7 قلو زایی یك بز در اصفهان


دبیر انجمن میراث فرهنگی ورزنه اصفهان خبر داد : برای نخستین بار در ورزنه اصفهان بزی هفت قلو به دنیا آورد كه شش قل از آن زنده مانده اند.
رضا خلیلی در گفت وگو با ایسنا اظهار كرد : این بز شش ساله و از نژاد دورگه است و تاكنون پنج زایمان انجام داده است .
وی افزود : این بز از اولین زایمان خود تاكنون به ترتیب دو قلو سه قلو چهار قلو و پنج قلو زاییده كه همه زنده مانده اند و در زایمان امسال هم هفت قلو زایید كه شش قل آن زنده هستند.
دبیر انجمن میراث فرهنگی ورزنه اصفهان تصریح كرد : نكته دیگر این كه بزغاله های این بز همگی ماده بوده در تمام زایمان هایشان دو قلو می زایند