ارزیابی چند شكلی ژن میوستاتین در گوسفند نژاد سنجابی با استفاده از روش PCR-RFLP

صوفی بهاره,محمدآبادی محمدرضا*,شجاعیان كمال,باقی زاده امین,فراستی سیروس,عسكری ناهید,دیانی امید

* بخش علوم دامی، دانشكده كشاورزی، دانشگاه شهید باهنر كرمان

ژن میوستاتین یا عامل 8 رشد و تمایز (GDF8) به عنوان عامل ایجاد كننده ماهیچه مضاعف شناخته شده است، كه در آن مجموعه ای از جهش های غیرفعال كننده ژن رخ می دهند. در گاو، جهش های غیرفعال كننده در این ژن منجر به تولید فنوتیپ ماهیچه مضاعف می شود. چند شكلی ژن میوستاتین در گوسفند نیز بررسی شده است. گوسفند سنجابی یكی از نژادهای اصلی گوسفند در ایران، به ویژه در استان كرمانشاه است كه تا كنون برای این جایگاه به وسیله نشانگرهای مولكولی مطالعه نشده است. هدف از انجام این مطالعه آنالیز ناحیه كد كننده در برگیرنده های جهش هایی كه به طور بالقوه بیان ژن میوستاتین را تغییر می دهند بود. از صد و پنجاه راس گوسفند سنجابی نمونه های خون گرفته شد و DNA استخراج شده برای تكثیر قطعه 337 جفت بازی استفاده شد. چند شكلی طول قطعات برشی محصولات PCR با افزودن آنزیم برشی HaeIII به واكنش PCR كامل اجرا شد. ژنوتیپ های PCR-RFLP آنالیز شدند. فراوانی ژنوتیپ های Mm, MM و mm به ترتیب %2، %1.33 و %96.76 تشخیص داده شدند. فراوانی آللی نیز برای آلل های M و m به ترتیب 0.03 و 0.97 برآورد گردید. مقایسه فراوانی آلل M (آلل مطلوب) محاسبه شده در گوسفندهای سنجابی با تحقیقات مشابه در نژادهای مختلف دنیا نشان داد كه فراوانی این آلل در گوسفند سنجابی در سطح مناسبی نمی باشد. علاوه بر این، مشخص گردید كه تعادل هاردی - واینبرگ در جمعیت مورد مطالعه در رابطه با این جایگاه برقرار نمی باشد.

كلید واژه: چند شكلی، ژن میوستاتین، گوسفند سنجابی، PCR-RFLP

 

متن کامل مقاله