لطفا برای دریافت مقاله منتخب خود بر روی لینک زیر آن کلیک کنید.

روشهای تشخیص و تعیین مکان ژن‌های کمّی در جوامع دامی

http://journals.ut.ac.ir/User/Uploads/Articles/Main_13PArt_11795%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87%20%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1%20%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%88%d8%af%20%da%a9%d9%84%d8%a8%d9%87%20%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a.pdf

 

--------------------------------------------------------------------------------------

استفاده از پنبه دانه در جیره غذایی گوساله های نر پرواری

http://journals.ut.ac.ir/User/Uploads/Articles/bbd95b34-d970-4fa0-be3c-9a3441970d26ISSN1562-5524-2(6)-001.pdf

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

بررسى ارزش غذایى ضایعات برگ چاى در تغذیه دام

http://journals.ut.ac.ir/User/Uploads/Articles/bd852a14-b260-487a-bd6e-082a7646b938ISSN15625524-001-005-021.pdf

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

برآورد ارزش های اقتصادی صفات تولیدی در مرغان بومی ایران

http://journals.ut.ac.ir/User/Uploads/Articles/f567d79a-21c5-4ed9-9250-a739ad43e03cISSN1562-5524-001-003-053.pdf

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

تأثیر حذف یارانه بر تولید گوشت مرغ در استان كرمان

http://journals.ut.ac.ir/User/Uploads/Articles/43c8e972-24e8-4389-91c5-d8f5c554b083ISSN1562-5524-1,2(2)-059.pdf

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

بررسی جنبه های بیولوژیك كنه شكارگر Cunaxa setirostris بر روی كنه Tetranychus ludeni در شرایط آزمایشگاهی در منطقه وارناسی ‘ هندوستان

http://journals.ut.ac.ir/User/Uploads/Articles/eb1b7725-eb3a-40ed-b1ca-53009bcf2bcbISSN1562-5524-1,2(2)-069.pdf

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

واسنجی معادله نفوذ سازمان حفاظت خاك آمریكا با روش حداقل مربعات

http://journals.ut.ac.ir/User/Uploads/Articles/159d0147-1608-4261-b511-970db869c7f1ISSN1562-5524-1,2(2)-043.pdf