مدیریت تولید و کیفیت شیر

برخی جنبه های مدیریتی كه می تواند در افزایش تولید و كیفیت شیر نقش داشته باشد :

هدف اصلی پرورش دهندگان افزایش تولید شیر روزانه با كیفیت مطلوب است كه برای رسیدن به این هدف نكاتی را باید در نظر داشت .
اندازه گیری شیر و تركیبات آن :
مقدار تولید شیر و تركیباتی چون چربی و پروتئین قابل اندازه گیری است . در اكثر كشورهای تولید كننده پرداخت جائزه ویا كسر جریمه رواج دارد دلیل اصلی این موضوع آنست كه اگر چه شیر تولیدی همه گاوها رنگی مشابه دارد ولی تركیبات و كیفیت آن می تواند با یكدیگر تفاوت فاحش داشته باشد واین تفاوت ها در آزمایشگاه بخوبی مشخص می شود . لذا نمیتوان برای كلیه محموله های شیر تحویلی قیمت یكسان قائل شد. این تفاوت قیمت را میتوان بدو عامل تقسیم كرد:
الف- كیفیت شیمیائی
ب - كیفیت بهداشتی
1- كیفیت شیمیائی : عبارت از اجزاء‌تشكیل دهنده شیر است كه در تولید محصولات لبنی نقش مهمی ایفا می نمایند.همانند چربی ،پروتئین ،‌قند (‌لاكتوز)‌مواد معدنی كه اگر مجموع این مواد نسبتا‌زیاد باشد ومقدار آب شیر كم باشد ارزش غذائی آن برای مصرف كننده بیشتر است .
2- كیفیت بهداشتی : منظور از كیفیت بهداشتی كلیه عواملی است كه در فساد شیر و سلامت مصرف كننده آن دخالت دارندو این عوامل عبارتند از باكتریهای بیماریزا برای انسان و دام و باكتریهای ساپروفیت یا غیر بیماریزا كه سبب تجزیه وتخریب پروتئین و مواد شیر میشوند ، عامل دیگر وجود مواد خارجی موجود در شیر است كه بایستی دامدار شیر را صاف كرده باشد .
فعالیت باكتریهاسبب از بین رفتن تركیبات شیر وتخریب آنزیمها از جمله لاكتو پراكسیداز شیر كه یك ماده نگهدارنده شیر درمقابل باكتریهاست میشود . عامل غیر بهداشتی دیگر وجود گلبولهای سفید و سلولهای دیواره مجاری پستان به تعداد بیش از 400 هزار در شیر است كه اغلب در اثر بیماری ورم پستان بوجود میآید و با آزمایش شمارش گلبولهای سفید وسلولهای شیر (
Somaticcellcount)‌یا SCC مشخص میشود.
موارد دیگری نیز كه دراثر تقلب سبب تغییراتی در شیر میشوند وسبب تغییر رنگ و بو طبیعی ، دانسیته یا وزن مخصوص ونقطه انجماد و
PH یا اسید یته شیر میشوند نیز وجود دارد ویا وجود مواد آنتی بیوتیك در اثر بیماری دام وتجویز آن .
فاكتورهای محیطی
در طول ابتدای شیردهی،گاوهای پر تولیدگرمای قابل توجهی تولید میكنند،بنا براین در محل نگهداری تهویه باید به خوبی صورت گیرد و آب آشامیدنی مناسب در اختیار گاوها قرار گیرد.
اگر نور مستقیم وارد جایگاه گردد،یك سایه بان نیز باید در نظر گرفته شود،این موارد باعث خواهد گردیدكه گاوها با استرس حرارتی مقابله كنند و مصرف خوراك آنها در حد مطلوبی باشد.توجه داشته باشید كه منطقه آسایش در گاوهای شیردهی در دامنه 5-15درجه سانتیگراد می باشد.
بهداشت شیر در جایگاه شیردوشی:
گاوها برای شیر دوشی بایستی به محل دیگری غیرازا اصطبل نگهداری دام برده شوند این امر علاوه بررعایت بهداشت شیر دوشی اولین برنامه تحریك گاو برای ترشح هورمون اكسی توسین است كه سبب آزاد شدن شیر و شل شدن پستان وعضلات حلقوی اسفنكتر و دوشیدن كامل شیر در شیر دوشی میشود. رعایت بهداشت در سالن شیردوشی مهمترین مرحله تولید شیر بهداشتی با بار میكروبی كم میباشد از این لحاظ بایستی دقت داشت كه شیر تولیدی از دام سالم همیشه فاقد آلودگی است ودر صورتیكه مجرای پستان دام را قبلا”‌خوب ضدعفونی كرده باشیم در اینجا آلودگی شیربستگی به رعایت بهداشت و دستورالعمل های بهداشتی دارد. دیوارها و كف شیر دوشی بایستی قابل شستشو و ضد عفونی باشد معمولا”‌سیمانی یا كاشی كاری میشود سالن شیردوشی بایستی دارای نور وتهویه كافی و درب و پنجره های توری دار دارای سیستم آب سرد وگرم كافی برای شستشو باشد. آب مورد استفاده اهمیت زیادی در بهداشت شیردارد واز نظر فیزیكی بایستی پاك و عاری از آلودگیهای میكروبی باشد .اگر از سیستم شیردوشی استفاده میشود لوله های انتقال شیر بایستی ازنوع استیل و مخازن نیز از نوع استیل باشد سیتم فاضلاب وهدایت آب پس از شستشو دارای شیب مناسب باشد.
ضوابط بهداشتی شیردوشی
هدف تعیین ضوابط و روشهای صحیح دوشش شیر از نقطه نظر بهداشتی است .
الف- مراحل مقدماتی دوشش:
1- آماده كردن دام
2- شستشو و تمیز كردن پستان دام با آب ولرم حدود 40 درجه سانتیگراد
3- خشك كردن پستان پس از شستشو و تمیز كردن با حوله یا دستمال كاغذی یك بار مصرف.
4- خارج كردن قطرات اولیه شیر از پستان (‌ استریپ كاپ )‌1به داخل یك ظرف یا بر روی صفحه مشبك ویا صفحه سیاه بمنظور كنترل آلودگی پستان ها ،‌ وجود ناهنجاریها در شیرخام از قبیل خون ، ‌رنگ عادی ولخته انجام میگیرد.
یادآوری : ‌استریپ كاپ موجب حصول اطمینان از بازكردن منافذ پستان وخروج شیر اولیه كه ممكن است حاوی مقدار زیادی باكتری باشد صورت میگیرد . بنابراین از ریختن آن برروی كف سالن شیردوشی باید اجتناب شود.
5- شخص شیردوش بایدسالم ودارای ناخن كوتاه وعاری از هرگونه ابتلاء به بیماریهای عفونی مزمن ومشترك بین انسان ودام باشد.
6- شخص شیردوش در زمان شیردوشی باید ملبس به لباس كار مناسب باشد.
7- محل شیردوشی بایستی داری نوركافی و تهویه مناسب بوده و دوشش شیر درمحیطی تمیز وعاری از هرگونه گردو غبار و بو انجام گیرد.
8- شیردوشی باید در محیطی ساكت وآرام انجام گیرد.
9- بعد از شیر دوشی پستانك ها با مایعی به نام تیت دیپ2 ضد عفونی شوند .
ضوابط بهداشتی وفنی تاسیسات شیردوشی
1- میزان دوشش با دستگاه بستگی به وزن خوشه شیردوشی وارتفاع ظروف شیشه ای مدرج دارد.كه توصیه شده وزن خوشه شیردوشی بین 5/3-5/1 كیلوگرم وظروف شیشه ای پایین تراز سطح پستان دام واقع شوند.
یادآوری : ‌شیر باقیمانده پس از دوشش در پستان دام میتواند موجب بروز بیماری ورم پستان گردد.
2- به منظور جلوگیری از انتقال عفونت بین پستانها باید با قطع مكش قبل از خارج سازی خوشه شیردوشی از جریان معكوس شیرداخل خوشه شیردوشی ممانعت كرد.
3- دستگاه شیردوشی باید مرتبا”‌مورد بازرسی قرارگیرد.
4- ابعاد سالن شیردوشی باید متناسب با ظرفیت تعداد دام كه در هر وعده باید دوشیده شوند بوده ودام بتواند به راحتی رفت آمد نماید.
5- دیوارها باید سطحی صیقلی وصاف داشته وقابل تمیز كردن و غیر قابل نفوذ بوده ودارای رنگ روشن باشد.
6- سالن شیردوشی باید دارای تهویه مطلوب بوده ،‌در صورت استفاده از پنجره ها به این منظور پنجره ها باید مجهز به توری برای جلوگیری از ورود حشرات باشند .
7- كف سالن نیز قابل شستشو و ضدعفونی ودارای كانال فاضلاب با شیب مناسب باشد.
8- چاله شیردوشی باید دارای طول وعرض و ارتفاع مناسب وفاضلاب آن بقسمی باشد كه شستشوی سالن بسهولت انجام گرفته و بهیچوجه آب در محل جمع نگردد.
9- دارای آب گرم وسردكافی قابل شرب وتصفیه شده جهت شستشوی مرتب وسائل شیردوشی وحمل شیر وهمچنین شستشوی پستان دام باشد.
10- موتور دستگاه دوشنده باید دراتاق مخصوص كه دور از سالن شیردوشی بوده نصب ومجهز به سیستم صداگیر باشد كه صدای آن دام را در موقع دوششی ناراحت ننماید.
11- دستگاههای شیردوشی باید دراتاق شیردوشی متناسب با مقدار تولید شیرروزانه نصب شود.
12- كف سالن شیردوشی غیر قابل نفوذ وقابلیت تحمل بار اضافی به طور مثال مقرهای شیردوشی را داشته باشد (‌مقر شیر دوشی عبارت است از جایگاهی كه دام شیری در هنگام دوشش درآن مستقر میگردد).
13- كف باید با پوشش سخت مفروش شده غیر لغزنده ومقاوم به مواد شیمیائی باشد.
14- ورودی وخروجی های سالن شیردوشی باید به گونه ای ساخته شوند كه فقط یك دام شیری قادر به عبور از آنها باشد واز هرگونه انقطاعی در حركت دام ممانعت بعمل آید.
15- تعبیه حوضچه ضد عفونی در محل ورودی به سالن شیردوشی به طوری كه دام مجبور به عبور از آن باشد.
16- سالن شیردوشی باید درمكانی احداث گردد كه خطر آلودگی شیرخام به حداقل برسد .
ضوابط شستشو و ضد عفونی دستگاههای شیردوش
- قسمتهای كه امكان بازكردن آنها وجود دارد مثل خرچنگی ،‌پستانك ها غلاف پستانك باید پس از آخرین دوشش بازكرده وقطعه قطعه شستشو شوند.
- در آب مورد مصرف برای شستشوی دستگاههای شیردوشی نباید به هیچ وجه از مواد كف كننده استفاده شود.
-درابتدا خط مسیر عبور شیر با آب سرد برای مدت چند دقیقه ،سپس با آب گرم وبعد با محلولهای شیمیائی شستشو كننده مخلوط با ضد عفونی كننده ویا بطور جداگانه شستشو وضدعفونی گردند.
- در مرحله آخر با آب تمیز وسالم وسردآثار وبقایای مواد شستشو و ضد عفونی كننده را از مسیرخارج نمود.
- عمل شستشو و ضد عفونی دستگاه در هروعده شیردوشی بلافاصله انجام شود .
- تانك شیر را باید پس از خالی شدن تمیز و ضد عفونی نمود .

منابع :
- بهبود كیفیت شیر ، تالیف اف هاردینگ ، ترجمه دكتر شهریار دبیریان ، مهندس لادن ربیعی

- بهداشت پستان و شیردوشی ، مهندس سید محمد عتیقه چی
- پرورش گاو شیری ، دكتر محمد جواد ضمیری
- مجموعه مقالات دامپزشكی استان فارس