برنامه درسی کاردانی پرورش طیور در دانشگاه علمی کاربردی تصویب شد  

شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی برنامه درسی کاردانی ناپیوسته علمی کاربردی پرورش طیور به روش پودمانی را بررسی و تصویب کرد.  
به گزارش ایسنا، این برنامه توسط کمیته علمی تخصصی کشاورزی برای تربیت نیروی انسانی مورد نیاز کشور در زمینه تخصصی پرورش طیور تهیه و تدوین شده و قبلا به تایید گروه کشاورزی دانشگاه جامع علمی کاربردی رسیده بود.  
بر این اساس از جمله توانایی های عمومی فارغ التحصیلان این رشته می توان به بکارگیری دستور العمل ها و روش های مورد تایید کارشناسان و ارائه اطلاعات به افراد تحت پوشش در حوزه عملیاتی مربوطه، بررسی نیازهای محلی و منطقه ای در زمینه پرورش طیور به منظور عرضه خدمات متناسب، کاربرد صحیح وسایل، تجهیزات، نهاده ها و تشخیص عیوب و رفع آنها با توجه به حیطه تخصصی مربوطه، جمع آوری، ثبت اطلاعات، تهیه و تنظیم گزارشات روزانه، بکارگیری دستورالعمل های بهداشتی در واحدهای پرورشی و انجام امور فنی واحدهای پرورشی اشاره کرد.   
دانش آموختگان این رشته با گذراندن پودمان های مبانی بهداشت، بیماریهای طیور، پرورش مرغ گوشتی، پرورش مرغ تخم گذار، پرورش مرغ مادر و جوجه کشی و سرپرستی واحدهای پرورش طیور توانایی احراز مشاغلی چون پرورش دهنده مرغ گوشتی، پرورش دهنده مرغ تخم گذار، پرورش دهنده سایر طیور، کاردان امور جوجه کشی و کاردان پرورش مرغ مادر را خواهند داشت.  
مراکز آموزش علمی کاربردی می توانند برای اجرای این برنامه در زمان های اعلام شده توسط دفتر گسترش دانشگاه جامع علمی کاربردی، تقاضای خود را ارائه کنند.