منابع انرژی جیره در گاو های شیری

منابع انرژی جیره در گاو های شیری

 

خلاصه : هدف این پژوهش مقایسه کردن اثرات یک جیره لیپوژنیک یا گلوکوژنیک روی تری اسیل گلیسیرید های کبد و متابولیت ها و هورمون های متابولیکی در گاو های شیری دراوایل لاکتاسیون می باشد .16 راس گاو شیری هر یک جیره لیپوژنیک یا گلوکوژنیک از 3 هفته قبل از زایش تا 9 هفته پس از زایش تغذیه شدند و در یک محفظه تنفسی از 2 هفته تا 9 هفته پس از زایش قرار گرفتند . تری اسیل گلیسرول کبد بین جیره ها در 2 هفته قبل و 2 هفته پس از زایش برابر بود . در 4 هفته پس از زایش گاو هایی که جیره گلوکوژنیک تغذیه کردند به طور عددی سطوح پایین تر تری اسیل گلیسرول داشتند . روابط منفی بین ابقا انرژی و چربی شیر و بین ابقا انرژی و اسید چرب غیر استریفه کشف شد . ارتباط مثبتی بین ابقا انرژی و غلظت انسولین کشف شد . در کل نتایج پیشنهاد میکند که انسولین یک نقش تنظیمی در تغیر تفکیک انرژی بین شیر و بافت بدن بازی میکند. گاو های شیرده که یک جیره گلوکوژنیک تغذیه کردند آب شدن چربی بدن در مقایسه با یک جیره لیپوژنیک کاهش یافت.
مقدمه :
توازن منفی انرژی در اوایل شیر دهی همراه با بی نظمی های متابولیکی همچون کبد چرب و کتوز(گرام 1993) و اسیدوز شکمبه ای (اوون و همکاران 1998) می باشد . متابولیت ها و هورمون های متابولیکی به عنوان علایم قابل تشخیص در اثرات متقابل بین توازن منفی انرژی و بی نظمی های متابولیکی در گاو های شیری هستند . در یک مقاله منتشره (ون و همکاران 2005) فرض شد که قسمتی از اثر متابولیکی توازن منفی انرژی یک نامتعادلی در نسبت دو کربن به 3 کربن است 3 الگوی متناوب مهم برای مواد مغذی 2 کربن وجود دارند . ابتدا یک افزایش در اکسیداسیون ناقص مواد مغذی 2 کربن ممکن است اتفاق بیفتد که به علت افزایش در غلظت کتون بادی پلاسما سرانجام منجر به کتوز میشود.
دوم : مواد مغذی 2 کربن میتوانند استریفه شوند و در کبد به عنوان تری اسیل گلیسرول ذخیره شوند و به طور بالقوه باعث کبد چرب میشوند.
سوم: مواد مغذی 2 کربن میتوانند به غده پستانی منتقل شوند و تغیر شکل به چربی شیر(ماتوس و پالم کوییست 1978) که منجر به افزایش تولید چربی شیرمیشود .
مواد و روش ها :
آزمایش در دانشگاه واخن و مرکز تحقیقات هلند انجام شد . انجمن مراقبت از حیوانا ت و کمیته دانشگاه پروتوکل ازمایش را تصویب کرد .16 راس گاو هولشتاین فریزین با تولید شیر قابل مقایسه (بالای 9500 کیلو چربی و پرتیین تصحیح شده در 305 روز) از یک گروه 44 گاوی که برای همزمان کردن اوولاسیون تلقیح شده بودند انتخاب شدند.
در هر گروه به هر کدام گاو ها جیره گلوکوژنیک و لیپوژنیک 3 هفته پیش از زایش اختصاص یافت. گاو ها در تای استال بودند در معرض 16 ساعت نور و 8 ساعت تاریکی و 2 بار دوشیده شدند(6 صبح و 5 عصر).
خوراک دادن : جیره ها به صورت تی ام ار تغذیه شدند و بر اساس انرژی(بر پایه انرژی خالص) یکسان فرموله شدند و در پروتین قابل هضم روده ای و توازن پروتین قابل تجزیه ( تامینگا و همکاران 1994) برابر بودند. پس از زایش کنسانتره فراهم شد و پله پله با نیم کیلو در روز افزایش یافت تا رسیدن به 10 کیلو با یک غلظت با نسبت علوفه ای 40 به 60 بر پایه ماده خشک.علوفه شامل سیلاژ علوفه ای و سیلاژ ذرت و علف یونجه با نسبت 45:45:10 بر پایه ماده خشک بود. جیره ها 2 بار در روز با نسبت برابر قبل از دوشش تغذیه شدند.
روش های نمونه برداری :
بافت برداری از کبد در 2 هفته قبل زایش انجام شد . قبل از بیوپسی مکان ضدعفونی شد ، یک سوراخ در فضای 11 امین دنده در سمت راست گاو با تروکانترایجاد گردید . بیوپسی تحت موقعیت بیهوشی بود (7 میلی لیتر لیدو کاین اچ سی ال 2% ). با 17 جی*200 میلی متر سوزن بیوپسی تقریبا 300 میلی گرم وزن مرطوب بافت کبد برداشت شد با حرکت سوزن چندین بار در موقعیت بر خلاف زند زیرین کناری . بافت بیشتر از 24 ساعت در یخ در یک محلول نه دهم درصد کلرید سدیم نگهداری شد.
در نتیجه بافت وزن و در 20- درجه جهت انالیز ذخیره شد . نمونه های خون وداج هفته ای از 2 هفته قبل تا 9 هفته پس از زایش در 3 ساعت پس از تغذیه دادن صبح بدست آمد.
آنالیز آماری : 3 راس گاو از آزمایش محروم شدند چون جابجایی شیر دان سمت چپ داشتند . در گروه 2 یک راس گاو جیره لیپوژنیک تغذیه شد و در گروه 3 2 راس گاو جیره گلوکوژنیک تغذیه شدند، بنابراین ارزش ها بر پایه 13 راس گاو می باشد (جیره گلوکوژنیک=6 و جیره لیپوژنیک=7) برای انالیز متابولیت ها و هورمون های متابولیکی (مدل 1 ) یا محفظه های تنفسی برای آنالیز ارتباط بین ابقا انرژی و متابولیت ها و هورمون های متابولیکی و چربی شیر و نسبت چربی به پروتیین (مدل 2)گرچه اندازه گیری های متعدد هر حیوان نتوانست به عنوان واحد های مستقل از مشاهدات حساب بیاید تکرار اندازه گیری ها با تجزیه واریانس (نرم افزار سس) اجرا گردید .
نتایج :
آنالیز ماده خشک مصرفی و ابقا انرژی و تولید شیر و ترکیب شیر در مقاله( ون و همکاران 2007)توصیف شده است . به طور خلاصه ماده خشک مصرفی و انرژی خام مصرفی و انرژی متابولیسمی و تولید حرارت و تولید شیر(شکل 1) و درصد پروتین شیر بین جیره ها مختلف نبودند. درصد چربی شیر و تولید چربی شیر روزانه در گاو های تغذیه شده با جیره لیپوژنیک در مقایسه با گلوکوژنیک بالاتر بودند . ابقا انرژی به طور عددی از گاو های تغذیه شده با لیپوژنیک در مقایسه با گلوکوژنیک پایین تر بود،علاوه بر این ابقا انرژی از پروتین بدن بین جیره ها مختلف نبود اما ابقا انرژ ی از چربی بدن برای گاو های تغذیه شده با جیره لیپوژنیک در مقایسه با گلوکوژنیک پایین تر بود . پس از زایش غلظت انسولین پلاسما به طور معنی دار برای گاو های تغذیه شده با گلوکوژنیک بالاتر بود. غلظت های بتا هیدروکسی بوتیرات پلاسما و کلسترول و گلوکز وT3 و T4 بین جیره ها مختلف نبودند (جدول 1). غلظت اسید چرب غیر استریفه برای گاو های تغذیه شده با جیره گلوکوژنیک در مقایسه با لیپوژنیک پایین تر بود ،غلظت اسید چرب غیر استریفه پلاسما در هفته صفر افزایش یافت و سپس برای گاو های تغذیه شده با لیپوژنیک در مقایسه با گلوکوژنیک کاهش یافت. غلظت تری اسیل گلیسرول کبد از 2 هفته قبل زایش تا 2 هفته پس از زایش افزایش یافت اما این افزایش برای هر دو جیره به طور مشابه بود. از هفته 2 تا 4 محتوای تری اسیل گلیسرول کبد دوباره کاهش یافت. در هفته 4 تری اسیل گلیسرول کبد به طور عددی برای گاو های تغذیه شده با گلوکوژنیک پایین تر بود. ابقا انرژی به وسیله کالری متری غیر مستقیم در محفظه تنفسی تخمین زده شد و در مقاله ون و همکاران در سال 2007 گزارش شد و به طور منفی همراه با درصد چربی شیر و غلظت اسید چرب غیر استریفه بود. ارتباطات معنی داری بین ابقا انرژی و نسبت چربی به پروتین شیر و تری اسیل گلیسرول کبد و گلوکز پلاسما و بتا هیدروکسی بوتیرات و T3,T4وجود نداشت.
بحث : هدف این پژوهش بدست آوردن دیدی از علایم متابولیکی با تغییر در تفکیک انرژی پس از تغییر منبع انرژی جیره در گاو های شیری در اوایل لاکتاسیون و دومین هدف ارتباط هورمون های متابولیکی و خصوصیات شیر با توازن انرژی از اندازه گیری به وسیله کالری متر غیر مستقیم می باشد، توسط ون و همکاران نشان داده شده که تغذیه گاو های شیری در اوایل لاکتاسیون با جیره بالا از نظر لیپوژنیک منجر به افزایش در تولید چربی شیر شد و این افزایش اساسا به علت افزایش در ترشح روزانه اسید های چرب 16 و 18 کربن و 18 کربن با یک باند دوگانه میباشد . گاو های تغذیه شده با جیره لیپوژنیک 2.04 کیلوگرم در 2 هفته پس از زایش هر روز چربی قابل دسترس داشتند. از 2 تا 4 هفته پس از زایش گاو های تغذیه شده با گلوکوژنیک 42% کاهش در چربی قابل دسترس داشتند .با این حال چربی قابل دسترس برای گاو های تغذیه شده با جیره لیپوژنیک در این دوره بیشتر کاهش یافت ( 13% با 1.79 کیلوگرم در روز در هفته 4 ) ، بنابراین اختلاف در چربی قابل دسترس توانست اختلاف در غلظت کلسترول پلاسما و تمایل به اختلاف جیره ها در غلظت اسید چرب غیر استریفه و اختلاف عددی بین جیره ها در تری اسیل گلیسرول کبد در هفته 4 را شرح دهد . با این حال درصد تری اسیل گلیسرول کبد بین جیره ها اختلاف معنیداری نداشت . سرعت کاهش در چربی قابل دسترس برای گرو ها پس از هفته 4 یکسان بود . فزون بر این چربی موبیلیزه بدن منفی بود در هفته 9 برای گاو های تغذیه شده با جیره گلوکوژنیک و غلظت بتا هیدروکسی بوتیرات پایین تر بود با گاو های تغذیه شده با جیره لیپوژنیک. اختلاف در چربی موبیلیزه بدن و توازن انرژی بین جیره توسط ون و همکاران گزارش شد و ممکن است به وسیله اثرات منبع انرژی جیره با غلظت انسولین پلاسما شرح داد ه شود. اختلاف بین جیره ها در غلظت انسولین پلاسما معنی دار بود زمانی که تنها اطلاعات پس از زایش محاسبه شدند . انسولین به عنوان یک کلید تنظیم کننده تفکیک مواد مغذی از بافت بدن به شیر در دوره انتقال از آبستنی به شیردهی است . غلظت پایین انسولین برداشت گلوکز به وسیله ماهیچه و بافت آدیپوز را کاهش میدهد و برداشت گلوکز به وسیله غده پستانی را افزایش میدهد که در پاسخ به انسولین نیست . زیادی انسولین در گاو های شیری در اوایل لاکتاسیون تولید شیر را کاهش اده و ب طور مثبت تاثیر روی توازن انرژی دارد . در مطالعه کنونی ارتباط منفی بین اسید چرب غیر استریفه پلاسما و تمایل بین ارتباط منفی بین ابقای انرژی از چربی بدن و اهمیت وضعیت انسولین در ارتباط با توازن انرژی در گاو های شیری در اوایل لاکتاسیون است. فزون بر این پیشنهاد شده که انسولین پاسخ هورمون رشد کبد را در گاو های شیری در توازن منفی انرژی جبران میکند . به طور قابل توجه اثر لیپوژنیک انسولین و غلظت پایین انسولین در گاو های تغذیه شده با جیره لیپوژنیک مطابق است با تمایل برای غلظت بالای اسید چرب غیر استریفه پلاسما. اسید های چرب غیر استریفه که از ذخایر چربی بدن منشا گرفته اند موبیلیزه هستند تا جبران کنند برای توازن منفی انرژی و اکسیداسیون در سیکل کربس و واکنش زنجیره تنفسی برای انرژی قابل دسترس بدن. در سیکل کربس اکسالو استات و و مواد مغذی 3 کربن یک نقش حیاتی را بازی میکنند . با این حال طی دوره های زیادی اسید چرب غیر استریفه ( به عنوان مثال طی توازن منفی انرژی) اسید چرب غیر استریفه میتواند چندین الگوی متناوب را دنبال کند . ابتدا گاو های شیری در اوایل لاکتاسیون اکسیداسیون ناقص اسید های چرب را نشان میدهند به وسیله غلظت های بالای کتون بادی ها. دومین الگوی متناوب برای اسید چرب غیر استریفه موبلیزه شده وارد شدن اسید چرب غیر استریفه به شیر میباشد به طور مستقیم یا غیر مستقیم از طریق استریفیکاسیون با لیپوپروتین های چگالی خیلی پایین که به علت افزایش اسید های چرب زنجیر بلند در شیر است . سومین الگوی برای اسید چرب غیر استریفه استریفیکاسیون به تری اسیل گلیسرول در کبد که ممکن است باعث کبد چرب شود (باب و همکاران ). کبد چرب زمانی اتفاق میافتد که سرعت اسید چرب استریفه بیشتر میکند سرعت ناپدید شدن تری اسیل گلیسرول را از طریق کبد به عنوان لیپوپروتین با چگالی بسیار پایین . پیشنهاد شده که ترشح کبدی تری اسیل گلیسرول کبد به طور مثبت وابسته به ظرفیت لیپوژنیک کبد است ( پولن و همکاران ) . مکان غالب برای لیپوژنز در نشخوارکنندگان بافت ادیپوز است که ممکن است سرعت پایین ترشح کبدی تری اسیل گلیسرول را شرح دهد در مقایسه با موش ،جوجه و ماهی . در نتیجه نشخوار کنندگان به انباشتگی تری اسیل گلیسرول در کبد طی دوره توازن منفی انرژی که سرانجام منجر به کبد چرب میشود حساستر میشوند . بتا هیدروکسی بوتیرات برای گاو ها با هر دو جیره از 1 تا 8 هفته پس از زایش بالا بود (شکل 2). این پیشنهاد میکند که این الگوی متناوب مورد استفاده است صرف نظر از جیره در اوایل لاکتاسیون. ضریب رگرسیون اسید چرب غیر استریفه در بتا هیدروکسی بوتیرات پیشنهاد میکند که غلظت های اسید چرب غیر استریفه تخمین نمیزند وسعت اکسیداسیون ناقص و تولید بتا هیدروکسی بوتیرات در گاو های شیری در قبل زایش .در مقابل ضریب رگرسیون گلوکز پلاسما با بتاهیدروکسی بوتیرات معنی دار بود . پیشنهاد میکند که گلوکز پلاسما ارتباط منفی با غلظت بتا هیدروکسی بوتیرات پلاسما دارد. گزارش شده که تغذیه گاوها با گلوکوژنیک در اوایل لاکتاسیون غلظت های استات و بتاهیدروکسی بوتیرات پلاسما را افزایش میدهد . دومین الگوی متناوب برای اسید چرب غیر استریفه به نظر میاید در سراسر دوره ازمایش مورد استفاده باشد.ارتباط مثبتی بین اسید چرب غیر استریفه پلاسما و تولید چربی شیر کشف شد . موبیلیزاسیون چربی بدن و اسید چرب غیر استریفه در گاو های تغذیه شده با لیپوژنیک بالاتر بود و به طور همزمان تولید شیر 220 گرم برای هر گاو در روز افزایش یافت. جیره های گلوکوژنیک درصد چربی شیر پایین تر و اغلب تولید چربی شیر روزانه پایین تر دارند . با توجه به سومین الگوی متناوب نتایج کنونی فرضیه ما را حمایت نمیکند(ون و همکاران ) که یک جیره بالا از نظر گلوکوژنیک انباشتگی تری اسیل گلیسرول کبد را کاهش میدهد و این ممکن است به این علت باشد که جیره مشخص شد به وسیله تغذیه غلظت های که اختلاف داشتند در درصد لیپوژنیک و گلوکوژنیک و در صورتی که سهم غلظت ها با جیره از زایش تا 3 هفته پس از زایش افزایش مییابد . در 2 هفته پس از زایش درصد تری اسیل گلیسرول کبد بالا بود اما بین جیره ها اختلاف نبود. در هفته 4 پس از زایش تری اسیل گلیسرول کبد به طور عددی در گاو های تغذیه شده با گلوکوژنیک پایین تر بود اما اختلاف معنی داری با لیپوژنیک نبود . این مشاهده مطابق است با کاهش نسبی در گنجایش چربی در گاو های تغذیه شده با گلوکوژنیک در مقایسه با لیپوژنیک . نتایج این مطالعه پیشنهاد میکند که انسولین پلاسما یک واسطه در تغیر تفکیک انرژی در گاوهای شیری در اوایل لاکتاسیون هست. تغذیه گاو های شیر ده یک جیره بالا در مواد غذایی گلوکوژنیک منجر شد به توازن منفی کم انرژی مربوط به اثرات آنابولیک غلظت بالای انسولین.
منبع:
منبع مقاله:journal of dairy science2007


روش نگهداری از ماهی قرمز خانگی

 روش نگهداری از ماهی قرمز خانگی

 

ماهی قرمز کوچک یا همان ماهی طلایی (Goldfish) از معمول ترین ماهی هایی است که در منزل می توان از آنها نگهداری کرد. این حیوان کوچک خانگی که بسیار جذاب و دوست داشتنی است، در صورت مراقب مناسب می تواند تا چند سال در کنار ما در منزل زندگی کند.
ماهی قرمز

اما متاسفانه به خاطر قیمت ارزان آن، اغلب توجه لازم به آن نمی شود و در شرایط نامناسب نگهداری می گردد، لذا بیش از چند ماه عمر نمی کند.

باید دانست که قیمت ارزان این ماهی های زیبا نباید با ارازن بودن جان این موجودات زیبا اشتباه گرفته شود. لذا لازم است برای فراهم آوردن شرایط مناسب زندگی آنها، مواردی را رعایت کنیم.

ظرف نگهداری

اولین موضوعی که می تواند به عنوان یک عامل مهم در عمر بیشتر ماهی موثر باشد، محل زندگی آن است.

ظروفی که در آنها ماهی فروخته می شود، اغلب کوچک است و نباید اشتباه کرد و ماهی ها را در همان ظروف کوچک نگاه داشت. ماهی ها به اکسیژن موجود در آب احتیاج دارند و این اکسیژن از طریق سطح هوایی که با آب در تماس است وارد آب می شود. هر چه سطح مقطع بالای تنگ کوچک تر باشد، اکسیژن کمتری می تواند وارد آب شود.

پس سعی کنید تا آنجا که ممکن است از ظروف کوچک برای نگهداری ماهی ها استفاده نکنید.

آب

از آنجایی که ماهی در تمام طول عمر خود در آب می باشد، لذا لازم است آبی که برای زندگی آن انتخاب می کنیم دارای شرایط مناسب زندگی باشد. معمولا استفاده از آب شهری مشکل خاصی برای ماهی های قرمز ایجاد نمی کند. اما قبل از کنار گذاشتن آب برای ظرف ماهی، بگذارید یک دقیقه آب از شیر برود. این کار باعث می شود برخی مواد شیمیایی که احتمالا در لوله رسوب کرده اند بیرون بروند. برای اطمینان از خارج شدن موادی مانند کلر، باید قبل از عوض کردن آب ماهی ها، بگذارید که آب به مدت یک شبانه روز در ظرف بماند و بعد ماهی را داخل آن بیندازید. همچنین این عمل باعث می شود که آب دمای محیط را گرفته و تغییر آن برای ماهی ها خطری در بر نداشته باشد.

هرگز نباید اجازه دهید که آب ظرف ماهی ها کثیف شود، این کار می تواند باعث بیماری، کوتاهی عمر و در نهایت مرگ آنها شود.

شما باید در طول هفته یک یا دو بار آب ظرف ماهی ها را عوض کنید.

برای تعویض آب تنگ ماهی، هرگز آب را یک دفعه عوض نکنید، بلکه با آرامش کامل، نیمی از آب ظرف را خالی کرده و سپس کم کم آب خالی شده از ظرف را با آبی که از یک روز قبل نگه داشته اید(برای خارج کردن کلر آب) جایگزین کنید. در هر صورت باید سعی کنید که کمترین استرس را به ماهی های کوچک منتقل کنید.

 

غذای ماهی

ماهی های قرمز کوچک، حیوانات بسیار سخت جانی هستند و هر چیزی را می خورند. لذا به راحتی می توانید در شرایطی که غذای مناسب در دسترس ندارید از خرده های نان، شیرینی و ... به مقدار کم به عنوان غذا به آنها بدهید.

اما اگر در نگهداری آنها مبتدی هستید به شما پیشنهاد می شود از غذاهای آماده آنها که ارزان قیمت هم می باشد تهیه کنید. فقط مطمئن باشید که غذایی را که می خرید مربوط به Goldfish می باشد. ماهی های نیز مانند انسان به پروتئین، ویتامین و ... برای رشد و زندگی نیاز دارند.

در ارتباط با غذا دادن باید دقت کنید که دادن زیاد غذا به آنها و ماندن آنها در ظرف باعث آلودگی آب شده و برای ماهی ها خطراتی به همراه خواهد داشت. سعی کنید به مقدار بسیار بسیار کم، در سه نوبت غذایی همانند خودتان به آنها غذا دهید و مقدار آن باید به گونه ای باشد که غذای اضافی در آب نماند.

دمای محیط

بهترین دما برای زندگی این ماهی ها از حدود 10 تا 25 درجه سانتیگراد می باشد. دمای محیط هرگز نباید به طور ناگهانی تغییر کند. اما تغییر تدریجی و ملایم دمای محیط یا آب برای آنها قابل تحمل می باشد.

نور

ماهی های قرمز کوچک نیز همانند سایر حیوانات یا گیاهان احتیاج به نور خورشید دارند. محل نگهداری آنها باید به گونه ای باشد که تغییر روز و شب در آن احساس شود.

هرگز آنها را در زیر نور مستقیم و شدید آفتاب قرار ندهید.
ظزف نگهداری ماهی قرمز

سایر شرایط

ریختن شن یا ماسه کف ظرف می تواند حس بودن در منزل را برای این ماهی ها بیشتر کند. دقت کنید که بیش از دو یا سه سانتیمتر ارتفاع ماسه کف ظرف نباشد، چرا که در غیر این صورت می تواند محیط خوبی برای رشد خزه و باکتری ها باشد. همچنین باید از ماسه ایی استفاده کنید که لبه های تیز نداشته باشد تا باعث زخمی شدن ماهی ها نشود.

در این رابطه هرگز از ماسه های رنگ شده استفاده نکنید.

بررسی رفتار ماهی

حداقل روزی دو نوبت یک دقیقه ای به رفتار ماهی های خود توجه کنید. به این ترتیب می توانید حرکت های غیر معمول آنها تشخیص دهید.

در صورت بروز مشکل در رفتار آنها اگر علاقمند باشید می توانید از متخصصین نگهداری ماهی برای درمان آنها مشورت بگیرید.

اما مطمئن باشید اگر موارد بالا را رعایت کنید مشکل خاصی برای آنها پیش نخواهد آمد.

منبع:

http://www.senmerv.com/archives/000046.php


قابل توجه فعالان و دانش آموختگان گرایش های مختلف كشاورزی
پرورش حیوانات و جانوران خاص، متحول كننده اقتصاد كشاورزی كشور

نویسنده: دكتر پیمان شیرازپور

با توجه به اینكه امروزه نوآوری و روی آوردن به صنایع نوین از اهم عوامل پیشرفت اقتصاد كشور است، لزوم دمیده شدن روحی نو در كالبد كشاورزی و بخصوص صنعت پرورش دام، طیور و آبزیان احساس می شود.
     در این ماهنامه با معرفی صنایع پرورشی نوین، سعی بر آن داشته و داریم كه كالبد بی جان قدیمی این صنایع را جانی تازه دهیم و بتوانیم مجددا وارد بازار بین المللی صادرات شده و با محكم نمودن جایگاه صادرات محصولات غیرنفتی، پایه های اقتصاد كشورمان را استحكام بخشیم؛ زیرا بزرگترین سلاح امروز در سطح بین المللی، قدرت تولید مواد پروتئینی و خوراكی متنوع می باشد.
    برای اطلاع خوانندگان عزیز به اختصار تعدادی از این دام ها و مزایای پرورش آنها را یادآور می شویم.
    پرورش خرگوش حلال گوشت (سم دار):
    پرورش و استفاده از گوشت و پوست این پستاندار جونده از نظر شرعی بلامانع و از نظر فنی بسیار ساده و قابل اجرا در مناطق متنوع می باشد. زاد و ولد سریع و فراوان، گوشت مرغوب و بازارپسند و پوست باارزش از مزایای این صنعت می باشد.
    پرورش بلدرچین
    نژاد اصلاح شده ی این پرنده حلال گوشت از سرعت رشد بسیار مطلوب برخوردار است و به سرعت به سن بلوغ رسیده و در سال تا 300 تخم می گذارد. پرورش این پرنده جهت صادرات بسیار اقتصاد ی و ارزآور خواهد بود و مناطق گرم و خشك ایران می تواند تبدیل به بزرگترین مراكز پرورش و صادرات محصولات به دست آمده از این پرنده باشد.
    پرورش بوقلمون، كبك و قرقاول
    نژاد اصلاح شده ی این پرندگان حلال گوشت از رشد بسیار مطلوب برخوردار هستند و صادرات محصولات به دست آمده می تواند در بازار برند حلال بسیار ارزآور باشد.
    پرورش شترمرغ
    با داشتن مزارع فراوان شترمرغ و تكثیر مناسب این پرنده در ایران و عاری بودن گوشت آن از انگل، آنفلوآنزای مرغی، جنون گاوی و قابلیت صادرات محصولات متنوع آن در بازار برند حلال، می تواند انتخاب مناسبی برای تولید فراوان گوشت قرمز در كشورمان باشد. در حال حاضر پرورش گوساله های نر گاوهای نژاد شیری از بهره وری مناسب برخوردار نمی باشد و قابلیت صادرات را نیز ندارد. بنابراین پرورش شترمرغ را باید جدی تر بررسی و ترویج نمود.
    بز شیری
    در حال حاضر ایران با داشتن آب و هوایی بیشتر كویری و كوهستانی بسیار مستعد پرورش بز شیری در سطح بسیار وسیع می باشد و با داشتن بز اصیل راینی در كرمان و پرورش صنعتی آن و استفاده از نژادهای سوئیسی برای مناطق كوهستانی، می توانیم یكی از بزرگترین صادركنندگان شیر ارزشمند بز در دنیا باشیم و با ارزآوری فراوان بازاری مستحكم در تولید محصولات لبنی فراهم نماییم.
    پرورش ماهی در قفس
    با دسترسی به آب های كم نظیر دریای خزر در شمال كشور و سواحل مستعد جنوب كشور و استفاده از فن آوری پرورش ماهی در قفس، می توان به صورت بسیار وسیع به پرورش آزاد ماهیان، ماهیان مولد خاویار و... اقدام نمود و بدون محدودیت با قدرت تمام وارد بازار صادرات ماهیان پرورشی شد و هزاران برابر تولید را افزایش و كسب درآمد كرد.
     پرورش تمساح
    با دستیابی به امكانات نرم افزاری و سخت افزاری پرورش این جانور منحصر به فرد و روشن شدن زوایای پزشكی فرآورده های به دست آمده از جانور و پوست كم نظیر آن، می توانیم به شكل مستحكم قدم به بازارهای جهانی گذاشته و با تولید مناسب این جانور به عنوان نزدیكترین كشور تولیدكننده فرآورده های این جانور به اروپا، بازارهای فعلی را از آن خود نماییم.
    فعالیت انجمن پرورش، صادرات و بازاریابی تمساح كه هدایت كننده ی این صنعت در مسیر علمی و اقتصادی است، بدون شك تاثیر به سزایی در رشد و اعتلای آن در كشور دارد.
    پرورش قورباغه گوشتی
    كشور ایران در حال حاضر با دارا بودن تجربه صید، بسته بندی، پرورش و ماركتینگ محصولات به دست آمده از پرورش قورباغه در شالیزارهای شمال كشور و مناطق مستعد جنوب كشور و صادرات آن، می تواند از بزرگترین صادركنندگان ران قورباغه به كشورهای اروپایی با ارزآوری فراوان و اشتغال زایی مناسب باشد.
    پرورش كرم كمپوست
    با فعال نمودن هر چه بیشتر این صنعت، در حقیقت از زباله ها و ضایعات كشاورزی، پروتئینی پرارزش و خاك كمپوست عالی به دست می آید و امروزه این صنعت نوین می تواند دورریز میدان های تره بار و... را تبدیل به پروتئین و كمپوست قابل صادرات نماید.
    در بسیاری از صنایع پرورشی نوین مانند آنچه اشاره شد و غیره از جمله پرورش صدف خوراكی و مروارید، پرورش روباه قرمز، پرورش خز چین چیلا و پلی كت، پرورش لابستر، پرورش پرندگان زینتی، پرورش ماهیان زینتی و... به هر دلیل نباید قابلیت های كم نظیر كشور ایران را با دارا بودن چهار منطقه آب و هوایی به صورت همزمان و دسترسی به آب های شور و شیرین بی پایان در شمال و جنوب كشور نادیده گرفت.
    این در حالی است كه در حال حاضر در بخش تولیدات دام، طیور و آبزیان، تفكر عمومی بر حمایت از تولیداتی است كه متاسفانه در بسیاری از استان ها بهره وری كافی و توجیه مناسب ندارد؛ از طرفی علم و تجربه ی لازم در خصوص اكثر سرمایه گذاری های نوین ذكر شده وجود ندارد. در طی این روند اگر كسی با ایده های جدید به ادارات دولتی مراجعه كند و تصمیم به سرمایه گذاری و نوآوری داشته باشد، بعضا مانند یك دستگاه ماشینی بدون اراده با او رفتار می شود، چرا كه دستورالعملی در این ارتباط موجود نمی باشد و آن قدر درخواست او را بایگانی می كنند كه از كرده ی خود پشیمان شده و در نتیجه این سرمایه ها یا به سمت بازار دلالی هدایت و یا از كشور خارج می شوند. برای تولید مناسب و ایجاد بازاری مطلوب باید ابتدا به بهره وری كاری كه قرار است انجام شود توجه نمود، نه اینكه نگاه كنیم سایر كشورها چه می كنند و كوركورانه از آنها تقلید نماییم. برای مثال توجه كنید ما در صنعت تولید شیر حداقل 10 برابر كشوری مانند هلند گاو شیری داریم و وسعتی بسیار بیشتر، اما تولید مجموع شیر به دست آمده ی ما حتی یك دهم كشور هلند نیست. بنابراین محصول به دست آمده نیز آن قدر گران تمام می شود كه به ناچار تنها خریدارش مصرف كننده ی داخلی خواهد بود.
    در صنعت تولید گوشت قرمز نیز اگر كمی به گذشته برگردیم، می بینیم عادت اجتماعی اصرار بر انكار می باشد؟! زمانی كه گوشت گوساله برای اولین بار در تهران به قصابی ها وارد شد، هیچ كس آن را نمی خرید و حتی احساس تنفر نسبت به آن مشاهده می شد و هیچ كس حاضر به پروراربندی گاو گوشتی نبود و قیمت گوشت گوساله یك دوم قیمت گوشت گوسفند پرواری بود. اما امروزه گوشت گوساله بسیار مطلوب بازار و از گوشت گوسفند گران تر است. پس می توان انتظار داشت به زودی گوشت شترمرغ بدون سر و صدا جای گوشت گوساله و گوسفند را در سبد غذایی خانوار اشغال نماید. در صورتی كه هم اكنون مانند گذشته مزایای گوشت شترمرغ و این صنعت را انكار می كنیم. گوشت حاصل از پرواربندی گوساله نر گاوهای شیری نیز از آن جا كه مقرون به صرفه نیست نمی تواند گوشت ارزان بازار مصرف داخلی را فراهم نماید چه رسد به صادرات.
     در صنعت پرورش گوسفند نیز از آن جا كه با رعایت نكردن تعداد گله با دست خود مراتع را از بین برده ایم و تمامی فشار خشكسالی چند سال گذشته بر روی مصرف كننده داخلی است، آینده ای روشن نیز قابل تصور نمی باشد.
    در صنعت پرورش ماهی با بی توجهی به قابلیت پرورش ماهی در قفس و استرس به آب های شیرین دریای شمال و آب های شور دریای جنوب، با ترویج پرورش ماهی در استخرهای سیمانی و یا خاكی محدود، سرمایه مردم را به خطر انداخته و به علت حجم تولید محدود و خشكسالی، تاكنون موفق به تولید ارزان ماهی و صادرات آن نشده ایم.
    در قالب صنعت پرورش مرغ و تخم مرغ نیز مرغ گوشتی تولید داخل با قیمت تمام شده بالاتر و كیفیت پایین تر مشابه وارداتی آن توجیه پرورش و قابلیت صادرات نیز ندارد. در صنعت تولید تخم مرغ نیز با گردن نهادن به بلوای آنفلوآنزای مرغی، آن چنان شلوغش كردیم كه به نفع سایر رقبای خارجی با دست خود تیشه به ریشه ی خود و این صنعت زدیم و الی آخر.
    به نظر می رسد در مقطعی كه كشور عزیزمان به عنوان مهمترین كشور اثرگذار اسلامی بر دنیا با استفاده از برند حلال برای محصولات خود و استقبال جهانی از تولیدات حلال می تواند با تولید محصولاتی جدید و منحصر به فرد با انتخاب پرورش دام های نوین در سطح جهانی بازارهای بسیاری را فتح و مال خود نماید، دیگر تعلل و از دست دادن زمان جایز و توجیه پذیر نیست. ایران می تواند بزرگترین صادركننده گوشت و پوست كروكودیل و شترمرغ، گوشت بلدرچین، كبك، قرقاول، خرگوش حلال گوشت، قورباغه، خاویار و... باشد.
    اگر بخش دولتی كمی به دور و بر خود توجه نماید، كارشناسان و سرمایه گذاران بسیاری را می تواند شناسایی كند و با كمی ملاطفت و به كارگیری فارغ التحصیلان مطلع و آماده به كار در بخش های متنوع علاوه بر مطرح نمودن نام كشورمان به عنوان تولیدكننده ای پیشتاز برای محصولات حلال، با اشتغال زایی، نه تنها از خروج سرمایه از بازار تولید جلوگیری می كند بلكه با جذب سرمایه های سرگردان اقدام به ارز آوری و ارتقای سطح تولید و حفظ تنوع تولیدات كشور عزیزمان می نماید.


برخی نكات پرورشی و تغذیه ای دام ها در طی فصول سرد

برای مشاهده بر روی لینک ریر کلیک نمایید

 

http://www.iranagrimagazine.com/ppdf/1022/p0102201080801-ZWO4WP.pdf


آلودگی های میكروبی فرآورده های خام دامی

آلودگی های میكروبی فرآورده های خام دامی

نویسنده: دكتر علی روستا رییس شبكه دامپزشكی استان تهران

استفاده از مواد پروتئینی جانوری حتی قبل از كشف آتش، توسط بشر انجام می شد و با كشف آتش این استفاده روزافزون تر گردید. به تبع استفاده از این مواد، یك سری از بیماری ها توسط مواد خام پروتئینی منتقل می گردد كه به اختصار به شرح چند بیماری مهم می پردازیم. از بیماری های عفونی قابل انتقال توسط گوشت طیور می توان به سالمونلوز- كلی باسیلوز و بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان و در دام می توان به بیماری هایی چون زردی، لنفاوتیت كازئوز، سل و بروسلوز، تنیازیس و... اشاره نمود.
    از جمله بیماری های مهم قابل انتقال مسمومیت ناشی از سالمونلا است كه یكی از شایع ترین نوع مسمومیت های غذایی می باشد و بر طبق آمار وزارت بهداشت در سال 1386 میزان بروز كشوری این بیماری 8/0 درصد هزار نفر محاسبه شده است. اوج ابتلا به بیماری سالمونلوز در فصل تابستان است و پنج دلیل عمده برای افزایش موارد آن در سال های اخیر ذكر شده:
    1- افزوده شدن مصرف خوراك به صورت مشترك.
    2- افزایش تجارت بین المللی انواع خوراك انسان.
    3- بالا رفتن بروز سالمونلوز در مزارع پرورش.
    4- مصرف گسترده شوینده ها و تداخل فاضلاب ها به آب شرب.
    5- گسترش مصرف غذای آماده.
    منبع آلودگی سالمونلا كه در اصل یك بیماری جانوری است، از طریق جانوران و ماكیان پرورشی یا به وسیله گوشت آلوده، شیر یا فرآورده های شیری آلوده، تخم مرغ و فرآورده های آن می باشد، دوره پنهان بیماری به طور معمول 24-12 ساعت است.
    مسمومیت غذایی ناشی از استافیلوكوك
    این نوع مسمومیت به اندازه سالمونلوز شایع است.
    منبع آلودگی
    استافیلوكوك در طبیعت در همه جا در پوست- بینی و حلق انسان كه باعث عفونت ثانویه در فرآوری مواد پروتئینی می شود، وجود دارد. استافیلوكوك ها در گاوهای مبتلا به ماستیت موجب همه گیری مسمومیت غذایی از راه شیر می شوند.
    راه های مبارزه و پیشگیری از مسمومیت غذایی
    1ـ بازرسی گوشت: باید غذاهای تهیه شده از جانوران، عاری از آلودگی باشند. با معاینه ی جانوران به وسیله ی كارشناسان دامپزشكی قبل و بعد از كشتار می توان از آلوده نبودن آنها مطمئن بود.
    2ـ بهداشت شخصی كاركنان در بخش مواد غذایی: كسانی كه در كار تهیه مواد خوراكی مورد نیاز (دستكاری، آماده سازی و پختن) هستند، باید بیشترین حد بهداشت را رعایت كنند.
    3ـ كسانی كه دارای زخم عفونی، جوش صورت و دمل، اسهال ساده، اسهال خونی، عفونی، حلق و... هستند، باید از دستكاری مواد غذایی كنار گذاشته شوند. معاینه پزشكی كارگران مواد غذایی در كشورمان الزامی است. این كار در تشخیص افراد حامل، ارزش محدودی دارد، ولی با این وجود می توان به راحتی منابع آلودگی را حذف نمود.
    4ـ افزایش و ارتقای بهساز: از بهسازی همه سطوح كار (پیشخوان) ظروف و لوازم آشپزخانه و كشتارگاه ها، كارخانه های بسته بندی و تجهیزات آن باید مطمئن بود و مواد غذایی دور از دسترس حشرات و موجودات موذی و گرد و غبار باشند.
    5ـ آموزش بهداشت: باید كسانی كه با مواد غذایی سر و كار دارند درباره ی رعایت آداب نظافت و بهداشت فردی (مانند شستن دست و صورت مكرر و با دقت) آموزش داده شوند.
    در نهایت سیستم مراقبت از مواد غذایی مورد استفاده قرار گیرد. باید به طور متناوب نمونه ی مواد غذایی از مراكز تولید، فرآوری و عرضه گرفته شده و توسط آزمایشگاه تحلیل گردد. مراقبت مداوم برای پیشگیری از همه گیری های بیماری های ناشی از مواد غذایی ضروری است.
    از دیگر بیماری مهم قابل انتقال توسط لاشه، می توان به تب مالت اشاره نمود، این بیماری اگر چه در اصل بیماری حیوانات بوده، اما می تواند باعث یك سری مشكلات در انسان گردد و گونه های بروسلا می توانند در گوشت یخ زده به مدت سه هفته، در شیر خام ده روز، در پنیر تازه 3 ماه و در بستنی و خامه تا مدتی زنده بمانند ولی منجمد كردن و نمك سود كردن گوشت باعث كاهش شدید میكروب می شود. این بیماری در رابطه با مشاغلی چون كشاورزی، سلاخی، قصابی ها، كارگران مسوول بسته بندی و كشتارگاه های دام و علیه افرادی كه به نحوی با گوشت خام تماس دارند، بروز نماید.
    تنیازیس
    یك بیماری مشترك بین انسان و دام، كرم كدوی گاوی است كه در همه جای دنیا پراكنده است. راه انتقال این بیماری خوردن گوشت نیم پخته ای است كه مراحل لاروی سیستی سركوس بویس را داشته باشد.
    این بیماری علایم بالینی واضحی ندارد، اما باعث هدر رفتن انرژی فرد می شود و راه مبارزه با این بیماری درمان شخص آلوده، بازدید دقیق لاشه گوشت در كشتارگاه ها، ریختن گوشت به اندازه كافی كه از همه كار آسان تر است.
    مهم ترین توصیه های بهداشتی جهت كاهش بروز آلودگی ها
    1- از خرید و مصرف فرآورده های خام دامی بدون مهر و یا برچسب معتبر دامپزشكی خودداری فرمایید.
    2- عرضه فرآورده های خام دامی خارج از یخچال، غیربهداشتی و بیماری زا می باشد.
    3- هر گونه قطعه بندی مرغ، استخوان گیری مرغ، تهیه شنیسل و جوجه كباب در فروشگاه های عرضه ی غیربهداشتی می باشد.
    4- عرضه آلایش خوراكی مرغ مثل دل، جگر، سنگدان و پای مرغ بدون بسته بندی معتبر، غیربهداشتی می باشد.
    5- جهت پیشگیری از ابتلا به بیماری های مشترك بین انسان و حیوان، از مصرف فرآورده های خام دامی به صورت خام و یا نیم پز جدا خوددای فرمایید.
    در پایان به نظر می رسد با توجه به هزینه ی بالای درمان، همان طور كه در دنیا تمام تلاش ها معطوف به پیشگیری شده، در كشورمان نیز برای برخورداری از سلامت بهتر شهروندان، جا دارد با افزایش راهكارهای نظارتی از سطح مزارع به مراكز عرضه، شاهد كاهش بروز آلودگی های اولیه و ثانویه باشیم و برای ارتقای سطح بهداشت و سلامت جامعه به دنبال فرهنگ سازی و افزایش آگاهی شهروندان باشیم.

ماهنامه دام کشت و صنعت، شماره 109


گربه ایرانی لایق بازار جهانی نه زباله خیابانی

گربه ایرانی افتخار جهانی
     پرورش گربه در كشورهای مختلف جهان بیشتر به دلیل علاقه و انس و الفتی كه آدمیان به این حیوان پیدا كرده اند، مورد توجه قرار گرفته است.
    در بین نژادهای گوناگون گربه در دنیا، گربه های ایرانی به دلیل بلندی مو، متناسب بودن جثه و رفتار آرامی كه دارند، شهرت زیادی یافته و طرفداران بسیاری در نقاط مختلف دنیا پیدا كرده اند. گربه های موبلند ایرانی به رنگ های سفید، آبی، خاكستری و زرد با موی لطیف و نرم، جمجمه گرد، پوزه تخت و چشم های درشتی كه دارند، از نظر زیبایی گوی سبقت را از سایر نژادها ربوده اند. همه ی این صفات همراه با متانت و آرامش و وقار، موجب شده است كه اغلب در مسابقات زیبایی كه در كشورهای مختلف به طور سالیانه برگزار می شود، گربه های ایرانی بتوانند مقام اول را به دست آورند. از این رو، نگهداری گربه ایرانی با توجه به هواخواهانی كه دارد، می تواند برای پرورش دهنده ی آن، كاملا باصرفه باشد و صادرات آن به خارج نیز، درآمد ارزی خوبی برای كشور دربرداشته باشد.
    البته توجه داشته باشید كه سال هاست دیگر كسی گربه ی ایرانی را در ایران نمی بیند و گربه هایی كه به تعداد بی شمار در سراسر شهرهای ایران پراكنده اند از نژاد گربه های انگلیسی با طبیعت ولگرد و خشن هستند. در حالی كه ما مشغول پذیرایی از گربه های ولگرد انگلیسی در ایران هستیم، سایر ممالك با جدیت مشغول پرورش گربه ایرانی بوده و از این راه اقدام به كسب شهرت و درآمد نموده اند.
    پرورش گربه نیاز به فضای سرپوشیده و همچنین، محوطه ی باز دارد. به طور متوسط به ازای هر قلاده گربه ماده 10 مترمربع جایگاه اعم از سرپوشیده یا فضای باز در نظر گرفته می شود. حیوانات نر و ماده در لانه های جداگانه نگهداری می شوند و جهت شناسایی، دارای شماره معین هستند و مشخصات آن ها در روی ورقه های مخصوص ثبت می گردد. باید دقت كافی مبذول شود، كه از مخلوط شدن نژادهای رنگی مختلف جلوگیری به عمل آید. گربه ماده، بین ده تا دوازده ماهگی فحل می شود و پس از آن، در صورتی كه از نظر شرایط نگهداری در وضعیت مناسبی باشد، هر چهارماه یك بار این حالت تكرار می شود. بهتر این است كه پس از مشاهده اولین آثار فحلی گربه جوان به حیوان اجازه جفت گیری داده نشود و این عمل در دفعات بعدی صورت گیرد. گربه نر در یك سالگی بالغ می شود و در گله معمولا، به ازای هر سه قلاده ماده یك قلاده نر در نظر گرفته می شود. دوره فحلی حیوان ماده 12 تا 20 روز به طول می انجامد و بهترین موقع جفت گیری بین روز چهارم و چهاردهم فحلی است. بارداری گربه بین 60 تا 62 روز به طول می انجامد.
    گربه می تواند در هر سال سه بار زایمان كند و در هر زایمان، بین سه تا پنج و گاهی هفت بچه به دنیا بیاورد. حیوان باید هنگام زایمان در آرامش كامل و در محیط نسبتا تاریكی به سر برد. رفت و آمد و تردد افراد سبب زایمان غیرطبیعی حیوان و سخت زایی می شود.
    چشم بچه ها به در موقع تولد بسته است كه پس از هشت تا ده روز باز می شود و از دستمالی آنها باید پرهیز نمود. دوره شیرخواری معمولا یك ماه است. می توان از هفده روزگی به نوزادان شیر خشك كمكی ولرم در ظرف لب تخت خورانید. به تدریج از یك ماهگی بچه گربه قادر به استفاده از غذای معمولی پخته خواهد شد. بچه ها را می توان از سن یك ماه و نیم به بعد از مادر جدا كرد.
    تغذیه بچه گربه ها بیشتر از گوشت تشكیل شده است. ولی باید حیوان را از بچگی عادت داد تا از سبزیجات، برنج، نان خشك، سیرابی و شیردان و حتی میوه جات نیز تغذیه كند، در غیر این صورت، در زمان بلوغ انجام این امر بسیار مشكل است.
    غذای گوشتی حیوان باید قبل از مصرف حتما پخته شود و از خوراندن آن به صورت خام كه امكان ابتلای حیوان به انگل های مختلف- بخصوص كرم های پهن- را فراهم می آورد، خودداری شود. ضمنا ویتامین و املاح نیز باید به خوراك حیوان اضافه شود.
    - محل نگهداری و سالن پرورش باید از مصالح قابل شستشو ساخته شده باشد و با نصب دستگاه های تهویه، هوای مورد نیاز حیوان تامین شود.
    - گربه ها عادت دارند در جای معین دفع ادرار و مدفوع نمایند. لذا، بدین منظور باید برای هر ده قلاده گربه، قسمت فضای مربعی شكل را به اضلاع یك متر و ارتفاع ده سانتی متر در نظر گرفت و در داخل آن شن نرم ریخته و هر چند مدت یك بار شن ها را عوض كرد.
    - ظروف آبخوری و غذاخوری حیوان باید تمیز و عاری از آلودگی باشد.
    - جهت ضدعفونی كردن كفش ها در هنگام ورود و خروج، باید قبل از در ورودی، حوضچه ضدعفونی در نظر گرفته و تعبیه شود.
    - درجه حرارت مناسب برای پرورش حیوان حدود 25 درجه سانتی گراد است.
    - گربه ها و بچه گربه ها باید مرتبا توسط دامپزشك معاینه شوند.
    نكته مهم: افرادی كه مایل باشند تا حداكثر 10 قلاده گربه مادر نگهداری كنند، احتیاجی به اخذ پروانه ندارند.
    ظرفیت حداقل 15 و حداكثر 100 قلاده گربه ماده نیاز به كسب پروانه داشته و تركیب گله با احتساب دو دوره زایش به نسبت تقریبی 5/10 درصد ماده و 5/3 درصد نر (مجموعا 14 درصد) و 86 درصد بچه گربه خواهد بود.


طرح توجیهی پرورش بلدرچین

طرح توجیهی پرورش بلدرچین

420000 قطعه

 

 

خلاصه طرح:

: پرورش بلدرچین

دستگاه صادره كننده مجوز: وزارت جهاد كشاورزی

ظرفیت اسمی تولیدات: 420000 قطعه

: بلدرچین

تعداد شاغلین: 20 نفر

 

برای دریافت فایل pdf بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

www.icm.gov.ir/filepooldownload-fa-23.html


انواع بلدرچین های ژاپنی

انواع بلدرچین های ژاپنی

بلدرچین ژاپنی در زیر كلاس Aves رده Japonica  قرار می گیرد از این رو به اسم Coturnix Jponica خوانده می شود.

به طور كلی جایگاه بلدرچین در طبقه بندی بر اساس آنچه ذكر شد به شرح زیر است:

Phylum: Chordadta

Sub Phylum: Vertebre

Class: Aves

Order: Califormes

Family: Phasianidae

Genus: Corturnix

Sub Species: Japonica

 

آخرین پست ها


آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :