر جنس و اثر متقابل جنس و سن بر نسبت S/P معنی دار نبود.

 


اثر سطوح مختلف مکمل معدنی مولیبدن، گوگرد و آهن بر جذب مس و کیفیت الیاف بز مرخز و گوسفند سنجابی

معینی محمدمهدی*,سوری منوچهر,هژبری فردین,نوریان ابراهیم

* گروه علوم دامی، دانشكده كشاورزی، دانشگاه رازی، كرمانشاه، ایران

در این پژوهش اثر سطوح مختلف مکمل مولیبدن، گوگرد و آهن بر متابولیسم و جذب مس و همچنین خصوصیات کیفی الیاف بررسی شد. بدین منظور از تعداد چهار راس بز نر مرخز یک ساله با میانگین وزن 30(±2) چهار راس گوسفند نر سنجابی 11 ماهه با میاگنی وزن 33(±2.1) کیلوگرم استفاده شد. دام ها در جایگاه های انفرادی نگهداری شده و پس از دوره عادت پذیری به جیره پایه (شامل یونجه، ذرت و جو)، مکمل گوگرد (1-2.5 گرم) سولفات آهن (400-100 میلی گرم) و آمونیوم مولیبدات (30-5 میلی گرم) به هر کیلوگرم کنسانتره اضافه شد. به منظور اندازه گیری میزان مس و تیومولیبدات مس پلاسما در هر سه هفته یک بار خون گیری انجام شد. برای اندازه گیری مس، قطر و رشد الیاف از سطح پوست و از پهلوی سمت چپ هر حیوان با استفاده از یک کلیشه 10 در 10 سانتی متر نمونه های الیاف برداشت شد. با افزایش مکمل عناصر معدنی در جیره، مس پلاسما به تدریج کاهش یافت و در سطح 30-25 میلی گرم مولیبدن و 2-2.5 گرم گوگرد در کیلوگرم ماده خشک جیره، علایم بالینی کمبود مس با کاهش شفافیت و رنگدانه های الیاف ظاهر شد. این علایم در حیوانات مورد آزمایش که از جیره پایه حاوی 8-7 میلی گرم مس در کیلوگرم ماده خشک استفاده می کردند پس از چهار ماه مشاهده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که مصرف بیش از 30-25 میلی گرم مولیبدن به همراه 2.5 گرم گوگرد و 400 گرم آهن در جیره روزانه گوسفند و بز موجب کاهش سطح مس در خون و الیاف شد. حساسیت بز مرخز به افزایش این مواد معدنی بیش از گوسفند و علایم بالینی و تغییرات الیاف در بز مرخز زودتر مشاهده شد.

 


بررسی الگوی رشد و تکامل فولیکول های ثانویه بز مرخز پس از تولد

درویشی مجید,سوری منوچهر*,انصاری رنانی حمیدرضا

* گروه علوم دامی، دانشكده كشاورزی، دانشگاه رازی، كرمانشاه، ایران

برای تعیین نحوه رشد و تکامل فولیکول های تولید کننده الیاف در پوست بز مرخز بعد از تولد، آرایش فولیکولی و نسبت فولیکول های ثانویه به اولیه (S/P) در پوست نه راس بزغاله نر و راس بزغاله ماده مرخز از سن یک تا 16 هفتگی مطالعه شد. نمونه برداری از پوست از ناحیه میانی پهلوی هر بزغاله در طی نه مرحله با فاصله هر دو هفته یک بار انجام شد. نتایج نشان داد که فولیکول های تولید کننده الیاف در گروه هایی شامل سه فولیکول اولیه و چندین فولیکول ثانویه قرار دارند. هر فولیکول اولیه واجد ضمایم غده عرق، غده دو لبی چربی و ماهیچه راست کننده و هر فولیکول ثانویه واجد فقط یک غده تک لبی (و برخی دو لبی) چربی بود. تفاوت میانگین نسبت S/P بین تمام مراحل نمونه برداری (به جز مراحل شش و هفت) معنی دار بود (P<0.05). بیشترین مقدار نسبت S/P در نمونه های سن 16 هفتگی بزغاله ها مشاهده شد. اثر جنس و اثر متقابل جنس و سن بر نسبت S/P معنی دار نبود.

 


اثر سطوح مختلف مکمل معدنی مولیبدن، گوگرد و آهن بر جذب مس و کیفیت الیاف بز مرخز و گوسفند سنجابی

معینی محمدمهدی*,سوری منوچهر,هژبری فردین,نوریان ابراهیم

* گروه علوم دامی، دانشكده كشاورزی، دانشگاه رازی، كرمانشاه، ایران

در این پژوهش اثر سطوح مختلف مکمل مولیبدن، گوگرد و آهن بر متابولیسم و جذب مس و همچنین خصوصیات کیفی الیاف بررسی شد. بدین منظور از تعداد چهار راس بز نر مرخز یک ساله با میانگین وزن 30(±2) چهار راس گوسفند نر سنجابی 11 ماهه با میاگنی وزن 33(±2.1) کیلوگرم استفاده شد. دام ها در جایگاه های انفرادی نگهداری شده و پس از دوره عادت پذیری به جیره پایه (شامل یونجه، ذرت و جو)، مکمل گوگرد (1-2.5 گرم) سولفات آهن (400-100 میلی گرم) و آمونیوم مولیبدات (30-5 میلی گرم) به هر کیلوگرم کنسانتره اضافه شد. به منظور اندازه گیری میزان مس و تیومولیبدات مس پلاسما در هر سه هفته یک بار خون گیری انجام شد. برای اندازه گیری مس، قطر و رشد الیاف از سطح پوست و از پهلوی سمت چپ هر حیوان با استفاده از یک کلیشه 10 در 10 سانتی متر نمونه های الیاف برداشت شد. با افزایش مکمل عناصر معدنی در جیره، مس پلاسما به تدریج کاهش یافت و در سطح 30-25 میلی گرم مولیبدن و 2-2.5 گرم گوگرد در کیلوگرم ماده خشک جیره، علایم بالینی کمبود مس با کاهش شفافیت و رنگدانه های الیاف ظاهر شد. این علایم در حیوانات مورد آزمایش که از جیره پایه حاوی 8-7 میلی گرم مس در کیلوگرم ماده خشک استفاده می کردند پس از چهار ماه مشاهده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که مصرف بیش از 30-25 میلی گرم مولیبدن به همراه 2.5 گرم گوگرد و 400 گرم آهن در جیره روزانه گوسفند و بز موجب کاهش سطح مس در خون و الیاف شد. حساسیت بز مرخز به افزایش این مواد معدنی بیش از گوسفند و علایم بالینی و تغییرات الیاف در بز مرخز زودتر مشاهده شد.

 


راهكارهای بالابردن درآمد پرورش دهندگان گوسفند و بز در ایران

در شماره قبل مطالبی در خصوص مشكلات پرورش گوسفند و درآمد ناچیز گوسفندداری در ایران عنوان شد. در این قسمت سعی می شود تا راهكاری برای پایین آوردن هزینه ها و بالابردن درآمد گوسفندداران ارائه گردد.
    
    
    
    مدیریت تولید مثل
    یكی از راه های كم كردن هزینه ها، بالا بردن توان تولیدمثلی قوچ ها و میش ها با استفاده از ابزارهای مدرن مدیریتی می باشد كه می توان با بالا بردن توان تولیدمثلی قوچ ها از تعداد آنها در گله كاست كه علاوه بر بازگشت سریع تر سرمایه، هزینه های نگهداری را نیز كاهش می دهد. همچنین بالا بردن توان تولید مثلی میش ها باعث زایش بیشتر، هم در یك مرحله زایش و هم در دفعات زایش در طول سال شده، در نتیجه میزان سود سالیانه بیشتر خواهد شد.
    طی سالیان اخیر ابزارهای مختلفی برای مدیریت تولید مثل معرفی شده اند كه مهم ترین آنها داروهای تنظیم كننده زمان فحلی و جفت گیری گوسفند و بز می باشد كه از این گروه می توان سیدر، اسفنج و رگولین را نام برد.
    <
    
    
    B>رگولین و افزایش جفت گیری
    رگولین یك قطعه حاوی هورمون ملاتونین است كه در زیر پوست گوش قوچ و میش كاشته می شود و با رهاسازی تدریجی هورمون ملاتونین باعث می شود به نوعی اثر كوتاه شدن روز و بلند شدن مدت شب به دام القا شود به طوری كه پس از حدود 2 ماه، یك فصل جفت گیری مشابه فصل جفت گیری طبیعی كه در اواخر تابستان و اوایل پاییز شروع می شود در دام ایجاد شود.
    
    
    
    نحوه استفاده از رگولین:
    با استفاده از تفنگ مخصوص كاشت رگولین، در زیر پوست قوچ ها 3 عدد و در زیر پوست میش ها یك عدد رگولین كاشته می شود. با توجه به اینكه نیازی به برداشتن قطعات رگولین از زیر پوست نیست، كل عملیات استفاده از رگولین همان یك مرحله كاشت است.
    
    
    
    زمان بندی كاشت رگولین در قوچ و میش:
    رگولین در قوچ ها 9-7 روز قبل از میش ها كاشته می شود و 49 روز پس از كاشت رگولین در زیر پوست میش ها، قوچ ها وارد گله می شوند و پس از 15 روز جفت گیری به حداكثر خود می رسد.
    
    
    
    مزایای استفاده از رگولین:
    - ایجاد یك فصل تولید مثلی كه با توجه به امكان وقوع جفت گیری متعدد شانس باروری را بیشتر می كند.
    - استفاده هم زمان رگولین در قوچ و میش كه باعث بالا رفتن توان تولید مثلی قوچ ها هم می شود. این امر به ویژه در مواقعی كه فعالیت جنسی قوچ ها به طور طبیعی كم است (در جفت گیری های خارج از فصل طبیعی) اثر قابل توجهی در باروری گله دارد.
    - آسانی كاشت رگولین و عدم نیاز به برداشت آن.
    - با توجه به ماهیت اثر رگولین، بهترین و واضح ترین اثر استفاده از آن را می توان در خارج از فصل جفت گیری طبیعی گله كه در حالت عادی بازدهی گله بسیار پایین است مشاهده نمود.
    
    
    
    مهمترین زمینه های استفاده از رگولین:
    - تغییر تاریخ جفت گیری و زایش برای فروش بره ها در گران ترین فصل سال
    - افزایش باروری قابل توجه بره های ماده (شیشك ها)
    - كم كردن فاصله دو زایش از یكسال به 8 ماه
    - ایجاد فصل جفت گیری در بره های ماده 10-8 ماهه برای كم كردن زمان انتظار بره
    - بالا بردن توان تولید مثلی قوچ های گله
    - ایجاد سیستم زایش كنترل شده بدون فشردگی زایش
    - ایجاد سیستم زایش در تمام طول سال برای گله های بزرگ به نحوی كه بازار فروش مستمر داشته باشند
    در پایان قابل ذكر است كه رگولین در كشورهای آمریكایی، اروپایی، خاورمیانه و همچنین استرالیا مورد استفاده وسیع قرار می گیرد و در ایران نیز در استان های مختلف از قبیل خراسان رضوی، آذربایجان غربی، اردبیل و ... مورد استفاده قرار گرفته است و روند رو به رشد استفاده از رگولین بیانگر كارآیی و مفید بودن آن می باشد.
    
    
    شیوه كار با رگولین:
    روز اول- 30 هفته قبل از موعد انتظار برای زایش. اگر قوچ ها جدا نگهداری نمی شوند بایستی اقدام به جداسازی تمامی میش ها از تمامی قوچ ها و بزهای نر نمود. سپس باید از متخصص تلقیح و دامپزشك دعوت شود تا اقدام به كاشت ایمپلنت نموده دستورات بعدی را برای زمان واردشدن گله نرها صادر كند.
    
    
    
    عواملی كه الگوی جفت گیری را تحت تاثیر قرار می دهد:
    عوامل بسیاری وجود دارند كه جفت گیری گله را قبل از فصل جفت گیری تحت تاثیر قرار می دهند. از آن جمله می توان به وضعیت بدنی، كارآیی قوچ و مرحله شیردهی اشاره نمود. این حالات تحت تاثیر رگولین قرار ندارند ولی می توانند جنبه های مثبت استفاده از رگولین را تحت تاثیر قرار دهند. فعالیت جفت گیری پس از ورود نر به گله در صورتی زودتر اتفاق می افتد كه:
    1- درمان با رگولین نزدیك شروع فصل جفت گیری طبیعی باشد.
    2- در فصل قبلی گله زودتر زاییده باشد.
    3- گله دارای تعداد زیادی از میش هایی باشد كه به طور طبیعی می توانند قبل از فصل جفت گیری طبیعی به قوچ جواب بدهند.
    همچنین پس از ورود نر به گله جفت گیری در صورتی دیرتر رخ می دهد كه:
    1- استفاده از این هورمون زودتر از موعد توصیه شده انجام گیرد.
    2- گله در فصل قبلی دیرتر زایمان كرده باشد.
    3- قوچ ها كاملاً از گله جدا نشده باشند.
    4- گله دارای میش های نابالغ زیادی باشد.
    5- گله دارای عوامل ممانعت كننده تغذیه ای یا عفونی باشد.
    
    
    
    سلامت خود گوسفندان:
    استفاده از این ماده هیچ تغییری در رشد و تكامل بره ایجاد نمی كند و همچنین در شروع بلوغ بره متولد شده نیز تاثیری ندارد. آزمایشات نشان داده اند كه در سال بعد از استفاده از رگولین، میش ها دوباره به فصل طبیعی جفت گیری خود برگشته اند. درمان های مكرر با این دارو هیچ تاثیری بر كارآیی میش ها در تمام طول عمر ندارد و بیش از كارآیی طبیعی جنسی از آنها كار نمی كشد. از آنجا كه ایمپلنت نزدیك گوش كاشته می شود خطر تخریب لاشه به دلیل ضعف تكنیك تزریق نا محتمل می باشد. همانند هر تزریق دیگری كارگذاری این كاشته نیز با خطر عفونت همراه است لذا باید احتیاط لازم برای عملیات بهداشتی به عمل آید. رگولین بر روی رشد و خود پشم گوسفندان تاثیر نمی گذارد ولی در برخی حیوانات مثل سمور نشان داده شده كه باعث افزایش رشد خز می گردد.


استفاده از ژن سیتوكروم b میتوكندری برای تشخیص همزمان گوشت گاو، گاومیش، گوسفند و بز به روش Multiplex-PCR

پیرانی نصراله*,الیاسی زرین قبایی قربان

* گروه علوم دامی، دانشكده كشاورزی،‌ دانشگاه تبریز

گوشت گاو یكی از پر مصرف ترین گوشت های مورد استفاده در دنیا بوده و مصارف فراوانی دارد. و گاهی اوقات نیز با گوشت گاومیش، بز و گوسفند مخلوط می گردد. برای تشخیص نوع گوشت در فرآورده های پروتئینی روش های مختلفی بكار گرفته می شود كه یكی از آنها استفاده از برخی از اجزای DNA میتوكندری بعنوان DNA الگو است. در این تحقیق نمونه های گوشت از گونه های فوق الذكر جمع آوری شده و آسیاب گردید. استخراج DNA از 250 میلیگرم گوشت هر نمونه انجام شد و كمیت و كیفیت آن به روش های مشاهده بر روی ژل و تست با اسپكتروفتومتر بررسی گردید. برای انجام واكنش زنجیره ای پلیمراز، آغازگرهایی طراحی شد كه برای هر گونه قطعه متفاوتی از ژن سیتوكروم b تكثیر گردد. واكنش زنجیره ای پلیمراز به صورت جداگانه و همچنین به طور همزمان با مخلوطی از آغازگرها انجام شد. نواحی تكثیر شده بر روی ژل آگار %2 الكتروفورز شده سپس توسط اتیدیوم برماید رنگ آمیزی شده و نوارهای الگو بدست آمد. در این تحقیق نوارهای 124، 330، 472 و 585 جفت بازی به ترتیب نشانگر گونه های گاومیش، بز، گاو و گوسفند بود. تكثیر ناحیه مورد نظر از هر گونه بیانگر وجود گوشت آن گونه در مخلوط گوشت و یا فرآورده های پروتئینی بود.

كلید واژه: تشخیص گوشت، ژن سیتوكروم b، میتوكندری،‌ Multiplex PCR

 

متن کامل مقاله


ارزیابی چند شكلی ژن میوستاتین در گوسفند نژاد سنجابی با استفاده از روش PCR-RFLP

صوفی بهاره,محمدآبادی محمدرضا*,شجاعیان كمال,باقی زاده امین,فراستی سیروس,عسكری ناهید,دیانی امید

* بخش علوم دامی، دانشكده كشاورزی، دانشگاه شهید باهنر كرمان

ژن میوستاتین یا عامل 8 رشد و تمایز (GDF8) به عنوان عامل ایجاد كننده ماهیچه مضاعف شناخته شده است، كه در آن مجموعه ای از جهش های غیرفعال كننده ژن رخ می دهند. در گاو، جهش های غیرفعال كننده در این ژن منجر به تولید فنوتیپ ماهیچه مضاعف می شود. چند شكلی ژن میوستاتین در گوسفند نیز بررسی شده است. گوسفند سنجابی یكی از نژادهای اصلی گوسفند در ایران، به ویژه در استان كرمانشاه است كه تا كنون برای این جایگاه به وسیله نشانگرهای مولكولی مطالعه نشده است. هدف از انجام این مطالعه آنالیز ناحیه كد كننده در برگیرنده های جهش هایی كه به طور بالقوه بیان ژن میوستاتین را تغییر می دهند بود. از صد و پنجاه راس گوسفند سنجابی نمونه های خون گرفته شد و DNA استخراج شده برای تكثیر قطعه 337 جفت بازی استفاده شد. چند شكلی طول قطعات برشی محصولات PCR با افزودن آنزیم برشی HaeIII به واكنش PCR كامل اجرا شد. ژنوتیپ های PCR-RFLP آنالیز شدند. فراوانی ژنوتیپ های Mm, MM و mm به ترتیب %2، %1.33 و %96.76 تشخیص داده شدند. فراوانی آللی نیز برای آلل های M و m به ترتیب 0.03 و 0.97 برآورد گردید. مقایسه فراوانی آلل M (آلل مطلوب) محاسبه شده در گوسفندهای سنجابی با تحقیقات مشابه در نژادهای مختلف دنیا نشان داد كه فراوانی این آلل در گوسفند سنجابی در سطح مناسبی نمی باشد. علاوه بر این، مشخص گردید كه تعادل هاردی - واینبرگ در جمعیت مورد مطالعه در رابطه با این جایگاه برقرار نمی باشد.

كلید واژه: چند شكلی، ژن میوستاتین، گوسفند سنجابی، PCR-RFLP

 

متن کامل مقاله


 • کل صفحات:2  
 • 1
 • 2
 •   


آخرین پست ها


آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :