بررسی اثرات کاهش و یا حذف مکمل های معدنی و ویتامینی از جیره های غذایی مرغ های تخم گذار بر عملکرد و کیفیت تخم مرغ در مرحله آخر تخم گذاری

نوبخت علی*,تقی زاده اكبر

* گروه علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی مراغه

این آزمایش جهت ارزیابی اثرات کاهش و یا حذف مکمل های معدنی و ویتامینی از جیره های غذایی مرغ های تخم گذار بر عملکرد و کیفیت تخم مرغ در مرحله آخر تخم گذاری انجام گرفت. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با تعداد 192 قطعه مرغ تخم گذار سویه های - لاین W-36 از سن 70 تا 78 هفتگی در 4 تیمار و 4 تکرار شامل سطوح مختلف مکمل های معدنی و ویتامینی به صورت (0.25، 0.19، 0.13 و صفر درصد) و به مدت 8 هفته انجام گردید. نتایج حاصل نشان داد که کاهش و یا حذف مکمل های معدنی و ویتامینی از جیره های غذایی مرغ های تخم گذار در مرحله آخر تخم گذاری تاثیر معنی داری بر عملکرد و کیفیت تخم مرغ ندارد. بر اساس نتایج حاصل می توان نتیجه گیری نمود که حذف مکمل های معدنی و ویتامینی از جیره های غذایی مرغ های تخم گذار در مرحله آخر تخم گذاری بدون داشتن اثرات منفی بر عملکرد و کیفیت تخم مرغ آنها امکان پذیر است.

كلید واژه: عملکرد، کیفیت تخم مرغ، مرغ تخم گذار، مکمل های معدنی و ویتامینی

 


بررسی اثر جایگزین های گرده با پاره ای از مواد و مکمل های پروتئینی بر ترکیبات بدن زنبوران عسل پرستار

جواهری سیدداوود*,طهماسبی غلام حسین,میرهادی سیداحمد

* موسسه تحقیقات علوم دامی کشور - کرج

در این آزمایش از شش جیره پروتئینی مختلف شامل 1) جانشین گرده با پودر کنجاله سویا، 2) مکمک گرده با پودر کنجاله سویا، 3) جانشین گرده با پودر گلوتن ذرت، 4) مکمل گرده با پودر گلوتن ذرت، 5) جانشین گرده با پودر کنجاله کنجد، 6) مکمل گرده با پودر کنجاله کنجد و با احتساب گروه شاهد 7) (شربت شکر بدون مواد پروتئینی یا جیره غیر پروتئینی) در هفتاد کلنی تحت پوشش استفاده گردید. عملیات اجرایی این طرح با جمع آوری گرده طبیعی مورد نیاز و تهیه ملکه های هم سن در اوایل بهار آغاز شد و تا نیمه اول مهرماه آخرین عملیات یکسان سازی کلنی ها انجام گردید. تغذیه در سه مرحله با کیکهای 550 گرمی، 350 گرمی و 500 گرمی از اوایل پاییز تا اواخر زمستان انجام شد. اثر تغذیه بر ترکیبات بدن و ارزیابی آنها بر اساس اندازه گیری معیارهای میزان ازت موجود در سر و سینه (زنبور / میلی گرم)، میانگین وزن خشک سر و سینه (زنبور / میلی گرم)، درصد ماده خشک و درصد رطوبت سر و سینه (زنبور / درصد) زنبوران کارگر پرستار صورت گرفت. این بررسیها نشان داد که اختلاف بین جیره های آزمایشی از نظر میزان ازت موجود در سر و سینه زنبوران کارگر پرستار معنی دار است و جیره شماره 2 با بقیه جیره ها دارای اختلاف معنی دار می باشد بطوریکه بیشترین میزان ازت موجود در سر و سینه زنبوران کارگر پرستار مربوط به جیره شماره 2 و کمترین میزان آن به ترتیب مربوط به جیره های شماره 1، 3 و 6 می باشد. با مقایسه میانگین وزن خشک سر و سینه زنبوران کارگر پرستار نتیجه گرفته شد که جیره شماره 2 با بقیه جیره ها دارای اختلاف معنی دار می باشد و بالاترین میزان وزن خشک سر و سینه در زنبوران کارگر پرستار مربوط به جیره شماره 2 و کمترین میزان آن بترتیب مربوط به جیره های شماره 6 و شماره 4 بود. مقایسه میانگین درصد ماده خشک سر و سینه زنبوران کارگر پرستار نشان داد که جیره های شماره 2 و 1 با بقیه جیره ها دارای اختلاف معنی دار می باشند و بالاترین میزان درصد ماده خشک سر و سینه در زنبوران پرستار بترتیب متعلق به جیره های شماره 2 و شماره 1 و کمترین میزان آن مربوط به جیره های شماره 5 و 6 می باشد. همچنین مقایسه میانگین درصد رطوبت سر و سینه زنبوران کارگر پرستار نشان داد که جیره های شماره 5 و شماره 6 بترتیب با بقیه جیره ها دارای اختلاف معنی دار می باشند و بالاترین میزان درصد رطوبت سر و سینه در زنبوران پرستار بترتیب مربوط به جیره های شماره 5 و 6 و کمترین میزان آن بترتیب مربوط به جیره های شماره 2 و 1 می باشد. بطور کلی این آزمایش نشان داد که جیره های پروتئینی خوش خوراک (جیره های 1 و 2) در ترکیبات بدن زنبوران عسل پرستار موثر بوده و می توانند در فصول کمبود گرده گل جهت تغذیه تحریکی کلنی ها بصورت کیکهای جانشین یا مکمل گرده در اختیار کلنیها قرار بگیرند که در نتیجه ملکه تخمگذاری پیش از موعد را شروع نموده و با تامین احتیاجات پروتئینی و غیره زنبوران کارگر پرستار، غدد تولید ژله رویال آنها بخوبی فعالیت نموده و ژله مورد نیاز جهت تغذیه ملکه و پرورش لاروها را فراهم نمایند.

كلید واژه: ترکیبات بدن، تغذیه، جانشین و مکمل پروتئینی، زنبور پرستار، زنبور عسل، گرده گل

 


عوامل موثر بر تقاضای شیر و فرآورده های لبنی با تاکید بر تبلیغات (مطالعه موردی محصولات سازمان صنایع شیر ایران)

حسینی سیدصفدر*,عرفانیان زهره

* پردیس كشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

بدلیل اهمیت شیر و فرآورده های لبنی در تغذیه و سلامت جامعه، تولید و مصرف این محصولات همواره مورد توجه سیاست گذاران و برنامه ریزان کشور قرار داشته است. سرمایه گذاری در تبلیغات شیر و فرآورده های آن از جمله سیاست بود که در برنامه سوم توسعه در راستای افزایش مصرف شیر مورد توجه قرار گرفت. به دلیل این که کارخانه های تحت پوشش شرکت سهامی شیر ایران (پگاه) به تنهایی بیش از 40 درصد کل شیر عرضه شده به کارخانجات فرآوری را به خود اختصاص می دهند برسی تاثیر سرمایه گذاری این شرکت در تبلیغات و تعیین میزان واکنش تقاضا نسبت به آن، میتواند راه را برای ارزیابی کارایی سیاست های جدید این بخش هموار سازد. در تحقیق حاضر با استفاده از تحلیل های اقتصاد سنجی و روش پارامتر ثابت، به بررسی اثار تبلیغات طی سال های 1380 تا 1384 بر تقاضای چهار محصول شیر، ماست، پنیر و دوغ به ترتیب 0.29، 0.12، 0.23, 0.3، به دست آمد. از بعد سیاست گذاری می توان گفت: استراتژی های بازاریابی اخذ شده در شرکت سهامی شیر پگاه توانسته است بر مقدار تقاضای محصولات مورد مطالعه این شرکت در تمامی استان های تحت پوشش، اثر مثبت و معنی داری داشته باشد. لذا بررسی توامان تاثیر تبلیغات تمامی کاخانه های فعال در صنعت در جهت تعیین سیاست های جدید تبلیغاتی توصیه می گردد.

كلید واژه: تبلیغات، تابع تقاضا، شرکت سهامی شیر ایران (پگاه)، شیر و محصولات لبنی

 


نقل و انتقال دام تا اطلاع ثانوی ممنوع است

به دلیل شیوع بیماری تب برفکی

نقل و انتقال دام تا اطلاع ثانوی ممنوع است  

بررسی ورود گوشت از 15 کشور خارجی

هر چند که از مدت ها پیش خبرهایی از سوی دامداریها مبنی بر شیوع تب برفکی در برخی دامداری های کشور شنیده می شد،  اما در روزهای گذشته دکتر مجتبی نوروزی رییس سازمان دامپزشکی کشور رسما از شیوع نوع جدیدی از بیماری تب برفکی، به نامO  هندی، در کشور خبر داده و گفته بود که نقل و انتقال دام در کشورمان ممنوع شده است.
بسیاری عامل بروز این بیماری را در کشور ورود بی رویه دام قاچاق ذکر می کنند اما به هر حال عامل این بیماری هر چه که باشد اکنون در کشور شایع شده و دامداری های کشور را تهدید می کند به همین دلیل لازم است برای جلوگیری از بروز خسارت های هنگفت در کشور در سریعترین زمان ممکن با آن مقابله کرد.
در این زمینه دکتر محمد سبحانی  مدیرکل دفتر قرنطینه و امور بین الملل سازمان دامپزشکی کشور  در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: از ابتدای شروع این بیماری نقل و انتقال دام ابتدا از استان های شرقی کشور یعنی از استان های سیستان و بلوچستان، کرمان، یزد، خراسان جنوبی و خراسان رضوی ممنوع شد و متعاقب آن نقل و انتقال و جابه جایی دام در تمام استان های به هرمنظوری ممنوع شد.
مدیرکل دفتر قرنطینه و امور بین الملل سازمان دامپزشکی کشور با تاکید بر اینکه ممنوعیت نقل و انتقال دام در کشور تا به ثبات رسیدن این بیماری ادامه خواهد یافت، ادامه داد: در همین رابطه واردات دام زنده از تمامی کشورها و حتی کشورهای مجاز نیز در حال حاضر ممنوع شده است.  وی با بیان این که در حال حاضر اکیپ های قرنطینه ای و کنترل بهداشتی در تمام استان ها تشکیل شده است، افزود: مناطق پر تراکم همچون میادین دام و کشتارگاه ها نیز تحت نظات و کنترل قرار دارند و اکیپ های دامپزشکی با مراجعه به این اماکن در صورت لزوم نمونه برداری های لازم را انجام می دهند.
او خاطر نشان کرد: در رابطه با حمل ونقل دام های قاچاق و غیر مجاز نیز با مراجع مختلف همچون وزارت کشور، فرماندهی نیروی انتظامی کل کشور، ستاد مبارزه با قاچاق کالا، استانداران استان های شرقی کشور مکاتباتی را به منظورجلوگیری از انتقال غیر مجاز دام انجام داده ایم ضمن این که به تمامی استان ها اعلام شده در صورت مشاهده دام غیر مجاز با همکاری نیروی انتظامی نسبت به ارجاع متخلفان به مراجع قضایی اقدام کنند.
تب برفکی یک بیماری ویروسی بسیار واگیر است که به دلیل سرعت انتشار و زیان های اقتصادی فراوانی که به صنعت دامداری وارد می کند به عنوان مهمترین بیماری واگیر دام شناخته شده است. این بیماری به اسامی طبقه، دباغ، دهان جوشه، دهان زخمه و شلی معروف است و تقریبا تمامی حیوانات زوج سم به این بیماری مبتلا می شوند. ولی حساسیت گاو نسبت به سایر دام ها بیشتر است این در حالی است که بررسی ورود گوشت قرمز از 15  کشور اعلا م شده است.
رئیس سابق سازمان دامپزشکی کشور گفت: واردات گوشت قرمز علاوه بر کشور برزیل از 15 کشور دیگر مورد بررسی قرار گرفته است.  به گزارش مهر، مجتبی نوروزی دیروز در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: بحث آنفلوآنزای فوق حاد طیور از مشکلات جدی کشور در طول چندسال گذشته بود که با انجام اقدامات جدی هم اکنون عاری از این بیماری هستیم و ادامه این روند حمایت و پشتیانی های بیشتری را می طلبد. وی با اشاره به ساماندهی کشتارگاههای طیورخاطرنشان کرد: در حال حاضر750 کشتارگاه سنتی به 400 کشتارگاه تقلیل یافته و با کشتارگاههای غیرمجاز برخوردقانونی صورت گرفته است. نوروزی با تاکید بر کنترل و نظارت 12/5 میلیون تن فرآورده های خام دامی در سال بیان کرد: به منظور پایش باقی مانده ها در فرآورده های خام دامی افتتاح آزمایشگاه باقی مانده ها را داشته ایم، ضمن اینکه معادل 10 مرکز رفرانس آزمایشگاهی تجهیز شده است. وی با بیان اینکه در تولید داروی دامی به خودکفایی رسیده ایم افزود: در تولید سرم هنوز خودکفا نشده ایم. رئیس سابق سازمان دامپزشکی کشوربا اشاره به 140 میلیون واحد دامی در کشور تصریح کرد: سالانه 2 هزار کاردان فارغ التحصیل می شوند در حالیکه این تعداد با میزان واحدهای دامی همخوانی ندارد، لذا باید با وزیرعلوم رای زنی های لازم به عمل آید. وی با بیان اینکه تاکنون از کشور برزیل گوشت وارد شده است افزود: برای وارد کردن گوشت قرمز از سایر کشورها تاکنون با 15 کشور وارد مذاکره شده ایم. همچنین در بحث هدفمند کردن یارانه ها یارانه دارو را به امر پیشگیری اختصاص داده ایم. همچنین دراین مراسم سید محسن دستور رئیس جدید سازمان دامپزشکی و معاون وزیرجهاد کشاورزی خواستارصدور چند دستورانقلابی برای جامعه دامپزشکی از سوی وزیرجهاد کشاورزی همچون دستورات رئیس جمهوردرارتباط با پرستاران شد.


پیش بینی قیمت تخم مرغ در ایران: مقایسه روشهای ARCH و شبكه های عصبی مصنوعی

طیبی سیدكمیل*,آذربایجانی كریم,بیاری لیلی

* دانشكده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان

با اینكه از عمر پرورش طیور به شكل صنعتی آن در جهان بیش از چند دهه نمی گذرد، اما این صنعت توانسته است جایگاهی رفیع در تامین پروتئین موردنیاز جامعه انسانی پیدا كند. ثبات نسبی و پیش بینی دقیق قیمت طیور و فرآورده های آن از طریق توجه به كاهش نوسان، باعث تخصیص بهینه منابع، افزایش كارایی و در نهایت افزایش درآمد مرغداران می شود.
با توجه به اهمیت پیش بینی قیمت محصولات پروتئینی از جمله تخم مرغ، در تحقیق حاضر قیمت این محصول با استفاده از روش
ARCH و شبكه های عصبی مصنوعی برای افقهای زمانی یك ماهه، شش ماهه و دوازده ماهه پیش بینی گردید. در این راستا این فرضیه كه شبكه عصبی مصنوعی در پیش بینی قیمت تخم مرغ كارایی بیشتری از روش ARCH دارد بررسی شد. داده های مورد استفاده شامل متغیر قیمت تخم مرغ و دوره مورد مطالعه شامل سالهای 85-1371 است. نتایج نشان می دهد كه شبكه های عصبی مصنوعی در بیشتر افقهای زمانی پیش بینی های دقیقتری در مقایسه با روش ARCH ارایه می كند؛ از این رو استفاده از روشهای پیش بینی قیمتی كه عمدتا متكی بر شبكه های عصبی مصنوعی است می تواند به تاثیر سیاست گذاری قیمتی و حتی تنظیم بازار از طریق پیش بینی نوسانهای مختلف كمك كند.

كلید واژه: پیش بینی قیمت، تخم مرغ، شبكه های عصبی مصنوعی، روش ARCH


برآورد رفاه از دست رفته ناشی از وجود انحصار در صنعت تولید شیر ایران

شهبازی حبیب*,كاووسی كلاشمی محمد,پیكانی غلام رضا,عرفانیان زهره,عابدی سمانه

* دانشكده اقتصاد و توسعه كشاورزی، دانشگاه تهران

هدف از این پژوهش برآورد تابع تقاضای شیر و محاسبه رفاه از دست رفته ناشی از وجود انحصار در صنعت تولید و فروش شیر در 13 استان كشور طی سالهای 1380 تا 1384 است (65 مشاهده). در این مطالعه پس از برآورد تابع تقاضای شیر، رفاه از دست رفته ناشی از وجود انحصار در صنعت تولید با استفاده از الگوی «ساختار – رفتار - عملكرد) محاسبه گردید. نتایج نشان داد كه قیمت شیر اثری منفی بر تقاضای آن دارد. از سوی دیگر، قیمت سایر نوشیدنیها و هزینه تبلیغات شیر اثر مستقیم و مثبت بر تقاضای شیر دارند. یافته های تحقیق نشاندهنده افزایش مقدار رفاه از دست رفته در سالهای 1380 تا 1382 است؛ اما از سال ‌1382 تا سال 1384 روندی كاهشی در مقدار رفاه از دست رفته ناشی از انحصار در صنعت تولید شیر ایران وجود دارد.

كلید واژه: تقاضا، رفاه از دست رفته، انحصار، صنعت تولید شیر


تشخیص ژن تایمیدین کیناز در گانگلیون های تری ژمینال موش های واجد عفونت نهفته ویروس هرپس سیمپلکس تیپ 1

قائمی امیر,سلیمان جاهی حوریه*,بامداد طراوت,روستایی محمدحسن,عارفیان احسان

* گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، ایران

ویروس هرپس سیمپلکس تیپ 1 بعد از عفونت اولیه ایجاد عفونت های نهفته در سیستم اعصاب محیطی می نماید. در طی عفونت نهفته نسخه برداری ژن های ویروس بسیار محدود شده و فقط حضور ژن های LAT نسخه برداری شده در گانگلیون های آلوده دیده می شود. متعاقب عفونت چشمی عفونت نهفته ویروسی در گانگلیون های تری ژمینال شکل می گیرد. در این مطالعه واکنش زنجیره ای PCR برای نشان دادن اسیدنوکلییک بکار گرفته شد. بدین منظور موش های BALB/c با HSV-1 آلوده شدند و گانگلیون های موش های آلوده برای نشان دادن ژن TK ویروس مورد ارزیابی قرار گرفتند. تکثیر و حضور قطعه ژنومی تایمیدین کیناز (TK) در گانگلیون موش ها به عنوان اندیکاتور برای نشان دادن شکل گیری عفونت های نهفته در نظر گرفته شد. نتایج حاصل از بررسی نشان داد که PCR ژن TK ویروس به عنوان یک ابزار تشخیصی قابل قبول می تواند نشانگر عفونت های نهفته ویروسی باشد و این روش بسیار اختصاصی و حساس برای نشان دادن ژنوم در گانگلیون های تری ژمینال حیوانات مورد آزمایش می باشد.

كلید واژه: تایمیدین کیناز، ویروس، هرپس سیمپلکس

 


کاربرد PCR در تشخیص قارچ های مولد آفلاتوکسین

کاربرد PCR در تشخیص قارچ های مولد آفلاتوکسین

ارمی مه زاد,هاشمی سیدجمال,پوربخش سیدعلی,شاهسوندی شهلا,محمدی شهلا,شوشتری پورمحمره عبدالحمید,جهانشیری زهرا

آفلاتوکسین ها متابولیت های کارسینوژنیک هستند که به وسیله قارچهای آسپرژیلوس فلاووس در غذا و فرآورده های غذایی تولید می شوند. در این مطالعه برای تمایز بین جدایه های مولد آفلاتوکسین و آنهایی که تولید کننده توکسین نمی باشند با پرایمرهای مربوط به ژن های ساختمانی کد کننده آنزیم ها در مسیر بیوسنتز آفلاتوکسین شامل ver-1، nor-1، omt-1 و ژن aflR که نقش تنظیمی دارد آزمایش PCR انجام شد. نتایج حاصل با نتایج کروماتوگرافی نازک لایه به عنوان روش متداول برای تشخیص مقایسه شد. DNA چهارده جدایه آسپرژیلوس فلاووس به وسیله روش فنل- کلروفرم استخراج و با هر یک از جفت پرایمرها آزمایش شد. DNA چهار جدایه از جدایه های مذکور با هر چهار جفت پرایمر واکنش داد که از بین این چهار جدایه سه جدایه در روش کروماتوگرافی هم مثبت شدند. نتایج نشان داد PCR روش سریع برای تشخیص جدایه های اسپرژیلوس فلاووس مولد آفلاتوکسین می باشد اما آنها را از جدایه های غیر مولد آفلاتوکسین به طور کامل نمی تواند تمیز دهد و باید مطالعات بیشتری برای توسعه روش غربالگری مناسب انجام پذیرد.

كلید واژه: افلاتوکسین، آسپرژیلوس، واکنش زنجیره ای پلیمراز، کروماتوگرافی لایه نازک
آخرین پست ها


آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :