بررسی اثرات اقتصادی اجتماعی آموزشهای ترویجی در زمینه امور دام

مؤسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصادآشاورزی و توسعه روستایی

چكیده:

ارقام و اطلاعات موجود نشان می دهد میزان عملكرد و بهره وری از منابع تولید در فعالیتهای دامداری ودامپروری كشور از سطح متوسط جهانی پایین تر است. برای مقابله با این مشكل یكی از شیوه های مورد عمل وزارتجهاد كشاورزی برگزاری دوره های ترویجی در زمینه امور دام است. نكته قابل تامل اینكه علی رغم ارائه مستمر اینگونهآموزشها، اثرات و نتایج آن برای برنامه ریزان و مجریان ذی ربط مشخص نیست. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی اثراتاقتصادی اجتماعی آموزشهای ترویجی انجام شده است.و با استفاده از دو الگوی ارزشیابی شبه (Evaluation Research) این تحقیق در چارچوب پژوهش ارزشیابیانجام گرفته است. در الگوی اول (Participative Evaluation) و ارزشیابی مشاركتی (Quasi Experimental) آزمایشو شركت 23 (Workshop) با تكمیل 262 پرسشنامه از گروه آزمایش و شاهد و در الگوی دوم با تشكیل یك كارگاهنفر از فراگیران اطلاعات لازم جمع آوری شده است.نتایج تحقیق نشان داد كه از نظر اجتماعی آموزشهای ترویجی در ارتقاء سطح اطلاعات و آگاهیهای شغلی، ارتقاءسطح مهارتها، بكارگیری شیو ههای نوین دامداری و افزایش مشاركت اجتماعی و فعالیتهای جمعی و از نظر اقتصادی درافزایش تولیدات دامی، افزایش سرمایه گذاری و درآمد فراگیران تاثیر مثبت داشته است. ضمن اینكه فراگیرانآموزشهای ترویجی نیر بطور اجماع بر تاثیر مثبت آموزشها بویژه در زمینه افزایش اطلاعات عمومی و تخصصی، افزایشخلاقیت و نوآوری، بهبود مدیریت و ایجاد اعتماد به نفس بیشتر اتفاق نظر داشته اند.افزایش مدت زمان آموزشهای ترویجی و ارائه آن در قالب یك برنامه آموزشی مدون، مستمر و منسجمو تامین اعتباركافی برای برگزاری دوره ها، توجه بیشتر به آموزش زنان و بكارگیری الگوی ارزشیابی هدف مداربرای ارزشیابی آموزشهای ترویجی از توصی هها و پیشنهادات این پژوهش است. (Goal Oriented Evaluation)

كلید واژه ها: اثرات اقتصادی، اثرات اجتماعی، آموزشهای ترویجی، ارزشیابی

تعداد صفحات 75

برای دریافت کامل بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

http://www.agri-peri.ir/File/ShowFile.aspx?ID=3a80bdaf-837b-43ba-b350-16fa93f3bd7a