تجزیه و تحلیل بهره وری عوامل تولید صنعت پرورش مرغ گوشتی در استان كردستان

دكتر محمود حاجی رحیمی ، دكتر احمد كریمی**

استادیار اقتصادكشاورزی دانشگاه كردستان (نویسنده مسئول)

∗∗ استادیار علوم دامی دانشگاه كردستان

چكیده

230 واحد پرورش مرغ گوشتی استان، 70 واحد تولیدی بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و آمار و اطلاعات تفصیلی آنها برای یك دوره تولید جمع آوری شد. این نمونه گیری در 6 ماهه نخست 1384 انجام گرفت. نتایج مطالعه نشان می دهد میانگین بهره وری متوسط نهاده دان مصرفی برای مرغداریهای مورد بررسی 45/0 بوده به این معنا كه در واحدهای مورد بررسی به طور متوسط به ازای هر كیلوگرم دان مصرفی 45/0 كیلوگرم مرغ زنده تولید شده است. میانگین بهره وری متوسط نیروی كار برای واحدهای مورد مطالعه نیز 11/10229به دست آمد كه نشان می دهد به ازای وجود هر كارگر در یك دوره تولید مرغ گوشتی حدود 10229 كیلوگرم گوشت مرغ تولید شده است. همچنین میانگین بهره وری كل برای واحدهای مورد بررسی 92/3 و بهره وری نهایی  برای نهاده دان مصرفی 13/0  و برای نیروی كار 41/2250 محاسبه شد.

كلید واژه ها: تابع تولید، بهره وری عوامل، مرغداری گوشتی، استان كردستان

برای دریافت متن کامل بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

http://www.agri-peri.ir/File/ShowFile.aspx?ID=4a3d4286-a8a9-4853-a870-875a07f7c4cd