برآورد رفاه از دست رفته ناشی از وجود انحصار در صنعت تولید شیر ایران

شهبازی حبیب*,كاووسی كلاشمی محمد,پیكانی غلام رضا,عرفانیان زهره,عابدی سمانه

* دانشكده اقتصاد و توسعه كشاورزی، دانشگاه تهران

هدف از این پژوهش برآورد تابع تقاضای شیر و محاسبه رفاه از دست رفته ناشی از وجود انحصار در صنعت تولید و فروش شیر در 13 استان كشور طی سالهای 1380 تا 1384 است (65 مشاهده). در این مطالعه پس از برآورد تابع تقاضای شیر، رفاه از دست رفته ناشی از وجود انحصار در صنعت تولید با استفاده از الگوی «ساختار – رفتار - عملكرد) محاسبه گردید. نتایج نشان داد كه قیمت شیر اثری منفی بر تقاضای آن دارد. از سوی دیگر، قیمت سایر نوشیدنیها و هزینه تبلیغات شیر اثر مستقیم و مثبت بر تقاضای شیر دارند. یافته های تحقیق نشاندهنده افزایش مقدار رفاه از دست رفته در سالهای 1380 تا 1382 است؛ اما از سال ‌1382 تا سال 1384 روندی كاهشی در مقدار رفاه از دست رفته ناشی از انحصار در صنعت تولید شیر ایران وجود دارد.

كلید واژه: تقاضا، رفاه از دست رفته، انحصار، صنعت تولید شیر