7 قلو زایی یك بز در اصفهان

7 قلو زایی یك بز در اصفهان


دبیر انجمن میراث فرهنگی ورزنه اصفهان خبر داد : برای نخستین بار در ورزنه اصفهان بزی هفت قلو به دنیا آورد كه شش قل از آن زنده مانده اند.
رضا خلیلی در گفت وگو با ایسنا اظهار كرد : این بز شش ساله و از نژاد دورگه است و تاكنون پنج زایمان انجام داده است .
وی افزود : این بز از اولین زایمان خود تاكنون به ترتیب دو قلو سه قلو چهار قلو و پنج قلو زاییده كه همه زنده مانده اند و در زایمان امسال هم هفت قلو زایید كه شش قل آن زنده هستند.
دبیر انجمن میراث فرهنگی ورزنه اصفهان تصریح كرد : نكته دیگر این كه بزغاله های این بز همگی ماده بوده در تمام زایمان هایشان دو قلو می زایند


برنامه درسی کاردانی پرورش طیور در دانشگاه علمی کاربردی تصویب شد  

شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی برنامه درسی کاردانی ناپیوسته علمی کاربردی پرورش طیور به روش پودمانی را بررسی و تصویب کرد.  
به گزارش ایسنا، این برنامه توسط کمیته علمی تخصصی کشاورزی برای تربیت نیروی انسانی مورد نیاز کشور در زمینه تخصصی پرورش طیور تهیه و تدوین شده و قبلا به تایید گروه کشاورزی دانشگاه جامع علمی کاربردی رسیده بود.  
بر این اساس از جمله توانایی های عمومی فارغ التحصیلان این رشته می توان به بکارگیری دستور العمل ها و روش های مورد تایید کارشناسان و ارائه اطلاعات به افراد تحت پوشش در حوزه عملیاتی مربوطه، بررسی نیازهای محلی و منطقه ای در زمینه پرورش طیور به منظور عرضه خدمات متناسب، کاربرد صحیح وسایل، تجهیزات، نهاده ها و تشخیص عیوب و رفع آنها با توجه به حیطه تخصصی مربوطه، جمع آوری، ثبت اطلاعات، تهیه و تنظیم گزارشات روزانه، بکارگیری دستورالعمل های بهداشتی در واحدهای پرورشی و انجام امور فنی واحدهای پرورشی اشاره کرد.   
دانش آموختگان این رشته با گذراندن پودمان های مبانی بهداشت، بیماریهای طیور، پرورش مرغ گوشتی، پرورش مرغ تخم گذار، پرورش مرغ مادر و جوجه کشی و سرپرستی واحدهای پرورش طیور توانایی احراز مشاغلی چون پرورش دهنده مرغ گوشتی، پرورش دهنده مرغ تخم گذار، پرورش دهنده سایر طیور، کاردان امور جوجه کشی و کاردان پرورش مرغ مادر را خواهند داشت.  
مراکز آموزش علمی کاربردی می توانند برای اجرای این برنامه در زمان های اعلام شده توسط دفتر گسترش دانشگاه جامع علمی کاربردی، تقاضای خود را ارائه کنند. 


کاربرد اسید لینوئیک در تغذیه دام

کاربرد اسید لینوئیک در تغذیه دام

مقدمه:
اسیدهای لینولئیک مرکب (CLA)گروهی از اسیدهای چرب هستند که فقط در چربی نشخوارکنندگان یافت می شوند . از دیدگاه شیمیایی (CLA) مخلوطی از ایزومرهای مختلف با باندهای مضاعف هستند که عمده آنها سیس-9وترانس-11می باشند. CLA دارای خاصیت ضد سرطانی است وایزومرهای سیس -  9 و ترانس - 11 که بخش عمده درفرآورده های غذایی دامی می باشند دارای خاصیت ضد سرطانی دارد.
کم کرد ن مقدار چربی لاشه وشیروبه دلیل تقاضای مشتریان برای فرآورده های غذایی کم چربی حائز اهمیت است .
اثرات مفیدگزارش شده ازCLAدرمطالعات پزشکی با استفاده از مدل های حیوانی :
اثر بیولوژیکی
ضد سرطان ، ضد تصلب شرائین ، تغییر در مسیر متابولیسم ، ضد بیماری قند ، محرک ایمنی بدن ، محرک قوی شدن بدن  ، از بین برنده فساد خون ومزاج لاغری مفرط (Cachexia) و از بین برنده علایم قرحه آکله یا سل پوستی (Lupus) .
گاو شیرده واسید های لینولئیک مرکب :
استفاده از CLAو مخلوطی از ایزومرهای آن وحتی CLA محافظت شده (کلسیمی شده) باعث کاهش تولید چربی ودرصد چربی می شود.
بعد از چهار روز تزریق ایزومر سیس -12وترانس -10 منجر به 40%کاهش در تولید چربی شیر گردیدند.
 CLA فقط بر روی چربی شیر اثر می گذارد وتاثیری بر دیگر اجزا ندارد . استفاده از CLA باعث کاهش ترشح چربی شیرمی شود که طی آن باعث تعادل مثبت تر انرژی خواهد شد که نتیجه این عمل باعث بهبود کل انرژی دام در مراحل خاصی از تولید می شود در نتیجه باعث افزایش تولید شیر، افزایش سنتز اجزائ دیگر شیر، کاهش اختلالات متابولیکی و بهبود راندمان تولید مثلی می شود .
روشهای تهیه شیر کم چربی :
استفاده از جیره های کم فیبروپرکنسانتره ،کوچکتر کردن انداره قطعات فیبرو تغذیه بعضی روغنها .
ولی این روشها دارای اثرات زیان آوری ازقبیل اختلالات متابولیکی مانند اسیدوز،  کتوز، جابجایی شیردان و لنگش رادارد در حالی که استفاده از  CLAبرای کاهش سنتز چربی شیر در عین حال که تولید وسلامتی دام حفظ می شود یک ابزار مدیریتی جدید رابرای گاودارن ارائه می کند .
دوره انتقال :
گاوهای شیرده در این مرحله ازشیردهی انرژی بیشتری در مقایسه با انرژی مصرفی سنتز وتولید می کننددر نتیجه گاوها تعادل منفی شدید انرژی را تجربه می کنند که این با مشکلات متابولیکی وکاهش عملکرد تولید مثلی در ارتباط است .
     با کاهش تقاضای مواد مغذی برای سنتز شیر از طریق کاهش تولید چربی شیر شدت تعادل منفی انرژی کاهش می یابد بهبود تعادل انرژی تقاضا برای بسیج چربی بدن را کاهش می دهد وبنابراین غلظت اسیدهای چرب آزاد کاهش یافته ودر نتیجه وقوع کبد چرب و کتوز کاهش می یابد .
     شروع فعالیتهای تخمدانی پس از زایمان تا حدود زیادی به تعادل مثبت انرژی بستگی ازاینروبا بااستفاده ازCLA می توان باعث بهبود گیرایی گاوها شد.  
تنش حرارتی  :
تنش حرارتی باعث کاهش مصرف غذا ، نشخوار وهضم وجذب خوراک وافزایش احتیاجات نگهداری می شود. در نتیجه کاهش مصرف غذا باعث تعادل منفی انرژی می شود که تاثیر منفی بر تولید شیر وفعالیتهای تولید مثلی می شود . استفاده از CLA باعث کاهش ساخت چربی شیر می شود که این عمل باعث بهبود تعادل انرژی و بهبود سلامتی و تولید مثل گاو می شود .
تولید شیر :
اوج تولید شیر 60-40پس از زایمان است .ودر این مرحله گاوها در تعادل منفی انرژی هستند . در نتیجه تولید شیر در گاوهای پرتولید با محدودیت انرژی کاهش می یابد حال کاهش بحران ناشی ازساخت چربی در طول این مرحله از شیر دهی می تواند باعث افزایش تولیدات وترکیبات شیر گرددوبنابراین امکان دستیابی به حداکثر توان ژنتیکی گاو مقدور می گردد .
سیستم ایمنی وCLA
کاهش تولید شیر وکاهش افزایش وزن گاوهای گوشتی به دلیل بیماری وشرایط غیر بهداشتی است.واکنش ایمنی توسط سیتوکینازهاانجام می شود هورمونهای سیستم ایمنی توسط ماکرو فاژها ساخته وآزاد می شوند وتکثیر لنفوسیتها راتحریک می کنند. ولی سیتوکینازها باعث کاهش مصرف خوراک وکاهش ماهیچه، افزایش وزن روزانه وحتی کاهش وزن بدن می شوند. ازاین رو به کمک  CLA می توان از کاهش افزایش وزن به دلیل تحریک سیستم ایمنی جلوگیری کرد .


شتر حاصل از لقاح خارج رحمی

شتر حاصل از لقاح خارج رحمی

جنین شتر حاصل از لقاح خارج رحمی به زودی در پژوهشكده فناوری جنین دام دانشگاه شهركرد تولید خواهد شد. محمدرضا زارعیان مسئول روابط عمومی دانشگاه شهركرد، با بیان اینكه تولید، انجماد و نگهداری جنینهای گاو و گوسفند ازطریق لقاح خارج رحمی در پژوهشكده فناوری جنین دام این دانشگاه انجام میشود خاطرنشان كرد جنین گاو و گوسفند از طریق لقاح خارج رحمی در پژوهشكده فناوری جنین دام تولید شده و با فناوری انجماد شیشه ای برای تحقیقات تكمیلی نگهداری میشود این فناوری كه یكی از توانمند یهای ویژه پژوهشكده فناوری جنین دام دانشگاه شهركرد قلمداد میشود، امكان پژوهش روی انواع تخمك و جنین دا مها را در تمام فصول به وجود میآورد. زارعیان تصریح كرد امكان نگهداری، تكثیر وانتقال جنین گونه های با ارزش انواع حیوانات اهلی و وحشی از دیگر مزایای این فناوری است.


آغاز واكسیناسیون آنفلوانزای خوكی برای گروه های پرخطر


با تایید آزمایشگاه كنترل غذا و داروی وزارت بهداشت و با اعلام نظر كمیته فنی كشوری آنفلوانزای خوكی واكسیناسیون آنفلوانزای خوكی برای گروههای پرخطر از هفته آینده آغاز می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر درمان و آموزش پزشكی بر اساس دستورالعمل ابلاغ شده به دانشگاههای علوم پزشكی سراسر كشور گروههای پرخطر شامل بیماران دیالیزی و پیوند كلیه بیماران تالاسمی ماژور بیماران كبدی شامل سیروز و پیوند كبد بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی یا رادیوتراپی و جانبازان شیمیایی از هفته آینده علیه بیماری آنفلوانزای خوكی واكسینه خواهند شد.
بر اساس این دستورالعمل واكسیناسیون بیماران دیالیزی و پیوند كلیه و تالاسمی با تایید مركز بیماریهای خاص محل سكونت و بیماران سرطانی و كبدی با تایید پزشك معالج و با تایید و تكمیل وامضای فرم رضایت نامه توسط دریافت كننده واكسن در مراكز بهداشتی درمانی صورت خواهد گرفت .
هفته گذشته مجوز تزریق 360 هزار دز واكسن آنفلوانزای خوكی از سوی آزمایشگاه كنترل غذا و داروی وزارت بهداشت صادر شد .
بنا بر اعلام وزارت بهداشت افراد سالم نیاز به تزریق واكسن ندارند و رعایت كامل نكات بهداشتی برای پیشگیری از ابتلا به بیماری آنفلوانزای خوكی كافی است


300 مرغ به خاطر ترس از سارقان مردند

300 مرغ به خاطر ترس از سارقان مردندسارقان مجهول الهویه ای كه برای ارتكاب سرقت وارد یك مرغداری در آلمان شده بودند نمی دانستند كه باعث نابودی مرغ های آنجا خواهد شد.
به گزارش خبر آنلاین به نقل از روزنامه امارات الیوم چند روز قبل صاحب یك مرغداری در آلمان به اداره پلیس مراجعه كرد ه بود و پلیس را در جریان سرقت یك دستگاه لپ تاپ و نابودی 300 مرغ قرار داد .
در این ماجرا سارقان ابتدا به داخل مرغداری نفوذ كرده و از آنجا به دفتر صاحب مزرعه رفته و یك دستگاه لپ تاپ را سرقت كرده بودند.
پلیس در این باره اعلام كرد : سارقان به هنگام ارتكاب سرقت چراغ قوه در دست داشتند كه این امر مرغ ها را هیجان زده كرده و باعث ایجاد نوعی وحشت و ترس كشنده میان آنها شده است .


آموزش دامداران برای کنترل شیر در مرحله نگهداری ضروری است

یک کارشناس ارشد صنایع غذایی گفت: آموزش دامداران به منظور رعایت اصول و موازین بهداشتی شیر و کنترل شیر در مرحله نگهداری و عرضه به خصوص در ماه های گرم سال ضروری است.

مجید عرب عامری در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران افزود: کیفیت اولیه شیر خام تحت تاثیر عواملی همچون تغذیه دام، سلامت دام، ترکیبات شیمیایی شیر و فعالیت میکروب موجود در آن بوده که بر محصولات نهایی تاثیرگذار است، بنابراین کیفیت شیر خام به مدت زمان و شرایطی که شیر از تولید تا تحویل به کارخانه طی می کند، بستگی کامل دارد.

مسئول اداره نظارت بر مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با اشاره به اینکه 67 درصد شیر تولیدی گاوها در شهرستان شاهرود، از واحدهای کوچک و روستایی به دست می آید، گفت: آلودگی میکروبی شیر خام و پاستوریزه در هر فصل به طور معنی داری با هم متفاوت است.

عرب عامری خاطرنشان کرد: با توجه به میزان آلودگی شیر خام به اشریشیا کلی و کلیفرم ها به خصوص در فصل تابستان، آموزش دامداران به منظور رعایت اصول و موازین بهداشتی، همچنین کنترل بیشتر در مرحله حمل و نقل، نگهداری و عرضه به خصوص در ماه های گرم سال ضروری است


تغذیه دام با علوفه آلوده در فرآورده های دامی و شیر تاثیر منفی می گذارد

تغذیه دامها با علوفه های آلوده به فلزات سنگین موجب افزایش غلظت این فلزات در فرآورده های دامی و شیر شده و در نتیجه مصرف آن عوارض خطرناكی را در انسان به دنبال دارد.

فریبا ابراهیمی كارشناس مسئول آزمایشگاه معاونت و غذا و داروی دانشگاه علوم پزشكی ایران در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران افزود: شیر به عنوان یك فرآورده دامی پرمصرف می تواند از راه های مختلف آلوده شود.

 وی ادامه داد: علاوه بر آلودگی های میكروبی، مواد سمی مختلف مانند مایكوتوكیسن ها آفت كش ها فلزات سنگین و هیدروكربن های پلی سیکلیك آروماتیك از مهم ترین آلوده كننده های شیر هستند.
وی گفت: این مواد می تواننداز راه های مختلف وارد چرخه غذایی دامها شده و سپس از طریق مصرف فرآورده های دامی مانند شیر به رژیم غذایی انسان راه یابند. همچنین با توجه به تعدد صنایع آلودگی و راه های انتقال آن به شیر ضرورت كنترل كیفی و سلامت شیر از وظایف اصلی سازمان های مسئول به ویژه وزارت بهداشت است.
كارشناس ارشد سم شناسی تصریح كرد: تغذیه دامها با علوفه های آلوده به فلزات سنگین موجب افزایش غلظت این فلزات در فرآورده های دامی و شیر می شود این در حالی است كه، مصرف  شیرهای آلوده به این فلزات منجر به عوارض مختلفی از جمله كاهش حافظه و یادگیری ، افزایش فعالیت های آلرژیك، افزایش فشارخون، افسردگی ، تحریك پذیری و بیماری های سیستم عصبی و سیستم ایمنی می شوند.
ابراهیمی خاطر نشان كرد: دیوكسین ها تركیبات شیمیایی پایداری هستند و از آنجایی كه این ماده سمی قابل حل در چربی است می تواندبه آسانی وارد زنجیره غذایی شود و از طریق غذا به انسان منتقل شود.
وی خاطر نشان كرد: در حال حاضر بهترین راه جهت كاهش این خطرات جدی گرفتن نحوه تغذیه و كنترل جیره غذایی دام ها است./


 • کل صفحات:2  
 • 1
 • 2
 •   


آخرین پست ها


آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :