بررسی نگرش كارشناسان شیلات ایران در مورد آبزی پروری پایدار

مختاری آبكناری عباس*,چیذری محمد,صالحی حسن

* دانشگاه تربیت مدرس

كارشناس شیلات نقش مهمی در نظام تولید و پرورش آبزیان دارند. وظیفه اصلی آنها راهنمایی ارباب رجوع و آبزی پروران، نظارت بر رعایت اصول، قوانین و مقررات تبیین شده توسط سازمان شیلات ایران و كسب اطمینان از فعالیت پرورش دهندگان در راستای آبزی پروری پایدار است. هدف اصلی این تحقیق، ارزیابی نگرش كارشناسان شیلات ایران نسبت به آبزی پروری پایدار است. این تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری تحقیق 550 نفر كارشناسان شیلاتی شاغل در بخش های اجرایی آبزی پروری در كشور و دفتر مركزی شیلات می باشند كه از میان آنها نمونه ای به حجم 226 نفر به روش نمونه گیری طبقه بندی ساده انتخاب گردید. روایی پرسشنامه با توجه به نظرات اساتید راهنما، مشاور و كارشناسان خبره آبزی پروری تنظیم گردید. همچنین قابلیت اعتبار آن با پیش آزمون تعداد 10 پرسشنامه و تعیین ضریب آلفای كرونباخ 85% بدست آمد. نتایج بدست آمده تحقیق نشان داد، بیش از 97% از آزمودنی ها، نگرش مثبت نسبت به آبزی پروری پایدار دارند. همچنین پاسخگویان موكدا موافقند كه در آبزی پروری پایدار باید مهارت ها و فناوری های متناسب با موقعیت و جایگاه آن به كار برده شود، آبزی پروری پایدار ذخایر و تنوع زیستی آبزیان را حفظ كند و كمترین میزان تخریب بر محیط زیست داشته باشد.

كلید واژه: آبزی پروری پایدار، نگرش، دانش تخصصی آبزی پروری پایدار، كارشناسان شیلات، ایران