آموزش دامداران برای کنترل شیر در مرحله نگهداری ضروری است

یک کارشناس ارشد صنایع غذایی گفت: آموزش دامداران به منظور رعایت اصول و موازین بهداشتی شیر و کنترل شیر در مرحله نگهداری و عرضه به خصوص در ماه های گرم سال ضروری است.

مجید عرب عامری در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران افزود: کیفیت اولیه شیر خام تحت تاثیر عواملی همچون تغذیه دام، سلامت دام، ترکیبات شیمیایی شیر و فعالیت میکروب موجود در آن بوده که بر محصولات نهایی تاثیرگذار است، بنابراین کیفیت شیر خام به مدت زمان و شرایطی که شیر از تولید تا تحویل به کارخانه طی می کند، بستگی کامل دارد.

مسئول اداره نظارت بر مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با اشاره به اینکه 67 درصد شیر تولیدی گاوها در شهرستان شاهرود، از واحدهای کوچک و روستایی به دست می آید، گفت: آلودگی میکروبی شیر خام و پاستوریزه در هر فصل به طور معنی داری با هم متفاوت است.

عرب عامری خاطرنشان کرد: با توجه به میزان آلودگی شیر خام به اشریشیا کلی و کلیفرم ها به خصوص در فصل تابستان، آموزش دامداران به منظور رعایت اصول و موازین بهداشتی، همچنین کنترل بیشتر در مرحله حمل و نقل، نگهداری و عرضه به خصوص در ماه های گرم سال ضروری است