کشف بیماری جنون گاوی در بز

 

      

BSE که عمومأ بیماری جنون گاوی خوانده می شود برای نخستین بار به طور طبیعی از گاو به حیوان دیگری در طبیعت منتقل شده است. کمیسیون اروپا تأیید کرده است که این بیماری که بافت های مغزرا از بین میبرد برای نخستین بار در بز شناسایی شده است. ابتدا تصور می شد این حیوان به بیماری مشابهی موسوم به "اسکریپی" مبتلا شده است، اما آزمایشهای اولیه نشان داد که این حیوان ممکن است "بی.اس.ای"گرفته باشد. دانشمندان برای تأیید این موضوع مجبور شدند بافت های مغز این بز را به موش تزریق و دو سال صبر کنند تا معلوم شود آیا موش نیز به "بی.اس.ای" مبتلا میشود یا خیر. کمیسیون اروپا اکنون تأیید کرده است که "بی.اس.ای"از گاو به بز سرایت می کند و این نخستین بار است که این بیماری به طور طبیعی به گونه دیگری منتقل شده است."اداره ایمنی مواد غذایی" اروپا سرگرم بررسی هرگونه خطری است که ممکن است انسان را تهدید کند و می گوید بعید است شیر بز و سایر حیوانات شیری « کهاز حیوانات سالم تهیه شده باشد » خطری را متوجه انسان کند. این واقعیت که تا کنون تنها یک بیماری جنون گاوی در بز شناسایی شده است نشان می دهد که "بی.اس.ای" میان بزها شایع نیست و همچنین مؤید این مسأله است که دانش ما از این بیماری چقدر محدود است. جزییات بیشتر درباره این مورد قرار است به زودی در یک نشریه علمی منتشر شود. کمیسیون اروپا برنامه ای را برای نظارت دقیق بر بزها در سراسر قاره به خصوص در کشورهایی که این بیماری گاوها را مبتلا کرده، اعلام کرده است.