بررسی و تعیین آمیخته ترفیع مناسب برای محصولات لبنی با استفاده از  روش تصمیم گیری چند معیاره (MCDM)

دكتر منصور صمدی   استادیار گروه مدیریت دانشگاه شهید چمران اهواز

چكیده

بازاریابی نوین چیزی فراتر از تولید محصولات خوب، قیمتگذاری مناسب و سهولت دسترسی به مصرف كنندگان كالاست . ترفیع یكی از عناصر آمیخته بازاریابی است كه از طریق آن شركت با مصر ف كننده ارتباط برقرار می كند و از طریق تبلیغات، پیشبرد فروش، فروش شخصی و روابط عمومی او را ب ه خرید محصول تشویق می كند. بازاریابی و فروش محصولات لبنی در مقایسه با محصولات دیگر ، پیچیدگی ها و مشكلات بیشتری دارد. به كارگیری تركیب مناسب از آمیخته ترفیع برای محصولات لبنی می تواند تمایل به خرید را در مشتری ایجاد كند. انتخاب روشهای مناسب ارتباطی با توجه به موقعیت مخاطبان در بازار هدف صورت می گیرد . مخاطبان نسبت به محصولات لبنی ممكن است در یكی از مراحل سه گانه شناخت، احساس یا رفتار باشند. هدف این تحقیق بررسی عناصر آمیخته ترفیع و تعیین مؤثرترین عناصر ترفیع از جنبه تأثیر آن در ایجاد نگرش مثبت در مخاطبان نسبت به محصولات لبنی با استفاده از روش AHP است. از میان 16 ابزار ترفیعی متناسب با محصولات لبنی - كه به عنوان گزینه انتخاب شدند - با نظرخواهی از گروه های مختلف در كارخانه شیر پگاه لرستان در سال 1385 ، مؤثرترین روش ترفیع جهت ایجاد آگاهی، علاقه ، تمایل و نگرش مثبت در مخاطبان نسبت به محصولات لبنی، تبلیغات تلویزیونی و مؤثرترین روش ترفیع جهت سوق دادن مصرف كنندگان بالقوه به خرید محصولات لبنی، فروش حضوری دانسته شد.

كلید واژه ها: آمیخته ترفیع، تصمیم گیری چندمعیاره، فرایند تحلیل سلسله مراتبی، بازاریابی،

محصولات لبنی

برای دریافت متن کامل بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

http://www.agri-peri.ir/File/ShowFile.aspx?ID=46a7b369-efdc-4c1a-8d14-77465cdc3b0c