شتر حاصل از لقاح خارج رحمی

جنین شتر حاصل از لقاح خارج رحمی به زودی در پژوهشكده فناوری جنین دام دانشگاه شهركرد تولید خواهد شد. محمدرضا زارعیان مسئول روابط عمومی دانشگاه شهركرد، با بیان اینكه تولید، انجماد و نگهداری جنینهای گاو و گوسفند ازطریق لقاح خارج رحمی در پژوهشكده فناوری جنین دام این دانشگاه انجام میشود خاطرنشان كرد جنین گاو و گوسفند از طریق لقاح خارج رحمی در پژوهشكده فناوری جنین دام تولید شده و با فناوری انجماد شیشه ای برای تحقیقات تكمیلی نگهداری میشود این فناوری كه یكی از توانمند یهای ویژه پژوهشكده فناوری جنین دام دانشگاه شهركرد قلمداد میشود، امكان پژوهش روی انواع تخمك و جنین دا مها را در تمام فصول به وجود میآورد. زارعیان تصریح كرد امكان نگهداری، تكثیر وانتقال جنین گونه های با ارزش انواع حیوانات اهلی و وحشی از دیگر مزایای این فناوری است.