از پیامبر (ص) بیاموزیم

چلچله

دربارة چلچله نیك ‌ اندیشی كنید؛ چرا كه او مأنوس ‌ ترین پرنده به انسان است .

از آشیانه ‌ سازی چلچله در خانه ‌ هایتان جلوگیری نكنید .

خروس

حضرت در خانه ‌ اش خروس سپیدی نگه می ‌ داشت .

می ‌ فرمود : به خروس دشنام مدهید كه بیدارگر نماز [ صبح ] است .

به جنگ انداختن خروس ‌ ها را حرام شمرد .

سگ

می ‌ فرمود : [ شب معراج ] وارد بهشت شدم، صاحب سگی را دیدم كه حیوان را سیراب كرده بود .

زن بدكاره ‌ ای را بخشیدند؛ زیرا از كنار سگی گذشت كه كنار چاه آب [ كم ‌ عمقی ] از تشنگی له ‌ له می ‌ زد . سگ، در آستانة مردن بود . زن كفش را درآورد و آن را به روسری ‌ اش بست و با آن آب از چاه برآورْد [ و به سگ داد ] و به خاطر همین بخشیده شد .

هرگز عضوهای جانداری را نبُرید؛ گرچه آن حیوان، سگی درنده باشد .

كبوتر

هماره از دیدن كبوتر سرخ، لذت می ‌ بُرد .

در خانه ‌ اش جفتی كبوتر قرمز بود .

نگه داشتن كبوتر و گرامی داشتن او را مستحب شمرد .

مردی به نزد او آمد و از تنهایی شكایت كرد . حضرت فرمان داد برای خودش جفتی كبوتر تهیه كند .

گاو

پس از گوسفندداری، گاوداری را بهترین ثروت اعلام كرد .

نگهداری گاو را در منزل مستحب و بركت شمرد .

گربه

[ در شب معراج ] صاحب گربه ‌ ای را در دوزخ دیدم، كه گوشت ‌ های پس و پیش او را می ‌ كندند . او زنی بود كه گربه را جایی بسته بود، نه به او غذایی می ‌ داد و نه رهایش می ‌ كرد تا گربه برای سیر كردن شكمش از حشرات و دیگر خزندگان زمین بهره گیرد .

می ‌ فرمود : گربه را گرامی بدارید ! او از جانورانی است كه دوروبر شما پرسه می ‌ زند [ و چشم امید به شما دارد ].

امام علی ( ع ) نقل كرده است : هنگامی كه پیامبر مشغول وضو گرفتن بود، گربه ‌ ای خانگی به او پناه آورد . حضرت دریافت او تشنه است . كاسه ] ی آب وضو [ را كج كرد و گربه از آن نوشید . از باقی ماندة آب، وضو گرفت .

شتر

شتر مایة ارجمندی خاندان [= صاحبان ] خویش است .

مردی در حضور ایشان شتر ماده ‌ ای را دوشید . پیامبر بدو فرمود : مقداری شیر [ در پستان شتر برای فرزندش ] بگذار .

گنجشك

كسی كه بیهوده گنجشكی را بكشد، [ این پرنده ] روز قیامت جیغ ‌ كشان نزد آفریدگار خواهد آمد و می ‌ گوید : خداوندگارا ! این فرد مرا بیهوده كشت، از كشتن من سودی هم نبرد و زنده ‌ ام نگذاشت تا از حشرات زمین تغذیه كنم [ پس او را كیفر ده ].

گوسفند

بر شما باد به گوسفند [ داری ] و كشاورزی .

پس از كشاورزی، بهترین ثروت را گوسفندداری اعلام كرد .

بهترین ثروت را گوسفند [ داری ] شمرد . می ‌ فرمود : گوسفند، روغنش گذران زندگی پشمش جامه است . یك گوسفند یك بركت، دو گوسفند دو بركت، و سه گوسفند سود است .

نگهداری گوسفند شیرده در خانه و گرامی داشتن آن را مستحب شمرد .

نگهداری گوسفند در خانه، هفتاد درِ بینوایی را می ‌ بندد .. آغل آن ‌ ها را پاكیزه نمایید .

می ‌ فرمود : آب بینی گوسفندان را از صورتشان پاك كنید .

روزی مردی را دید كه گوسفندی را خوابانده است و كاردش را تیز می ‌ كند . بدو فرمود : می ‌ خواهی او را دوبار بكشی؟ چرا پیش از خواباندنش كارد را تیز نكرده ‌ ای ؟

منبع: مجله زائر