بررسی پلی مورفیسم ژن کالپاستاتین در گاوهای نژاد سیستانی به روش PCR-RFLP و ارتباط آن با صفات رشد

فخرکاظمی محسن*,نصیری محمدرضا,فتحی نجفی محسن,افتخاری شاهرودی فریدون,خسروی مهدی

* گروه علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی کاشمر

ژن کالپاستاتین در بررسی راندمان رشد و کیفیت گوشت بعنوان یکی از ژن های انتخابی شناخته شده است. به منظور بررسی چند شکلی ژن کالپاستاتین از 100 گاو نژاد سیستانی در ایستگاه تحقیقات گاو سیستانی زهک بطور تصادفی خونگیری بعمل آمد. استخراج DNA از خون تام به کمک روش بوم و واکنش زنجیره پلی مراز (PCR) جهت تکثیر قطعه 622 جفت بازی از ژن CASRI انجام شد. قطعه تکثیر شده ژن کالپاستاتین بوسیله آنزیم محدودگر MspI، وجود دو آلل M و N را آشکار کرد. ژنوتیپ های NN, MN, MM با فراوانی های 51.86، 32.27 و 4.87 برای ژن کالپاستاتین در این گله تشخیص داده شدند. فراوانی های آللی M و N بترتیب 76.423.6% برآورد گردید. میزان هتروزیگوسیتی پایینی مربوط به ژن کالپاستاتین درگله مورد مطالعه بدست آمد که علت آن را می توان در بسته بودن گله دانست. همچنین بر اساس تجزیه و تحلیل آماری مشخص گردید که از نظر میانگین افزایش وزن در سنین 3-0 و 12-9 ماهگی ژنوتیپ NN بهترین عملکرد را دارا می باشد. آزمون دانکن نشان داد که بین ژنوتیپ های NN, MN, MM از نظر وزن در سنین 3-0 و 12-9 ماهگی اختلاف معنی داری (P<0.05) وجود دارد و این ممکن است نشان دهنده تاثیر کالپاستاتین بر رشد باشد. آزمون X2 و G تعادل هاردی- واینبرگ را در جمعیت نشان دادند. احتمالا با توجه به اینکه هیچگونه انتخابی به نفع یا به ضرر ژنوتیپ خاصی در این جمعیت صورت نگرفته بنابراین تعادل هاردی- واینبرگ در این جایگاه ژنی در این گله برقرار بوده است.

كلید واژه: کالپاستاتین، PCR-RELP، گاوسیستانی