بررسی نگرش دام‌داران شهرستان گلپایگان پیرامون كیفیت شیر و نقش آموزش در بهبود كیفیت شیر

نویسندگان: سمیه جنت *، محمد چیذری، سلیمان عباسی

هدف این تحقیق، بررسی نگرش دام‌داران پیرامون بهبود كیفیت شیر و نقشی است كه آموزش در بهبود كیفیت و كمیت شیر تولیدی آنها و در كل بر سلامت جامعه دارد. این تحقیق در دو بخش انجام شده است. بخش اول تحقیق، پیمایشی بوده و جامعه آماری آن، شامل 6200 دام‌دار سنتی شهرستان گلپایگان بودند كه با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تناسبی، از این تعداد، 130 نمونه انتخاب و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در بخش تحقیق تجربی نیز12 دام‌دار انتخاب شدند و نتایج دو صفت بار میكروبی شیر و درصد چربی شیر گاوهای شیری آنها بر پایه طرح بلوك كاملاً تصادفی در 3 تكرار و 2 تیمار (دام‌داران آموزش دیده و دام‌داران آموزش ندیده) مورد آزمایش قرار گرفت. یافته‌های حاصل از تحلیل داده‌ها نشان دادند كه از بین متغیرهای مستقل تحقیق، تنها بین متغیرهای سطح تحصیلات، جنسیت (07/4= t)، عضویت در اتحادیه دام‌داران (82/6= t)، دانش دام‌داران (297/0=r) و شركت در كلاس‌های آموزشی (21/4=t) با متغیر وابسته نگرش ارتباط مثبت و معنی‌داری وجود دارد. نتایج تجزیه واریانس حاصل از تحقیق آزمایشی هم ارتباط معنی‌داری به ترتیب در صفت درصد چربی شیر و صفت بار میكروبی شیر (17/37=F و 09/10=F) در بین دو تیمار مورد بررسی نشان داد.

واژه‌هاى کلیدى: نگرش، كیفیت شیر، بار میكروبی، آموزش

برای دریافت متن کامل مقاله بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

http://iutjournals.iut.ac.ir/jstnar/browse.php?a_code=A-10-2-945&slc_lang=fa&sid=1&ftxt=1