استفاده از ژن سیتوكروم b میتوكندری برای تشخیص همزمان گوشت گاو، گاومیش، گوسفند و بز به روش Multiplex-PCR

پیرانی نصراله*,الیاسی زرین قبایی قربان

* گروه علوم دامی، دانشكده كشاورزی،‌ دانشگاه تبریز

گوشت گاو یكی از پر مصرف ترین گوشت های مورد استفاده در دنیا بوده و مصارف فراوانی دارد. و گاهی اوقات نیز با گوشت گاومیش، بز و گوسفند مخلوط می گردد. برای تشخیص نوع گوشت در فرآورده های پروتئینی روش های مختلفی بكار گرفته می شود كه یكی از آنها استفاده از برخی از اجزای DNA میتوكندری بعنوان DNA الگو است. در این تحقیق نمونه های گوشت از گونه های فوق الذكر جمع آوری شده و آسیاب گردید. استخراج DNA از 250 میلیگرم گوشت هر نمونه انجام شد و كمیت و كیفیت آن به روش های مشاهده بر روی ژل و تست با اسپكتروفتومتر بررسی گردید. برای انجام واكنش زنجیره ای پلیمراز، آغازگرهایی طراحی شد كه برای هر گونه قطعه متفاوتی از ژن سیتوكروم b تكثیر گردد. واكنش زنجیره ای پلیمراز به صورت جداگانه و همچنین به طور همزمان با مخلوطی از آغازگرها انجام شد. نواحی تكثیر شده بر روی ژل آگار %2 الكتروفورز شده سپس توسط اتیدیوم برماید رنگ آمیزی شده و نوارهای الگو بدست آمد. در این تحقیق نوارهای 124، 330، 472 و 585 جفت بازی به ترتیب نشانگر گونه های گاومیش، بز، گاو و گوسفند بود. تكثیر ناحیه مورد نظر از هر گونه بیانگر وجود گوشت آن گونه در مخلوط گوشت و یا فرآورده های پروتئینی بود.

كلید واژه: تشخیص گوشت، ژن سیتوكروم b، میتوكندری،‌ Multiplex PCR

 

متن کامل مقاله