تعیین ضریب انتشار حرارت كود گاوی با استفاده از حل یك بعدی معادله فوریه

نیری محمدامین,كیان مهر محمدحسین*,عرب محمدحسینی اكبر,حسن بیگی بیدگلی سیدرضا

* پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

رطوبت زیاد كود گاوی تازه، محیطی را برای رشد عوامل بیماری زا فراهم می آورد و باعث آلودگی محیط زیست می شود. یكی از راه های كاهش این آلودگی ها، كاهش رطوبت كود می باشد همچنین كود خشك برای استفاده در زمین های كشاورزی و بستر دام كاربرد دارد. از جمله مواردی كه برای ساخت یك خشك كن مناسب باید در نظر گرفت خواص حرارتی ماده شامل گرمای ویژه، ضریب هدایت حرارت و ضریب انتشار حرارت می باشد. در این تحقیق ضریب انتشار حرارت كود گاوی با استفاده از حل یك بعدی معادلهفوریه به دست آمد. آزمایش ها در رطوبت های 20، 40، 60 و 82% و در دماهای 60, 40, 20  و 70oC انجام گرفت. مقدار ضریب انتشار حرارت (a) از 0.904x??-? تا 2.11x??-? m2/s به دست آمد. مقدار ضریب انتشار حرارت با افزایش دما به صورت خطی افزایش یافت. در دمای ثابت، با افزایش رطوبت از 20 به 40% مقدار a افزایش یافته و در رطوبت های بالاتر از 40% روند كاهشی نشان داد. یك مدل چند جمله ای با ضریب تعیین R2=?.?? برای تخمین ضریب انتشار حرارت، بر حسب رطوبت و دما به دست آمد

كلید واژه: كود گاوی، ضریب انتشار حرارت، معادله فوریه، رگرسیون

 


بررسی اثرات کاهش و یا حذف مکمل های معدنی و ویتامینی از جیره های غذایی مرغ های تخم گذار بر عملکرد و کیفیت تخم مرغ در مرحله آخر تخم گذاری

نوبخت علی*,تقی زاده اكبر

* گروه علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی مراغه

این آزمایش جهت ارزیابی اثرات کاهش و یا حذف مکمل های معدنی و ویتامینی از جیره های غذایی مرغ های تخم گذار بر عملکرد و کیفیت تخم مرغ در مرحله آخر تخم گذاری انجام گرفت. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با تعداد 192 قطعه مرغ تخم گذار سویه های - لاین W-36 از سن 70 تا 78 هفتگی در 4 تیمار و 4 تکرار شامل سطوح مختلف مکمل های معدنی و ویتامینی به صورت (0.25، 0.19، 0.13 و صفر درصد) و به مدت 8 هفته انجام گردید. نتایج حاصل نشان داد که کاهش و یا حذف مکمل های معدنی و ویتامینی از جیره های غذایی مرغ های تخم گذار در مرحله آخر تخم گذاری تاثیر معنی داری بر عملکرد و کیفیت تخم مرغ ندارد. بر اساس نتایج حاصل می توان نتیجه گیری نمود که حذف مکمل های معدنی و ویتامینی از جیره های غذایی مرغ های تخم گذار در مرحله آخر تخم گذاری بدون داشتن اثرات منفی بر عملکرد و کیفیت تخم مرغ آنها امکان پذیر است.

كلید واژه: عملکرد، کیفیت تخم مرغ، مرغ تخم گذار، مکمل های معدنی و ویتامینی

 


پیش بینی قیمت تخم مرغ در ایران: مقایسه روشهای ARCH و شبكه های عصبی مصنوعی

طیبی سیدكمیل*,آذربایجانی كریم,بیاری لیلی

* دانشكده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان

با اینكه از عمر پرورش طیور به شكل صنعتی آن در جهان بیش از چند دهه نمی گذرد، اما این صنعت توانسته است جایگاهی رفیع در تامین پروتئین موردنیاز جامعه انسانی پیدا كند. ثبات نسبی و پیش بینی دقیق قیمت طیور و فرآورده های آن از طریق توجه به كاهش نوسان، باعث تخصیص بهینه منابع، افزایش كارایی و در نهایت افزایش درآمد مرغداران می شود.
با توجه به اهمیت پیش بینی قیمت محصولات پروتئینی از جمله تخم مرغ، در تحقیق حاضر قیمت این محصول با استفاده از روش
ARCH و شبكه های عصبی مصنوعی برای افقهای زمانی یك ماهه، شش ماهه و دوازده ماهه پیش بینی گردید. در این راستا این فرضیه كه شبكه عصبی مصنوعی در پیش بینی قیمت تخم مرغ كارایی بیشتری از روش ARCH دارد بررسی شد. داده های مورد استفاده شامل متغیر قیمت تخم مرغ و دوره مورد مطالعه شامل سالهای 85-1371 است. نتایج نشان می دهد كه شبكه های عصبی مصنوعی در بیشتر افقهای زمانی پیش بینی های دقیقتری در مقایسه با روش ARCH ارایه می كند؛ از این رو استفاده از روشهای پیش بینی قیمتی كه عمدتا متكی بر شبكه های عصبی مصنوعی است می تواند به تاثیر سیاست گذاری قیمتی و حتی تنظیم بازار از طریق پیش بینی نوسانهای مختلف كمك كند.

كلید واژه: پیش بینی قیمت، تخم مرغ، شبكه های عصبی مصنوعی، روش ARCH


مقدار مایکوتوکسین پاتولین در آب میوه های تولیدی چند کارخانه آب میوه سازی شمال غرب کشور

 

فتحی آچاچلویی بهرام*,آزادمرددمیرچی صدیف,حصاری جواد,نعمتی محبوب

 

* گروه علوم دامی، دانشكده كشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی

 

پاتولین مایکوتوکسینی است که بوسیله گونه های مختلف از کپک ها تولید می شود. اکثر این قارچ ها روی میوه های فاسد شده به ویژه سیب، گلابی، انگور و هلو رشد می کنند. استاندارد جهانی حضور این ماده در آب سیب و سایر آب میوه ها در حدود 50 ppb می باشد. اندازه گیری مقدار این مایکوتوکسین از این لحاظ مهم است که می تواند اثر سوئی بر سلامتی داشته باشد. در این تحقیق حدود 144 نمونه آب میوه که مربوط به چهار نوع آب میوه (آب سیب، انگور، هلو و کنسانتره آب سیب) در دو تاریخ متفاوت از 6 کارخانه مختلف تولید کننده آب میوه بطور تصادفی از سوپرمارکت ها و از چند کارخانه مختلف تولیدی در شمال غرب کشور تهیه گردید. میزان پاتولین آنها با استفاده از روش HPLC تعیین گردید. نتایج نشان دادند که مقدار پاتولین در آب انگور، هلو و سیب تولیدی در این کارخانه ها از مقدار مجاز آن پایین و حتی در برخی موارد خیلی ناچیز بود. فقط در یک مورد مقدار پاتولین در آب انگور یکی از کارخانه ها حدود 450.3 میکروگرم در لیتر اندازه گیری شد که در بین تمام نمونه ها دارای بیشترین مقدار پاتولین بود. اگرچه، در برخی از کنسانتره های آب سیب مربوط به چند کارخانه آب میوه سازی شمال غرب کشور مقدار پاتولین بیش از حد مجاز آن یعنی 95.36, 89.45 و 110.25 میکروگرم در لیتر تعیین شد. طبق نتایج این پژوهش، کنسانتره های طبیعی تولید شده، بویژه کنسانتره آب سیب تولیدی در کارخانه های آبمیوه سازی شمال غرب کشور، دارای میزان آلودگی بالای پاتولین (حتی بیش از دو برابر حد مجاز) بودند. همچنین در بین مقدار پاتولین آب میوه های تولیدی کارخانه های مختلف آب میوه سازی شمال غرب کشور، در دو ماه متوالی آبان ماه و دی ماه تفاوت معنی داری در سطح احتمال 1 درصد وجود داشت.

 

كلید واژه: آبمیوه، پاتولین، کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا (HPLC)، مایکوتوکسین

 

متن کامل


تاثیر مایه کشت میکروبی و پاستوریزاسیون روی بازده، ویژگیهای حسی و فیزیکی- شیمیایی پنیر گوسفندی لیقوان

 

منافی دیزج یكان مهناز,حصاری جواد*,خسروشاهی اصل اصغر

 

* گروه علوم و صنایع غذایی، دانشكده كشاورزی، دانشگاه تبریز

 

یکی از پنیرهای سنتی که از دیرباز در ایران تهیه می شود پنیر لیقوان است. این نوع پنیر از شیر خام و بدون افزودن مایه کشت آغازگر به طور سنتی تهیه می گردد. بروز بیماریهای مشترک بین انسان و دام باعث شده است که محققان اعمال فرآیند پاستوریزاسیون را برای شیر پنیرسازی توصیه کنند لذا هدف از این تحقیق بررسی اثرات فرآیند پاستوریزاسیون و افزودن مایه کشت میکروبی روی شیر مورد استفاده در تهیه پنیر گوسفند و ارایه راهکار مناسبی جهت سالم سازی و بهبود کیفیت محصول نهایی بود. برای این منظور، چهار نوع شیر گوسفند برای تهیه پنیر مورد استفاده قرار گرفتند: شیر خام بدون افزودن مایه کشت آغازگر، شیر خام با افزودن مایه کشت آغازگر، شیر پاستوریزه بدون افزودن مایه کشت آغازگر و شیر پاستوریزه با افزودن مایه کشت آغازگر. پنیرهای تهیه شده از نظر بازده، خواص حسی و فیزیکی- شیمیایی در چهار مقطع زمانی (دو هفته، چهار هفته، شش هفته و هشت هفته) طی دوره رسیدن مورد ارزیابی قرار گرفتند. بر اساس نتایج حاصل، اعمال فرآیند پاستوریزاسیون باعث افزایش بازده، درصد چربی، درصد ازت غیر پروتئینی و افت ویژگیهای حسی این پنیرها شد. همچنین افزودن مایه کشت به شیر پنیرسازی باعث بهبود خواص حسی، افزایش بازده، درصد چربی و درصد ازت غیر پروتئینی پنیرهای تولیدی گردید، ولی اثر عوامل فوق روی ماده خشک و فاکتور رسیدن (ازت غیر کازئینی) معنی دار نبود.

 

كلید واژه: آغازگر، پاستوریزاسیون، پنیر لیقوان

 

دانلود متن کامل مقاله


بررسی اثر ریسک قیمتی بر حاشیه بازاریابی گوشت قرمز در ایران

 

شهبازی حبیب*,كاووسی كلاشمی محمد,پیكانی غلام رضا,عباسی فر اكرم

 

* دانشكده اقتصاد و توسعه كشاورزی، پردیس كشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

 

رفتار عاملان بازاریابی در مقابل ریسک قیمتی، اثر قابل ملاحظه ای بر افزایش حاشیه بازاریابی دارد به طوری كه با انتقال افزایش قیمت به مصرف کننده نهایی، قدرت خرید و از آن رو مصرف آن ها كاهش می یابد. پژوهش حاضر عوامل موثر بر حاشیه بازاریابی در سطوح مزرعه- کشتارگاه و کشتارگاه- خرده فروشی، گوشت گاو و گوسفند را با در نظر گرفتن اثر ریسک و رفتار ریسکی و نیز متغیرهای طرف عرضه و تقاضا برای دوره 1377-1383 مورد ارزیابی قرار داده است. نتایج نشان داد که كشش متغیر ریسك قیمتی (نوسان قیمت) در كشتارگاه و خرده فروشی نسبت به حاشیه بازاریابی مزرعه- كشتارگاه و كشتارگاه- خرده فروشی به ترتیب برای گوشت گاو 51/0 و 78/1 و به ترتیب برای گوشت گوسفند 03/0 و 54/0 بوده است.

 

كلید واژه: ریسک قیمتی، حاشیه بازاریابی، گوشت قرمز، ایران

 

متن کامل مقاله


آموزش دامداران برای کنترل شیر در مرحله نگهداری ضروری است

یک کارشناس ارشد صنایع غذایی گفت: آموزش دامداران به منظور رعایت اصول و موازین بهداشتی شیر و کنترل شیر در مرحله نگهداری و عرضه به خصوص در ماه های گرم سال ضروری است.

مجید عرب عامری در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران افزود: کیفیت اولیه شیر خام تحت تاثیر عواملی همچون تغذیه دام، سلامت دام، ترکیبات شیمیایی شیر و فعالیت میکروب موجود در آن بوده که بر محصولات نهایی تاثیرگذار است، بنابراین کیفیت شیر خام به مدت زمان و شرایطی که شیر از تولید تا تحویل به کارخانه طی می کند، بستگی کامل دارد.

مسئول اداره نظارت بر مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با اشاره به اینکه 67 درصد شیر تولیدی گاوها در شهرستان شاهرود، از واحدهای کوچک و روستایی به دست می آید، گفت: آلودگی میکروبی شیر خام و پاستوریزه در هر فصل به طور معنی داری با هم متفاوت است.

عرب عامری خاطرنشان کرد: با توجه به میزان آلودگی شیر خام به اشریشیا کلی و کلیفرم ها به خصوص در فصل تابستان، آموزش دامداران به منظور رعایت اصول و موازین بهداشتی، همچنین کنترل بیشتر در مرحله حمل و نقل، نگهداری و عرضه به خصوص در ماه های گرم سال ضروری است


بررسی و تعیین آمیخته ترفیع مناسب برای محصولات لبنی با استفاده از  روش تصمیم گیری چند معیاره (MCDM)

دكتر منصور صمدی   استادیار گروه مدیریت دانشگاه شهید چمران اهواز

چكیده

بازاریابی نوین چیزی فراتر از تولید محصولات خوب، قیمتگذاری مناسب و سهولت دسترسی به مصرف كنندگان كالاست . ترفیع یكی از عناصر آمیخته بازاریابی است كه از طریق آن شركت با مصر ف كننده ارتباط برقرار می كند و از طریق تبلیغات، پیشبرد فروش، فروش شخصی و روابط عمومی او را ب ه خرید محصول تشویق می كند. بازاریابی و فروش محصولات لبنی در مقایسه با محصولات دیگر ، پیچیدگی ها و مشكلات بیشتری دارد. به كارگیری تركیب مناسب از آمیخته ترفیع برای محصولات لبنی می تواند تمایل به خرید را در مشتری ایجاد كند. انتخاب روشهای مناسب ارتباطی با توجه به موقعیت مخاطبان در بازار هدف صورت می گیرد . مخاطبان نسبت به محصولات لبنی ممكن است در یكی از مراحل سه گانه شناخت، احساس یا رفتار باشند. هدف این تحقیق بررسی عناصر آمیخته ترفیع و تعیین مؤثرترین عناصر ترفیع از جنبه تأثیر آن در ایجاد نگرش مثبت در مخاطبان نسبت به محصولات لبنی با استفاده از روش AHP است. از میان 16 ابزار ترفیعی متناسب با محصولات لبنی - كه به عنوان گزینه انتخاب شدند - با نظرخواهی از گروه های مختلف در كارخانه شیر پگاه لرستان در سال 1385 ، مؤثرترین روش ترفیع جهت ایجاد آگاهی، علاقه ، تمایل و نگرش مثبت در مخاطبان نسبت به محصولات لبنی، تبلیغات تلویزیونی و مؤثرترین روش ترفیع جهت سوق دادن مصرف كنندگان بالقوه به خرید محصولات لبنی، فروش حضوری دانسته شد.

كلید واژه ها: آمیخته ترفیع، تصمیم گیری چندمعیاره، فرایند تحلیل سلسله مراتبی، بازاریابی،

محصولات لبنی

برای دریافت متن کامل بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

http://www.agri-peri.ir/File/ShowFile.aspx?ID=46a7b369-efdc-4c1a-8d14-77465cdc3b0c


 • کل صفحات:2  
 • 1
 • 2
 •   


آخرین پست ها


آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :