ارزیابی ارتباط بین غلظت كورتیزول، گلوكز ، BHB و اوره خون د ر بزهای آبستن و شیروار

علیقلی رامین، علوم بالینی، د انشكد ه د امپزشكی، د انشگاه ارومیه
سیامك عصری رضائی و نرگس اخلاق پسند، د انش آموخته د كترای د امپزشكی
چكید ه:
مقاد یر سرمی كورتیزول، گلوكز، بتاهید روكسی بوتیرات (BHB) و اوره د ر بزهای آبستن و شیروار تعیین شد ه و ارتباط بین آنها د ر سال 1385 د ر ارومیه مطالعه گرد ید . همچنین احتمال مسمومیت آبستنی تحت بالینی د ر بزهای آبستن نیز بررسی شد . مقد ار 5 میلی لیتر خون از ورید ود اج 95 راس بز آبستن و 54 راس بز شیروار جمع آوری شد . بزها د ر مراتع میان بند پرورش یافته، از علوفه گراس و یونجه تغذیه می شد ند . غلظت سرمی گلوكز، اوره و BHB به روش اسپكتروفتومتری و كورتیزول به روش ELISA ارزیابی شد ند . میانگین كورتیزول، گلوكز، BHB و اوره برای بزهای آبستن به ترتیب (ng/ml)و31 / 7 ، (mg/dl)و9 / 44 ، (mmol/l)و23 / 0 و و (mmol/l)و21 / 3 میلی مول د ر لیتر و برای بزهای شیروار به ترتیب (ng/ml) 94 / 6 ،(mg/dl)،و(mg/ml)و9/ 48 و ، (mmol/l)و27 / 0 و (mmol/l)و09 / 4 بود ه است. مقایسه میانگین پارامترها د ر بزهای آبستن و شیروار (ANOVA) وجود اختلاف معنید ار (01 / 0P<) را فقط د ر میزان اوره نشان می د هد . نتایج آنالیز همبستگی بین پارامترهای خون د ر بزهای آبستن و شیروار وجود رابطه مثبت و معنی د ار بین كورتیزول و BHB را نشان می د هد (01 / 0>p و76 / 0و=r). د ر بزهای شیروار بین كورتیزول و اوره (01 / 0 >Pو و51 / 0=r) و د رمجموع نمونه ها بین كورتیزول و BHBو(01 / 0>p و 76 / 0و=r) رابطه مثبت و معنی د اری مشاهد ه گرد ید . لذا می توان گفت كه غلظت پارامترهای تحت بررسی د ر بزهای آبستن و شیروار د ر حد ود گزارش شد ه برای بزها بود ه و فقط اوره د ر بزهای آبستن بطور معنی د اری كمتر از شیروار بود ه است. وجود رابطه بین غلظت كورتیزول با BHB و اوره اهمیت این پارامترها را د ر تشخیص احتمالی مسمومیت آبستنی تعیین می نماید . مسمومیت آبستنی تحت بالینی د ر بزهای آبستن مشاهد ه نگرد ید .

 

برای مشاهده و  دریافت متن کامل مقاله بر روی لینک زیر کلیک نمائید.

http://www.pajouheshmag.ir/ppdf/1048/p01048007918111-41S7ZT.pdf