مطالعه مراحل رشد و نمو جنینی ماهی شانك زرد باله (Acanthopagrus latus)

بهمنی محمود*,سروی غیاث آبادی فروغ,كاظمی رضوان اله,سروی غیاث آبادی احسان

* انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری دكتر دادمان، رشت

مراحل تكامل و رشد و نمو جنینی ماهی شانك زرد باله (Acanthopagrus latus) بر حسب وضعیت دمایی زمان تكثیر مصنوعی ماهیان دریایی در دو میانگین دمایی 20±1 و 23±1 درجه سانتیگراد مورد مطالعه قرار گرفت. میانگین قطر تخم در ابتدای لقاح 739.35±0.0081 میكرون و در زمان تفریخ نهایی 792.36±0.0095 میكرون و به طور كلی میانگین قطر تخم از مرحله تخم لقاح یافته تا زمان تفریخ تخم 763.49±0.0016 میكرون محاسبه شد. میانگین قطر تخم در مرحله مورولا 751.81±0.0064 میكرون، در مرحله نورولا 767.55±0.0074 میكرون، در مرحله ظهور قلب 779.97±0.0084 میكرون و در مرحله افزایش رنگدانه ها 780.84±0.0086 میكرون ثبت شد. طول مدت انكوباسیون تخم و تكامل جنین این ماهی نیز در دمای 20±1 درجه سانتیگراد 31 ساعت و 15 دقیقه و در دمای 23±1 درجه سانتیگراد 26 ساعت و 15 دقیقه ثبت گردید. از مرحله لقاح تخم تا مرحله تفریخ، 20 مرحله، شامل مراحل تكامل جنینی ماهی شانك زرد باله و نیز مرحله رهاسازی پوسته در شرایط انكوباسیون شناسایی گردید. بنظر می رسد درجه حرارت آب یك عامل محیطی موثر بر روند تكامل جنینی درماهی شانك زرد باله است. بطوریكه تفریخ تخم در دمای 20±1 درجه سانتیگراد 5 ساعت دیرتر از دمای 23±1 درجه سانتیگراد صورت می پذیرد، اگر چه در تعداد و مشخصات مراحل رشد و نمو جنینی این گونه بدنبال تغییر دما تفاوتی ایجاد نشد. لذا هر گونه برنامه ریزی در امر مدیریت تكثیر مصنوعی این گونه اقتصادی، مسلما بر ارتقای كمی و كیفی فرآیند تولید آن اثر گذار خواهد بود.

كلید واژه: شانك زرد باله، جنین،‌ خلیج فارس،‌ ایران


بررسی اثرات سطوح متفاوت كنجاله كلزا (كانولا) بر رشد، تركیب لاشه و پارامترهای بیوشیمیایی در قزل آلای رنگین كمان (Oncorhynchus mykiss)

شفایی پور آریا*,یاوری وحید,غفله مرمضی جاسم,فلاحت كار بهرام,گرجی پور عین اله

* دانشكده علوم، دانشگاه یاسوج

ماهیان قزل آلای رنگین كمان با میانگین وزنی (± انحراف استاندارد) 4.16±0.25 گرم با جیره های آزمایشی دارای 42 درصد پروتئین خام، انرژی خام 4400 كیلوكالری بر كیلوگرم جیره و 10 درصد چربی خام به مدت 16 هفته تغذیه شدند. جیره های آزمایشی دارای درصدهای مختلف كنجاله كانولا (دارای 35 درصد پروتئین خام) بودند كه با آرد ماهی جایگزین شد. این تحقیق در قالب طرح آماری كاملا تصادفی مورد بررسی قرار گرفت. در پایان دوره رشد، شاخصهای رشد (مانند وزن نهایی، افزایش وزن، غذای مصرفی، ضریب تبدیل غذایی، نسبت بازده پروتئین و ضریب رشد ویژه)، تركیب لاشه شامل رطوبت، خاكستر، چربی، پروتئین لاشه، سطح هورمونهای تری یدوتیرونین (T3)، تترایدوتیرونین پلاسما (T4)، كلسترول و پروفیل اسید چرب كبد ماهیهای تغذیه شده با جیره های آزمایشی اندازه گیری شد. نتایج حاصل نشان داد كه جایگزینی آرد ماهی با كنجاله كانولا 10) تا 57 درصد جایگزینی) تاثیری بر عملكرد رشد ماهیها نداشت. تركیب لاشه ماهیها متاثر از تركیب جیره ها بود. این مطالعه نشان می دهد كه كنجاله كانولا پتانسیل آنرا دارد كه جایگزین درصدی آرد ماهی در جیره ماهیان گوشتخوار شود بدون اینكه تاثیری منفی بر عملكرد رشد ماهی داشته باشد. همچنین در پایان هفته شانزدهم سطح كلسترول پلاسمای تمامی تیمارها نسبت به هفته هشتم در همان تیمارها كاهش یافته بود. سطح T4 پلاسما در پایان هفته شانزدهم، در ماهیان تغذیه شده با جیره های دارای كنجاله كانولا نسبت به تیمار شاهد، ‌افزایش معنی داری را در سطح 95 درصد (P<0.05) نشان دادند، اما هیچ اختلاف معنی داری در سطح T3 مشاهده نشد (P>0.05). پروفیل اسید چرب كبد ماهیها نشان داد كه ماهیان تغذیه شده با جیره های دارای كنجاله كانولا، دارای میزان زیادی اسیدهای چرب اشباع نشده (n-6) بودند ولی ماهیان تغذیه شده با جیره شاهد دارای نسبت بالاتر n-3/n-6 بودند.

كلید واژه: كنجاله كانولا، تیروئید، كلسترول، قزل آلای رنگین كمان، تغذیه


مطالعه مقدار بار باکتریایی و مقدار آمین های بیوژنیک قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در طول زمان نگهداری در یخ

رضایی مسعود*,منتظری جویباری نعیم,حیدری مهرنوش

* گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس

تغییرات برخی از ترکیبات ازته غیرپروتئینی در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) و ارتباط آنها با بار باکتریایی (سرماگرا و سرما دوست، سودوموناس و مزوفیل) در مدت هجده روز نگهداری در زمانهای (صفر، 3، 6، 9، 12، 15و 18) در یخ مورد ارزیابی قرار گرفت. مقادیر پوترسین، کاداورین، هیستامین و بار باکتریایی در طول دوره نگهداری افزایش یافتند (P<0.05)، در صورتی که تیرامین در هیچیک از نمونه ها یافت نشد. مقدار پوترسین در طول دوره از 4/0 به 97/8 میکروگرم در گرم افزایش پیدا کرد و گروه سرماگرا و سرما دوستها، بار باکتریایی غالب را تشکیل داده بودند. بر اساس نتایج حاصله پوترسین به عنوان متغیر مستقل بیشترین ارتباط را با گروه باکتریهای سودوموناس و سرماگرا و سرمادوست (R=0.980) نشان داد و معادله رگرسیونی آن به صورت [PUT=0.83 pse+0.69psy+0.41] بدست آمد. همچنین معادله رگرسیونی دیگر بین کاداورین و زمان نگهداری (R=0.955) بصورت [CAD=0.576×time-3.49] بدست آمد. با توجه به نتایج حاصله، هرچند به نظر می رسد که ارزیابی کیفیت قزل آلای رنگین کمان، با استفاده از مدل ارایه شده، با اندازه گیری یکی از فاکتورهای پوترسین، سودوموناس و یا سنجش باکتریهای سرمادوست تا اندازه خوبی، امکان پذیر می باشد، اما به منظور کنترل دقیق کیفیت این گونه، بررسی توام این فاکتورها لازم است.

كلید واژه: آمین های بیوژنیک، بار باکتریایی، نگهداری در یخ، قزل آلای رنگین کمان، کنترل کیفیت


اثر مراحل رسیدگی جنسی بر برخی شاخص های گنادی و ترکیب شیمیایی بافت گناد در ماهی کپور دریای خزر (Cyprinus capio Linnaeus, 1758)

ایمان پور محمدرضا*,صفری رقیه

* گروه شیلات، دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی گرگان

در این پژوهش تغییر ترکیب شیمیایی (چربی و پروتئین) بافت گناد و برخی شاخص های گنادی (قطر تخمك، میزان هم آوری و شاخص گنادوسوماتیك) جنس های نر و ماده ماهی کپور دریای خزر (1758, Cyprinus carpio Linnaeus) حوضه گرگان رود در طول مراحل مختلف رسیدگی جنسی مورد مطالعه قرار گرفت. به این منظور 5 مرحله نمونه برداری در زمان مهاجرت تخم ریزی ماهی كپور معمولی صورت گرفت و در هر مرحله قطر تخمك، هم آوری، شاخص گنادوسوماتیك و چربی و پروتئین گناد نرو ماده اندازه گیری شد. با نزدیك شدن به مرحله تخم ریزی شاخص گنادوسوماتیك و قطر تخمك به طور معنی داری افزایش یافت (P<0.05) اختلاف معنی داری در میزان چربی و پروتئین گناد ماهیان نر و پروتئین گناد ماهیان ماده درمراحل مختلف رسیدگی جنسی مشاهده نگردید (P>0.05). اما اختلاف در میزان لیپید گناد ماهیان ماده در مراحل مختلف رسیدگی جنسی معنی دار بود (P<0.05). به علاوه روند افزایشی در ترکیب شیمیایی (لیپید و پروتئین) گناد در هر دوجنس نر و ماده مشاهده شد.

كلید واژه: رسیدگی جنسی، گناد، كپور دریای خزر، تركیب شیمیایی


بررسی نگرش كارشناسان شیلات ایران در مورد آبزی پروری پایدار

مختاری آبكناری عباس*,چیذری محمد,صالحی حسن

* دانشگاه تربیت مدرس

كارشناس شیلات نقش مهمی در نظام تولید و پرورش آبزیان دارند. وظیفه اصلی آنها راهنمایی ارباب رجوع و آبزی پروران، نظارت بر رعایت اصول، قوانین و مقررات تبیین شده توسط سازمان شیلات ایران و كسب اطمینان از فعالیت پرورش دهندگان در راستای آبزی پروری پایدار است. هدف اصلی این تحقیق، ارزیابی نگرش كارشناسان شیلات ایران نسبت به آبزی پروری پایدار است. این تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری تحقیق 550 نفر كارشناسان شیلاتی شاغل در بخش های اجرایی آبزی پروری در كشور و دفتر مركزی شیلات می باشند كه از میان آنها نمونه ای به حجم 226 نفر به روش نمونه گیری طبقه بندی ساده انتخاب گردید. روایی پرسشنامه با توجه به نظرات اساتید راهنما، مشاور و كارشناسان خبره آبزی پروری تنظیم گردید. همچنین قابلیت اعتبار آن با پیش آزمون تعداد 10 پرسشنامه و تعیین ضریب آلفای كرونباخ 85% بدست آمد. نتایج بدست آمده تحقیق نشان داد، بیش از 97% از آزمودنی ها، نگرش مثبت نسبت به آبزی پروری پایدار دارند. همچنین پاسخگویان موكدا موافقند كه در آبزی پروری پایدار باید مهارت ها و فناوری های متناسب با موقعیت و جایگاه آن به كار برده شود، آبزی پروری پایدار ذخایر و تنوع زیستی آبزیان را حفظ كند و كمترین میزان تخریب بر محیط زیست داشته باشد.

كلید واژه: آبزی پروری پایدار، نگرش، دانش تخصصی آبزی پروری پایدار، كارشناسان شیلات، ایران

 


اثر ناپلئوس آرتمیا غنی شده با اسیدهای چرب غیراشباع بلند زنجیره و ویتامین C روی رشد، بقای لاروهای قزل آلای رنگین کمان

اكبری پریا*,حسینی سیدعباس,ایمان پور محمدرضا,سوداگر محمد,مخدومی نورمحمد

* گروه شیلات، دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی گرگان

این پژوهش در بهمن ماه سال 1385 در کارگاه تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری شهید مرجانی گرگان (آق قلا) و با هدف تعیین میزان رشد و بقای لاروهای قزل آلای رنگین کمان از طریق تغذیه با آرتمیای غنی شده با اسیدهای چرب غیراشباع بلند زنجیره و ویتامین C در 4 تیمار مختلف و با 3 تکرار در هر تیمار به مدت 4 هفته انجام شد. لاروهای ماهی قزل آلا كه تغذیه را آغاز كرده اند با میانگین وزن 120.43±13.5 میلی گرم به صورت تصادفی از حوضچه های پرورش ماهی انتخاب و با 4 تیمار غذایی شامل: غذای کنسانتره تجاری (بیومارساخت شرکت فرانسه)، ناپلئوس آرتمیای اینستار I آرتمیای غنی شده مخلوط آرتمیای غنی شده (10 درصد) و غذای کنسانتره (90 درصد) به مدت یک هفته تغذیه شدند. بعد از یک هفته، لاروهای هر تیمار به صورت جداگانه به مدت 3 هفته با غذای کنسانتره (بیومار) تغذیه شدند نتایج نشانگر تفاوت معنی دار بین تیمارها از نظر رشد لاروها در هفته اول و هفته چهارم (P<0.05) بود. پس از 28 روز آزمایش لاروهای تغذیه شده با اسیدهای چرب غیراشباع بلند زنجیره و ویتامین C با میانگین وزن برابر با 657.50±57.93 میلی گرم بالاترین وزن را داشتند (P<0.05) و همچنین تفاوت معنی  داری بین تیمارها از نظر درصد بقا مشاهده شد كه بیشترین بقا مربوط به تیمار تغذیه شده با ناپلئوس غنی شده بود (96 درصد). بررسی ترکیبات بدن لاروها در روز هفتم آزمایش نشان داد که لاروهای تیمارهای مختلف از نظر درصد پروتئین و میزان کل چربی در بدن اختلاف معنی داری داشتند (P<0.05) بیشترین میزان چربی در تیمار تغذیه شده با غذای کنسانتره مشاهده شد، همچنین از نظر میزان پروتئین تیمار 3 و 4 در وضعیت بهتری نسبت به سایر تیمارها قرار داشتند.

كلید واژه: غذای لاروی، آرتمیای غنی شده، اسیدهای چرب غیراشباع، ویتامین C، قزل آلای رنگین کمان

دریافت مقاله


پژوهشگران دانشگاه تبریز فرمول غذایی متوازن و اقتصادی درتغذیه ماهی قزل آلا ابداع كردند

پژوهشگران دانشگاه تبریز برای نخستین بار در کشور، موفق به ابداع فرمول غذایی متوازن و اقتصادی در تغذیه ماهی قزل آلا شدند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز، استادیار بخش تغذیه دام گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی،مجری این طرح با اعلام این خبر افزود: منابع پروتئین دریائی به عنوان یکی از مهمترین اقلام تامین کننده پروتئین حیوانی در سبد غذایی ملت ها، سابقه بس طولانی دارد. گوشت قرمز غنی اسیدهای چرب اشباع می باشد که عامل مهمی در بروز بیماریهای عروقی و قلبی به شمار می رود. امروزه گوشت ماهی با دارا بودن اسیدهای چرب غیراشباع نوع امگا- 3  و همچنین اسیدهای آمینه ضروری با قابلیت هضم بالا، کلسیم و فسفر و ویتامینهای محلول در چربی منبع غذایی سالمی در رژیم غذایی جوامع شهری محسوب می شود.
دکتر حسین جانمحمدی افزود: خوشبختانه امروزه در ایران اهمیت مصرف ماهی شناخته شده و مصرف سرانه آن در حال افزایش می باشد. لذا جهت کاهش قیمت گوشت ماهی و در نتیجه تشویق بیشتر جامعه و بویژه فراهم نمودن امکان استفاده گروه های اجتماعی با درآمد پائین به مصرف آن ، کاهش هزینه های تولید هر کیلوگرم گوشت ماهی ضروری ست.
وی، یکی از راه های کاهش هزینه های تولید ماهی قزل آلا را کاهش قیمت هرکیلوگرم غدای مصرفی  بیان کرد وگفت: هزینه های تغذیه ماهی بالغ بر 70 درصد هزینه های پرورش ماهی به خود اختصاص می دهد. معمولاٌ برای تامین احتیاجات پروتئینی  ماهی قزل آلا از پودر ماهی در فرمولاسیون جیره های غدایی ماهی قزل آلا استفاده می شود که اغلب توسط شرکت های داخلی با مشاورین متحصصین خارجی صورت می پذیرد.
استاد دانشگاه تبریز تصریح کرد: پودر ماهی محصولی وارداتی و با قیمت بالا در کشور بوده که ضمن افزایش هزینه تمام شده جیرهای غذایی در مزارع پرورش ماهی قزل آلا بدلیل عدم دسترسی مداوم و نیز نوسانات قیمتی شدید آن دارای محدویت های تغذیه ای بالایی است. کاهش نسبی سهم پودر ماهی با استفاده از سایر مکمل های پروتئینی حیوانی قابل دسترس محلی می تواند به رفع بخشی از این محدویت ها کمک کرده و در فرمولاسیون جیره های غذایی اقتصادی تر در پرورش ماهی قزل آلا موثر باشد.
وی بیان داشت که پودر ضایعات کشتارگاهی طیور در بین مکمل های پروتئینی حیوانی متداول شامل پودر خون، پودر گوشت و استخوان و پودر پر، بدلیل قابلیت تولید و حجم بالای تولید آن در کشور می تواند در اولویت استفاده در برنامه های غذایی ماهی قزل آلا قرار گیرد ، افزود: پودرضایعات طیوردر کشتارگاههای صنعتی طیور در هنگام فرآوری گوشت مرغ حاصل می شود. بطور متوسط آلایش غیر قابل مصرف طیور 8 تا 23 می باشد كه در صورت فرآوری آن ضمن جلوگیری ازآلودگی زیست محیطی می توان به یك منبع باارزش پروتئینی در تغذیه دام و آبزیان دست یافت.
دکتر جانمحمدی یادآور شد: در ایران نیز بالغ بر 37 واحد کشتارگاه طیور وجود دارد که با فرآوری ضایعات حاصله از کشتارگاه های صنعتی مرغ اقدام به تولید پودر ضایعات طیور می نمایند.به گفته وی در حال حاضر پودر ضایعات طیور کشتارگاهی در مقادیر نسبتا قابل توجهی در استان آذر بایجان شرقی تولید می گردد، برای مثال در سال 1385 در حدود 12 هزار و 500 تن پودر ضایعات طیور تولید شده است.
وی، هدف از اجرای این پژوهش، را مطالعه امکان فرمولاسیون یک جیره غذایی متوازن و اقتصادی و مقایسه  آن با خوراک تجاری معمول در واحد های پرورش ماهی قزل آلا عنوان کرد وگفت: برای پژوهشگران این طرح هیچ گزارشی مبنی بر استفاده از پودر ضایعات کشتار گاهی طیور در جیره غذایی ماهیان قزل آلا در داخل كشور و نیز نمونه های تولیدی در استان آذربایجان شرقی یافت نشد.
دکتر جانمحمدی در ادامه با اشاره به نتایج این طرح افزود: استفاده  از جیره غذایی تجاری متداول در واحد های پرورش ماهی قزل آلا از نظر صفات مهمی چون نرخ رشد ویژه، افزایش وزن، وزن صید، ضریب تبدیل غذایی، ضریب چاقی، سرزندگی ماهی و بازده لاشه هیچ مزیتی را در مقایسه با جیره های غذایی فرموله شده در این آزمایش برپایه پودر ماهی و پودر ضایعات طیور دربر ندارد. پودر ضایعات طیور بطور موفقیت آمیزی توانست بدون ایجاد اثرات نامطلوب بر نرخ رشد ویژه، افزایش وزن، بازده غذایی و ضریب چاقی تا 60 درصد جایگزین پودر ماهی شود. تجزیه شیمیایی فیله ماهی قزل آلا نشان داد که استفاده از پودر ضایعات طیور در تغذیه ماهی قزل آلا کلیه ترکیبات شیمیایی گوشت ماهی از جمله میزان پروتئین آن را تحت تاثیر منفی قرار نمی دهد. 
وی همچنین با اشاره به آنالیز قیمتی این طرح پژوهشی افزود: هزینه تولید هر کیلوگرم افزایش وزن زنده و هر کیلوگرم لاشه در ماهی قزل آلا با جیره های غذایی فرموله شده بر پایه پودر ضایعات کشتارگاهی طیور در مقایسه با تغذیه جیره غذایی تجاری متداول در واحد های پرورش ماهی قزل آلا به ترتیب 28 و 12 درصد ارزانتر می باشد. به گفته وی استفاده از پودر ضایعات طیور بجای پودر ماهی موجب افت هزینه تولید هر کیلوگرم افزایش وزن زنده به میزان 1267 ریال و هر کیلوگرم لاشه  به میزان حداکثر 455 ریال خواهد شد، گرچه استفاده از سطوح جایگزینی بالاتر از 20 درصد سبب افزایش هزینه تولید هر کیلوگرم افزایش وزن زنده میگردد ولی هزینه تولید هر کیلوگرم لاشه ماهی قزل آلا با افزایش سطح جایگزینی کاهش می یابد که مصرف کننده میتواند از آن بهره مند شود.
مجری این طرح هزینه این طرح را 55میلیون ریال اعلام کرد و گفت: این طرح با همکاری اداره کل شیلات سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی و معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه تبریز صورت گرفته است.
به گفته وی، این طرح با همکاری دكتر اكبر تقی زاده و مهندس محمد رضا مالکی از دانشگاه تبریز و مهندس حسن آخوندی ،مهندس محمد رضا رزقجو،مهندس مجید نصرتلو ومهندس سیامك مهینی از اداره شیلات سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی انجام شده است.
 


طرح پرورش كپور ماهیان چینی و هندی

طرح پرورش كپور ماهیان چینی و هندی

طرح پرورش كپور ماهیان چینی و هندی به روش نیمه متراكم و در شرایط پرورشی كشور ایران زیر نظر موسسه تحقیقات شیلات ایران در حال انجام است. در این طرح بچه ماهی سه گونه كپور هندی به نام های: كاتلا (CATLA CATLA )، روهو (LABEO ROHITA)، و مریگال (CIRRHINUS CIRRHINUS) از هندوستان وارد كشورمان شد.
    به منظور اطلاع خوانندگان عزیز مجله از جزییات این طرح گفت وگویی با دكتر حسین زاده رییس بخش آبزی پروری موسسه تحقیقات شیلات ایران انجام شده كه مشروح آن در ادامه از نظرتان می گذرد.
    
    متولی اجرای این طرح كدام سازمان و تحت نظر چه نهادی است؟
    موسسه تحقیقات شیلات ایران متولی اجرای این طرح است و این موسسه زیر نظر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج كشاورزی وابسته به وزارت جهاد كشاورزی می باشد و پژوهش هایمان در دو مركز تحقیقاتی یكی در گیلان و دیگری در خوزستان در حال پی گیری است.
    
    اهداف این طرح در مناطق انجام شده و نتایج اولیه آن چه بوده است؟
    این طرح پژوهشی چندین هدف را در خود می گنجاند. اول بررسی امكان پرورش توام كپور چینی و هندی در استان های گیلان و خوزستان دوم هدف بررسی اقتصادی این پروژه و سوم تعیین بیوتكنیك (راه و روش و فنون) تكثیر است یعنی بتوانیم كپور ماهیان هندی را در داخل كشور تكثیر كنیم. فاز اولیه این پروژه در سال جاری شروع شد و در قالب چند استخر پرورشی، پژوهشی، تركیب های متفاوتی از كپور چینی و هندی را در كنار هم قرار دادیم تا آنها را با هم مقایسه كرده و به دست آوریم كه كدام تركیب بیشترین رشد و یا بیشترین بیوماس (توده زنده ) را در واحد سطح در استخر تولید می كند. در حال حاضر همه روزه بیومتری ها به طور كامل انجام می شود، البته كپور هندی در مقایسه با كپور چینی رشد بالایی ندارد ولی در مجموع بیوماس تولیدی استخر را بالا می برد یعنی مثلا اگر میزان برداشت ما 3 تن در هكتار بود به 5/3 تن در هكتار می رسد. این كپورها از لحاظ شكل ظاهری بسیار مورد پسند مردم هستند. البته میزان رشد در جنوب كشور به علت شرایط آب و هوایی و اقلیم گرم و میزان غذای مناسب رشد فیتوپلانگتون های آب بیشتر از شمال كشور بوده و ما امسال متاسفانه در شمال كشور دوره گرمایی كوتاهی داشتیم و فصل سرما زودتر شروع شد و چون كپور ماهیان حساسند رشد كمتری داشتند.
    با این وجود ما انتظار نداریم كه هر سه گونه در همه این مناطق جواب بدهد. بلكه ممكن است یك گونه در یك منطقه محور قرار بگیرد. اما نكته مهم این است كه در شرایط كنونی كشور ما، این گونه ها توانسته اند سازگار شوند و به رشد خود ادامه دهند و در حال حاضر هنوز در فاز اول این پروژه هستیم و قطعا تا دو سال آینده خودمان عملیات تكثیر را انجام می دهیم و دیگر نیازی به وارد كردن آن به كشور نداریم. بعد از انجام پژوهش ها، تا این لحظه مشخص شده كه دو گونه كاتلا و روهو در شمال كشور و روهو و مریگال در جنوب كشور سازگاری بهتر، با محیط دارد. گونه كاتلا چون تغذیه پلانكتون ها در شمال كشور بیشتر و مناسب تر است، رشد بیشتر داشته. روهو همانند آمور تغذیه گیاه خواری دارد و مریگال مثل كپور معمولی دتریت خوار "كتری خوار" است.
    این طرح به چه منظور اجرا شده و تا چه حد به اهداف مورد نظر دست یافته اید و در این طرح بازار هدف كجاست؟
    كپور ماهیان در دنیا 8-7 گونه هستند، ولی ما طبق بررسی ها، سه گونه ای كه خوش رشد و خوش گوشت و از نظر مردم، ظاهر خوبی داشتند را وارد كردیم. هدف ما از این كار این بود كه ما در كشور دو دهه میزان تولیدمان تغییر نكرده و بین 5/3-3 تن در هكتار است. در واقع با وارد كردن این چند گونه به كشور می خواهیم تولید در واحد سطح را در استخرهای خاكی افزایش دهیم. ثانیا می خواهیم سبد مصرف مردم متنوع شود. چون تعداد كپور ماهیان در 50 سال گذشته در ایران همین 4 نوع بوده. هدف ما این است كه بهره وری را بالا ببریم و از همه لایه های آب استخر استفاده كنیم كه با این كار به اقتصاد تولید در استخر كمك می كند.
    كپور ماهیان چینی در حال حاضر هم در بازار داخلی مصرف داشته و هم بازار كشورهای همسایه را برای صادرات در اختیار دارند. مثلا در عراق كپور معمولی بسیار موردپسند است و حتی در یك مقطع زمانی نسبت كشت ما تغییر پیدا كرد. در حال حاضر نوع نگاه ما به صادرات این گونه ها نسبت به مصرف آنها در داخل كشور باعث تنوع محصول و افزایش راندمان تولید در استخر است.
    
    بچه ماهی های اولیه از كجا وارد شد و چگونه؟
    بچه ماهی ها از كشور مبدا خود یعنی هند، پس از كسب مجوزهای دامپزشكی و محیط زیستی، قرنطینه و كنترل های مربوط و از طریق فرودگاه مهرآباد وارد كشور شد. از قبل، استخرها آماده سازی شده بود كه با رعایت تركیب و نسبت در استخرها رهاسازی شدند.
    
    این پروژه تا چه حد صرفه اقتصادی دارد؟
    ما كپورها را در ابتدای دوره پرورش در استخرها رهاسازی كردیم و غذادهی را با سیستم رایج غذادهی كپورماهیان چینی دنبال كردیم. در واقع ما سعی كردیم به جز معرفی گونه به استخر هیچ گونه تحمیل هزینه را نداشته باشیم و با همین روش در حال حاضر كپورهای هندی ما رشد خوبی دارند. این پروژه یك طرح پژوهشی است و ما هنوز وارد فاز مقایسه تجاری نشده ایم. ممكن است ما هزینه های اولیه زیادی داشته باشیم ولی وقتی به دانش فنی تكثیر دست پیدا كنیم، این پروژه ارزش اقتصادی زیادی خواهد داشت. مساله دیگر این است كه این ماهی ها از هرم پایین انرژی استفاده می كنند و به این وسیله پرورش آنها توجیه دارد.
    
    غیر از این طرح "بخش آبزی پروری" چه طرح هایی را در دست اجرا دارد؟
    بخش آبزی پروری موسسه تحقیقات شیلات ایران هر ساله بیش از 50 طرح تحقیقاتی را انجام می دهد كه در زمینه های مختلف: گرمابی، سردابی، میگو، كشت دریای، تحقیقات مربوط به تغذیه آبزیان و مهندسی ساخت می باشد. ما روی تمام گونه های بومی و غیربومی كار می كنیم و رویكرد جدیدی هم روی ماهیان زینتی داریم كه همه این طرح ها زیر نظر مراكز تحقیقاتی و كارگاه های ذی ربط در حال اجراست و بیش از 13 مركز و 20 ایستگاه در كشور در خدمت این پژوهش ها هستند. پروژه ماهی تیلاپیا هم در دست اجرا است كه به عنوان یك انقلاب در صنعت شیلات می باشد كه با هدف خوراكی دارد پرورش می یابد و رشد خیلی خوبی دارد.


 • کل صفحات:3  
 • 1
 • 2
 • 3
 •   


آخرین پست ها


آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :