مطالعه مقدار بار باکتریایی و مقدار آمین های بیوژنیک قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در طول زمان نگهداری در یخ

رضایی مسعود*,منتظری جویباری نعیم,حیدری مهرنوش

* گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس

تغییرات برخی از ترکیبات ازته غیرپروتئینی در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) و ارتباط آنها با بار باکتریایی (سرماگرا و سرما دوست، سودوموناس و مزوفیل) در مدت هجده روز نگهداری در زمانهای (صفر، 3، 6، 9، 12، 15و 18) در یخ مورد ارزیابی قرار گرفت. مقادیر پوترسین، کاداورین، هیستامین و بار باکتریایی در طول دوره نگهداری افزایش یافتند (P<0.05)، در صورتی که تیرامین در هیچیک از نمونه ها یافت نشد. مقدار پوترسین در طول دوره از 4/0 به 97/8 میکروگرم در گرم افزایش پیدا کرد و گروه سرماگرا و سرما دوستها، بار باکتریایی غالب را تشکیل داده بودند. بر اساس نتایج حاصله پوترسین به عنوان متغیر مستقل بیشترین ارتباط را با گروه باکتریهای سودوموناس و سرماگرا و سرمادوست (R=0.980) نشان داد و معادله رگرسیونی آن به صورت [PUT=0.83 pse+0.69psy+0.41] بدست آمد. همچنین معادله رگرسیونی دیگر بین کاداورین و زمان نگهداری (R=0.955) بصورت [CAD=0.576×time-3.49] بدست آمد. با توجه به نتایج حاصله، هرچند به نظر می رسد که ارزیابی کیفیت قزل آلای رنگین کمان، با استفاده از مدل ارایه شده، با اندازه گیری یکی از فاکتورهای پوترسین، سودوموناس و یا سنجش باکتریهای سرمادوست تا اندازه خوبی، امکان پذیر می باشد، اما به منظور کنترل دقیق کیفیت این گونه، بررسی توام این فاکتورها لازم است.

كلید واژه: آمین های بیوژنیک، بار باکتریایی، نگهداری در یخ، قزل آلای رنگین کمان، کنترل کیفیت


بررسی الگوی رشد و تکامل فولیکول های ثانویه بز مرخز پس از تولد

درویشی مجید,سوری منوچهر*,انصاری رنانی حمیدرضا

* گروه علوم دامی، دانشكده كشاورزی، دانشگاه رازی، كرمانشاه، ایران

برای تعیین نحوه رشد و تکامل فولیکول های تولید کننده الیاف در پوست بز مرخز بعد از تولد، آرایش فولیکولی و نسبت فولیکول های ثانویه به اولیه (S/P) در پوست نه راس بزغاله نر و راس بزغاله ماده مرخز از سن یک تا 16 هفتگی مطالعه شد. نمونه برداری از پوست از ناحیه میانی پهلوی هر بزغاله در طی نه مرحله با فاصله هر دو هفته یک بار انجام شد. نتایج نشان داد که فولیکول های تولید کننده الیاف در گروه هایی شامل سه فولیکول اولیه و چندین فولیکول ثانویه قرار دارند. هر فولیکول اولیه واجد ضمایم غده عرق، غده دو لبی چربی و ماهیچه راست کننده و هر فولیکول ثانویه واجد فقط یک غده تک لبی (و برخی دو لبی) چربی بود. تفاوت میانگین نسبت S/P بین تمام مراحل نمونه برداری (به جز مراحل شش و هفت) معنی دار بود (P<0.05). بیشترین مقدار نسبت S/P در نمونه های سن 16 هفتگی بزغاله ها مشاهده شد. اثر جنس و اثر متقابل جنس و سن بر نسبت S/P معنی دار نبود.

 


اثر سطوح مختلف مکمل معدنی مولیبدن، گوگرد و آهن بر جذب مس و کیفیت الیاف بز مرخز و گوسفند سنجابی

معینی محمدمهدی*,سوری منوچهر,هژبری فردین,نوریان ابراهیم

* گروه علوم دامی، دانشكده كشاورزی، دانشگاه رازی، كرمانشاه، ایران

در این پژوهش اثر سطوح مختلف مکمل مولیبدن، گوگرد و آهن بر متابولیسم و جذب مس و همچنین خصوصیات کیفی الیاف بررسی شد. بدین منظور از تعداد چهار راس بز نر مرخز یک ساله با میانگین وزن 30(±2) چهار راس گوسفند نر سنجابی 11 ماهه با میاگنی وزن 33(±2.1) کیلوگرم استفاده شد. دام ها در جایگاه های انفرادی نگهداری شده و پس از دوره عادت پذیری به جیره پایه (شامل یونجه، ذرت و جو)، مکمل گوگرد (1-2.5 گرم) سولفات آهن (400-100 میلی گرم) و آمونیوم مولیبدات (30-5 میلی گرم) به هر کیلوگرم کنسانتره اضافه شد. به منظور اندازه گیری میزان مس و تیومولیبدات مس پلاسما در هر سه هفته یک بار خون گیری انجام شد. برای اندازه گیری مس، قطر و رشد الیاف از سطح پوست و از پهلوی سمت چپ هر حیوان با استفاده از یک کلیشه 10 در 10 سانتی متر نمونه های الیاف برداشت شد. با افزایش مکمل عناصر معدنی در جیره، مس پلاسما به تدریج کاهش یافت و در سطح 30-25 میلی گرم مولیبدن و 2-2.5 گرم گوگرد در کیلوگرم ماده خشک جیره، علایم بالینی کمبود مس با کاهش شفافیت و رنگدانه های الیاف ظاهر شد. این علایم در حیوانات مورد آزمایش که از جیره پایه حاوی 8-7 میلی گرم مس در کیلوگرم ماده خشک استفاده می کردند پس از چهار ماه مشاهده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که مصرف بیش از 30-25 میلی گرم مولیبدن به همراه 2.5 گرم گوگرد و 400 گرم آهن در جیره روزانه گوسفند و بز موجب کاهش سطح مس در خون و الیاف شد. حساسیت بز مرخز به افزایش این مواد معدنی بیش از گوسفند و علایم بالینی و تغییرات الیاف در بز مرخز زودتر مشاهده شد.

 


تعیین ضریب انتشار حرارت كود گاوی با استفاده از حل یك بعدی معادله فوریه

نیری محمدامین,كیان مهر محمدحسین*,عرب محمدحسینی اكبر,حسن بیگی بیدگلی سیدرضا

* پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

رطوبت زیاد كود گاوی تازه، محیطی را برای رشد عوامل بیماری زا فراهم می آورد و باعث آلودگی محیط زیست می شود. یكی از راه های كاهش این آلودگی ها، كاهش رطوبت كود می باشد همچنین كود خشك برای استفاده در زمین های كشاورزی و بستر دام كاربرد دارد. از جمله مواردی كه برای ساخت یك خشك كن مناسب باید در نظر گرفت خواص حرارتی ماده شامل گرمای ویژه، ضریب هدایت حرارت و ضریب انتشار حرارت می باشد. در این تحقیق ضریب انتشار حرارت كود گاوی با استفاده از حل یك بعدی معادلهفوریه به دست آمد. آزمایش ها در رطوبت های 20، 40، 60 و 82% و در دماهای 60, 40, 20  و 70oC انجام گرفت. مقدار ضریب انتشار حرارت (a) از 0.904x??-? تا 2.11x??-? m2/s به دست آمد. مقدار ضریب انتشار حرارت با افزایش دما به صورت خطی افزایش یافت. در دمای ثابت، با افزایش رطوبت از 20 به 40% مقدار a افزایش یافته و در رطوبت های بالاتر از 40% روند كاهشی نشان داد. یك مدل چند جمله ای با ضریب تعیین R2=?.?? برای تخمین ضریب انتشار حرارت، بر حسب رطوبت و دما به دست آمد

كلید واژه: كود گاوی، ضریب انتشار حرارت، معادله فوریه، رگرسیون

 


مقایسه روش های مولكولی RAPD-PCR و DGGE-PCR در شناسایی لاكتوباسیلوس های جداسازی شده در طی رسیدن پنیر لیقوان

كفیلی تیوا*,رضوی سیدهادی,امام جمعه زهرا,صالحی جوزانی غلام رضا,نقوی محمدرضا

* پردیس كشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

در این تحقیق با استفاده از دو روش مولكولی مستقل از كشت دی كد-پی سی آر (DGGE-PCR) و وابسته به كشت رپید-پی سی آر(RAPD-PCR) ، تغییرات جمعیتی لاكتوباسیلوس های پنیر سنتی لیقوان بررسی شد. هر دو این تكنیك ها، توانایی بالایی در شناسایی و ردیابی این گروه از باكتری های اسیدلاكتیك نشان دادند. با این حال، تفاوت هایی نیز در نحوه شناسایی لاكتوباسیلوس های جداسازی شده در مراحل مختلف رسیدن دیده شد. در روش وابسته به كشت رپید لاكتوباسیلوس پلانتاروم، لاكتوباسیلوس پاراپلانتاروم و لاكتوباسیلوس برویس در محصول رسیده به عنوان جمعیت غالب شناسایی شدند. اما در روش مستقل از كشت دی كد حضور دو سویه لاكتوباسیلوس كرواتوس و ساكیی نیز دیده شد كه در روش وابسته به كشت قابل شناسایی نبودند. از مزیت های روش رپید فراهم كردن داده هایی كمی برای جمعیت باكتریایی مختلف بود در حالی كه روش دی كد، تنها قادر به فراهم آوردن داده هایی نیمه كمی بود. با توجه به محاسن و محدودیت های هر دو روش می توان گفت كه هر دو این روش ها به تنهایی كامل نبوده و در صورت كاربرد تلفیقی، داده های قابل اطمینان تری ارایه خواهد شد.

كلید واژه: جمعیت باكتریایی، روش مستقل از كشت، روش وابسته به كشت، پنیر سنتی

 


واكنش ترومبوسیت جوجه های گوشتی به لیپوپلی ساكارید

مترجم: پترجمه و تنظیم :پیمان صدرزاده -منوچهر اسدی

خلاصه: تاثیر لیپوپلی ساكارید (LPS) بر آشكارسازی یاخته جنبی proinflammatory ، (IL)-1β،IL-6،IL12 در ترومبوسیت جوجه‌های گوشتی مورد ارزیابی قرار گرفت. در 4 هفتگی، نمونه‌های خون جمع‌آوری شد، و ترومبوسیت‌های جداسازی‌شده به مدت 1 ساعت در LPS خوابانده شدند. اسید ریبونوكلوئیك از سلول‌ها خارج شد تا آشكارسازی یاخته جنبی proinflammatory با استفاده از نسخه‌برداری معكوس بلادرنگ PCR مورد آزمایش قرار گیرد. كشف شد كه آشكارسازی IL-1β،IL-6،IL-12 در ترومبوسیت‌ها تحت تاثیر رژیم‌های غذایی حاوی كورتیكوسترون و ویتامین C قرار نمی‌گیرند. به هر حال، در معرض LPS قرار گرفتن باعث افزایش این سیتوكین‌ها نشد. این حقیقت كه ترومبوسیت‌ها بسیار زیاد هستند و می‌توانند توسط LPS تحریك شوند باعث می‌شود كه اولین سلول‌های موثر در میزبان طبیعی مستحكم در برابر آلودگی‌های باكتریایی جوجه ها شوند.
    
    مقدمه
    ترومبوسیت‌های جوجه‌ها، لیكوسیت‌های هسته‌دار خون هستند كه نشان‌دهنده فراوان‌ترین گونه‌های سلول‌های سفید در خون جوجه می‌باشند. از آنجایی كه مغز استخوان جوجه دارای مگاكاریوسیت نمی‌باشد، ترومبوسیت از سلول‌های تك‌هسته‌ای قبلی به وجود می‌آید. ترومبوسیت‌ها در عملكرد در برابر پلاكت‌های پستانداران همولوگ هستند. پلاكت‌ها كوچك‌ترین سلول‌های خونی هستند كه تنها باقی مانده سیتوپلاسم مگاكاریوسیت می‌باشند. پلاكت‌ها به دلیل نقش آنها در مكانیسم دفاع میزبان طبیعی در تحقیقات ایمن‌شناختی سال‌های اخیر موضوعات مرموزی بوده‌اند. پلاكت‌ها بیشتر به دلیل پروسه هموستاز و مبادرت به ترمیم زخم شناخته شده‌اند. در كنار نقش آنها در هموستاز و ایجاد ترومبوس (لخته خون) بعد از صدمه آندوتلیال، پلاكت‌ها نیز در فرآیندهای التهاب و ترمیم بافت شركت می‌كنند. پلاكت‌ها مولكول‌های فعال زیستی فراوانی از قبیل عامل شیمیوتاكسی را برای تمام سلول‌ها، پروتئین‌های كاتیونی، هیستامین، سروتونین، پروستاگلاندین E2، و پروستاگلاندین D2 را آزاد می‌كنند.
    ترومبوسیت‌های جوجه‌ها در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است تا آشكارسازی ژن سیتوكین‌های proinflammatory را تجزیه كنیم. جوجه‌های گوشتی تجاری می‌توانند در معرض تنش‌زاهای مختلف قرار گیرند و در محیط‌هایی كه میكروارگانیسم‌های هوایی و اجزای میكروبی سلامتی جوجه‌ها را به خطر می‌اندازند، رشد كنند. بنابراین، ترومبوسیت‌های جداشده با LPS كشت شدند تا قابلیت واكنش جوجه‌های گوشتی به این اجزای میكروبی را از طریق این گونه بی‌مانند سلول تعیین كنند.
    
    مواد و روش‌ها
    54 جوجه گوشتی كه در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفتند از جوجه‌كشی محلی گرفته شده بودند و تا 2 هفتگی رژیم استارتر دریافت كردند. برای آزمایش 2 تكرار ، 18 و 36 جوجه به طور اتفاقی به 3 گروه منصوب شدند كه از 2 هفتگی تا 4 هفتگی رژیم متفاوتی را دریافت می‌كردند و دانشگاه مورگان، كلمسون و كارولینای جنوبی نگهداری شدند. گروه‌های رژیمی، رژیم كنترل بودند (رژیم دانه استاندارد)، رژیم كنترل با 30 میلی گرم/كیلوگرم كورتیكوسترون برای تحریك تنش اكسایشی، و رژیم كنترل با 30 میلی گرم/ كیلوگرم كورتیكوسترون به اضافه 500 میلی گرم/ كیلوگرم ویتامین C.
    نمونه‌های خون از رگ بال به همراه 10 درصد EDTA به عنوان ماده ضدانعقاد خون درون سرنگ‌ها جمع‌آوری شدند تا ترومبوسیت جداسازی شود. خون جمع‌آوری‌شده بر روی یخ انباشته شد تا به آزمایشگاه منتقل شود. پروتوكل جداسازی ترومبوسیت مورد استفاده در اینجا مدل تغییر یافته پروتكل مورد استفاده توسط هوریوشی و همكارانش بود. نمونه‌های خون با محلول نمك فاقد CA+2 و Mg+2 رقیق شدند. نمونه‌های رقیق‌شده خون بر روی واسطه جداسازی لنفوسیت طبقه‌بندی و در 1700× g به مدت 30 دقیقه در دمای اتاق سانتریفیوژ شد. باندهای حاوی ترومبوسیت جمع‌آوری شدند، دو بار شسته شدند ، مجددا در محلول نمك متعادل هنك معلق شدند. رنگ آبی تریپن برای كیفیت‌یابی تعداد سلول‌های زنده در هماسیتومتر (دستگاه شمارش گویچه‌های خون) مورد استفاده قرار می‌گیرد. غلظت سلول در محیط كشت شیشه‌ای در حدود 1×107میلی‌لیتر می‌باشد. ترومبوسیت‌ها در 10 میكروگرم از مینه سوتا سالمونلای خالص LPS بر روی سكوی نوسان‌دار در دمای 40 درجه سانتی‌گراد خوابانده شدند.
    بعد از تحریك ترومبوسیت‌ها، سلول‌ها در 5000×g به مدت 2 دقیقه تا پلاكت شدن سانتریفیوژ شدند. پلاكت‌ها در طول شب در 100 میكرولیتر از RNA و در دمای 4 درجه سانتی‌گراد ذخیره شدند. بعد از 24 ساعت، سلول‌ها مجددا سانتریفیوژ شدند تا مواد شناور آنها گرفته شود و در دمای 20- درجه سانتی‌گراد برای استفاده‌های بعدی ذخیره شدند. كیت RNeasy مورد استفاده قرار گرفت، و از پروتكل‌سازنده پیروی شد تا كل RNA را از این نمونه‌ها جدا كنند و توسط درمان DNase، هر DNA ژنی را خارج كردند.
    نسخه‌برداری معكوس بلادرنگ PCR (RT-PCR ) با استفاده از كیت Quanti Tech SYBR Green RT-PCR انجام شد. آماده‌سازهای مورد استفاده در افزایش دهیدروژناز گلیسرالدئید 3- فسفات از تكنولوژی‌های پیوسته DNA به دست می‌آید. تركیب RT-PCR شامل 25/0 میكرولیتر از مخلوط QuantiTect RT، 5/12 میكرولیتر از مخلوط QuantiTect SYBR Green RT-PCR ×2 ، 5/0 میكرولیتر از هر آماده‌ساز خاص، 10 میكرولیتر از RNA الگو و 25/1 میكرولیتر از آب بدون RNase می‌باشد تا حجم واكنش نهایی 25 میكرولیتر به دست آید. سابقه نوسان مورد استفاده در تمام واكنش‌ها، 1 چرخه 50 درجه سانتی‌گرادی به مدت 30 دقیقه ، 95 درجه سانتی‌گراد به مدت 15 دقیقه، و 40 چرخه 94 درجه سانتی‌گرادی به مدت 15 ثانیه ، 57 درجه سانتی‌گراد به مدت 20 ثانیه و 72 درجه سانتی‌گراد به مدت 20 ثانیه می‌باشد. كیفیت‌ساز نسبی سطوح mRNA با استفاده از محاسبه تغییر گروه در طول Pfaffl می‌باشد.
    آزمایش كارخانه‌ای با استفاده از طرح كرت‌های شكافته شده در مورد جوجه‌های گوشتی انجام شد تا تكرارها را برای هر یك از 3 رژیم در آزمایش تكرار شده، مشخص كند. نمونه‌های خون جمع‌آوری‌شده از هر جوجه گوشتی به 2 قسمت تقسیم شد كه یك قسمت به عنوان كنترل عمل می‌كرد و قسمت دیگر توسط LPS تحریك می‌شد. تجزیه واریانس‌ها توسط روش GLM انجام شد و فرضیه‌های آزمایش با استفاده از α=0.05 اجرا شد.
    
    نتایج و بحث‌ها
    رژیم‌ها بر آشكارسازی سیتوكین‌های پرالتهاب تاثیر نمی‌گذارد، اما تحریك LPS باعث افزایش سطح آشكارسازی در مقایسه با ترومبوسیت‌های كنترل عمل نیامده شد. (شكل 1). از این شكل مشخص است كه آشكارسازی نسبی تكرار در مورد IL-1β ، IL-6، و IL-12 افزایش می‌یابد. بیشترین آشكارسازی مشاهده‌شده در تغییر تكرار نسبی IL-6 بود. Interleukin-1β دارای آشكارسازی واضح بود اما درجات تغییر پائین‌تری نسبت به IL-6 داشت. Interleukin-12 در مقایسه با 2 سیتوكین پرالتهاب دیگر به طور متوسط تحریك شد، اما تغییر تكرار آن نیز مشخص بود.
    لیپوپلی ساكارید بر عملكرد سلول تاثیر می‌گذارد و آشكارسازی ژن را در مونوسیت، ماكروفاژ و هتروفیل جوجه القاء می‌كند. در حقیقت، ما در این تحقیق نشان داده‌ایم كه LPS باعث القای آشكارسازی سیتوكین‌های التهاب‌دار IL-1β، IL-6، IL-12 در ترومبوسیت‌های شبیه به هتروفیل می‌شود، سلول‌های موثر اولیه میزبان فطری با آلودگی باكتریایی در ماكیان‌ها مقابله می‌كند. هتروفیل‌ها معادل مرغی نوتروفیل هستند و به عنوان فاگوسیت متخصص عمل می‌كنند تا به تنظیم دفاع میزبان فطری كمك كنند. هتروفیل جوجه به طور اساسی دارای گیرنده Toll-like (TLR ) 10/6/1، گونه 1 TLR2، گونه 2 TLR2، TLR3، TLR4، TLR5 و TLR7 می‌باشند. آزمایشگاه ما اخیرا نشان داده است كه ترومبوسیت، TLR2، TLR3، TLR4، TLR5 و TLR7 آشكار می‌سازد. بنابراین، تاثیر LPS مشاهده شده بر روی ترومبوسیت جوجه‌های گوشتی دارای نقش مهمی در هموستاز پلاكت‌های پستانداران می‌باشد. همچنین نشان داده شده است كه ترومبوسیتها، پروتئین‌های آنتی هپارین ترشح می‌كنند. اما تا این زمان، هیچ تحقیقی در مورد ترومبوسیت‌هایی كه دارای توانایی در سلول‌های ایمنی می باشند، انجام نشده است. اكتشافات این تحقیق، همراه با سایر اطلاعات آزمایشگاه ما، نشان می‌دهد كه ترومبوسیت‌ها می‌توانند TLR آزاد كنند كه باعث می‌شود ترومبوسیت‌ها به عنوان سلول‌های موثر اولیه شناخته شوند.
    ترومبوسیت‌ها فراوان‌ترین سلول‌های سفید خون در خون ماكیان می‌باشند و در جریان آنها مقدار ترومبوسیت‌ها 6 برابر بیشتر از تعداد هتروفیل‌ها می‌باشد. این موضوع نشان می‌دهد كه اگرچه ترومبوسیت‌ها و هتروفیل‌ها دارای عمكرد سلول‌های موثر مشابهی در مقابله میزبان ذاتی با آلودگی‌های باكتریایی هستند، ترومبوسیت‌ها با تعداد محدود می‌توانند سلولهای موثر اولیه جوجه‌ها باشند.
    پیمان صدرزاده - كارشناس مدیریت بانك كشاورزی استان آذربایجان غربی
    منوچهر اسدی- كارشناس مدیریت بانك كشاورزی آذربایجان غربی


جنگ نابرابر انسان و حیوان

جنگ نابرابر انسان و حیوان

نویسنده: سید نجم الدین دانیالی

چرا علیه گاو ‌بازی نوشتیم!؟
    یكی از خوانندگان ماهنامه متاثر از پخش تلویزیونی گاوبازی از صدا و سیمای كشورمان، نوشته‌ای احساسی به نقل از یك گاو قربانی با نثری پرسوز و گداز روایت كرده است كه اگرچه برخی از جملات آن با عرف نوشتار مطبوعاتی سازگار نبوده و تلخیص شده است، اما به احترام احساس تعلق خاطر وی به رعایت حقوق حیوانات- فارغ از هر گونه قضاوت و دخل و تصرف بیشتر- اقدام به چاپ آن در این شماره نموده‌ایم.
    شادروان دكتر علی شریعتی جمله‌ای ماندگار دارد با این مضمون كه «انسان، صفتی برای آدمی شمرده می‌شود، نه مترادف بامعنی آن!» در واقع به بیان دیگر، انسان‌ها به واسطه ادعای برخورداری از عقل و درك بشری، متمایز از حیوانات وحشی و حتی اهلی هستند، اما برخی از همین انسان‌ها در قماش انسان به معنای عام آن قرار نمی‌گیرند و حتی روی برخی از جانداران وحشی را كه خشونت در قاموس ذات غریزی و طبیعی آنها نهفته است سفید می‌كنند! ماهنامه «دام، كشت و صنعت» اگرچه در اصل به منزله‌ی تریبون كشاورزی و صنایع غذایی است، اما به دنبال تماس برخی خوانندگان كه ماهنامه را حامی حیوانات نیز می‌دانند؛ پخش صحنه‌های مشمئزكننده گاوبازی از تلویزیون (به گزارش كامران نجف‌زاده مجری سابق20:30 و اخیرا مقیم خارج) را بهانه كرد تا در كنار نامه احساسی یكی از خوانندگان ماهنامه به نام سید نجم‌الدین دانیالی (فرهنگی بازنشسته) كه مطلبی را از زبان فرضی یك گاو قربانی روایت كرده، مطلبی دیگر از فضای مجازی اینترنت را برگزیند كه در آن مشخص می‌گردد یكی از تولیدكنندگان نوشیدنی حرام آبجو نیز حامی اصلی تفریح كثیف و خشونت‌پرور گاوبازی است!
     تحریریه «دام، كشت و صنعت»
    
    تولیدكننده نوشابه الكلی، حامی كثیف‌ترین تفریح دنیا!
    همانطور كه میدونین گاوبازی یكی از تفریحات بخشی از مردم اسپانیا و یكی از به اصطلاح جاذبه‌های توریستی اون كشوره! خوشحالم به اطلاعتون برسونم كه بر اساس خبر منتشر شده در ایسنا، تلویزیون‌های اسپانیا از پخش مستقیم گاوبازی خودداری كردند كه شدیدا هم مورد حمله قرار گرفتند!
    گوساله‌ نر آماده رفتن به زمین گاوبازیست كه هنوز مورد آزار و اذیت قرار نگرفته. برخلاف تبلیغات گاوبازان، گوساله نر اصولا آرام و ساكته و فقط زمانی عكس‌العمل نشون میده كه می‌خواهد از خودش دفاع كنه. قبل از اینكه وارد زمین گاوبازی بشه، آن را در یك سلول كوچك و تاریك، بدون آب و غذا نگهداری می‌كنند. این عمل سیستم عصبی‌اش را به هم می‌ریزد. درست قبل از ورود به زمین، به گوساله افسار می‌بندند و اون شروع می‌كنه به تقلا كردن جهت آزادی...!
    اسب‌ها هم به نوعی قربانیان گاوبازی هستند. به آنها چشم‌بند می‌زنند كه نتوانند حركت كنند. این اسب‌ها عادت دارند كه گوساله را برای جنگیدن تحریك كنند. یك یا دو مرد هم بر پشت اسب، سوار و شروع به فرو كردن نیزه‌های تیز به كمر و شانه‌های گوساله می‌كنند..!
    این اسب‌ها هم با اینكه به وسیله سپرهای مخصوصی پوشیده شده‌اند، ولی اكثرا توسط گوساله زخمی می‌شوند و گاهی در همان زمین گاوبازی كشته می‌شوند.
    اسب‌سوار به طور مرتب نیزه خودش را به كمر و شانه‌های گوساله فرو می‌كند و باعث سوراخ شدن عضله و پارگی تاندون‌ها می‌شود. این عمل كه با خونریزی شدید همراه است، باعث عصبانی‌تر شدن گوساله و دفاع بیشتر می‌‌شود!
    زخم‌ها و خونریزی‌ها واقعا غیرقابل تحمل هستند و با قاطعیت فلسفه یك جنگ برابر بین انسان و حیوان را رد می‌كنند....
    مردهای پیاده كه آماده جنگ نابرابر هستند در پشت تابلوهای تبلیغاتی پناه می‌گیرند تا جدال بین مرد اسب‌سوار و گوساله به تضعیف گوساله منجر شود. آنها همیشه آماده فرار به پشت تابلوهای تبلیغاتی هستند (در این عكس به خوبی تبلیغ شركت آبجوسازی Corona به مدیریت Anheuser-Busch (كه اسپانسر این مبارزه ناعادلانه و یكطرفه هست را می‌بینید).
    با رفتن خون بسیار از بدن گوساله و خستگی آن، قاتلین از مخفیگاهشان بیرون می‌آیند و با نیزه‌هاشان به سمت قربانی حمله ور می‌شوند.
    در واقع شركت Corona از سیستمی حمایت می‌كند كه حامی قتلی بدین شكل و شمایل و فعالیتی غیرقانونی است و در تمام دنیا از جمله آمریكا مورد نقد قرار می‌گیرد و در جرگه كثیف‌ترین تفریحات شناخته قرار دارد!
    تعدد نیزه و خنجرها باعث شدت آسیب‌دیدگی عضلات كمر، شانه و گردن گوساله می‌شود و گوساله را در حالت شوك، بیحالی و زاری قرار می‌دهد.
    هر چه بر تعداد نیزه‌ها افزوده می‌شود، خون بیشتری از حیوان بیچاره فوران می‌كند و باعث ضعف بیشترش می‌شود. هر چند هنوز به سختی قادر به حركت و بالا گرفتن سرش هست، ولی دیگر قدرت دفاع را از دست می‌دهد.
    در این مقطع، نمایش قاتلین كه اعتقاد واهی به نبرد برابر دارند، در برابر حیوان ناتوان شروع می‌شود! از پشت مخفیگاه‌ها بیرون می‌آیند و احساس قدرت هم می‌كنند!
    قاتل اصلی پارچه را در جلوی صورت گوساله می‌گیرد و شمشیر خودش را تا انتها در بدن گوساله فرو می‌كند. اگرچه آنها باور دارند وقتی شمشیر در قلب گوساله فرو می‌رود باعث كمتر زجر كشیدن و مردن ناگهانی‌اش می‌شوند، ولی گوساله باید خیلی خوش‌شانس باشد تا این اتفاق بیفتد. در بیشتر از 90 درصد مبارزه‌ها (قتل‌ها) نیزه به احشای داخل شكم گوساله فرو می‌رود كه این را می‌‌توان از فریاد دردی كه از دهانش بیرون می‌آید، فهمید....! گوساله قدرت حركت را از دست می‌دهد و به زمین می‌خورد... در این لحظه «تیر خلاص زن» از پشت خنجری را پشت سر گوساله وارد می‌كند و نخاع آن را قطع می‌كند....!
    گرچه گوساله دیگه قادر به حركت نیست،ولی همچنان زنده و هوشیار است....!
    لاشه گوساله توسط اسبی به دور زمین كشیده می‌شود تا همه تماشاچی‌ها لذت وافر ببرند....!
    همین طور كه در تصویر می‌بینید، خنجری كه نخاع حیوان بیچاره را قطع كرده، داخل لیوان آب جو شركت Corona قرار دارد. جالب‌تر اینكه آقای Anheuser-Busch تولیدكننده آبجو Budweiser Beer و سهامدار اصلی شركت Corona مدیر یك پارك آبی حیات وحش است و ادعا می‌كند كه به مراقبت از حیوانات و جلوگیری از انقراض آنها كمك می‌كند!
    Anheuser-Busch درخواست‌های مكرر قطع كمك به گاوبازی را رد كرده و این كار را دارد در آمریكا و كانادا هم به عنوان یك سنت اسپانیایی رواج می‌دهد.
    ای گاوباز، ای نامرد، چرا مرا می‌كشی؟!
    ای گاوباز! مرحله‌ی اول سوار بر اسب به سمت من می‌آیی، اسبی كه چشمش را بسته‌ای، چرا كه از انصاف بیدار و بكر حیوان هم وحشت داری!
    تا بالاتر از قد من گاو، اسبت را زره فولادی پوشانده‌ای كه من نتوانم با سر و شاخم اسبت را بیندازم تا بتوانم به حسابت برسم!
    از دور نیزه‌ات را بر دوشم فرو می‌كنی ! و هی فشار می‌دهی كه رگ‌هایم بریده شوند و خونم بریزد و بی‌حال و بی‌حال‌تر گردم!
    ای گاوبازهای مرحله دوم كه دسته‌جمعی با پارچه‌های قرمز به سمت من می‌آیید و از دور و بر احاطه‌ام می‌كنید، پارچه را جلو می‌گیرید كه سر و شاخم را به پارچه بزنم و مرا مدام فریب و بازی می‌دهید، مرا مسخره‌ می‌كنید تا تعدادی عاشق «وحشی صفتی»! یا تعدادی بی‌خبر به نام تماشاچی ببینند و لذت ببرند! و در كنارش نیزه‌های كوتاه را بر دوشم نشانده و بر جای می‌گذارید. من هم كه زخمی‌ام و از دوشم، خون فوران می‌كند‌، من كه خونم ریخته و می‌ریزد، من كه ناخوشم، من كه نیاز به دارو، پزشك و كمك دارم!
    ای بیماران روانی!شما من مریض را به مسخرگی،بازی می‌دهید تا كاملا خسته‌ام نمایید،
    اُف برغیرت و فهم و ارج شما!
    و بالاخره ای ماتادور! ای گاوباز مرحله سوم و ای سركرده‌ی گاوبازها، ای سرهنگ و سرلشكر گاوبازها و ای رئیس...!
    به سمت من می‌آیی، در حالی كه در اطرافم پنج شش گاوباز، به اندازه‌ی كافی نیرویم را گرفته‌اند، به سمت من می‌آیی كه شیرتر از بقیه فریبم دهی و آن شمشیر ظلم و ستم را بر مغزم فرو نمایی كه حیاتم تمام شود!
    و باز این كار وحشیانه‌ات را در جلوی تعدادی انسان‌نما به نام تماشاچی تكرار می‌كنی!
    خوب دیگر كار من تمام است و می‌افتم!
    آنگاه به پشت ارابه‌ام می‌بندی و مرا روی زمین می‌كشی!
    ای بی‌رحم‌ها، این چه انسانیتی است! شما تا چه اندازه وحشی هستید و چقدر وحشی‌گری دارید!
    در حالی كه هنوز جان دارم و در اقیانوس درد غرق می‌باشم، باز ماتادور بی‌رحم زنده‌زنده مثله‌ام می‌كند و گوش و دم مرا جهت یادگاری و قهرمان بازی‌اش می‌برد!
    اف بر قهرمانی شما!
    این دگر چه وحشی‌گری است، شما را به خدا تمام كنید، تمام كنید تا كوه‌ها از درد و رنج منفجر نشده‌اند،
    تمام كنید تا یخ و برف‌ها از درد به آب تبدیل نشده‌اند،
    تمام كنید تا دل زمین از درد آتشفشان نكرده است،
    شما را به خدا این گونه ظلم‌ها را تمام كنید!
    1- هر یك از شما انسان‌ها مدیون من، اجداد و اسلاف خادم من هستید و خواهید بود.
    حتی یادم می‌آید، تویی كه شمشیر آخر را بر مغزم فرو بردی بارها و بارها از شیر و گوشت خانواده‌ام ارتزاق نموده و این گونه قوی پنجه شده‌ای، پس اگر مختصری راه مردانگی بلدی، دیگر ما را به این شكل عذاب نده!
    2- در دیاری به نام ایران بزرگ كه روزگاری در اوج مدنیت و انسانیت بوده و فرمانده فاتح‌اش نیز بر لشگریان مغلوب ستم روا نمی‌داشت، رسمی بسیار پسندیده بوده كه حال نمی‌دانم هنوز وجود دارد یا نه،
    و آن احترام (نان و نمك و هم سفره بودن و خدمت) بود.
    بدین صورت كه اگر كسی نان و نمك دیگری را می‌چشید یا خدمتی از وی می‌دید، همیشه خویش را از راه مردانگی مدیون و بدهكار او می‌دانست و این امر را (نمك‌شناسی) نامیده بودند.
    و حال توجه ماتادورها و تماشاچیان امر گاوبازی را بدان صفت ایرانیان جلب می‌كنم.
    3- از تماشاچیان گاوبازی درخواست و استدعا دارم كه با تهیه بلیت و حضور در صحنه گاوبازی این بشر دوپا را بیش از این تشویق به خروج از مرز انسانیت ننمایند، شاید روزی بدعت‌ها از روی جهان برداشته شود.
    نشان دادن جلوه‌های گاوبازی با فیلم و عكس و تلویزیون به اطفال معصوم، واقعا جنایتی بدتر از كشتن و كشتار ما گاوهاست.
    خواهشمند است كه هیچ زمانی، روح و دل و چشم و عقل اطفال معصوم را با دیدن این صحنه‌ها، آزرده ننمایید.
    
    خنجری كه نخاع حیوان بیچاره را قطع كرده، داخل لیوان آب جو شركت Corona قرار دارد
    
    شما اسم خودتان را انسان گذاشته‌اید!؟


اهمیت پسماند صنایع تبدیلی و ضایعات كشاورزی در تولید خوراك دام و طیور

نویسنده: حسین جبار ناصرو *

رقابت انسان و دام در تصاحب منابع پایه
    بررسی تاریخ جوامع انسانی نشان می‌دهد مشكل تامین غذا از چالش‌هایی است كه هنگام با پیدایش، رشد و تكامل گروه‌های انسانی، همواره وجود داشته و ذهن انسان را به خود معطوف داشته است از لحاظ جامعه‌شناختی نیز، اساسا شیوه‌های تامین و تولید غذا در جوامع انسانی، تعیین‌كننده نوع ساختار و شاخصه جوامع انسانی در هر دوره است.
    هر چند بحران غذا در ادوار گذشته، شرایط خاص خود را نشان داده، اما روند افزایش جمعیت و محدودیت منابع پایه (آب و خاك) در دهه‌های میانی قرن بیستم، باعث گردیده كه حل این مشكل به طور جدی در دستور كار دانشمندان، مدیران جوامع و همه دست‌اندركاران قرار گیرد. در این راستا سازمان خوار و بار و كشاورزی ملل متحد FAO امنیت غذایی جوامع را از اهم وظایف دولت‌ها و مدیران جوامع قلمداد نموده است. براساس آمار منتشره هم‌اكنون نزدیك به یك میلیارد نفر از جمعیت كل جهان در گرسنگی و فقر غذایی به سر برده و این مشكل سازمان فائو را بر آن داشت تا سال 2006 را به عنوان سال امنیت غذایی نامگذاری نموده و طی دستورالعمل‌هایی همه دول دنیا را به بالا بردن ضریب امنیت غذایی وادارد.
    در همین حال كه بخش عظیمی از مردم جهان در فقر غذایی بسر می‌برند بخش انبوهی از تولیدات مواد غذایی در دنیا به شكل ضایعات از چرخه مصرف جدا شده و علاوه بر زیان‌های مادی تاثیر به سزایی نیز در آلودگی محیط زیست دارند. برابر آمار منتشره ضایعات در بخش كشاورزی و صنایع تبدیلی وابسته نزدیك به 25 درصد است و این یعنی یك چهارم كل تولیدات مواد غذایی!
     حال سوال اینجاست كه با دو مشكل بالا چه باید كرد؟
    
    آسیب كشت علوفه به تامین اقلام استراتژیك
    در اینجا لازم است نكته دیگری نیز یادآور شویم و آن اشاره به این نكته است كه هم‌اكنون بخش زیادی از منابع اصلی یعنی آب و خاك به كشت علوفه برای دام‌ها اختصاص یافته است. برابر آمار منتشره سازمان جهاد كشاورزی، حدود 27 درصد از كل اراضی قابل كشت در كشور ما به كشت علوفه اختصاص دارد و این امر مشكل تامین اقلام استراتژیك مانند گندم و برنج را تشدید نموده است.
    بنابراین ضروریست چاره ای اندیشیده شود و گروهی از پژوهشگران در كشورهای مختلف، اقدام به تحقیقات گسترده‌ای در این زمینه نموده‌اند منطبق بر شرایط خاص و تولیدات همان كشورهاست. به عنوان مثال محققین كشور اوگاندا در مركز تحقیقات دام و تغذیه این كشور اقدام به مطالعه اثر استفاده از ضایعات حاصل از كارخانجات چای در خوراك دام و طیور نموده و به نتایج قابل توجهی دست یافته‌اند. براساس نتایج این تحقیق، اضافه نمودن سطوح مختلف ضایعات چای تا مقدار 5 درصد در خوراك دام موجب عملكرد بهتر و طبیعی دام بوده و اقتصادی نیز است. اوگاندا یكی از كشورهای اصلی تولید كننده چای در قاره آفریقا می‌باشد. در كشور ما نیز سطوح بالایی از ضایعات در بخش كشاورزی و صنایع تبدیلی وجود دارد. آمار منشتر شده حاكی از آن است كه این ضایعات حدوداً 30-25 درصد است و مدیریت این ضایعات می‌تواند تحول عظیمی در اقتصاد كشور و كاهش قیمت خوراك دام و افزایش تولیدات دامی و همچنین عامل مهمی جهت جلوگیری از آلودگی های زیست محیطی باشد. ضایعات در هنگام برداشت پس چرا مزارع، تولیدات درجه دو و سه، ضایعات انباری، ضایعات صنایع تبدیلی و حتی ضایعات میادین میوه و تره‌بار، حجم بالایی را از تولیدات كشاورزی به خود اختصاص داده كه در حال حاضر به عنوان زباله به محیط زیست اضافه شده و مبالغ زیادی هزینه جهت جمع‌آوری آنها صرف می‌گردد. در همین راستا شركت بهار دانه شیراز با استفاده از نظر كارشناسان مختلف و تهیه طرح‌های عملیاتی در خصوص تبدیل ضایعات كشاورزی و صنایع تبدیلی به خوراك دام و طیور اقدامات قابل توجهی انجام داده كه در صورت مساعدت مدیران به شكل فراگیری از ضایعات یادشده جهت تولید خوراك دام با كیفیت و قیمت مناسب استفاده می‌گردد.
    
    اقدامات انجام شده :
    این شركت كه در استان فارس (شهرستان شیراز) قرار دارد، در بدو امر با مطالعه بر روی موارد یادشده و با توجه به تولید انبوه خرما در كشور، مطالعاتی در خصوص تولید پودر هسته خرما انجام داد كه نتایج آن بسیار قابل توجه است.
    برابر آنالیزهای انجام‌شده پودر هسته خرما دارای مقادیر قابل توجهی، پروتئین و انرژی و مواد معدنی و ویتامین می‌باشد در صورت قرار گرفتن در فرمولاسیون خوراك در تولیدات صنعتی منجر به خوش خوراكی و هضم بهتر و متعادل گردیدن ضریب تبدیل خوراك تولیدشده می‌گردد.
    پس از انجام این مطالعات و اخذ نتیجه اقدام به تهیه راه اندازی یك خط تولید مدرن با تكنولوژی روز دنیا جهت تولید پودر هسته خرما با همكاری كارشناسان تغذیه و متخصصین مربوطه و تحت نظارت اداره كل دامپزشكی استان فارس نمودیم كه در حال حاضر این محصول با اسم تجاری فونیكس به بازارهای داخلی و كشورهای حوزه خلیج فارس عرضه می گردد.
    این محصول دارای 8 درصد پروتئین 4791 KCAL انرژی و 1/7 درصد چربی خام و فیبر 17 و عاری از هر گونه عوامل بیمارزا است.
    اقدام بعدی ما در این شركت احداث كارخانه دیگری جهت استفاده فراگیر از سایر ضایعات بخش كشاورزی و صنایع تبدیلی است كه طرح توجیهی آن توسط كارشناسان تهیه و به اداره كل تعاون و سازمان جهاد كشاورزی استان فارس ارائه گردیده است.
    در همین جا از استاندار محترم استان فارس و سایر مسئولان تقاضا داریم با توجه به پتانسیل‌های استان در بخش تولیدات دامی و نیاز مبرم به خوراك دام و طیور مساعدت نمایند و با اختصاص اعتبار مورد نیاز طرح ما را در انجام این وظیفه و همچنین در راستای سیاست‌های دولت كریمه جهت تولید و اشتغال‌زایی یاری رسانند.
    مطمئنا راه‌اندازی این واحد جهشی در صنعت استان و بخش تولید خوراك دام و طیور در جهت بالا بردن كیفیت و پائین آوردن قیمت است.
    *مدیرعامل شركت تعاونی تولیدی بهاردانه شیراز


 • کل صفحات:2  
 • 1
 • 2
 •   


آخرین پست ها


آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :