معرفی كتابهای علوم دامی

 

عنوان: پرورش گاوهای شیری

تالیف: محمود یزدی زاده

موضوع: دامپروری ، پرورش گاو

انتشارات دانشگاه تهران

شماره كتابشناسی ملی: 65148

 

 

عنوان:  کوچ عشایر هزار فرسنگ رنج، یک دنیا زیبایی

تالیف: هوشنگ فرجی فر

موضوع: مهاجرت ، اقوام و عشایر ، خوزستان ، چهارمحال و بختیاری ، دامپروری ، فقر ، مراتع ، بهداشت عمومی

شماره كتابشناسی ملی: IR(ایران) ۸۵-۴۶۷۶

 

 

عنوان : پرورش اردك وغاز

تالیف: مهرداد ایرانی

موضوع: اردک‌ها -- پرورش و تکثیر، غاز‌ها -- پرورش و تکثیر.

نشر: تهران موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی جهاد کشاورزی، ۱۳۸۶.

شماره كتابشناسی ملی: م ۸۵-۵۰۵۵۴

 

 

عنوان: فرآوری محصولات زنبور عسل

مولفان: محمدرضا بصیری، رسول پرنده .

موضوع: زنبور عسل -- فرآورده‌ها . عسل -- مصارف درمانی .

نشر: تهران: موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی جهاد کشاورزی، ۱۳۸۵.

شماره كتابشناسی ملی: م۸۵-۴۴۶۹۴

 

 

عنوان: ژن‍ت‍ی‍ک‌ و اص‍لاح‌ ن‍ژاد دام‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌

تالیف: علی قاضی خانی شاد

موضوع: ژنتیك دامی ، دامپروری و اصلاح دام ، همراه آزمونهای دانشگاها و مدارس عالی ، تمرینها

نشر: تهران سنجش اول 1385

شماره كتابشناسی ملی: م‌۸۵-۱۵۴۴۳

 

 

عنوان: اصول كاربردی اصلاح دام

تالیف: ریچارد بوردن

مترجمین: مرتضی پشمی و ... دیگران

موضوع:  حیوانها و پرورش

نشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر 1384

قیمت: 5000

شماره كتابشناسی ملی: م‌۸۴-۳۷۱۶۸

 

 

عنوان: طرحهای‌ آزم‍ای‍ش‍ی در ک‍ش‍اورزی‌: وی‍ژه‌ داوطل‍ب‍ان‌ آزم‍ون‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ک‍ش‍اورزی‌ (اص‍لاح‌ ن‍ب‍ات‍ات‌، زراع‍ت‌ و ع‍ل‍وم‌ دام‍ی‌)

تالیف: علیرضا اطمینان

موضوع: آزمونهای دانشگاها و مدارس عالی همراه با حل تشریحی

نشر: تهران پوران پژوهش 1385

قیمت: 2600

شماره كتابشناسی ملی: م‌۸۴-۲۶۰۸۷

 

 

عنوان: مبانی و مسائل ژنتیك

مولفان: ویلیام استانسفیلد و سوزان الرود

مترجمان: رضا پیله چیان لنگرودی ، دكتر رضا محمدی و دكتر غلامرضا معتمدی

موضوع: جزئیات ، مبانی و كاربردهای ژنیتك – كلونینك و ژنوم انسانی – حاوی اطلاعات روز و آخرین پیشرفتهای ژنتیك – حل قدم به قدم و كامل 450 مسئله

نشر: تهران آییژ 1384

قیمت: 6500

شماره كتابشناسی ملی: 3778 – 84 م