اساس تهویه سالنهای مرغداری و سرعت جریان هوا(سالنهای بوقلمون)
ترجمه : م. الیاسی

توجه: اگر چه عنوان این مقاله برای سالنهای بو قلمون میباشد ولیكن بجز اعداد و ارقام كه مخصوص بو قلمون است بقیه مطالب برای سالنهای مرغداری نیز مشابه است

مقدمه
مرغها در ساختمانهایی با محیطی کنترل شده پرورش می یابندتا در این محیط رشد و تولیدشان را زیاد کنند.یک سیستم تهویه نقش مهمی را در کنترل این محیط بازی میکند.درک و دانستن بکار گیری اصول سیستم تهویه کمک میکند که بتوانید سیستم تهویه خود را بهتر و کارامدت واقتصادیتر مدیریت کنید.تولید افزایش یافته و هزینه کاهش یافته معمولا سود اوری را زیاد میکنند.profitability

هدف این مقاله اینست که بعضی از مفاهیم سیستم تهویه وفاکتورهای کلیدی که بر مقدار جابجایی هوای مورد نیاز در کنترل حرارت – رطوبت – و غلظت گازهادر داخل سالن بوقلمون را بیان کند.


اهداف سیستم تهویه:
یک سیستم تهویه باید هوا را بین داخل و خارج ساختمان به جریان بیاندازد. همچنین انتظار میرود که یکنواختی مناسبی در محیط ایجاد کند و در تمام طول سال ساختمان به شکل اقتصادی تهویه گردد.سیستم تهویه هوای تازه بیرون را بداخل سالن اورده در حالیکه هوای داغترومرطوب داخل را نیزخارج میکند.جابجایی هوااز گرما –رطوبت و دی اکسید کربن تولید شده توسط پرنده را از ساختمان حذف میکند.این هوایی که بین داخل و خارج سالن جریان دارد بخش مهمی از سیستم تهویه است.مقدار یا سرعت جابجایی هوای مورد نیاز باید کنترل شودتا اینکه محیط در شرایط اقتصادی مطلوبی در تمام طول سال باقی بماند.


محیط مطلوب و مناسب داخل سالن:
ایجاد یک محیط مناسب در داخل سالن بوقلمونها مشکلترو پیچیده تر از کنترل ساده حرارت – رطوبت نسبی – غلظت آمونیاک و وضعیت بستر است.
محیطی که بوقلمونها احساس میکنند شامل شاخصهای محیطی بسیار بیشتری است.شاخصهای محیطی اضافه ای که مهمند شامل: شدت جریان هواvelocity – تراکم دفعیات- مساحت برای هر پرنده – نور و روشنایی – کیفیت و کمیت اب اشامیدنی وغذا – ووضع سلامت و بیماریها است.

سیستم تهویه اثر مستقیمی بر حرارت –رطوبت – شدت جریان هواvelocity – و تراکم گاز و دفعیات دارد.این شاخصها به منظور ثبت اینموضوع که آیا محیط خوب کنترل میشود اندازه گیری و به کار گرفته میشوند.

شاخصهای محیطی که در این مقاله توضیح داده میشوند حرارت –رطوبت و غلظت گازها خواهند بود.

حفظ یک محیط مطلوب یک تصمیم درست مدیریتی است که به سن پرنده- وضعیت دفعیات و بستر و شرایط هوایی بستگی دارد. رطوبت نسبی داخل سالن باید رنجی بین 50تا70 درصد داشته باشد..غلظت امونیاک باید کمتر از 25 ppm نگه داشته شود.غلظت دی اکسید کربن باید کمتر از 5000ppmنگهداشته شود.


انواع سیستمهای تهویه واجزای آنها:
سیستم تهویه مکانیکی از 4 جزئ عمده تشکیل شده است: فنها – پنجره ها – هیتر ها و کنترل وتنظیم.

فنها و پنجره هامقدار جابجایی هوا را در سیستم تهویه مکانیکی کنترل میکنند.در این سیستم پنجره ها بر توزیع و مخلوط شدن هواهم اثر دارند.هیترها گرمای تکمیلی رادرزمان سردی هواو یا در مواقعی که پرنده بسیار کوچک و جوان است و نمی تواند حرارت کافی برای گرم کردن فضای تولید کند ایجاد میکنند .

کنترلها نیازمند تنظیم سرعت تهویه(کنترل فنها) و شدت جریان هوا از طریق پنجره ها طبق تغییر وضعیت هوا و اندازه پرنده و تغییر سایز بدنی پرنده است.

طراحی سیتم تهویه در مقابل مدیریت:
طراحی سیتم تهویه در مورد انتخاب اندازه و انتخاب اجزای سیستم(هیترها – پنجرها وفنها) از میان انواع و اندازه های موجود و در دسترس بحث میکند.امر طراحی توجه به شرایط نا مناسب(extreme) دارد تا از اینکه ((اجزایی که در سیستم انتخاب شده اند میتوانند تهویه کافی ایجاد کنند و محیط را حتی در طول اب وهوای ناملایم کنترل نمایند)) مطمئن شود.

در طراحی سیستم از مبانی و اصول تهویه استفاده میگردد.

در امر تهویه تمرکز بر کارایی و کنترل موثر محیط است که به تغییر شرایط پاسخگو باشد.این نکته مهم است که اصول و مبانی تهویه رابدانیم تا بتوانیم سیستم تهویه را بهتر مدیریت کرده و امکان ایجاد محیطی مطلوبتر و اقتصادی تر را ایجاد کنیم.


توازنهای (رعایت شونده در) سیستم تهویه:Ventilation System Balances))
یک اصل پایدار برای درک اینکه چگونه سیستم های تهویه طراحی و اجرا میشوند_ اصل بالانس و توازن است(شکل3). سیستمهای تهویه ای بر این حقیقت استوار شده اند که تجمع هوایی که وارد میشود باید در توازن و تعادل با مقدار هوایی باشد که بخاطر جابجایی هوا از سالن خارج میشود. - مقدار انرژی که وارد سیستم میشود یا در ساختمان تولید میشود باید معادل با انرژی باشد که از طریق تهویه یا اتلاف حرارتی سالن از سالن خارج میشود. - مقدار رطوبتی که وارد میشود یا در داخل سالن نشط میکند و پاشیده میشود بایدبا مقدار رطوبتی که از سالن با تهویه خارج میشود متوازن و متعادل باشد .

آخرین توازن در مورد دی اکسید کربن صادق است.

بالانسهای مشابهی برای توضیح توازن رطوبت و گاز در جایگاه بکار گرفته میشود.توازنات سیستم تهویه معمولا با این فرض انجاممیشود که تجمع حرارت ملموس( (Sensible Heat – رطوبت یا دی اکسید کربن در داخل سالن وجود ندارد. وقتی که این تجمع صفر است بالانس و توازن به عنوان حالت پایدار و ثابت(Steady State) معروف است. در حالت پایدار انتظار میرود که حرارت داخل – رطوبت نسبی و غلظت دی اکسید کربن ثابت باقی بماند. اگر سیتم تهویه در حالت پایدار نباشد حرارت – رطوبت نسبی – و غلظتCO2 در داخل سالن بالا و پایین میرودو نوسانات وسیع در این پارامترها ممکن است شرایط نامطلوبی را ایجاد کند.


توازن هوای خشک: Dry Air Balance
تهویه محتاج به جابجایی هوا است. مقدار هوای خشکی که وارد میشود و از جایگاه خارج میشود باید در طول این جابجایی بالانس و متوازن باشد. هیچگونه تجمع یا تولیدی در هوا در سیتم تهویه پرنده ها وجود ندارد. جابجایی هوا بجای فوت مکعب هوا با مقدار پوند هوای خشک توضیح داده میشود که محاسبه اثرات حرارت و رطوبت را بر چگالی هوا و شدت جریان هوا در ساختمان آسانتر میکند.

در جایگاههایی که بصورت مکانیکی تهویه میشوند هوایی که از طریق فنهای خارج کننده هوا خارج میشود باید با هوایی که از طریق دریچه ها وارد میشود جایگذین شود. به ندرت گاهی مواقع دریچه ها درست نصب نمیشوند یا بگونه ای تنظیم میشوند که وقتی فنهای تهویه به کار می ا فتند تنها شکافها ی اطراف درها و پنجره ها است که هوای بیرون از آنها وارد میشود.

تهویه صحیح وجابجایی هوا در این وضعیت نمیتواند انجام بگیرد. در جایگاههای با تهویه طبیعی باید پنجره هایی وجود داشته باشند تا هوای تازه بیرون وارد شود و بماند – گرم شود – مرطوب شود و خارج شود. هوا از طریق این پنجره ها میتواند وارد و خارج شود اما عموما این شکل مناسبی از یک تهویه خوب نیست.

توازن در حرارت ملموس و قابل لمس: Sensible Heat Balance
حرارت ملموس انرژی ای است که درجه حرارت اشیا را تغییر میدهد. اضافه شدن حرارت ملموس به هوا – هوا را داغ کرده و درجه حرارت هوا را بالا میبرد. حذف حرارت ملموس از هوا – هوا راخنک کرده و درجه حرارت هوا را پایین می اورد.پرنده ها حرارت ملموسی تولید میکنند که این حرارت تولید شده مقدارش در درجه اول به اندازه بدن و در درجه دوم به سلامت – مقدار خوراک – و سطح فعالیت پرنده بستگی دارد.

البته حرارت ملموس از طریق دیوار های ساختمان – سقف یا کف نیز از طریق کنداکسیون جابجا میشود. جابجایی حرارت سالن میتواند کم یا زیاد باشد.اتلاف حرارتی از سالن در شرایطی رخ میدهد که که حرارت سطح خارجی ساختمان کمتر از حرارت سطح داخلی ساختمان باشد.این وضعیت در اغلب مواقع سال عادی است. اضافه حرارت سالن در شرایطی رخ میدهد که حرارت سطح خارجی ساختمان بیشتر از حرارت سطح داخلی ساختمان باشد. این حالت در روزهای گرم تابستان رخ میدهد که کف و سقف با تابش خورشید گرم و داغ میشود.


عایق سازی از گرم و سرد شدن سالن جلوگیری میکند چون میزان جابجایی حرارتی سالن را کم میکند. نور خورشیدی که از طریق پنجره های ساختمان وارد ساختمان میشود حرارت ملموس را افزایش میدهد.

تبادل هوا و جابجایی آن – هوای خارج را بداخل می اورد که این هوا قبل از خروج از سالن گرم میشود. این جابجایی راه حلی برای حذف حرارت ملموس از سالن است.

توازن حرارت ملموس به حرارت ملموس تولید شده توسط پرنده ها و هیتر ها بستگی دارد.اگر هیتر ها روشن شوند حرارت اضافی ان با تبادل هوا و اتلاف حرارتی ساختمان حذف میشود. فاکتورهای زیادی بر توازن حرارت ملموس اثر میگذارند( یعنی اندازه بدن پرنده – تعداد پرنده ها – سطوح عایقکاری – حرارت بیرونی سالن – حرارت داخلی سالن و سرعت و مقدار جابجایی هوا ). حرارت ملموس البته برای تبخیر اب هم استفاده میشود. آبی که در سالن پاشیبده میشود- نشط از ظروف آب و ریخت و پاش ان توسط پرنده – و رطوبتی که از مدفوع در سالن دفع میشود باید بخار شود یا بصورت دستی از سالن حذف شود _ مثلا تعویض آن بخش از بستر که خیس شده است - تا از اینکه بسترخیلی خیس و مرطوب شود جلوگیری کند. حرارتی که برای تبخیر اب مصرف میشود دیگربرای گرم کردن و بالا بردن درجه حرارت سالن نمیتواند بکار گرفته شود. این وضعیت در شرایط سردی هوا مطلوب نیست چون به حرارت ملموس برای حفظ درجه مناسب حرارت هوای ورودی لازم است.

در شرایط گرمی هوا خنک کردن با روش تبخیر اب میتواند به حذف مقداری از حرارت ملموس جلوگیری کند. استفاده از آب پاشها و صفحات تبخیر دهنده آب این کار را انجام میدهند.توازن در رطوبت: Moisture Balance
مقدار رطوبت جایگاه پرنده بروضعیت رطوبت بسترو بر رطوبت نسبی هوا و پتانسیل غلیظ شده آن(تشکیل شبنم) بر دیواره ها اثر میگذارد. تهویه یکی از روشهای نسبتا غالب برای حذف رطوبت تولید شده در ساختمان است.. پرنده ها از طریق تنفس و دفعیات خود رطوبت تولید میکند.نشت آب و آب ریخته شده نیز در مقدار آبی که باید از سالن حذف شود باید به حساب بیاید.

جتوجه کنید که در تولید رطوبت - رطوبت دفعیات برمقدار رطوبت تنفسی در سن 4 تا 16 هفتگی پیشی میگیرد. با این مطلب میتوان توضیح داد که چرا اغلب کنترل رطوبت بستر وقتی بوقلمونها در سن 10 تا 14 هفته هستند مشکل است.

هوای تهویه ای ،رطوبت را تا جایی که ممکن است جذب میکند.مقدار جذب گفته شده به مقدار رطوبت موجود در خارج سالنکه وارد سالن میشود – درجه حرارت هوای خارج سالنی–و مقدار رطوبتی که داخل جایگاه تولید میشود بستگی دارد. یکی از نکات کلیدی اینست که هوای گرم ظرفیت نگاهداری رطوبت بالاتری را نسبت به هوای سرد ایجاد میکند. یک قاعده انگشتی اینست که برای هر20 درجه فارنهایت افزایش در درجه حرارت هوای خشک مقدار گنجایش نگهداری رطوبت2 برابر میشود.

به این ترتیب وقتی تفاوت درجه حرارت بین هوای خارج سالن و داخل سالن زیاد است نسبت به وقتی که این اختلاف درجه حرارت کم و اندک است حذف رطوبت از سالن آسانتر است. در شرایط خیلی سرد وقتی اختلاف درجه حرارت بین داخل و خارج سالن بسیار زیاد است تبادل هوای چندانی جهت کنترل رطوبت انجام نمیگیرد. وقتی درجه حرارت های بیرون متعادل است و رطوبت نسبی بالایی دارد کنترل سطح رطوبت در ساختمان خیلی مشکل است چون توانایی هوای خارج در جذب رطوبت بسیار محدود است.


توازن گاز: Gas Balance
توازن گازها یک پیشرفت کاملا جدیدی در مباحث تهویه است و انتظار میرود که در آینده مهمتر هم شوند.دو توازن کلی که میتواند انجام گیرد شامل بالانس دی اکسید کربن و اکسیژن است. گاز آمونیاک گاز مهمی در ساختمان پرنده است ولی رنجی از آمونیاک تولیدی در دست نیست.مهمترین منبع دی اکسید کربن در ساختمان بوقلمونهاخود بوقلمونها هستند و سوخت هیترها .

بوقلمونها به ازای هر660 BTUاز کل حرارت تولیدی 1 فوت مکعب CO2تولید میکنند.

غلظت CO2 در هوای خارج سالن حدود 350ppm (0/035 %) میباشدمقدار تهویه برای کنترل CO2 کمتر از مقادیر لازم برای کنترل حرارت ملموس و رطوبت است.

هیترهای پروپانی CO2 راهمپای خود هوای گرم شده در فضای گرم شده جمع میکنند. یک هیر پروپانی1.2 فوت مکعب به ازای هر 1000BTU حرارت تولیدی CO2 تولید میکند. جابجایی هوا با تهویه ،O2 تازه را نیز برای پرنده ها فراهم میکند.پرنده ها در طول تنفس خود O2 مصرف میکنند و CO2 تولید میکنند.

به ازیا هر660BTU کل حرارت تولید شده 1.2 فوت مکعب اکسیژن مصرف میشود. هوای بیرون در حدود210000ppm(21%) اکسیژن دارد.

سرعت تهویه بر مبنای اکسیژن در مقایسه باکنترل CO2 یا حرارت یا رطوبت بسیار پایین است که به این معنی است که وقتی که غلظت CO2 یا مقدارحرارت یا رطوبت کنترل میشود –O2 براحتی کنترل میشود.

جابجایی هوا: Air Exchange
جابجایی و تبادل هوا برای کنترل و ایجاد بالانس و توازن در حرارت ملموس – رطوبت و غلظت گازها لازم است و میتواند کنترل شده یا کنترل نشده باشد.هوای جابجا شده تحت کنترل فنها تنها اجازه خروج در حرارت ملموس – رطوبت وco2تولیدی پرنده ها را میدهد. جابجایی بیش از اندازه هوا ممکن است حرارت ورطوبت را بیش از حد حذف کند.و شرایط محیطی داخل سالن را نامطلوب نماید.

کنترل وضعیت جابجایی هوا میتواند از طریق تهویه مکانیکی یا طبیعی صورت پذیرد.که این نوع تهویه ها در جملات جدا گانه ای شرح داده شده اند.

نفوذهوا به داخل یا خارج انواعی از جابجایی کنترل نشده هوا هستند که از طریق شکافها و منافذاطراف درو پنجره ها ومنافذ کف و سقف انجام میشودنفوذ بیش از حد هوا به سمت داخل یا خارج( از این منافذ )ممکن است منجر به جابجایی و تبادل معنی داری در هوا گردد و شرایط سرمای کششی(cold drafty conditions) نامطلوبی را ایجاد کند یا هزینه انرژی زیادی راباعث شود( هیترها در صدد جبران اتلاف حرارت برایند).

نگهداری خوب ساختمان به کاهش نفوذ به داخل یا خارج هوا کمک کرده و کشش سرمایی را به حد اقل رسانده و به حذف هزینه های اضافی انرژی کمک میکند.

تهویه هوا با کمک فنها انجام میگیرد. البته گاهی در شرلایط ویژه ای ممکن است فنها کار کنند ولی مقدار مطلوب جابجایی هوا را ایجاد نکنند.

توانایی فنها در ایجادسرعت در جابجایی هوا به مشخصات کارایی پنکه ها و فشار ثابت بستگی دارد که پنکه ها این ویژگی را در شرایط باد – وضعیت ورودیها و وضعیت دیگر پنکه ها متحمل میشود.

منبع:www.parsbiology.com


استرس گرمائی در بوقلمون و راه های کاهش آن

استرس گرمائی در بوقلمون و راه های کاهش آن
دکتر امین خیرخواه


مساله استرس گرمائی در پرورش طیور یک مشکل جدی است. در یک هوای بسیار گرم، مرگ و میر طیور و کاهش تولید قابل مشاهده است. معمولا هر گاه که دمای محل پرورش بوقلمونها از 27 درجه سانتی گراد فراتر رود استرس گرمائی بروز می کند.  

البته در این میان نباید اثر رطوبت را نادیده گرفت و همیشه بایستی به گزارشات هواشناسی در مورد افزایش دما و رطوبت تواما توجه داشت.

توجه داشته باشید که دمای بالاتر از 27 درجه سانتی گراد میتواند باعث کاهش مصرف خوراک و در نتیجه کاهش دریافت انرژی و پروتئین گردد که این امر نیز به نوبه خود اثرات منفی بر روی وزن تخم، کوچک شدن اندازه آن و کاهش کیفیت پوسته خواهد داشت.

دمای بدن بوقلمونها در حدود 42 -41 درجه سانتیگراد است حال اگر دمای محیط از این دما بالاتر رود، اتلاف گرمای بدن آنها متوقف شده و حتی مقداری گرمای اضافی هم به بدن آنها تحمیل می گردد با ادامه این روند هنگامیکه دمای بدن بوقلمونها به 46 درجه سانتی گراد برسد آنها خواهند مرد.

در این هنگام و زمانیکه جلوگیری از به وقوع پیوستن تمامی آثار سوء استرس گرمائی امکان پذیر نیست، چند اقدام مدیریتی می تواند وضعیت را اندکی بهبود بخشد که در ادامه به بخشی از آنها اشاره می کنیم.

....

کمک به بوقلمونها برای مقابله با استرس گرمائی

آرایش محیط اطراف محل پرورش

- گیاهان و علفهائی را که اطراف ساختمان می رویند کوتاه کنید، چرا که آنها مانع از حرکت و جریان یافتن هوا به سمت ساختمان می شوند.

- کاشتن درختان بلند و پر شاخ و برگ به طرز موثری مانع از تابش مستقیم آفتاب می شوند اما توجه داشته باشید در جائی کاشته شوند که مانعی بر سر راه جریان هوا نباشند.

- ساختمان ها باید طوری ساخته شوند که پرندگان از تابش مستقیم نور در امان باشند. (به طور مثال ساختمانها را شرقی - غربی بنا کنید)

...

تهویه

- جریان هوا باید مطابق با سن پرنده باشد. این مساله می تواند به خنک شدن بدن آنها کمک زیادی کند. یک نسیم خفیف با سرعت 4/2 کیلومتر در ساعت می تواند دمای محیط را تا 5 الی 8 درجه سانتیگراد تعدیل نماید.

- توجه داشته باشید که در ساختمانهائی که اطراف آنها پوشیده است به ازاء هر 12 تا 15 متر از طول ساختمان یک هواکش 36 اینچی نصب نمائید.

- ترموستات هواکشها را بر روی دمای 23 درجه سانتی گراد تنظیم نمائید تا اطمینان یابید که آنها در طول روز به خوبی کار کرده و محیط خنک و مطلوبی را برای پرندگان بوجود می آورند.

- از ساختارهای پلاستیکی و چوبی برای تغییر جهت دادن جریان هوا به سمت پائین استفاده کرده و اطمینان حاصل کنید که طیور حداکثر بهره را از این جریان هوا می برند.

- از سالم بودن تسمه هواکشها اطمینان حاصل کنید، چرا که فرسوده بودن آنها باعث کاهش 30 درصدی و یا بیشتر در کارکرد هواکشها خواهد شد. پس دقت داشته باشید که تسمه های فرسوده را حتما به موقع عوض کنید.

- هواکشها را هر روز تمیز کنید چرا که این امر برای عبور منظم هوا امری ضروری است.

- از کارآئی دستگاه های هشدار دهنده اطمینان حاصل کنید. فاصله بین حداکثر و حداقل دما را کم انتخاب کنید تا بتوانید بهترین استفاده را از دستگاه به عمل آورید.

....

آب

- وجود آب پاکیزه و سالم در روزهای گرم بسیار ضروری است. سیستمهای آبخوری را مرتبا کنترل کنید تا اطمینان حاصل نمائید که آب به صورت یکنواخت و بی وقفه در اختیار بوقلمونها قرار می گیرد.

- صافی آبخوریها را مرتبا تعویض کنید. در طول تابستان میزان مصرف آب بوسیله طیور به 2 تا 3 برابر زمستان می رسد، در نتیجه صافیها زود به زود پر می شوند. برای حل این مورد استفاده از دستگاه های نشان دهنده سرعت آب برای فهمیدن مصرف آن بسیار موثر است.

- همیشه در طول تابستان به آب پرنده الکترولیت و ویتامین اضافه کنید تا کمبود ویتامین ناشی از کاهش مصرف غذا در آنها جبران شود.

- از کافی بودن تعداد آبخوریها در محل پرورش اطمینان حاصل کنید به گونه ای که به ازا هر 100 بوقلمون یک آبخوری وجود داشته باشد. البته توجه داشته باشید که در تابستان و روزهای گرم تعداد آبخوریها را باید کمی بیشتر نمود.

....

فضای محل پرورش

میانگین فضای مورد نیاز برای هر پرنده را در طول مدت گرمای هوا افزایش دهید و در کنار آن از تهویه مناسب و روش خنک کردن تبخیری استفاده نمائید. کاهش تعداد پرندگان موجب کاهش گرمای تولید شده می گردد، در نتیجه می توانید هواکشهای اضافی را نیز بردارید. همچنین افزایش فضای کف محل پرورش باعث آسان شدن دسترسی به آبخوریها خواهد شد.

مطالعات نشان می دهد که افزایش تعداد پرنده ها در یک محل، با نقشه مناسب، روش خنک سازی موثر و همچنین استفاده از تونل تهویه در ماه های گرم سال با سود اقتصادی همراه خواهد بود.

......

گله های مادر

...من

برنامه نوری

برنامه روشنائی را به صورت دوره های مناسب با زمان تاریکی و گرمای روز تنظیم کنید.

ساعات روشنائی

زمان شروع و پایان روشنائی

8

9 صبح تا 5 بعد از ظهر

7

10 صبح تا 5 بعد از ظهر

6

10 صبح تا 4 بعد از ظهر

تخم گذاری

در برخی از فارمها میتوان با جمع آوری مرتب (بیشتر) تخمها به تولید در فصل تابستان کمک کرد. این مساله بوقلمون ها را وادار می کند تا مدت کمتری را در لانه بنشینند.

همچنین در صورت امکان، وسائل ایجاد کننده جریان هوا را به لانه ها اضافه کنید. از خشک بودن بستر اطراف آبخوریها و جلوی لانه ها اطمینان حاصل کنید، چرا که بوقلمونها به دلیل خنک بودن جاهای خیس به اینگونه مکانها علاقه دارند. مدت زمان نگهداری تخمهای نطفه دار را کاهش دهید چون قابلیت جوجه درآوری آنها تحت تاثیر قرار می گیرد.

اطمینان حاصل کنید که دستگاه های خنک کننده و تهویه در محل جمع آوری تخمها، دمای مناسب را ایجاد می کنند.

...

کنترل کرچی

- اطمینان حاصل کنید که هر قفس جای کافی را برای نگهداری بوقلمونهای کرچ دارد.

- نوع بستر در این قفسها را متفاوت از بستر اصلی فارم انتخاب کنید.

- تهویه مناسب را فراهم آورید و آب و غذای تازه در دسترس بوقلمونها قرار دهید، توجه داشته باشید پرندگانی که در معرض استرس گرمائی قرار گرفته اند توانائی طی مسافت طولانی برای رسیدن به آبخوری و دانخوری را ندارند.

- در شرایط حاد از برنامه کنترل کرچی صرف نظر کرده یا آنرا به تاخیر بیاندازید.

- توجه داشته باشید که سرعت رشد باکتریها در لوله های آب،، در آب و هوای گرم افزایش می یابد. حفظ کیفیت آب تا حد امکان از اهمیت زیادی برخوردار است. (مثلا از طریق اضافه کردن 3 -2 قسمت کلر در یک میلیون قسمت آب)

- در هر فرصت ممکن در هنگام گرمی هوا ظرف آبخوری و لوله های آنرا شستشو دهید تا آب مناسب در اختیار بوقلمونها قرار گیرد. (گاهی اضافه کردن یخ به آب نیز به کاهش استرس کمک می کند)

...

غذا

- بوقلمونهائی که تازه غذا خورده اند در طول فرآیند هضم، گرمای زیادی را تولید می کنند. یافته ها نشان می دهد که در طول دوره گرما بهتر است پرنده هر چه سریعتر غذا خورده و آنرا هضم کند، به خصوص اینکه این عمل حتی الامکان پیش از ساعات گرم روز صورت گیرد.

در برخی موارد مدیران فارم از روش ((تغذیه سریع شبانه)) استفاده می کنند. این بدان معنی است که در یک دوره 30 -20 دقیقه ای در خنک ترین ساعات شب به طیور غذا دهیم تا آنها را به خوردن و نوشیدن تشویق کنیم. همچنین اضافه کردن اسید اسکوربیک در غذا یا آب یک عمل متداول در ماه های گرم تابستان است.

....

خنک کردن به روش تبخیر

این کار با استفاده از آب افشانهای ساده سقفی صورت می گیرد. این وسائل به آرایش گوناگون قابل نصب در ساختمان محل پرورش هستند. دستگاه های مه ساز که با فشار بالا و حجم کم کار می کنند نیز قابل استفاده اند. توجه داشته باشید که در صورت استفاده از این سیستم، پیش از شروع گرما از سلامت و پاکیزگی وسائل اطمینان حاصل کنید.

...

توضیح: میزان خنک شدن هوا با استفاده از روش خنک سازی با تبخیر به میزان رطوبت نسبی هوای ورودی بستگی دارد بدین معنی که هر چه هوا خشک تر باشد میزان تبخیر بیشتری صورت گرفته و در نتیجه هوا خنک تر خواهد شد.

....

آشنایی با دو نوع بوقلمون

آشنایی با دو نوع بوقلمون

  

در این مطلب با دو نوع بوقلمون آشنا می شوید : 

 •  برنز آمریكای شمالی
 •  سفید هلندی

بوقلمون برنز :

بوقلمون برنز از نژاد بوقلمون های اهلی است . اگرچه رشد به مراتب بیشتری دارد ولی از نظر ظاهر بسیار شبیه بوقلمون وحشی آمریكای شمالی است .

با وجود اینكه نژاد این دسته از ماكیان در سالهای اخیر رو به نقضان گذاشته است ولی باز می توان از آنها به عنوان موجودات خوب و مولد خانگی یاد كرد.گزارشات حاكی از این است كه بوقلمون های برنز در مقایسه با سایر گونه های بوقلمون اندكی آرام تر هستند و این باعث می شود كه به راحتی بتوان آنها را در كنار خود نگهداری نمود. پرورش دهندگان این حیوان می گویند زمانی كه شما وارد محل زندگی بوقلمونهای برنز بشوید آنها به راحتی برای دریافت غذا به شما نزدیك می شوند .مثل بیشتر بوقلمونها ، بوقلمونهای برنز نسبت به سرما و تغییرات آن بسیار حساس می باشند و بایستی در قبال چنین شرایطی محفوظ نگه داشته شوند .اغلب خانواده های بوقلمون برنز به عنوان حیوانات خانگی به فروش می رسند.در مرحله بلوغ بوقلمونهای برنز معمولاُ وزنی بین 25 تا 40 پوند دارند ، این در حالی است كه وزن بوقلمونهای ماده بین 14 الی 26 پوند متغییر است .پرهای آنها رنگ سیاه مات دارد و لكه های قهوه ای متمایل به سبز بر روی آنها در زیر نور خورشید مثل رنگهای متالیكی می درخشد .كفل این نوع بوقلمون رنگ برنز خاصی دارد در حالی كه پرهای ناحیه جلوی بدن او بیشتر قرمز و سبز رنگ است . لبه دم بوقلمون برنز ،دور تا دور نوار سفید رنگی دارد . در حال حاضر دو نوع از بوقلمونهای برنز وحشی و سینه پهن بیشتر با مقاصد تجاری تولید میشوند و دلیل آن این است كه سینه آنها گوشت نسبتاً زیادی دارد .بوقلمونهای برنز به آمریكای شمالی تعلق دارند .از حدود 500 سال قبل قوم آز تك آنها را به عنوان حیوان خانگی مورد استفاده قرار می دادند.اگرچه هر دو نوع بوقلمونهای برنز در آمریكا كمیاب شده اند ولیكن بوقلمون سینه پهن بیشتر مورد استفاده عموم قرار دارد . این نكته را نیز باید افزود كه پرورش سینه پهن ها بسیار مشكل تر از نوع وحشی آنها می باشد و دلیل آن این است كه آنها به دلیل سینه پهنشان نمی توانند جفت گیری كنند و تكثیر آنها به صورت تلقیح مصنوعی صورت می گیرد . تا سال 1960 بوقلمونهای برنز عمده ترین بوقلمونهای بودند كه در ایالات متحده پرورش داده می شدند.

پرورش و تكثیر :

بوقلمونهای برنز نر را می توان با زایده گوشت زیر گردنشان از بوقلمونهای ماده تشخیص داد .برخلاف نوع وحشی بوقلمونهای برنز كه به طور طبیعی جفت گیری می كنند بوقلمونهای سینه پهن به دلیل سینه پهن خود ، نمی توانند به طور طبیعی جفت گیری كنند . تلقیح مصنوعی روشی است كه در این مورد به كار گرفته می شود.

بوقلمون سفید :

امروزه اختلالاتی در مورد نژاد بوقلمون ((وایت هلند)) به وجود آمده است . اگرچه اغلب بوقلمونهای سفید را به نام ((وایت هلند)) می شناسند ولی همه آنها استانداردهای نژاد مزبور را دارا نمی باشند .نژاد بوقلمونهای واقعی ((وایت هلند)) روز به روز كمیاب تر می شود . بنابراین اقدامات حمایتی جهت حفاظت آنها باید صورت گیرد .بوقلمونهای ((وایت هلند)) دیگر به طور گروهی پرورش داده نمی شوند .پرورش دهندگان نژاد اصیل بسیار كم هستند و آنها بر این نكته اتفاق نظر دارند كه بوقلمونهای مذكور با استاندارهایی مورد ارزیابی قرار می گیرند كه به مرور زمان از استانداردهای نژاد اصیل فاصله گرفته است . این نوع بوقلمونها تنها توسط علاقه مندان پرورش داده می شوند و پرورش آنها بسیار محدود می باشد

در حال حاضر نوعی از بوقلمون ((وایت هلند)) به طور تجاری پرورش داده می شوند .

اگرچه امروزه بیشتر گونه های بوقلمون سفید هلندی كه به منظور مقاوم بودن با نژادهای دیگر آمیخته شده است دارای چشمهای قهوه ای رنگ می باشند ولیكن نژاد اصیل این دسته از بوقلمونها دارای چشمان آبی بوده است.برخی از انواع نر این بوقلمونها هنوز هم دارای غبغب سیاه هستند.رنگ گردن و زیر گردن بوقلمونها مثل ساق پا و انگشتان پای آنها ، سفید متمایل به صورتی می باشد.منقار آنها هم رنگ صورتی دارد و هم می تواند رنگ استخوانی داشته باشد .در روی سر بوقلمونهای مزبور نشانه ای از رنگ سرخ آبی وجود دارد.بقیه اندام بوقلمون وایت هلند را پرهای شاداب سفید رنگ پوشانده است . امروزه ، گونه های از بوقلمونهای سفید هلندی كه با بوقلمونهای ((لارج وایت)) آمیخته شده است دارای سینه ای پهن و پاهای كوتاه تر در مقایسه با گونه های اصیل می باشند.بوقلمونهای نر اصیل معمولا  حدود 33 پوند و نوع ماده حدود 18 پوند وزن دارند.اگر چه نمی توان به طور قطعی اظهار نظر نمود ولی باور بر این است كه بوقلمونهای ((وایت هلند)) در كشور هلند پرورش یافته و نژاد آنها گسترش یافته است .در این میان بوقلمونهای وحشی نیز از آمریكا به اروپا صادر شده اند ولی هلند و اتریش به گونه های سفید كه یكی از آنها همین نوع است علاقه مند بوده اند.

اولین بار ، بوقلمون در اوائل قرن 18 وارد ایالات متحده و بریتانیا گردید و تا سال 1847 نژاد استاندارد این حیوان محفوظ بوده است .امروزه گونه های وایت هلند كه به طور تجاری هم پرورش داده می شوند از مشهورترین گونه هایی هستند كه در تعطیلات زمستانی در ایالات متحده به فروش می رسند ولیكن بیشتر آنها اصیل نیستند و یا به عبارت دیگر گونه های اصیل بوقلمون مذكور نسبتاً كمیاب است .

اطلاعات ویژه مراقبتی :

مراقبت از بوقلمونهای وایت هلند شبیه سایر بوقلمونها می باشد . و به خاطر جثه بزرگشان برای این حیوانات باید به حد كافی فضای لازم برای حركت وجود داشته باشد.

پرورش و تكثیر :

بوقلمونهای اصیل ((وایت هلند)) را به سختی می توان پیدا كرد و نژاد آنها به ندرت پرورش داده می شود . برخلاف گونه های تجاری این نوع واقعی آن برای پرورش و تكثیر نیاز به تلقیح مصنوعی وجود ندارد.

منبع : سایت مرکز اطلاع رسانی مرغداران ایران


نکاتی در خصوص پرورش صنعتی بوقلمون

نکاتی در خصوص پرورش صنعتی بوقلمون

شامل مطالب زیر

آشیانه بوقلمون

دستگاه مادر مصنوعی

وسائل دانخوری

نور رسانی

تغذیه

میزان غذای بوقلمون

نوک چینی و ...

را در ادامه مطلب مطالعه فرمائید.


ادامه مطلب
آخرین پست ها


آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :