گاز های تولیدی در فارم های پرورش طیور

انواع گازمقدارکشنده(درصد)مقادیر قابل تحمل(حدود مجاز)
گاز کربنیکبیش از ۱۷در صد                               ppm
آمونیاکبیش از ۵./.کمتر از 1                    کمتر از 10000
ئیدروژن سولفورهبیش از ۵./.کمتر از 25../.               کمتر از 25  
متانبیش از ۵کمتر از 4../.                  کمتر از 40
گاز های ناشناختهنا معلومکمتر از 5                   کمتر از 50000