بررسی اثر ریسک قیمتی بر حاشیه بازاریابی گوشت قرمز در ایران

 

شهبازی حبیب*,كاووسی كلاشمی محمد,پیكانی غلام رضا,عباسی فر اكرم

 

* دانشكده اقتصاد و توسعه كشاورزی، پردیس كشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

 

رفتار عاملان بازاریابی در مقابل ریسک قیمتی، اثر قابل ملاحظه ای بر افزایش حاشیه بازاریابی دارد به طوری كه با انتقال افزایش قیمت به مصرف کننده نهایی، قدرت خرید و از آن رو مصرف آن ها كاهش می یابد. پژوهش حاضر عوامل موثر بر حاشیه بازاریابی در سطوح مزرعه- کشتارگاه و کشتارگاه- خرده فروشی، گوشت گاو و گوسفند را با در نظر گرفتن اثر ریسک و رفتار ریسکی و نیز متغیرهای طرف عرضه و تقاضا برای دوره 1377-1383 مورد ارزیابی قرار داده است. نتایج نشان داد که كشش متغیر ریسك قیمتی (نوسان قیمت) در كشتارگاه و خرده فروشی نسبت به حاشیه بازاریابی مزرعه- كشتارگاه و كشتارگاه- خرده فروشی به ترتیب برای گوشت گاو 51/0 و 78/1 و به ترتیب برای گوشت گوسفند 03/0 و 54/0 بوده است.

 

كلید واژه: ریسک قیمتی، حاشیه بازاریابی، گوشت قرمز، ایران

 

متن کامل مقاله