بررسی عملكرد رشد و تركیب لاشه جوجه های گوشتی سویه تجاری راس در پاسخ به نوع الگوی پروتئینی جیره

دستار بهروز*,شمس شرق محمود,مهاجر مختار

* گروه علوم دامی، دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی گرگان

این آزمایش به منظور بررسی عملكرد تولیدی، تركیب لاشه و كیفیت بستر جوجه های گوشتی سویه تجاری راس 308 هنگام تغذیه جیره های غذایی تهیه شده بر مبنای الگوهای پروتئینی متفاوت، انجام شد. چهار جیره غذایی بر اساس الگوهای پروتئینی 90 ,(1994) NRC درصد مقدار پروتئین توصیه شده NRC (جیره كم پروتئین)، تغذیه مرحله ای و بر اساس راهنمای پرورش راس تهیه و برای مدت 42 روز به صورت آزاد در اختیار پرندگان قرار گرفت. هر چهار جیره غذایی دارای 3000 كیلوكالری انرژی قابل سوخت و ساز بودند و مدت تغذیه آنها برای دوره های مختلف پرورش بر اساس توصیه های مربوطه بود. به استثنای مقدار پروتئین و اسیدهای آمینه، تمام جیره های آزمایشی دارای مقادیر یكسانی از سایر مواد مغذی بودند. به هر یك از چهار تیمار آزمایشی تعداد 5 تكرار متشكل از 40 پرنده اختصاص یافت. نتایج آزمایش نشان داد افزایش وزن پرندگان تغذیه شده بر پایه الگوی پروتئینی 1992) NRC گرم) و راهنمای پرورش (1915 گرم) به طور چشمگیری بالاتر از پرندگان تغذیه شده با جیره كم پروتئین (1785 گرم) و تغذیه مرحله ای (1764 گرم) بود (P<0.05). استفاده از جیره كم پروتئین و تغذیه مرحله ای سبب كاهش چشمگیر خوراك مصرفی، پروتئین مصرفی و انرژی مصرفی در مقایسه با الگوهای پروتئینی (1994) NRC و راهنمای پرورش شد (P<0.05). بیشترین نسبت راندمان پروتئین و انرژی به ترتیب مربوط به پرندگان تغذیه شده با جیره كم پروتئین (78/2) و الگوی پروتئینی (17/17) NRC بود. پرندگان تغذیه شده با الگوهای پروتئینی (1994) NRC و راهنمای پرورش دارای تركیب لاشه مناسب تری بودند در حالی كه تغذیه پرندگان با جیره كم پروتئین سبب كاهش چشمگیر درصد نیتروژن بستر شد (P<0.05).

كلید واژه: پروتئین، احتیاجات، اسید آمینه، جوجه گوشتی

 


بررسی تاثیر سطوح مختلف دانه کامل گندم بر عملکرد تولیدی و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی

فرهادی زهرا,شمس شرق محمود*,دستار بهروز

* گروه علوم دامی، دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی گرگان

آزمایشی به منظور تاثیر سطوح مختلف دانه كامل گندم بر عملكرد تولیدی و متابولیت های خونی جوجه های گوشتی سویه راس 308 به مدت 42 روز انجام گرفت. عملكرد آنها به صورت طرح كاملا تصادفی تجزیه واریانس شد. همچنین داده های مربوط به اجزای لاشه و شاخص های خونی به صورت آزمایش فاكتوریل 2´4 در قالب یك طرح كاملا تصادفی مقایسه شد. پرندگان در هفته اول پرورش با جیره ذرت- سویا و از 7 روزگی تا پایان آزمایش با یكی از چهار جیره آزمایشی تغذیه شدند. جیره ها عبارت بودند از: جیره 1 یا شاهد (21-7 روزگی و 42-21 روزگی به ترتیب 25 و 50 درصد از تركیب جیره را گندم آرد شده تشكیل داده بود)، جیره 2 (28-21، 35- 28 و 42-35 روزگی به ترتیب 5، 10 و 15 درصد از گندم جیره به صورت دانه كامل گندم بود)، جیره 3 (14-7، 21-14، 28-21، 35-28، 42-35 روزگی به ترتیب 5، 10، 15، 20، 25 درصد از گندم جیره به صورت دانه كامل گندم بود) و جیره 4 (14-7، 21-14، 28-21، 35-28 و 42-35 روزگی به ترتیب 10، 15، 20، 25 و 30 درصد از گندم جیره به صورت دانه كامل بود). به هر جیره آزمایشی 5 تكرار متشكل از 18 قطعه جوجه گوشتی اختصاص یافت. نتایج در پایان دوره نشان داد كه افزودن سطوح مختلف دانه كامل گندم به جیره اختلاف معنی داری را بر عملکرد جوجه ها (افزایش وزن، مصرف خوراك و ضریب تبدیل غذایی) نداشت. خوراك مصرفی جوجه ها در گروه شاهد نسبت به جیره 3 در دوره 21-14 روزگی بیشتر بود (P<0.05)، همچنین گروه شاهد افزایش وزن بالاتری در مقایسه با جیره 2 در دوره 14-7 روزگی نشان داد (P<0.05). پارامترهای لاشه (وزن لاشه قابل طبخ، وزن ران، سینه و چربی محوطه بطنی) تحت تاثیر جیره های آزمایشی قرار نگرفت. مقدار دانه كامل گندم تاثیر معنی داری بر غلظت گلوكز و كلسترول خون داشت (P<0.05)، به طوری که مقدار گلوکز خون در گروهی که با جیره 4 تغذیه شده بودند کاهش معنی داری نسبت به جیره 1 نشان داد و مقدار کلسترول خون در گروهی که از جیره 3 تغذیه کرده بودند، کاهش معنی داری را نسبت به گروهی که با جیره 4 تغذیه شده بودند نشان دادند (P<0.05).

كلید واژه: جوجه های گوشتی، دانه كامل گندم، پلی ساكاریدهای غیرنشاسته ای، عملكرد

 

 


اثرات تغذیه ای کولین بر عملکرد تولیدی و برخی فراسنجه های خونی گاوهای هلشتاین شیرده

توغدری عبدالحكیم*,قورچی تقی,ناصریان عباس علی,جعفری آهنگری یوسف,حسنی سعید

* گروه علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

در این پژوهش اثرات تغذیه ای کولین محافظت  نشده و محافظت شده شکمبه ای بر تولید شیر، ترکیب شیر و برخی فراسنجه های خونی گاوهای هلشتاین در یک طرح چرخشی متوازن با هشت راس گاو شیرده، چهار تیمار و چهار دوره 21 روزه مورد آزمایش قرار گرفت. تیمارهای آزمایشی شامل: 1- جیره پایه یا شاهد (بدون کولین)، 2- جیره پایه +50 گرم در روز کولین محافظت نشده، 3- جیره پایه + 25 گرم در روز کولین محافظت  شده شکمبه ای و 4- جیره پایه +50 گرم در روز کولین محافظت شده شکمبه ای بودند. گاوها به صورت انفرادی و در حد اشتها دو بار در روز تغذیه شدند. نمونه گیری از شیر و خون به ترتیب در دو و یک روز آخر هر دوره انجام شد. کولین محافظت شده شکمبه ای (50 گرم در روز) سبب افزایش ماده خشک مصرفی و تولید شیر شد. تولید شیر تصحیح شده و چربی شیر در تیمار 50 گرم در روز کولین محافظت شده به طور معنی داری نسبت به تیمارهای شاهد و کولین محافظت نشده بالاتر بود. غلظت پروتئین، لاکتوز و مواد جامد بدون چربی شیر تحت تاثیر تیمارها قرار نگرفت و درصد چربی شیر در هر دو گروه مصرف کننده کولین محافظت شده، افزایش معنی داری نسبت به تیمار با کولین محافظت نشده نشان داد. اختلاف معنی داری بین تیمارها در مورد غلظت گلوکز، کلسترول، تری گلیسرید و ازت اوره ای خون مشاهده نشد. هر چند برخی اثرات مثبت در استفاده از کولین در این آزمایش مشاهده شد، اما برای توصیه های کاربردی نیاز به تحقیقات بیشتر است.

كلید واژه: کولین محافظت شده شکمبه ای، تولید و ترکیب شیر، گاو شیرده، فراسنجه های خونی


اثر مراحل رسیدگی جنسی بر برخی شاخص های گنادی و ترکیب شیمیایی بافت گناد در ماهی کپور دریای خزر (Cyprinus capio Linnaeus, 1758)

ایمان پور محمدرضا*,صفری رقیه

* گروه شیلات، دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی گرگان

در این پژوهش تغییر ترکیب شیمیایی (چربی و پروتئین) بافت گناد و برخی شاخص های گنادی (قطر تخمك، میزان هم آوری و شاخص گنادوسوماتیك) جنس های نر و ماده ماهی کپور دریای خزر (1758, Cyprinus carpio Linnaeus) حوضه گرگان رود در طول مراحل مختلف رسیدگی جنسی مورد مطالعه قرار گرفت. به این منظور 5 مرحله نمونه برداری در زمان مهاجرت تخم ریزی ماهی كپور معمولی صورت گرفت و در هر مرحله قطر تخمك، هم آوری، شاخص گنادوسوماتیك و چربی و پروتئین گناد نرو ماده اندازه گیری شد. با نزدیك شدن به مرحله تخم ریزی شاخص گنادوسوماتیك و قطر تخمك به طور معنی داری افزایش یافت (P<0.05) اختلاف معنی داری در میزان چربی و پروتئین گناد ماهیان نر و پروتئین گناد ماهیان ماده درمراحل مختلف رسیدگی جنسی مشاهده نگردید (P>0.05). اما اختلاف در میزان لیپید گناد ماهیان ماده در مراحل مختلف رسیدگی جنسی معنی دار بود (P<0.05). به علاوه روند افزایشی در ترکیب شیمیایی (لیپید و پروتئین) گناد در هر دوجنس نر و ماده مشاهده شد.

كلید واژه: رسیدگی جنسی، گناد، كپور دریای خزر، تركیب شیمیایی


بررسی نگرش كارشناسان شیلات ایران در مورد آبزی پروری پایدار

مختاری آبكناری عباس*,چیذری محمد,صالحی حسن

* دانشگاه تربیت مدرس

كارشناس شیلات نقش مهمی در نظام تولید و پرورش آبزیان دارند. وظیفه اصلی آنها راهنمایی ارباب رجوع و آبزی پروران، نظارت بر رعایت اصول، قوانین و مقررات تبیین شده توسط سازمان شیلات ایران و كسب اطمینان از فعالیت پرورش دهندگان در راستای آبزی پروری پایدار است. هدف اصلی این تحقیق، ارزیابی نگرش كارشناسان شیلات ایران نسبت به آبزی پروری پایدار است. این تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری تحقیق 550 نفر كارشناسان شیلاتی شاغل در بخش های اجرایی آبزی پروری در كشور و دفتر مركزی شیلات می باشند كه از میان آنها نمونه ای به حجم 226 نفر به روش نمونه گیری طبقه بندی ساده انتخاب گردید. روایی پرسشنامه با توجه به نظرات اساتید راهنما، مشاور و كارشناسان خبره آبزی پروری تنظیم گردید. همچنین قابلیت اعتبار آن با پیش آزمون تعداد 10 پرسشنامه و تعیین ضریب آلفای كرونباخ 85% بدست آمد. نتایج بدست آمده تحقیق نشان داد، بیش از 97% از آزمودنی ها، نگرش مثبت نسبت به آبزی پروری پایدار دارند. همچنین پاسخگویان موكدا موافقند كه در آبزی پروری پایدار باید مهارت ها و فناوری های متناسب با موقعیت و جایگاه آن به كار برده شود، آبزی پروری پایدار ذخایر و تنوع زیستی آبزیان را حفظ كند و كمترین میزان تخریب بر محیط زیست داشته باشد.

كلید واژه: آبزی پروری پایدار، نگرش، دانش تخصصی آبزی پروری پایدار، كارشناسان شیلات، ایران

 


ارزیابی دوره های آموزشی دامداران: مورد استان مازندران

اسداله پور علی*

* مجتمع آموزش جهاد كشاورزی مازندران

برگزاری دوره های آموزشی از جمله راههای عملی افزایش سطح دانش و مهارتهای كشاورزان می باشد. دوره های آموزشی كه محتوای آنها متناسیب با نیازهای واقعی شركت كنندگان باشد، موجب افزایش تولیدات و نهایتا بهبود كیفیت زندگی آنها می شود. هدف تحقیق حاضر ارزیابی دوره آموزشی برگزار شده برای دامداران می باشد. در این راستا از الگوی CIPP برای ارزیابی زمینه و درونداد دوره های آموزشی استفاده شد. تحقیق به روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه صورت گرفت. برای این منظور به روش نمونه گیری تصادفی، تعداد 150 نفر از دامداران شهرستان قائم شهر كه در دوره های آموزشی برگزار شده توسط سازمان جهاد كشاورزی استان مازندران شركت كرده اند، انتخاب و مصاحبه گردیدند. نتایج این بررسی حاكی از آن است كه دامداران این دوره ها را ضروری دانسته و برگزاری دوره های مربوط به بیماری های دام را مهمترین نیاز خود عنوان كرده اند. پسخگویان، سطح مطالب دوره ها را آسان و در حد فهم خود دانسته و معتقدند كه اهداف دوره ها متناسب با نیازهای آموزشی و اطلاعاتی آنان بوده و از دوره ها رضایت داشته اند. همچنین علاقمند هستند كه در چنین دوره هایی شركت كننده اما طول مدت دوره ها كافی نبود و باید افزایش یابد. در پایان، پیشنهاداتی برای اجرای بهتر دوره های آموزشی اریه شده است.

كلید واژه: دوره های آموزشی، دامداران، ارزیابی، مازندران


بررسی پلی مورفیسم ژن کالپاستاتین در گاوهای نژاد سیستانی به روش PCR-RFLP و ارتباط آن با صفات رشد

فخرکاظمی محسن*,نصیری محمدرضا,فتحی نجفی محسن,افتخاری شاهرودی فریدون,خسروی مهدی

* گروه علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی کاشمر

ژن کالپاستاتین در بررسی راندمان رشد و کیفیت گوشت بعنوان یکی از ژن های انتخابی شناخته شده است. به منظور بررسی چند شکلی ژن کالپاستاتین از 100 گاو نژاد سیستانی در ایستگاه تحقیقات گاو سیستانی زهک بطور تصادفی خونگیری بعمل آمد. استخراج DNA از خون تام به کمک روش بوم و واکنش زنجیره پلی مراز (PCR) جهت تکثیر قطعه 622 جفت بازی از ژن CASRI انجام شد. قطعه تکثیر شده ژن کالپاستاتین بوسیله آنزیم محدودگر MspI، وجود دو آلل M و N را آشکار کرد. ژنوتیپ های NN, MN, MM با فراوانی های 51.86، 32.27 و 4.87 برای ژن کالپاستاتین در این گله تشخیص داده شدند. فراوانی های آللی M و N بترتیب 76.423.6% برآورد گردید. میزان هتروزیگوسیتی پایینی مربوط به ژن کالپاستاتین درگله مورد مطالعه بدست آمد که علت آن را می توان در بسته بودن گله دانست. همچنین بر اساس تجزیه و تحلیل آماری مشخص گردید که از نظر میانگین افزایش وزن در سنین 3-0 و 12-9 ماهگی ژنوتیپ NN بهترین عملکرد را دارا می باشد. آزمون دانکن نشان داد که بین ژنوتیپ های NN, MN, MM از نظر وزن در سنین 3-0 و 12-9 ماهگی اختلاف معنی داری (P<0.05) وجود دارد و این ممکن است نشان دهنده تاثیر کالپاستاتین بر رشد باشد. آزمون X2 و G تعادل هاردی- واینبرگ را در جمعیت نشان دادند. احتمالا با توجه به اینکه هیچگونه انتخابی به نفع یا به ضرر ژنوتیپ خاصی در این جمعیت صورت نگرفته بنابراین تعادل هاردی- واینبرگ در این جایگاه ژنی در این گله برقرار بوده است.

كلید واژه: کالپاستاتین، PCR-RELP، گاوسیستانی


تعیین انرژی قابل سوخت و ساز پودر گوشت و استخوان در خروسهای بالغ لگهورن

جان محمدی حسین*,نصیری مقدم حسن,پوررضا جواد,دانش مسگران محسن,گلیان ابوالقاسم

* گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

انرژی قابل سوخت و ساز شش نمونه پودر گوشت و استخوان با 35 خروس بالغ لگهورن با میانگین وزن 63.02±1868 در قالب طرح کاملا تصادفی در 7 گروه تعیین شد. یک گروه از آنها جهت تعیین دفع انرژی با منشا داخلی مورد استفاده قرار گرفت. تعادل نیتروژن در بین نمونه های پودر گوشت و استخوان منفی بوده و تفاوت معنی داری بین آنها مشاهده نشد ولی تفاوت میزان دفع انرژی تصحیح شده برای تعادل نیتروژن، معنی دار بود (p<0.05). انواع انرژی قابل سوخت و ساز شامل AME، AMEn، TME و TMEn در بین نمونه های پودر گوشت و استخوان تفاوت معنی داری (p<0.05) نشان داد. میانگین و دامنه تغییرات آنها به ترتیب برابر 2686 (2200 تا 2987)، 2755 (2237 تا 3010)، 3183 (2692 تا 3484) و 2993 (2473 تا 3253) کیلوکالری در کیلوگرم بود. بازده انرژی خام (TMEn/ GE) از 0.623 تا 0.647 متغیر بوده و از این لحاظ در بین نمونه های پودر گوشت و استخوان تفاوت معنی داری مشاهده شد (p<0.05). میانگین قابلیت سوخت و ساز ظاهری و حقیقی ماده خشک پودر گوشت و استخوان برابر 34.94 و 51.63 درصد بود و تفاوت معنی داری بین آنها وجود داشت (p<0.05). AMEn و TMEn، همبستگی منفی معنی داری با خاکستر خام به ترتیب برابر 0.90 (p=0.0138) و -0.87 (p=0.0224)، نشان دادند. همچنین همبستگی AMEn و TMEn با انرژی خام برابر 0.96 (p=0.0024) و 0.94 (p=0.0039) بود. تجزیه رگرسیون ساده TMEn روی ماده خشک قابل سوخت و ساز حقیقی نشان داد که می توان آن را با ضریب تبیین برابر 0.77 برآورد کرد. تجزیه رگرسیون چندگانه به روش مرحله ای نشان داد که انرژی خام تنها متغیر پیشگویی کننده TMEn با ضریب تبیین معادل (p=0.0023) 0.92 می باشد.

كلید واژه: انرژی قابل سوخت و ساز، پودر گوشت و استخوان، خروس های بالغ لگهورن
آخرین پست ها


آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :