اثرات استفاده از سطوح مختلف اوره بر عملكرد و برخی صفات تخم مرغ و پارامترهای خونی در مرغان تخم گذار

نوبخت علی*,تقی زاده اكبر,پیرانی نصراله

* گروه علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مراغه

این آزمایش جهت مطالعه اثر استفاده از اوره در جیره های غذایی مرغ های تخم گذار بر عملكرد و برخی از صفات تخم مرغ و پارامترهای خونی انجام گرفت. آزمایش در قالب طرح كاملا تصادفی با تعداد 256 قطعه مرغ تخم گذار سویه های - لاین W-36 از سن 37 تا 47 هفتگی در 4 تیمار و 4 تكرار (با 16 قطعه مرغ در هر تكرار) انجام گردید. جیره های آزمایشی شامل: جیره (1) بدون استفاده از اوره (شاهد)،‌ جیره (2) حاوی 0.25 درصد اوره،‌ جیره (3) حاوی 0.5 درصد اوره و جیره (4) حاوی 0.75 درصد اوره بودند. نتایج حاصله نشان داد كه استفاده از اوره موجب بروز اختلاف معنی دار در بیشتر صفات عملكردی می گردد (P<0.05). بالاترین درصد تولید تخم مرغ در حیره آزمایشی (1) و حیره آزمایشی (3) به ترتیب 69.58 و 68.91 و كمترین آن (60.87) در حیره آزمایشی ‍(4) مشاهده گردید. بیشترین وزن تخم مرغ در حیره های آزمایشی حاوی (3) و (4) به ترتیب 57.81 و 58.18 گرم و كمترین آن 54.89) گرم) مربوط به حیره آزمایشی (1) بود. بیشترین مقدار تولید توده ای 39.80) گرم) در حیره آزمایشی (3) و كمترین آن 35.45) گرم) در حیره آزمایشی (4) مشاهده شد. بیشترین مقدار خوراك مصرفی 105.04) گرم) مربوط به حیره آزمایشی (4) و كمترین آن 102.05) گرم) مربوط به حیره آزمایشی (2) بود. بهترین ضریب تبدیل غذایی (2.64) متعلق به حیره آزمایشی (3) بود. بیشترین مقدار وزن پوسته در جیره های آزمایشی (2) و (3) به ترتیب 6.08 و 6 گرم و كمترین آن 5.31) گرم) در حیره آزمایشی (1) مشاهده گردید. بیشترین مقدار عددها و (89.48) در حیره آزمایشی (1) و كمترین آن (81.86) در حیره آزمایشی (2) مشاهده شد. در رابطه با پارامترهای خونی سطح آنزیم آلانین آمینوترانسفراز به صورت معنی داری در حیره های آزمایشی مختلف متفاوت بود (P<0.05)، به طوری كه با افزایش سطح اوره جیره ها، میزان این آنزیم كاهش پیدا كرد. نتیجه گیری می شود كه استفاده از 0.5 درصد اوره در جیره های غذایی مرغ های تخم گذار نه تنها اثرات سویی بر عملكرد آنها ندارد، بلكه ضمن كاهش میزان استفاده از كنجاله سویا، از طریق بهبود صفات تولیدی و نیز صفات تخم مرغ و كاهش هزینه های غذایی، بازده اقتصادی گله را بهبود می بخشد.

كلید واژه: اوره، عملكرد، كیفیت تخم مرغ، مرغ تخم گذار

 

متن کامل مقاله