برآورد هزینه های زیست محیطی انتشار گازهای گلخانه ای در گاوداریهای شیری مشهد

 

قربانی محمد,دریجانی علی*,كوچكی علیرضا,مطلبی مرضیه

 

* دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 

انتشار گازهای گلخانه ای از منابع مختلف و به ویژه از بخش کشاورزی یکی از عوامل اصلی آلودگیهای زیست محیطی و منبع تغییرات عمده در آب و هوا و تنوع زیستی محسوب می شود. در این مطالعه با استفاده از اطلاعات سال 1385 مربوط به 85 گاوداری شیری شهرستان مشهد، که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند، هزینه های زیست محیطی انتشار گازهای گلخانه ای این واحدها با استفاده از الگوی مرز تصادفی فاصله ستانده استخراج شده است.
بر اساس نتایج، هزینه های زیست محیطی انتشار سالانه گازهای گلخانه ای گاوداریهای شیری مشهد و کشور به ترتیب
10.68 و 67910.3 میلیارد ریال است. یافته های این مطالعه می تواند زمینه ای برای مسوولان اقتصادی ایجاد نماید تا با شناخت صحیح تر هزینه های زیست محیطی، سیاستگذاری و برنامه ریزی نمایند که از مهمترین آنها گرفتن مالیات زیست محیطی از واحدهای آلاینده و ایجاد ساز و کارهای مناسب برای کاهش انتشار آلاینده ها به جو از طریق مدیریت مشارکتی و ترسیب کربن است.

 

كلید واژه: آلودگی، محیط زیست، ستانده نامطلوب، تابع فاصله ای ستانده، قیمت سایه ای، گاوداری، مشهد

 

متن کامل مقاله