ارزیابی سطح آفلاتوكسین B1 د ر خوراك د ام مزارع گاو شیری استان چهار محال و بختیاری

ابراهیم رحیمی، استاد یار گروه بهد اشت مواد غذایی، د انشكد ه د امپزشكی، د انشگاه آزاد اسلامی واحد شهركرد
عبد الرسول كارگر، استاد یار گروه علوم پایه، د انشكد ه د امپزشكی، د انشگاه آزاد اسلامی واحد شهركرد
فرشاد زمانی، استاد یار گروه تغذیه، د انشكد ه كشاورزی، د انشگاه آزاد اسلامی، واحد شهركرد
چكید ه:
د ر مطالعه حاضر وجود آفلاتوكسین B1 د ر 108 نمونه از خوراك د ام شامل یونجه خشك، ذرت، سیلوی ذرت، كنجاله تخم پنبه، جو و سبوس گند م كه از مزارع پرورش گاو شیری استان چهار محال و بختیاری جمع­­آوری شد ند مورد آزمایش قرار گرفت. سطح آفلاتوكسین B1 بوسیله روش الایزا كه روش سریع و حساسی است سنجید ه شد . د ر 73 نمونه (6/67 د رصد ) از 108 نمونه مورد مطالعه، آفلاتوكسین د ر محد ود ه ای مابین 80/0 میكروگرم د ر كیلوگرم تا 18/155 میكروگرم د ر كیلوگرم رد یابی شد . د ر 19 نمونه (6/17 د رصد ) آن آفلاتوكسین B1 بیشتر از حد اكثر قابل قبول بود (30 میكروگرم د ر كیلوگرم). نتایج نشان د اد اختلاف آماری قابل توجهی بین میزان آفلاتوكسین موجود د ر نمونه های كنجاله پنبه د انه با سبوس گند م (014/0=p)، جو (032/0=p) و یونجه (027/0=p) وجود د اشته است. ارزیابی آماری نشان د اد كه میانگین سطح آلود گی آفلاتوكسین B1 د ر اقلام خوراك د ام د ر نمونه های زمستان به طور قابل ملاحظه ای بیشتر از نمونه های تابستان بود ه است (008/0=p).

برای دریافت و مشاهده متن کامل مقاله بر روی لینک زیر کلیک نمائید.

http://www.pajouheshmag.ir/ppdf/1048/p01048007906611-YVO3VP.pdf