مقدار مایکوتوکسین پاتولین در آب میوه های تولیدی چند کارخانه آب میوه سازی شمال غرب کشور

 

فتحی آچاچلویی بهرام*,آزادمرددمیرچی صدیف,حصاری جواد,نعمتی محبوب

 

* گروه علوم دامی، دانشكده كشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی

 

پاتولین مایکوتوکسینی است که بوسیله گونه های مختلف از کپک ها تولید می شود. اکثر این قارچ ها روی میوه های فاسد شده به ویژه سیب، گلابی، انگور و هلو رشد می کنند. استاندارد جهانی حضور این ماده در آب سیب و سایر آب میوه ها در حدود 50 ppb می باشد. اندازه گیری مقدار این مایکوتوکسین از این لحاظ مهم است که می تواند اثر سوئی بر سلامتی داشته باشد. در این تحقیق حدود 144 نمونه آب میوه که مربوط به چهار نوع آب میوه (آب سیب، انگور، هلو و کنسانتره آب سیب) در دو تاریخ متفاوت از 6 کارخانه مختلف تولید کننده آب میوه بطور تصادفی از سوپرمارکت ها و از چند کارخانه مختلف تولیدی در شمال غرب کشور تهیه گردید. میزان پاتولین آنها با استفاده از روش HPLC تعیین گردید. نتایج نشان دادند که مقدار پاتولین در آب انگور، هلو و سیب تولیدی در این کارخانه ها از مقدار مجاز آن پایین و حتی در برخی موارد خیلی ناچیز بود. فقط در یک مورد مقدار پاتولین در آب انگور یکی از کارخانه ها حدود 450.3 میکروگرم در لیتر اندازه گیری شد که در بین تمام نمونه ها دارای بیشترین مقدار پاتولین بود. اگرچه، در برخی از کنسانتره های آب سیب مربوط به چند کارخانه آب میوه سازی شمال غرب کشور مقدار پاتولین بیش از حد مجاز آن یعنی 95.36, 89.45 و 110.25 میکروگرم در لیتر تعیین شد. طبق نتایج این پژوهش، کنسانتره های طبیعی تولید شده، بویژه کنسانتره آب سیب تولیدی در کارخانه های آبمیوه سازی شمال غرب کشور، دارای میزان آلودگی بالای پاتولین (حتی بیش از دو برابر حد مجاز) بودند. همچنین در بین مقدار پاتولین آب میوه های تولیدی کارخانه های مختلف آب میوه سازی شمال غرب کشور، در دو ماه متوالی آبان ماه و دی ماه تفاوت معنی داری در سطح احتمال 1 درصد وجود داشت.

 

كلید واژه: آبمیوه، پاتولین، کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا (HPLC)، مایکوتوکسین

 

متن کامل