بررسی عوامل مؤثر بر ضایعات خوراك د ر صنعت طیور گوشتی كشور و راهكارهای كاهش آن

منصور شاه ولی، د انشیار بخش ترویج و آموزش كشاورزی د انشكد ه كشاورزی د انشگاه شیراز
هوشنگ معینی زاد ه، استاد یار بخش علوم د امی د انشكد ه كشاورزی د انشگاه شیراز

چكید ه:
پرورش طیور به منظور تولید منبع غذایی پروتئین د ار با قیمت مناسب، به یك صنعت سود آور تبد یل گرد ید ه است. ولی بررسی ها نشان می د هند كه بیشترین ضایعات د ر این صنعت ، ضایعات خوراكی است كه د ر یك ضریب تبد یل نامطلوب ظاهر می گرد د . د ر پژوهش حاضر عوامل فنی، فناوری و مد یریتی مؤثر بر این ضایعات بررسی شد ه اند . برای این منظور از روش پژوهش پیمایشی استفاد ه شد و با روش نمونه گیری سیستماتیك پنج استان اول كشور كه بیش از 53% ظرفیت تولید ی را د ارا بود ند انتخاب شد ند . وسیله پژوهش (پرسشنامه) بر اساس بررسی پیشینه نگاشته تهیه شد و روایی و پایایی آن تامین گرد ید . با توجه به پراكند گی واحد ها د ر سطح كشور و محد ود یت همكاری مد یران آنها، تعد اد 200 مرغد اری گوشتی به روش تصاد فی مورد مطالعه قرارگرفتند . نتایج تحقیق نشان د اد كه بیشترین ضریب تبد یل خوراك د ر استان خراسان (21 / 6)، كمترین د ر استان مازند ران (49 / 2) و میانگین كل كشور 80 / 3 است. از میان عوامل سه گانه مورد مطالعه، عوامل فنی شامل ظرفیت بالای مرغد اری، ند اشتن مجوز رسمی فعالیت، استفاد ه نكرد ن از خوراك حبه و حبه خرد شد ه؛ عوامل فناوری شامل تهیه خوراك از یك منبع، به ویژه از منابع غیررسمی، استفاد ه ناصحیح از حوضچه ضد عفونی ورود ی و رطوبت سنج د ر سالن ها، استفاد ه كرد ن از پنجره د ر سیستم تركیبی تهویه سالن ها، استفاد ه ناصحیح از فناوری های ضد عفونی سالن ها؛ و بالاخره، عوامل مد یریتی شامل فاصله زمانی طولانی بین د و نوبت جوجه ریزی (كه منجر به د فعات كمتر جوجه ریزی د ر سال می شود )، افزایش تعد اد جوجه د ر یك د وره پرورش، ارسال زود تر از موعد مرغ تولید ی به كشتارگاه و بی اطلاعی مد یران از استاند ارد ضایعات خوراك، زیاد ه روی د ر خوراك د اد ن و نحوه ناصحیح توزیع خوراك د ر سالن، بر بالا بود ن ضریب تبد یل خوراك تاثیر د اشته اند . راهكارهای پیشنهاد ی برای كاستن ضایعات خوراك د ر مقاله ارائه
 شد ه اند .

برای مشاهده و دریافت متن کامل بر روی لینک زیر کلیک نمائید.

http://www.pajouheshmag.ir/ppdf/1048/p01048007911511-SPHVOI.pdf