تشخیص ژن تایمیدین کیناز در گانگلیون های تری ژمینال موش های واجد عفونت نهفته ویروس هرپس سیمپلکس تیپ 1

قائمی امیر,سلیمان جاهی حوریه*,بامداد طراوت,روستایی محمدحسن,عارفیان احسان

* گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، ایران

ویروس هرپس سیمپلکس تیپ 1 بعد از عفونت اولیه ایجاد عفونت های نهفته در سیستم اعصاب محیطی می نماید. در طی عفونت نهفته نسخه برداری ژن های ویروس بسیار محدود شده و فقط حضور ژن های LAT نسخه برداری شده در گانگلیون های آلوده دیده می شود. متعاقب عفونت چشمی عفونت نهفته ویروسی در گانگلیون های تری ژمینال شکل می گیرد. در این مطالعه واکنش زنجیره ای PCR برای نشان دادن اسیدنوکلییک بکار گرفته شد. بدین منظور موش های BALB/c با HSV-1 آلوده شدند و گانگلیون های موش های آلوده برای نشان دادن ژن TK ویروس مورد ارزیابی قرار گرفتند. تکثیر و حضور قطعه ژنومی تایمیدین کیناز (TK) در گانگلیون موش ها به عنوان اندیکاتور برای نشان دادن شکل گیری عفونت های نهفته در نظر گرفته شد. نتایج حاصل از بررسی نشان داد که PCR ژن TK ویروس به عنوان یک ابزار تشخیصی قابل قبول می تواند نشانگر عفونت های نهفته ویروسی باشد و این روش بسیار اختصاصی و حساس برای نشان دادن ژنوم در گانگلیون های تری ژمینال حیوانات مورد آزمایش می باشد.

كلید واژه: تایمیدین کیناز، ویروس، هرپس سیمپلکس