تولید سه واكسن جدید دام و طیور در كشور

معاون پژوهشی موسسه رازی درگفت‌و‌گو با ایسنا خبر داد:
تولید سه واكسن جدید دام و طیور در كشور

معاون پژوهشی موسسه تحقیقات واكسن و سرم سازی رازی اعلام كرد: واكسن‌های PPR، گامبورو و واكسن دوگانه طیور در سال جدید به دست محققان این موسسه تولید شد.

دكتر حبیب الله پایكاری با اعلام این مطلب در گفت‌وگو با خبرنگار «پژوهشی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) خاطرنشان كرد: از این واكسن سالانه 5/2 میلیارد دوز برای طیور از خارج وارد می‌شد كه با دستیابی به دانش فنی تولید این واكسن با كسب مجوزهای لازم شاهد تولید انبوه این واكسن در كشور خواهیم بود.

بیماری گامبورو (IBD) از بیماری‌های حاد ویروسی بسیار مسری جوجه های جوان است. این بیماری بافت لنفاوی و بخصوص بورس پرنده را به عنوان نخستین هدف مورد تهاجم قرار می‌دهد.

این بیماری برای نخستین بار در سال 1962 میلادی توسط Cosgrove بعنوان نوعی بیماری خاص شناخته شد.  به دلیل آن که این بیماری برای نخستین بار در منطقه ای موسوم به Gumboro شیوع یافت، این بیماری را گامبورو نامیدند.

گفتنی است، اهمیت اقتصادی این بیماری را از دو بعد می‌توان مورد بررسی قرار داد. نخست آنکه برخی از گونه های ویروس‌های عامل این بیماری سبب 20 درصد تلفات در جوجه های با سن سه هفته یا بالاتر خواهد شد. دومین و مهمترین مساله ای که می‌توان مورد بحث قرار داد، ضعف ایمنی جوجه هایی است که در سنین پائین به این بیماری دچار می‌شوند. این ضعف ایمنی می‌تواند مشکلات متعددی را در پی داشته باشد.

حفاظت پرندگان جوان در برابر درگیری زودهنگام با این بیماری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. عملی که به طور معمول از طریق آنتی بادی های مادری در جوجه های تازه به دنیا آمده محقق می‌شود.

معاون پژوهشی موسسه واكسن و سرم سازی رازی در ادامه گفت‌و‌گو با ایسنا خاطرنشان كرد: واكسن PPR (طاعون نشخوار کنندگان کوچک) نیز كه از واكسن‌های مورد درخواست وزارت جهاد كشاورزی و سازمان دامپزشكی است امسال در فاز تولید انبوه قرار دارد.

گفتنی است، واكسن PPR برای مصونیت بزها و گوسفندان مورد استفاده قرار می گیرد و سالانه دو تا سه میلیون دز آن از خارج از کشور وارد می شود.

پایكاری ادامه داد: همچنین مجوزهای واكسن‌های دوگانه طیور هم گرفته شده كه به زودی به تولید انبوه خواهد رسید.


بررسی و تعیین آمیخته ترفیع مناسب برای محصولات لبنی با استفاده از  روش تصمیم گیری چند معیاره (MCDM)

دكتر منصور صمدی   استادیار گروه مدیریت دانشگاه شهید چمران اهواز

چكیده

بازاریابی نوین چیزی فراتر از تولید محصولات خوب، قیمتگذاری مناسب و سهولت دسترسی به مصرف كنندگان كالاست . ترفیع یكی از عناصر آمیخته بازاریابی است كه از طریق آن شركت با مصر ف كننده ارتباط برقرار می كند و از طریق تبلیغات، پیشبرد فروش، فروش شخصی و روابط عمومی او را ب ه خرید محصول تشویق می كند. بازاریابی و فروش محصولات لبنی در مقایسه با محصولات دیگر ، پیچیدگی ها و مشكلات بیشتری دارد. به كارگیری تركیب مناسب از آمیخته ترفیع برای محصولات لبنی می تواند تمایل به خرید را در مشتری ایجاد كند. انتخاب روشهای مناسب ارتباطی با توجه به موقعیت مخاطبان در بازار هدف صورت می گیرد . مخاطبان نسبت به محصولات لبنی ممكن است در یكی از مراحل سه گانه شناخت، احساس یا رفتار باشند. هدف این تحقیق بررسی عناصر آمیخته ترفیع و تعیین مؤثرترین عناصر ترفیع از جنبه تأثیر آن در ایجاد نگرش مثبت در مخاطبان نسبت به محصولات لبنی با استفاده از روش AHP است. از میان 16 ابزار ترفیعی متناسب با محصولات لبنی - كه به عنوان گزینه انتخاب شدند - با نظرخواهی از گروه های مختلف در كارخانه شیر پگاه لرستان در سال 1385 ، مؤثرترین روش ترفیع جهت ایجاد آگاهی، علاقه ، تمایل و نگرش مثبت در مخاطبان نسبت به محصولات لبنی، تبلیغات تلویزیونی و مؤثرترین روش ترفیع جهت سوق دادن مصرف كنندگان بالقوه به خرید محصولات لبنی، فروش حضوری دانسته شد.

كلید واژه ها: آمیخته ترفیع، تصمیم گیری چندمعیاره، فرایند تحلیل سلسله مراتبی، بازاریابی،

محصولات لبنی

برای دریافت متن کامل بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

http://www.agri-peri.ir/File/ShowFile.aspx?ID=46a7b369-efdc-4c1a-8d14-77465cdc3b0c


تجزیه و تحلیل بهره وری عوامل تولید صنعت پرورش مرغ گوشتی در استان كردستان

دكتر محمود حاجی رحیمی ، دكتر احمد كریمی**

استادیار اقتصادكشاورزی دانشگاه كردستان (نویسنده مسئول)

∗∗ استادیار علوم دامی دانشگاه كردستان

چكیده

230 واحد پرورش مرغ گوشتی استان، 70 واحد تولیدی بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و آمار و اطلاعات تفصیلی آنها برای یك دوره تولید جمع آوری شد. این نمونه گیری در 6 ماهه نخست 1384 انجام گرفت. نتایج مطالعه نشان می دهد میانگین بهره وری متوسط نهاده دان مصرفی برای مرغداریهای مورد بررسی 45/0 بوده به این معنا كه در واحدهای مورد بررسی به طور متوسط به ازای هر كیلوگرم دان مصرفی 45/0 كیلوگرم مرغ زنده تولید شده است. میانگین بهره وری متوسط نیروی كار برای واحدهای مورد مطالعه نیز 11/10229به دست آمد كه نشان می دهد به ازای وجود هر كارگر در یك دوره تولید مرغ گوشتی حدود 10229 كیلوگرم گوشت مرغ تولید شده است. همچنین میانگین بهره وری كل برای واحدهای مورد بررسی 92/3 و بهره وری نهایی  برای نهاده دان مصرفی 13/0  و برای نیروی كار 41/2250 محاسبه شد.

كلید واژه ها: تابع تولید، بهره وری عوامل، مرغداری گوشتی، استان كردستان

برای دریافت متن کامل بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

http://www.agri-peri.ir/File/ShowFile.aspx?ID=4a3d4286-a8a9-4853-a870-875a07f7c4cd


بررسی اثرات اقتصادی اجتماعی آموزشهای ترویجی در زمینه امور دام

مؤسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصادآشاورزی و توسعه روستایی

چكیده:

ارقام و اطلاعات موجود نشان می دهد میزان عملكرد و بهره وری از منابع تولید در فعالیتهای دامداری ودامپروری كشور از سطح متوسط جهانی پایین تر است. برای مقابله با این مشكل یكی از شیوه های مورد عمل وزارتجهاد كشاورزی برگزاری دوره های ترویجی در زمینه امور دام است. نكته قابل تامل اینكه علی رغم ارائه مستمر اینگونهآموزشها، اثرات و نتایج آن برای برنامه ریزان و مجریان ذی ربط مشخص نیست. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی اثراتاقتصادی اجتماعی آموزشهای ترویجی انجام شده است.و با استفاده از دو الگوی ارزشیابی شبه (Evaluation Research) این تحقیق در چارچوب پژوهش ارزشیابیانجام گرفته است. در الگوی اول (Participative Evaluation) و ارزشیابی مشاركتی (Quasi Experimental) آزمایشو شركت 23 (Workshop) با تكمیل 262 پرسشنامه از گروه آزمایش و شاهد و در الگوی دوم با تشكیل یك كارگاهنفر از فراگیران اطلاعات لازم جمع آوری شده است.نتایج تحقیق نشان داد كه از نظر اجتماعی آموزشهای ترویجی در ارتقاء سطح اطلاعات و آگاهیهای شغلی، ارتقاءسطح مهارتها، بكارگیری شیو ههای نوین دامداری و افزایش مشاركت اجتماعی و فعالیتهای جمعی و از نظر اقتصادی درافزایش تولیدات دامی، افزایش سرمایه گذاری و درآمد فراگیران تاثیر مثبت داشته است. ضمن اینكه فراگیرانآموزشهای ترویجی نیر بطور اجماع بر تاثیر مثبت آموزشها بویژه در زمینه افزایش اطلاعات عمومی و تخصصی، افزایشخلاقیت و نوآوری، بهبود مدیریت و ایجاد اعتماد به نفس بیشتر اتفاق نظر داشته اند.افزایش مدت زمان آموزشهای ترویجی و ارائه آن در قالب یك برنامه آموزشی مدون، مستمر و منسجمو تامین اعتباركافی برای برگزاری دوره ها، توجه بیشتر به آموزش زنان و بكارگیری الگوی ارزشیابی هدف مداربرای ارزشیابی آموزشهای ترویجی از توصی هها و پیشنهادات این پژوهش است. (Goal Oriented Evaluation)

كلید واژه ها: اثرات اقتصادی، اثرات اجتماعی، آموزشهای ترویجی، ارزشیابی

تعداد صفحات 75

برای دریافت کامل بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

http://www.agri-peri.ir/File/ShowFile.aspx?ID=3a80bdaf-837b-43ba-b350-16fa93f3bd7a

 


 • کل صفحات:2  
 • 1
 • 2
 •   


آخرین پست ها


آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :