پیش بینی قیمت تخم مرغ در ایران: مقایسه روشهای ARCH و شبكه های عصبی مصنوعی

طیبی سیدكمیل*,آذربایجانی كریم,بیاری لیلی

* دانشكده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان

با اینكه از عمر پرورش طیور به شكل صنعتی آن در جهان بیش از چند دهه نمی گذرد، اما این صنعت توانسته است جایگاهی رفیع در تامین پروتئین موردنیاز جامعه انسانی پیدا كند. ثبات نسبی و پیش بینی دقیق قیمت طیور و فرآورده های آن از طریق توجه به كاهش نوسان، باعث تخصیص بهینه منابع، افزایش كارایی و در نهایت افزایش درآمد مرغداران می شود.
با توجه به اهمیت پیش بینی قیمت محصولات پروتئینی از جمله تخم مرغ، در تحقیق حاضر قیمت این محصول با استفاده از روش
ARCH و شبكه های عصبی مصنوعی برای افقهای زمانی یك ماهه، شش ماهه و دوازده ماهه پیش بینی گردید. در این راستا این فرضیه كه شبكه عصبی مصنوعی در پیش بینی قیمت تخم مرغ كارایی بیشتری از روش ARCH دارد بررسی شد. داده های مورد استفاده شامل متغیر قیمت تخم مرغ و دوره مورد مطالعه شامل سالهای 85-1371 است. نتایج نشان می دهد كه شبكه های عصبی مصنوعی در بیشتر افقهای زمانی پیش بینی های دقیقتری در مقایسه با روش ARCH ارایه می كند؛ از این رو استفاده از روشهای پیش بینی قیمتی كه عمدتا متكی بر شبكه های عصبی مصنوعی است می تواند به تاثیر سیاست گذاری قیمتی و حتی تنظیم بازار از طریق پیش بینی نوسانهای مختلف كمك كند.

كلید واژه: پیش بینی قیمت، تخم مرغ، شبكه های عصبی مصنوعی، روش ARCH