روشهای واكسیناسیون در مرغداری

۱)مصرف آشامیدنی

۲)واكسن به روش اسپری كردن

۳)روش قطره چشمی و قطره بینی

۴)روش تزریقی

-تزریق زیر جلدی-تزریق عضلانی-تزریق در عضله سینه-تزریق در عضله ران-تزریق در تخم مرغ جنین دار

۵)روش تلقیح

-تلقیح در نسوج بال-تلقیح در ریشه پرها

۶)فروبردن منقار در واكسن

۷)مصرف واكسن همراه با دان

۸)مصرف آشامیدنی

۹)واكسن به روش اسپری كردن