تجزیه و تحلیل بهره وری عوامل تولید صنعت پرورش مرغ گوشتی در استان كردستان

 

حاجی رحیمی محمود*,كریمی احمد

 

* دانشگاه كردستان

 

برای بررسی اقتصادی و محاسبه بهره وری عوامل تولید در مرغداریهای گوشتی استان کردستان، از میان 230 واحد پرورش مرغ گوشتی استان، 70 واحد تولیدی بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و آمار و اطلاعات تفصیلی آنها برای یک دوره تولید جمع آوری شد. این نمونه گیری در 6 ماهه نخست 1384 انجام گرفت.
نتایج مطالعه نشان می دهد میانگین بهره وری متوسط نهاده دان مصرفی برای مرغداریهای مورد بررسی
0.45 بوده به این معنا که در واحدهای مورد بررسی به طور متوسط به ازای هر کیلوگرم دان مصرفی 0.45 کیلوگرم مرغ زنده تولید شده است. میانگین بهره وری متوسط نیروی کار برای واحدهای مورد مطالعه نیز 10229.11 به دست آمد که نشان می دهد به ازای وجود هر کارگر در یک دوره تولید مرغ گوشتی حدود 10229 كیلوگرم گوشت مرغ تولید شده است. همچنین میانگین بهره وری کل برای واحدهای مورد بررسی 3.92 و بهره وری نهایی برای نهاده دان مصرفی 0.13 و برای نیروی كار 2250.41 محاسبه شد.

 

كلید واژه: تابع تولید، بهره وری عوامل، مرغداری گوشتی، استان كردستان

 

دانلود متن کامل مقاله